ERM รายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดล อม

Loading...
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ชื่อโครงการ

โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียม แหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียม แหลงสิริกิติ์ตอนใต ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อเจาของโครงการ

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ที่อยูเจาของโครงการ 555/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 การมอบอํานาจ

( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด เปนผูดําเนินการเสนอ รายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ () เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจแตอยางใด จัดทําโดย บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ 15/2554

รายงานฉบับสมบูรณ เมษายน 2557 www.erm.com

Delivering sustainable solutions in a more competitive world

ERM

1lt1~1Ufll1GUfl&U~t1U!!U'tl~1lt1'tl~&~u~ 1A1~fll1&i11~11'tltJU111il!!'tl~Nil~iJ1~1&~tltl q

d

!!11~~~~fl~~flU1~

UJ'fllf.JU 2557

0168929

For and on behalf of ERM-Siam Co Ltd Q.l

"""' 11UGJW1~f1~

Approved by:

U'Vl

Signed:

~~ 'J/Cl.l

Position:

f1~'ilJf11'i Nl\l~f11~

Date:

9 tlJ!Jlf.JU 2557

This report has been prepared by ERM-Siam Co Ltd with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the Contract with the client, incorporating our General Terms and Conditions of Business and taking account of the resources devoted to it by agreement with the client. We disclaim any responsibility to the client and others in respect of any matters outside the scope of the above. This report is confidential to the client and we accept no responsibility of whatsoever nature to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known. Any such party relies on the report at their own risk.

':i1 rN TW fl1':i GU fH u~ vuu Urt-:J':i1 vr~~t~ tJ\Pll rn -:J fl1':i t111~11~ :JJff1':i111Urt~ N~~

111~'j t~v:JJu'l1 ~-:Ju1v n':i~tlilv:JJ ur~~ 1 fl 'j -:Jfl1':i'rl'~u 1ill ~'j t~v:JJu '11~-:Jir1 n~ ~vuhl'

'r

3J

I!Jj)

o

o'r;!,

G)3J.,.IV<:I

o~V

) !111GUeJ-:J ~fl':i-:Jfll':i t\Pl:JJeJ1JeJ1'W111 ~'111J':i'l:I'Vl elell':itel:JJ-fftll:JJ 1llfl\Pl

trlu rr~ww 'W fll':i !ff'W eJ'j 1tl-:J1'W ~-:J'I1 ,r-:JffeJ:JJeJ1Jrl1'W 111 ~u 'W 1J ~

.

""

IV

<:1

o' r;!,

0

IV

1J':i'l:I'Vl eJeJ1':iteJ:JJ-fftll:JJ 111fl\Pl

11JV't;ftlJ1~tr!GU~

15/2554

9 t:IJ'l:Jlti'U 2557

'jlti"~!Utl~ 1 fl'j ~fln !l\ll~'H'JlHYl'j1l\JU'l~~~~iJ1 ~·H~tllJU'H~,nJ'1vn'j~!VltllJ Utl~ 1 fl'j -:Jfll'j,rWJ'Wl

il1~'j t~mJtm~~ff1n~~vui~ ('jltl~l'Ul1cU1Jfflanw) hfun 1J111QI'Vl 11~ 'Vl. ff~. fftllll ~1 n~ !~{)Gij{) 'II

~

~~vll'jlti-:Jl'Ui~~{), tJil

!1/o

H~l'hllWfll'j '1.1

..

;\~ ~-

'Wl~ff11fl'Wfl'W'j GJftl1'j'\-1'j

----------------------------------------

_____1fj_ 0

____ _

~ f):t~ t '0 ~ r'~trt.u

---------~------------------------------

/Vat?-·~

------------------~-------7------------

'Wlti'W'Vl

11'WGJftll~fJ'j

itJIDcuru1t91 ~

~

L'iJtJ~iji1'V15\'h~1fH1'UL~tl1ntJf11'af1flt;1

Utl~l.J1~'Sfl1~\JfJ~O\JLL~~LLnl~Ntlf1'St;'VlUfllt~Yl'€JU~flfln.tfl1~~~tL1VI~tll.J

81~~tlTU1'\ltJ'11lJf'1111J1'UlJ1~11 <9)
~-&Wl~tleJ'-JLL1A~~~~ ""

~

d

ti

l.£>&:(9)~ f1nl~ fl'S'Sl!n11~~tn~f\'a1JLLvl-1tij1~tl8flt UEl\!f\!1~fltJ\Jll 1~LLn

Vi.9'1.

~

0

~

el

I

~~

"""~

~

d

""' 0

~

tJ'S'l!J'Vl 8'€l1'H'el1J - g1tJ11J ~~n~ Ll'J'€JLL'i1~-.311Lu'U,f.JlJb1'Vl'O'VI1'S1t:J~1'ULfltJ1fl\Jfl1~rtfl~1L\.6l:1l..l1~'Sfl1'S '1.!

Ua~fi~LL~t:LLflL1Jr.J~fl'H~Vl\Jfl•n;L Via'W~8~t\Jfl1l'J~~LL1ftt1al.Jilfl1Vl'U~ IV

tl1n1~a.J

'Vt~.

,..,

~ ..,J

\!l
II!(

CV

L~£1'\J u'U11f'ltl

vt.fi. lD
m

U i~iL~'Ju~

@b

L~€1'U

'i' 0 ~ ~ CV I '1,t..r \.~tJn1Vf'UVIL-~'tl'U\"U~4.tllell.u'U

(@>) •....•• 1~~-~iJ:tJ.\~ ..................................................................................................

(~) ......................................................................................................................

(ro) ......................................................................................................................... .

(<(') •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~'*''"'"'"""••••••••-.•••••••••••••••••••••••H•••••:.....................,,

.:=;s~ (U1tnfut1 tJqp.httiu) ffNl'i'W1bfl1~1 fn)J1H'lifH'it1Ylll

~n,-~1\Trt-!'lUlJ 1rqt1tum:-:mnlwY''W1rYI 1"1"5 'i)i'lf tSq·•.,!:~-Hntti~·

.c:l

OJ

.
OJ

V

OJ

~

Vt

""

o

OJ

1JW'If'iUJ'lUl'i1J'iB.:J'H1,Bftfl'i:I1Ut1~rlW1~6}JB.:JN'i11Hl~fl1 u q q 'U '

~ rl'i .:Jfll'i!'Ul~'Ht11Jtll'i111Ut1~Nt1~1J! "="~ ~'i !tlf.JlJU'HtJ.:JlJ'iBfl'i~!flf.JlJ "" ' - t::! "" 'ilf.J.:Jl'Ufll 'i6}.10!1Jt1f.J'UU1Jt1.:J'ilf.lt1~!Bf.J~! q -•""

<'!t

...""

.di

Q.l'

'lftl-i:rf.!illlt?Ufll'iflfllJl

0

91

.::1

""

~tJgt~ih-31t~ifil~uu

4

0

'111'U8YIYilfll'iflfllJ1

~ rl'i .:J fll'i'W~'UllJ QJ "="~A~'i !tlf.JlJ "" UtJ~! tJ~tl1t!Wil-31tlfl~!iJ'U~tlfJil~

..

d

' """""""" v U'HtJ.:Jtf'i fl~~ B'U~!~ <'!t

d!

illfJa.Jf)'lff)

4 Q.l' 0 Q.l' Q.l' "U8-3-31tlflfllJlil~Yil'ilfJ-31t!YI-3'il1J1J ~0

~

m~~~11 fl1\ll'Vl~
'j}

'I.HHY11fl'Ufl'Vf:i oMt11'l'~'l'

- ~6Jfl'Ultyfll'l'~\IU1~~UllJ

M.A. (Social Development),

-

B.Sc. (Industrial Chemistry),

-

""

~

.::::.

~\91'l'11l~eJU'Vll\116Jflfll'l'

lJ1\91'l'fll'l'iJeJ\Ifl'UU(I~11r)t'lJr·ntfl'l'~'VIU 4 9) Ql 'Vll\l~\1111~(1ellJ ~\l~lJ li(I~"J''Ufll'~

B.P.H. (Occupational Health and Safety)

Ql

UHJ'Vl

at

tl d

ti&::J.

tl

-

~i~m'l' 1~'l'\lfll'l'

M.Eng. (Environmental Engineering),

-

mnh~tiJ'U~ntfl'l'~'VIU'Vll\l~\1111~"'e~lJ

B.Sc. (Environmental Science)

- lJ1\91'l'fll'l'iJeJ\Ifl'Ull(!~Ur)t'lJil-J(Ifl'l'~'VIU

Q.l

Ql

~

l(!'lJ'Vl 179

e:::J.eX

ell~l'l'Ul\lflelfl9f\91

'Ul\1~11U\Ifl6Jf 'Vl'fl\1~~1q

- 'l'ltl(l~l~tl~ t~'l'\lfll'l'

MSc. (Technology of Environmental

- ~fll~~\1111~(1-eJlJ 'U'Jl1!~U'U~l'U Ql

Management), BSc. (Aquatic Science)

~

-

~

~

Q.l

U'l'l:I'Vl

d

10120

fl1\ll'Vl~
15 0

Ql

elell'l'l'fllJ-~tlllJ 1llfl~ ~eX

d

4'\J:~·

tl

l(!'lJ'Vl 179 'fllfll'l'Ul\lfl'flflG)f\91 'Vl11l1'fl'l'

tll'U'U111 fl1\ll'VI~
1

""

'j}

d

~

..c::::t.

QJ

U'l'l:I'Vl d

d

tl d

10 0

QJ

'fl'fll'l'l'fllJ-~tlllJ 1llfl~

e::.e%

'fll~l'l'Ul\lfl'flfl9f\91

tl

'Vl'l'~tllfl'l'~\1111~(1'fllJ'Vll\16J51fll~

l(!'lJ'Vl 179

mnh~tiJ'Uil-J(Ifl'l'~'VIU'Vll\1~ \1111~"'-eJlJ

4-u 24 tt'U'U~l'Vl'l'1191' ~l'Vl'l' fl1\ll'VI~
'Vll\1*1fll~ -

~~

cl

'Vl11l1el'l'

4-u 24 tt'U'U~l'Vl'l'1191' ~l'Vl'l' fl1\ll'Vl~
~\IU1~(1eJlJ

d

Ql

4-u 24 tt'U'U~l'Vl'l'h1 11'lJ1\I~\IlJ'I11llJCJJ 11'1t1'lJ11\I

~

d

0

elell'l'lellJ-~tlllJ 1llfl~

l'lJ\91~1'Vl'l' fl1\ll'VI~
15

fll'l''l'~Ult1J111(1~fll'l'iJ-eJ\IO'UJll'i1lJ

'Vl11l1'fl'l'

9sv b~

QJ <:t .
u

'

q

q


d

<:t '\ QJ '::'I'\ <:t ' ""1""1 '"'I '"'I Gi 3.1 'jlfJ.:JlUfll'j6}10!1J~fJUU1J~.:J'jlfJ~~!0fJ~ Afl'j .:Jfll'j!'lJl~'H~aJtfl'j1'lJU~~N~VI1J A\'J'j !~fJaJU'H~.:JlJ'j0fl'j~! flfJaJ U~~ Afl'j .:J fll'j'W~UllJ AVJ'j !~fJaJ U'H~.:Jtf'j fl\'IVI0U &VI q - l<:t

~
<:t

.:!!

Q..l

'lftl-tlfltlt~W.tll 'iflfl1H

0

'\

il

4!::1

'"'I

<:t

'

- 1..:!1

~8gt~fiN1UUi11JUU

4

0

'::'I'\

'Hl 'Utlflflltll 'iflfl1H

if~tbUNtl'I1UflvUiJUl8f.ltl~ 4

QJ

0

QJ


.dt

tlU.I~8'1Hl QJ

'U8'1'11UflfllJliJ~fll'iUI-:11Ufl'l'il'U'U

'U1~ff11ey'tfi91'Jl fi'~V.(;leJ(J/

-

.,l, 91 , ."f 91 ffmv.ff~tl1\9ll;leJ:JJ 'Wu1l~1J'W\9ll'W ~

Ql

M.Sc. (Environmental Management and

'j)

'VI'JV.£Jlf1'Jff~U1\9ll;ltl:JJ'VIl~f11llfllV. I

Technology),

1l~1if1l f11 ~l'VIV.c!J/

Ql

- fJWfllf11'J

,

91.f

"lfiJ'J~

1ll"lf'U'UeHI:JJ~'lW o'

o'

~

Ql

d

10

o' d

0

Ql

1JHI'VI tltll'Jltl:JJ-ff£11:JJ 1l1f1\91 d

l(;l'IJ'VJ 179

et.t%

tllfll'J1J1~f1tlf19fl91

~~O-v1 O(~~v

tl

'VI11l1tl'J

-iu 24 f.'l'W'Wffl'VIlhi' U'IJ1~~-:J:JJ'Hlt:JJCJJ

B.Sc. (Biology)

l'IJI91ffl'VI'J f11~l'VIV.c!J 10120

ul~ff11r11i1Ji1Jl i'~i1w"lfllq1i

-

fJWfllV.tllf11fl'll(;l~f11'Jttl~li'UU1Jrt~

mi1t1l1iy f11~t'VIV.c!J/ .Q

M.Sc. (Environmental and Resources Economics),

-

e::t

tl d

10 0

Ql

ffmv.JJiieJlmfl'

1JH:I'VI tltll'Jltl:JJ-ff(Jl:JJ 1llf1\91

:JJ1191'Jfll'JrJeJ~tl'UUI;l~Ufit'IJ~rtf1'J~'V11J

l(;l'IJ'VJ 179

.,l,

91

91

ff ~ U1\91(1 eJ :JJ\9ll'U fJW fl lV.eJ lf11 fi'Urt~f11'J

BSc. (Environmental Science)

Ql

d

cteX

tllfll'J1Jl~f1tlf19fl91

r"\ JJ ___ v· \(.) ~'·

tl

'VI11l1fl'J

,.

~

vJ~Cf'J I

iu 24 f.'l'W'Wffl'VIl1191' ffl'VIl f11~t'V1Wc!J

ttl~auutlrt~ffnlV.1JUtllf11fl' Ql

'UHff11'VIfl-!lX1'W 1lfl11i

M.Sc. (Watershed and Environmental

-

Q

3)

0.1

'VI'JV.ll1f1'J\9l'UUrt~f11'J"lf~(ll~V.-!l'VI(IllJ

'Utl-!l~'U

1l~~f1'J f11-!ll'VIV.c!J/ ..:::::.

Ql

d

e::t

K~rv:JJCirJ '0 1 d5> 61 S1)

&:lJ. o' l(;l'IJ'VJ 179 tllfll'J1Jl-!lf1tlfl9fl91 'VI11l1tl'J

Ql

'Ul(J(J.:)fl'fl\91 :JJ1(11191'J

M.A. (Development Social Sciences), B.A. (Urban Community Development)

- ffmV.tfl'll:l!ll1l-ir'~fl:u - nn1hhu~1:JJ'UeJ-!ltll~"lfl"lf'W

\

ffl'VIl fl1-!ll'VIV.c!J

rh~nm ti1J:u1ilu ~

J

"

91

i'u 24 f.'l'W'Wffl'VIl1191

B.Sc. (Forestry)

et

Ql

1JH:I'VI tltll'Jltl:JJ-ff(Jl:JJ 1llf1\91

~

Ql

0

d

Management).

~

10

d' d

Ql

d

tl d

10 0

,:>.

1J'Jl:I'VI tltll'Jltl:JJ-ff(Jl:JJ 1llfl\91 dCCJ , vf {'..;

Ql

.c:.~

tl

l(;l'IJ'VJ 179 tllfll'J1Jl-!lfltlfl9fl91 'V111l1tl'J ~

i'u 24 f.'l'W'Wffl'VIl1~ ffl'VIl

f11-!lt'VIW<'I

\

()'"' '-;~ /'w

""'

-....;

~

~

3)

.I

"i


""

dl

3)

o'

fl' ~u 1~HHJ:JJ t1 eJ~ f11l1'W ~u1~Lfi'V1Urt~"ll'W 1~ Lf11 ~f111l11eJ n1lf111GJ!'~\9leJ~ 1l~'V1111fNl'W f1111tf111~l1 0

IV

0

""

Nflf11~'Vl'U~~U1~~eJ:JJ Urt~11tfmnru~ nf1111~tthJ'UU~ml Urt~U'W1'Vll~f111rO~cvl11lfNl'W f111 o' ~ 31 .I "i "" '::'~ ..:t 1tf111~l1Nrtf11~'Vl'Ufi'~U1~rteJ:JJ u1~Lfi'Vl Lfl1~f111 fll'iN~~'U ~~'iUU.JlJ

""

D

t~u Lf11~f111~rfi'~'rl111EJ~l'Wc!j t~eJ~1llf1:JJ~fltu~i'~:JJ'W\9ll t1e~ _ _ _ _ _ _ _ _ __

dje1'Wi'i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(LU1~U'W'U:JJ~fltu~i'~:JJ'W\9llUrt~teJf1fl'11~t~EJ1~eJ~)

D D

~

eJ'W~(1~~)

_______________________________________________

0 D

D

neJ'Wf111tYm:llfl11:JJt~'W '1u'1~"1leN Lfl1 ~f111

D

nltf~tYm:nf111:JJt~'W '1u'1~"1Je~ 1f11 ~m1

e(

er~ '1:JJ'1~nerr~1~

D ~

D

'Vl ~" e ~t~'Wtf11 e ~u" 1

D

ttl~~ltU'W Lfl1~f111U~1 .

""

3)

~

'Vir!

1009.1/

4423

vl1~~ <•hu fN1'W'W bt11J1CHLi1 ~ LL~'W'V1~\~t11 n'lo'l'l~'ll1 ~ LLi'l ~~ ~ LL 1~ l\' eJ~ 11;)
1009.2/4320 LLi'l~

.,j

'VI 'Vir!

1009.2/4321

v

.,j

i1~1'W'Vl

11

LUI~1ti'W

2556

'Vir!

.,j ~ ,,.J ·' L'leJ~ n1'l'Vfil1'l!\J1'l1ti~1'Wn1'l'lleJLui1ti'WLLui1~

'l1 tli1~L5 tli11 bfl'l~fl1'lL "il1~'1-li1 ~;;{1'l1"il LLi'l~~ii llliJtvm3 tl~ LL '1-lci~LJ~eJn'l~ LVi tl~ LLi'l~ bfl'l~fl1'l~VII'U1iJtlll'lL3 tl~

'

LL'I-lci~iJ~fi~llleJ'W1.J Ylu~LLUi'l~LeJf! 1 'lleJ~U~,;'Vl U\li'Vl.ff~.f!tl1~ ~1rl~ vY~eJ~~~~'I-l1~n1LL~~L~'Il'l LLi'l:~~~WJ~ W'\;'4tm1

b'Vl'l. t 'Vl'lf!1'l

Lv!eJtu.,~.l1Luum>MeJ1u

0 2 265 6615 0 2 265 6616

:t.l.

'·-··--·~~------

f ··------ ·~ -··i. ..•

,_,,

~ 'VIil

1009.2/

4 321

1hil'fl~1'W1.iLEJU11'Jbb~~ bbli>I'U 'Vl-rwm flltl';";11'lf1iii bb~~~ ~bb1111tl'il11

!;

Q

~

d

60/1 'l!'ilEJ'W\!ml'!l'W1 7 11'W'U'W';~o;11!'Vl 6 flj~b'Vl'W., 10400

1 1 b111f1EJ'U 2556

~~~a~111!111EJ

111\ll"ifl1";\J'iJ~n'Ubb~~ bbfli.'Uii>l~ fll~'VIU~~ bb1111tf'il11 bb~~111\ll"ifl1"iiiii11\ll111\ll"i1'il!1'ilU

li>l~m~'Vlu~~ bb1111tl'il11 ';1EJ~1ilm"i'IJ'ilbtJ~EJ'UbbtJ~~';1EJ~~baEJ\11b~"i~fl1"ib'ii1~'VI~11~~1"i'l'il bb~~ li>lii \llUb\ll";b~ EJ11bbmi~tl~'ilm~bVi1:111

LL~~1~"i~fl1"i-KI'!l'W1Ublll"iL~ EJ11LL'V!ci~ii~ii~lil'il'U1~ ~'U~LLtl~~

b'il!1 1 ~~'VI'l\11fl1bb'W~b'W'l!"; bb~:I~~'VI'i'i11~1f(ljb~fl 'IJ'il~U~~'Vl tllil'V1.!11i-1.!1EJ111 ~1fi'111

\il111'VI'il'~~'il~ el1~ii~ u~~'Vl

tllil'Vl. !1~. !1EJ111

~1n\11

1!11b!1'U'il"i1EJ~1'U fl1"i fl1';'1J'ilb tl~ EJ\.1 bb ,J~~

"i1 EJ~:: La EJ {;lb~<; ~fl1'; L'il 1~'VI~1lli'1"i'l'il Lb~~~ii \llUblil"ib~ !Mb'VIci~ tl~'il m ~ LiJi El11 Lb~ ~b~ "i ~ fl1 -;-KI'!J 'U1Ubill-; L~ C111 Lb <~ci ~

ii~ii~lll'il'UL~ ~'lJ~LLtl~~L'il!1 !1EJ111

1

~~'VI'i'liln1LL'W~L'W'l!<; LL~~~~'VI'i'{;l~1f(ljb~fl ~lil'1'11"i1CI~1'UL111EJU~~'Vl

amM11-

~1n{;l 1~li'1'1i'n~1'W'W1t~u1CJ LL~~ LL~'W'Vl-rvw1mtlo;"i1l'lf1iii LL~::~~ bb'li11tl'il11~1 Luu m-;m111i'1~u.ffulll'il'W n1-;

II1'11'n~1'U'U1mnCJ LL~:: Lb~'W'Vl'i'"W CJ1fl"iG"i'i11'lJ1 ~ bb~::~~ Lb1 111tl'il11 1!11'111 b!1'Um1 EJ~1'1.1~~ nciTl ~ 'il ~ru::m'i11fl1'i~'li1'W1'1Jf11'i~'il1"i11.11"i1 !N1'U m-;1 b~"i1 ::'11~ ~ n 'i::'Vlu ~ ~ bb1111 tl'il11 !111u-Kl'!l'U1tJblil"i b~ CJ11 bb~ ::'i~: uu 'IJ'Uff~'VIHVi'il ~'il1';11.1111l1111i'1~U.ff'U\Il'il'Ufl1';~'i11';11.11';1CI~1'U LL~:!L'Ufl1<;tl-;::~11~~~~ 2/2556 b~'il'i''t.l~ 11 11fl"i1~11

2556

~11.1~fl'i';1Jf)1';~'ll1'U1!jjfl1';., U11~L ~A'l111 bil'W'lf'iJU"i1 Cl ~1'U fl1';'1J'ilb tl~CJ'Ubbtl~~';1CI~:!LiJCJ\11

1~'i~m-; b'ii1:1'VI~11~~1 -;1 'il bb~~~ii lllUblll"i L~ CJ1l~L'V!ci~tl~'il n -;~ LVi CJ11 bb~::~~ -;~n1o;-KI'!l'W1Ublll-; b~ 1:111 bb'V!ci ~ii~ 1i ~111 'il u1~

~'U~bbtl~~b'il!1 1 ~~'VI'i'i11n1bb'W~b'W'l!<;bb~::~~'VI'i'{;l~1ftJtL~n 'IJ'il~U~~'Vl tllil'V1.!1~.!1CI111 ~1ri111L{;)CIL~tl{iu~h~111 11111l'im'i\l'il~riubb~::bbt'li.'IJ~~m~'Vlu~~bnl1lil'il11bb~::111111';mo;~11111113.Jiil"i'l'il!1'ilu~~m::'Vlu~~bb111111'ilu'il~1~b~~~~~i111

-2-

IV

d

1

d..J

V

U

t

VOU

0

<1.1

C>l

~

d

0

IV

U

0

lil~l11:l~!:LEIEIIillll1lJil~'Vl<1~:1J111l'll:l 'WlEllJ'Vl~th!:1;'11'lJ~'illil'Vl1l1EI~1U (1Jl'ht'Vl EIEI1lLEllJ-1;'fi:J1lJ 'il1filil) 'illil'Vl1l11:1~!1U Q

u'irua:JJ\j~W ~1u1u 2 'ljlil LL~!:LL~u'iruVin{i'Ell;J~ ~1u1u 8 LL~u LL~::~11:1~1U.f111'l~U'ln LlilEil11.ll'llJLEJmm

oifEllJ~L~lJL~lJiil1lJ1;\'1~\Jfi1l'W'il1~1U1 ~I'IJ'lU

1 'ljlil

L1;'1U!J~!JGhiJn~1U"I il1EILUL1~1

1

L~!JU L~EJL~U

L!ln1;'1m)1~~~LL~!:a~1~'l-l,j11:1~1U~L~I'J1{JrN~EJhJ ~~U
~

..

'lJElLL1;'11il~l'l11lJU\JilEI

d1unitl'l'i1:l~~~m:l'VIU~~Lnlilei'mJ L'Vl'il'i'vn1 o 2265 65oo

1'lll1;'11l

0 2265 6616

~El 6790

~'Vii'!

1009.V

4320

~1U!H1'U'UbfJU1fl LLlil l:LL~'U

'VI-r~EJ1m!i>";:lJ'!I1~LLlil~~~LL1~fi~:lJ Q

~

...

60/1 'lf~eJ~1Jlil1\lli'U1 7 (l'lJ'lJ~";~";1:lJ'VI 6 v

1l

L:lJ'l31eJ'U

2556

... 14 !i'U11fl:l.l 2555

~

~

liln'U'VI

:IJ1\li'Jn1>U~~ n'ULLlill:LLfil.'ll~lil no;~'VIU~~ LL1~fi~:!J LL\'ll::IJ1\llln1'l'9i~\li1:1J\ll'l'1'ili'I~U :0 LL'l~lil~:IJ u ti"' tl "'~ • \lJlil m::'VIU
2.

eJilllltJb\li'JL~eJlJLL'VI~~U~!JnmVieJ:lJ LLlil~b!'l";~n1>fr\lli'U1tJb\li'JL~eJlJLL'VI~~ffifi~\ll~'U1ilf LLti•J~ L~a

~~'VI')Illn1LL~~L"W'li"J LL!il:iVl~lliln 'll~~u~~'VI

1

~1eJu~~'VI

tl\li'VJ.allJ .aeJ1:lJ

1

'il1t'i'~

'il1n~ 1~La'U~>1EJ~1'Um"Jm'J'!Imu§EJ'ULLtllil~'J1fllil:iL~I'Jill1m~m.,

L'i11:i'VI~:IJ~1'J1'il LLlil:illJi\ \liUb\li'JL~ fllJLLVl~~tl~~n'J:i LVifJlJ LLtllil~L~a

tllli'VI.t'feJ.aeJ1lJ

LLlil:ibfl'J~ n1'Jfr\lli'U1tJb \li'J L~ Ell.! LL Vl~~i;~fi~lli!J'UL~

~'U~

~~'VI'r~n1LL~~L~'!I., Lblil:l~~VI1~w'l3t\l1liln ~~'I11'J1fi~1'U1\lluu~~'VI ~~1{L~lJ-i'lfl1lJ 'il1n~ 1~

~1Um1'U'Ubfl1J1 fJ Lblil:i LL\lJ'U'VI-r~ fl1 n 'J!i";'JlJ'l!1 ~ LLlil :i~ ~ LL'l Illfi ~ :lJ Vl1 LU'U n1 'J \ll1lJ.J'1 ~u.ff'U \li~'U n1 "Jfl'i11 'Jf.1J1'J1 fl·11 'U ""'

~

d

I

Sl

'J1eJlil:iL~I'J\ll\ll1lJ <1~'VIi'l~lJ1\il'lfl 1

ohun~1'U'Ubfl1J1 fJ LLlil :i LLN'U'VIi''WeJ1n'J!i'J'JlJ'll1 ~ LLlil:i~~ LL'l ~t(~lJ ~~ 1'1 !.1J:i n'l''JlJ n1 'J ~'iJ1'U1 !1Jn1'l'fl 'i11'Jf.1J1'J11J ~1'U n1 'J1 L1'1 'J1 :i~ Nlil n'J:i'VI'U ~ ~ LL'l ~ fi ~ lJ

1~'111 Lt'f'U~>1 eJ~1'U~~ n d11 Jli1'U Yr\Ill 'U1Ub \li'J L~ell.! LLlil :i

'J:i'UU'IMi~'VI1~vi~ Vl'i11'Jf.1J1 lll1l.lih~u.ff'U~m'Utl1'Jfl'ii1'Jf.1J1'J1 fl~1'U LLlil~1'Un1'JU>:i'!ll.lfl~~~ V255 6 L~~~,'U~ 11 :!Jn'J1fllJ

2556

Q,

ti"'

u.. "' u 0 J flf.1J:in'J'J:!Jn1'J~"'1'U 1 tl)n1'J '1 lJlJ 1'11 VI fl'l1lJ LVI'U'l!~m1 fl~1'Un1'J'Il~L lilfi'ULL \ lil~

";1 eJ lil:iLflfl\11bfl 'J~n1'JL'il 1:iVIlillJ~1>1'il Lblil~Ni\ \liUb\li'JL~ Ell.! LL VI~~ tl~~ n"J:i LVi fllJ LLlil ~bfl'J ~ n1 "Jfr\lli'U1tJb\ll'l' L~ eJ:lJ LLH~ ~

' mn~\li~'IJL~ «'IJ~LLUlil~L~t'f

1

~~VI1~n1LL'INLW'IJ'J LL!il:i~~VI1~Vl13t~jbliln 'IJ~~'U~~'VI

U\li'VI.i'IN.i'lfl1lJ 'il-rn\11

bllltiL~tlljmilll1:lJ:IJ1\li'Jn1W~~t'i''UUlil:iLL!ii.'IJ~liln~~LL"mfi~:lJ LLlil:Mili'Jm>~lll\liUTI'ilt'fOO~lilm~~~LL'l~fi~~~l~

-2-

I

11.1

C1.1

Cjl

~

.,J

I

t.l

..,j

U"l~~fi~~~~~1Ef~lit!JEI~1111:W
'in"'1"lrum"W~~tn~!la:wttv!~'!f1~

'W.I'l. 2535

I

I

...

'l':i':ifll'I!J~ tt'V!~'W':ili~1'11Uqjll)~l'l~tl'l':i:Wtl~li Q.l

Q.l

n1V1u~11'11 tdaflru:~m-;:wm-;~'111u111Jn1':ilm1Xm1:wt'11u'!fatJ1u

~1 EI~1'Wm~'itfi~1:~Me.J~ m::'Vlu~~ tt 1 ~ !l!llJ!li1:W:W1!ll~1 49

ttll1L lXt~h vrii1~~ ~i!eJ1'1JT\l!li1:Wn~vrmEI1 urm

W'il1~ru1tf~!l"411J1!liVI1!!~!l!l1~LtJ!l"411J1 !ll t!-J:W1!ll~nT>~tl'I'IJ!l111'IJ':i1EI~1'1Jn1~'itfi~1::Me.J~m:~'VIU~~tt1~!lmc1tl o l'i d ~ ~ ~ " o ~ y ~v" o l'l d ~do ~ .0 n1VI'IJ~ t u'IJ t~!J'IJ L'II L'1Jn1~
,!u~'lEI ~~rl' ehunnw"I l~tt:il'~11Xu~,;''Vl tl!'IMe.J.I'IEI1:W '111n~ tt~::li1t'W1vril'~5att:il'~11Xu~,;''Vl ~a1M:w-aen:w

07-k

(U1~'i'li'J'i'iW J,]~t~'ll) 1D~Lfl~1B011, tlijWh1~n11~"1111

\L'I~1iln11d1ilM1UIJt~m~Lm~~NU11i'Vi~1n1B1»!'111iiiaazii~a1~ii'all

if1il'n'itfi~1::Me.~~m::'Vlu~~tn~tl'a:w

1"mPl'W-.1 0 2265 6500 1'Vl'il'l1~ 0 2265 6616

~!! 6790

1.J~H'!1

UVIYI.ITI'I. IT£1UJ ihOVI

PTTEP Siam Limited

ri Ul'll'I.!YN.!Y. 12002/12169/2555 14 JiU11fllJ 2555

~

!1UU

il~fiff~1J11i1u 11U~1Utm'ltml:HNrlfl!:l'lui~tnl'lfi'!liJ\lU1llll'ln11'1u ~1mu

15 'ljl'l

11U~1Ufm'ltm1:HN!lfl!:l'lui~u11'1fi'lliJilU11111'>111'VIu (llU1JU!l) ~m1u

u~N'l'l UI'I'VI. !YN. !YU11J ~1tll'l !!l'llri 1/2522/16

11~!l!!U!1~!!l!Y

I

15 '!!~'~

~furl'IJumuu!l:~'htilum>m!JtYIJ1.lmulfln~u!l:Nill'lli11'11!~uiJ

11iilfll111~!!r-lU~h!UUfll111~!!UTn!Jlil!~U~li11'11!~UIJ~1U1U

n:wh~l!1UNlll'l1 u"ifu ri1 m ~ m1 rl'l'llmu11li~J1iru

2

1m~ tm

3 UUTvJ!l

!~!JIJ

riM fl1u tm-11~11\lt 11 tiu 'li!l1J~1 flfllll: m 1utm

ufi'1
iY~iitl'lvuM 11'1uu~N'1'11 11!1J!l11111Jlu1M'u~N'l'l

.

.

.

iiv1{lgiJ-!YUliJ

~1til'l tl'lu~~ltilunwol'ltl'!'lum1u~1um1

tu~uuuu!l~11Ull:!VUI'Itfl1~fll>'ll!l~Yl'~ 21m~m1~~nlinwuUl'lilu~N'wJ M~1tilunmil'liimu~1U\lU1J~~nlinm~~~1uuf!luufi'1 ~~'ll!lihff~11U~1UIJll'lf!liJ

,

..

.

tium!~ff!lll iruili'I11J iY ~fir/ ~1J11l1u tflv~1ri1 u rm 1'111Jfl >:mu nui1~1>tll11 1u~1u l>iv1 u

~-· U11'l'VI111J

.~~!1UUIJ1!l'l!ll . d "'

!i111J1~nJ\u~

r:?J::I/1~ c~4:u11ru n~·1hal

.

~ ~·1Yn!n~--:l; GJ rn:ZJ11l~

'

0

.,..,

a'

(UlU tpnllt !llU1UN!l111'l!U)

~lil'lflU!l1(L!Y ihu'li'l'llmli11'11!~UIJ 1m~fll1l!ll1 I ··:

A

FJB- CL /dl

ffl'!llfl11~'lf1UflHIJfll1~1il'lfl11111ty Lm~nm!l!Y I

l

l_

'jl!J·:num'j'llfi!V~!.luuv~.:~'jl!J~~~ll!.IYI1fl'j.:!fll'j!'ill~YillJ:IJ1:h'j1'il ~~~~Nt~ ..ilTm!a!.l'IJ!I'l'i~.:~m3fl'j~!'n!.l'IJ

'

~~~~Tfl'j.:Jnwwro~ulilTm!amm'l'i~.:~ti'~fl~P~3u1~ u11~.:~!3~ 1

I

l

-il.:~'l'l-'rY~thu'VI.:~!'VI'll'j ~~~~vhnvT~n 'llMu~.Y'I111P~'I'I.~N. ~!.lnJ1llii'Y~

I I

~

....d.

d

~

"

IJ"l-W!V'W!'Wll'Wf!lllJ!W
.

<01 ""' ""(l,l ""' !l'l'~ff111 !!'ll'l~~~~m !'lllll~~~m f11~!'VIW"' 10900 Ql

Ql

1mflw'll' o-2537-4000 1mff11 o-2537-4444

(

l I 79

e:..N.

ll1f!WI.Jl~f1llf1'11111

"

~

q 91

'VIl1!1ll'l' 'lf'W 24 ti'W'Wffl'VI'l' ~Ill

!!'IJ1~~~lJ11l!lJ'IJ !'Uillffl'VI'l' f11~!'VIW"' 10120 l'VI;I'Iw'li'

o-2679-5200

1'VIml;

o-2679-5209

j

I

.................................... L1.t\t 9>SZ rtL!LrtU 6Z F ~ LWt§GMLWrtUU ~"

(tll~W!bnLt Ltnnm) ~

~

_==:···~~····································

~jYI-f/Z'N

N~H

·p•·••·o:> ""'!s-vma

IIlli

~nL~nLtLLt~&tL= 0

~

~

)

l ) I ~,\)L~ rtW~ 't
' rtn I'=' IA.1%[email protected] i?l-· ~: rr~ I! 1-111 rtn !!It llll rtilll!t' J,;t:>

&ttL~rti'J.!-I%L&!tLlJ~thll [email protected]

1

"l

I ----~

I

l'[email protected]!~tii~Jl.11Lt%[email protected]!:.MI'f.LilllllllltLUtlllll'f.~l!11

"

"''

i

"'

l'[email protected]!~t11~Jl.I1Lt~WI!Nn.i lli!%[email protected]!ltlllll'f.LLt~G!:[email protected] I& ~ M n fit o "' no

JJlfl'ifll~Uv~fl1-lufl:::ufi'l'llfli'lm::mJ~~~nr~ifou un:an~'lm'iiiflmJJVJn'ilfl'tlllFmm::nu*~'''lfl"fllJ'IIIH

'l'1U-11Ufll'l'lltlitJ~tJUilt1fl-t'i1Ufl::ti1UYilfl'i-lfl1'illl1:::11'1jJJfh'i'lllllfi:::NfiPliJllllltiiUJJII11~-ltJ1Dn'i:::tiiUJJ

L.

un:: lm-1nmfvutnii1Yl·niivuu11l'i-ti»iliYlnu1~

,__

L

lJ 1 Ill~ fll ~ i'J!l ~ tlllU!l ~ Ur\'1 'U 1'1 !l f1 ~~'VI U * ~ U1\ll tl'!lJJ U!l ~ lJ 11'1 ~ fll ~~Ill \llllJ 1'1 ~ 1 ~!I'll U 1'1!1 f1 ~~'VI U

l

* ~lnlll
'llll~~l ~~ltl f1Willll11~ VtiU 11M~ lU!l~lli ~lllil1 ~ ~ nu 1~1~11 I)JJ!Yl ~ 1~U!l~ Ni1M1Ji Ill~~~ uJJumi~

11'1llm~lVJ~JJ u!l~ 1m~mn1rolm1lilll~l1l~JJu11ci~tlsn~l'llltiM u11!l~lll!l' 1 'ii'~1111llrilmw'l'l'li~ lm~Yl'lltll illn •

'llll~UslJ''Vl111ll'VL!l'N. !l'VllJ ~lflllllhlU!l~lliUill~~U

I l

m

1

Ill \ll1 f111l1 ll~ ii'ti U!l::U

2

~ 1i'1 'UN!Iin::'11Uil'~ll1VIlllliJ'UM ~ ... 1 111~f111 IJ1VI1f111lJ
'UN !I m ::'VIU1

1'1

vw.ff1,11llm1u f1 u ~hi Utl~l tl 'Ull~1111~ f111

"'.

lJl\ll~fll~ l'l~ ll~fltlll!l~Ufl 'IJN!lm~'VIU!l'~ll1\ll!llllJ'Ull~ 111Hf1U

2.1

(1111'1 2130) (1111'1 3/30)

1m::U~\ll\lll'l~ ~~

(1111'1 3/30)

llml'lmh!1l~~ml'1~!1l~JJ 2.2 JJ11'11f1U

3

l'l fl~fltiUll::Ufl ~ 1'1'UN!lm~'VIU!l'~ll1\ll!lfllJ'IJ';J~ "' • 1 IJJ~fll~ 1m~U~flU!\lltl ~

~~uul'lml11~ ~~m m 11\ uJJ (mrumll.J m ~uf~ 1lill'llJUilllllll nmu1 #:) .... ""' !II 1 IJ1VI1 f111VIIil Villi Vl111lil'
3.2

(1111'1 15/30)

(1111'1 20/30)

""' ~ y lJlmf1111'1\llillllJ\ll~1~!l'flUN!lm~'I'IU!l'~U1\ll!l!llJ

(1111'1 20/30)

~11~

(1111'1 25/30)

I

!l'!llU~\llilllJJI'l~1~!l'!lUI'Jill.f11'11lllfllfllll1~lffU~'li
~11~ 2 !l'!llU~\lllllllJI'l~1~!l'aU!Jill.fll'l'lJ1~1~ll'llfl~ im~nu

(1111'1 26130)

lJll'l~fll~~\lll'lllJI'l~1~!l'flUN!lm~'VIU*~l111'1<1'lllJ mrulfll'lf1Uf1111l1'li
(1111'1 27/30)

• 1-hllti~UltiiDJJlilllJlfl (Major Leaks) 4

l!Ntl f111lll111lii'Hlll1 ~ ull:: 111111f\~u'ih1 '11<1 ~11 1::'111 'Uti ~iMa1111~ m-;

(1111'1 29/30)

~11~ 3 UNllfi'~nuful.!l!'wtlmmrl'1'll'll'a~ll~11~ti

"·''i\"

.&. .. '"'"''~nml'o•m>imu n~~•1u ~ .! wa'Hl'U' UHP-lflffJJt}l11i)

'-...(,'

('Ulll

• " 29 MAR 2013

1tfVI ............................... .

(1111'1 30/30)

~

01'll>~~HU11J111J1

1HHm>iullmYJH

• ••• " •• am:::sm:nms~'ll'1tJfl:i'HJfl1S~~~fl1':i

i 'Hfl!'1fls-:~m:mrrr 1

A

tJm.c;mf}_

fWb'~...................................

1130

••

d > e'lf1'U1tyfll'aff.:jU1~fiOlJ

(t.t1'11111'1i'mf \lllrJm.nl) tJ~fi'l'l ~hn1lg1l-fftn1J ~1fl~

mr~'im1~o.uluun:::un'l
I

'ilU~ll-lfll'i'llmtJ~UUUl.Jn~nml:::lfiUYI1fl:i.:jfl1'il'ii1ZlHpJi'f1:i11lUi'l:::fliiYiil191'ii~UlJILlrci.:jtJhm'i:::LliulJ UflZ 1m~ f11S'I'fgji'UliJ1rl SI~UlJUmi~ ~fi~mm19f

mmm1ffl11l 1.

'll1n~~~1~ u~ i'W~1m 011l'lfl~ii''Wu~~11 tl"l ~~~ 01~'YIIJ u~~mm 011~~m~~j1 ~!lmm~ m~'Y!!Jli~u1~ll'ij~ 1!l n1'11'1J~ 1'W 1ifl'W1 ~lii!JI)I1fu~i11il'Wm1flflOU!J1J

lil)ll)l1flfl!!¥1~ ll'i!Ji!J1~11U'Wfl11 fl~1~~~1~U~ 1~fl 111'1fi~!l1~ff'Y11imvum~!l1~lin1i~~

i'Wm1!lfi1J1i 2.

11U~1'W~~m1U~1l1im~m~1m1l'lfl~ii''Wu~:utl"l~~~m:n1l 11~~mmm1~~~1~~11~!1fl!J~~o1~'Y11lli~111~ll'flll~fl -.h'll'on'W'W 1umu11~~11~'Wnf'Y1mmn11!J~1~11~~li~111~ll'au

3.

(!!~.) 11~~m~1~fl1'Y1~~n»~·~1~1'W1~u~nm~n1'11'W~ ~~ ili'~'lia~'Y11~fu1ifl~¥fl~cru'W~fl~1h~~1~'W~1fi~ ~10 ou ~11il'W 1m ~ou 1~u~f1lliu!ln1'W ~~'ti1m1~11 ~rlfl1J11~~;11 ~~ Jl91.,.'JJ9/"'1dd Yto.,. r1 o ,91 o .d•t~ 11Jfl~~'W01J~1fl~11U'W ~m11'Y11)'~ 'Y11flll'YI~m1'W'W01mo ~1'11~11'11~fl11~1~ama'W 11~: '11fi11!J~lm'l1~flam~1 'WD111l .!IV

4.

1110 'lll'f1l011¥fl~cru'W~1o!l1~~1~'W·i1 Mf1lm1u1~fl~¥fl'Wi1mi)J~1o011~11il'W~1'W 1m ~m1 "'

&

m1~ mum u '11 ~ m

Jl

""

..,

.!!

1

0.,

"'

'11~fll!U11Uah~ 1u~'W"lll'f1l

..,

.d

91

u 1~mvm ~ n11 m1 ~ 11~:mfl !!1'W o~ 1'W'W uu1 u11 ~~ 11~ 'W n1 'Y1 ~1m n11 ~~1w11 ~ ~!! ~ 1n~u au

,91

~ ~ 11 ~ l!fl 1J

'Y11l-i1~f1llilJU'Y11'W 1li!lfi1l1i ~1um~1 m1!Ja~ii'w1U~11tl"l~~~o1:'Y11J li~1n~ll'flll~ n1'11'W~ 1-l' ~~1llilJU'Y11'W ~~'11Q~

11l1'1

~1lihtnu ~u o-i1 ~~ u tfl 'U m~uM -!lf'l11111~eJ ~ ¥CJuJu 1r¥1 rr~ 'il~'U 5.

"' .!1 "' .d Jl"" .., '"""" 1 91"'"'11 "' '111 mo~N ~ m~ 'Y11J'I1> fl m1u 1'
" " . ! 1~mnnl)'~ 1"" 110\"! ~Num~nu1'111rl1~l!'W 6.

~Ufl~ 1:U~11U11h1U'W 1 fi 1 ~ 011 '1110'Y11l 1umu-i~Q lfl~1flU'YINU1~Wff1!!~f1 m1mfi~ ~fuliu!ln1'W ~:11q~,]11il'W

1fl1 ~ 011'YimH1~~ "'"' 11 u~1'W o1u1~m'Y1~~ .f.,."".?:. dd:v,.Ndv n11u~1~ 1'Y1 flth ~ !!1'W ~fl m 1m 1u lJ fl ~ 1O'I1'W 1 u~ 1'W nm u1 ~ fl~ 'W 'Y1'W n1 ~1 ~ 11 ~ l!fl!J •.!!,

vl'W~ J~~'\11 oi'i\!~'W"ll1'-i111'iwm~~ 1 m1mfi~~nm1mhii'i!J'YINU1~Wff1llwf1 m1mfl~ ~f1Jli~!ln1'W ~~ll'fl~!lfi1l1im~ .?:.

i

'

dd

i '"' y

"'d

.:: .,.

.A ,

d

Hfl'W ~~fl~'I1'W1U~1'W'Y110U1~fl~ 1~u lJ~~fl11Uma~1~~ 11~:m!U'YI'Y11JlHa'W~1'11~f11l1~fl ~111U'W'll10~omm1'Y1 ~11J :II

"'

y

.:1

91'

4

0

"

y.,

n'11t.J~nu 'il~11 ~-!11~1'VfW'n.:~1'U-n'CJ.:~~uuM.:~l'leJ.:~~~Vl1Jfl1U1u 7 1ut!tJu~1'u~'WiJ (Vl'l'~'l1"b'tJ'~~~~llfl'l6.:JCJf1fl~ fl~1iJ'l'l'vf 'W.fl'. 2551)

7.

fl1'l ~11il 'U fl1l 1~ c:"j 1U ~ ~'U ~ lj ~fl6fll fl.:i'Vl~ 6 ~~iJ ~f1'lf61J

~i'1J n'11i.J'V11'U 'il~ ~1lil'U fl1l ~ ~ 6lrl6 i rri'iJfllJ ~1 ~ 'il1 fl ~(l fl fl ':i fl.:! 'VI~ eJ

~f1lilfl~fl1Jflfl'W 11~g~m1!l~mJ 0 ~'11~flo11na!!¥Nu'W'W'YIN1'11'11m~011 ~f1Jli1J!l'Y11'W ~~,]11il'W011 X~mrlfl 'lll'f1lfl1ji!J1~

~ 10 ml1u~ 1'W!l om fl ~ rl1'1J Iffl~ ~ '1J [email protected]/flm fl~ ri fl'W J~~~~a ~l'W 011 f111J~lJ~fl ~ m lJ1~fl1'Y1~ ~ n11 ~~1~

8.

111o~f1J lilJ !l m'Wnm1 ~!l1 ~!!~If~ ~~ 1!l~ u'W u!l ~~li'ol.Jm ~ fi ~ m 1 lJ 1m~ 01 1 11~ fl1U~ uw1!l ~~ 1vi~ 1~ ~11\ m >,)11il 'W 01 > 11~ a ~ on,]11il'W 011~11~0~1~ ~1 o~1l!'W 61-l'i '1J nu~1'W 'l1m1~M~U 01~'Y11J li~111flil'alJ 111'~11U'W011~1!Jilii~fl~fl!U~m 1~011

Ji~U1flil'6lJUM~~1~ flf~~ 112554 1f1UWU11111111'i'W 2 mil\ fi~~ 8.1 '11101~'W0111U~U'W11UM~1~rl~~~o1~'Y11J~6!!11~ihii'l)j~6~11U~1'Wm1'l1m1~MN~01~'Y11lli~u1flil'fl~~~1'W011 'I'IU111111 Q

d Vo 1lfi11~111'1J~flm10fl!U~011~011~~1'1J11)10111

, .

»••u Ud U Ul1l ' l '11~11J!I~ 'Y11'1J!ff'W611U~1'1J011~fl1 UU'W11 ~~

.,. 1 , y Jl "" """" ' 0 "" nu~~wu~ m~on '11fl1lJ1~fl1'Y1M1iH!J~1~'Y1U1111110fl'Wm1'W'W011

" , " 8.2 '111011'1 'W0111 u"UU'IJ11U~~'Y!UflOm~~10'Y11l!'W6 1 -l'i '1J11Un'Wn1111f\11~'\1~~01:'Y11Jl!~U1~~6lJ'Y!Nl'W011'Y1~111111 1'1•1 Q

,

""Q

m1~1i1'W ~fl!J ~1oflm~m1lJm1 ~'li1'W1i!Jn111 ull'1a ~Hn'll'mhii'l)l 111'~~1J lim.Jn1'Wil!'Wfl11U~~1~ u~1~u1ii'u 011 1U~U'WUU~~ii'~o~11 !l1:oa1Jii'1l~1m011l'la~ii'w1u~uti"!~Num~'Y11lli~111~l1'6lJ~l!flflflll'fl~ii'1lm11U~uw1!l~~

.;. 1'\1fl!U~fl11lJ011~~1'1J1i)j011'1'1~11111 111U~1'1J 01111f\11~'\1~Unl~'Y11Jff~U1f1~6lJ .d ..:! 'Y1~1111111'11'1J~61Jf11'1J l!~U 1fl~ fl~

1'Y16

V

:llo

""

""

:II


""

d

:II

V

rlmJ~11ihtml

. a

I ft~'J1V ............. e;r···················· (U1tJ1l'i i111'lf usl!mtff1Jqn1h

1"~ ... Z.~... M~RJO.U.

l!J16~~1'1J1'W'I11l'1 2/30

·- i . . , i .• 'Hl~m':ilJfl1SIJ1lflfl1l 11~ fl~lJ.:J1'U. flHfl1:i 'Uu'l:::ll'lff ua:::i'mnms~~1tJfl'ISlJfl1Srf~~n1shtW ifl'lllm'lmff 1~~~a ~?t&......... ~'ll1tl1!J!011~~U1flll'6~ ...

iI i.

l

-

~

~ ~

• ~

~

5

·~ .:;;

~

" ""'• "a~ ~

'"

~

"' •"

'~ « ~~

~

·• .,

••""•""

"

l~ ~ »

"

~ ~

~

il

~

<;;•

• ·~!!

~

~ ~

~

~ ~

~

0

~

~

~

~

~

0

;:.

•!!:! "',.,

p"' "7

r

V!!:! "' '"'.,

r'

·:;::

;;;

;:

"7

''"' '"'"',, ,.,"' .",., ""r r "',., "',.,0::

"7

0::

i?

i?

"7

i?

!!:!

"7

'~ l~.,

!!:!

"" ;;:: "'"' '5»

":;::, ":;::"", "'"';;:: '5»

·qiC

c ;;; ;;; ·ale

""'"' ""'"'c

i?

·• '-;;., "" '-;;;:.., .,;:. .,

"

•., •" ~~" " • 'i! .,•"" •• » ~ " • • ~

(~

~

~

»

s~ ~

~

~

~

0

• ~ ~ ,!E '" •e•" » ~

~

0

~

'il

-5

r. 'il

r

r r

... ...""'

;:.

"' "' ;:."'

,., "'

r

., ;;;::> •ii '""" ;;;::>,., ,.,,.,

<

l~ • • ~

~

~

~ "~ ~

~

"

!!;

r

~

.,:

0:

r

'7

r

·~

r

~

~~ "' 8 "' ""' ..,"' ,)l!: ~ -., "'"' ·~ " "' " .,-,"'7£: ...·~ ""' 8:;:; " "'

"'"'

~

"'

·~r

'
.,

·,.: "' '!!;"'",.. "' ,_" Q;J ;I

"~

Q;J

'7

"'

'i!; r

:>: r

r

"'

;I

,..

'7

c

.,"' '" '!!;""' ., ,.. ;:: 'f "' ,_ " ;I""' ,..

•I? ~a~ ;; r

" .,,.,'"'"'

;I ;I '(C

,_ "'• "'

r

r

'7

(;.<'

·<:~::;

;i

;i

c

M

'7

r

r

r

,.;

r

.,

'7

'7

r

;I

""'

~

'7

~

;I

"'

'7

;I

"!:

-o5

r

r

'7

,,.."'"' ... '",..c

r

'7

."'.,.,r

.. ., ., "

r

r

,.;

«'

r

'(C

~

r

~

r

'7

r

~

'7

r

r

r

r

r

;I

'7

•iG '"'"'c ..., .,

.f

..." "' '«" .,,.,

... '7

;I <;I

'""~ ., c ·c ,.. "" .,., 'i.~ .- c "'" ,,.."'c .;;; "' =· ., ~ .,

,.. ...

'"' •:.' .-

0

""' ;I

;I r

'7

.., .!" ;I

,J;

'<;0

"' "'., "'"'"'

r

... =,..

~

c

",..

~

r

"' "'~

~

=.,

r

@

'7

'7

"'

'7

r

<>''

'7

r

;I

N

" ,f'"'

'7

r

.,"' "'"' >;:t . ., ",.. ., c

c

r

..."'., ..,.,.. '<;0

r

"

~

.,"' ,J; . "'

'7

..,

;I

r

~

,..

r

.,.. "' .-"' "'" .,,., "' .,c ;:" .,""' 'f " "'"' "' •i? •!: ;; "' "0: " ";I ,,..., ., "'"' " ., ;I"' ""' "'"'"' " •c"' "' "' ~

~

r

... ...

~

r

~

"' c '!!; .,.., =,..c ., "~ ;I ., .., ·;: '"'"'., "';:: '""' ;I""'" "'c ·o:.,""' ·a,: 'a,.. :..il~ •:.' ·ii = .., i5 ,.. 0: " ;I"' ·;: "' ,:;; ..,"' '",.. ·<= ..,.,. "' '!!;" ""',.. "',.. ""',.. "' 5"' ...."!> ""' "~ '"' "c "'"' •"!:" "

~

r

'""' "'

"';:;

;i 0 0

"

~

r

0' 0 00

"' £: '!;;

:..il~ ,.. ;I

c

r

•;::

r0

;;: r

;I

:>:

>;:t

"'

r

;I

·~ ~

·"',.. ,,.."

"

~

r

'@

·~r

r

"'

r

"' " ....;;,..£: """" "'a• '""' '"' r

'2

.....:;;" ,.;,::".

~I

'7

c

...,."""' '".:;:;

r

""',..,..c

c

r

r

'7

0:

r

'7

~c '7

.,.;..

"'

.. "'

!';

'7

"',.. ~,..r ? c ;I .,..r ,..

'7

r

....•:!'"'

r

"' c .,.. .,. .-"' .-"',.. ;I

'<0'

.,"c . ,.. r

."',..

c

...."

•"',.. .,.,"',.. .r; r r '7

",..,..c ..."'c .. "',.. !:i j

&~!

"Q~

"' '

a6~i

il~

.' ~~

@ ~ ('.,!:'

~~~! "b;;l '7

.-"' ll ~2

..

.,"' "'

~

Q ~

~

~ ~

~ ~ ~

Q

·~ ;;
IE

-~

~

§ 1~ ~

~

0

~

"'~~ ~ .

~

§

Q

~

Q

Q

~

~

~

~

.

~

"C

.. !:

..~

r

~

r

;1' "'"' \C "' ""'" "' "r ~ • "'

.."'"' ...~"'

....""'~" r

~

....

~

"'

\C

"

""' ,.:" ~

...

~

"'

(I~

~

r

\C

r

~

:'::

8

r

. l

~

"'~ ""' ·~ <;.,..,o;; ·!iii "'" 8"'"'

0:

'"

"'"" "' '!::"' "' '"' '
r

r

r

r

"

~

~

r

~

..

~

~

r

"'

r

'"'"'" """'r .,.. ;i "' •"' ,... ·~ "'r

~

"

;i

\C

r

" ... .

;;;:>

r

.."'"'. c

"'"" c

r

c

,.<;;

.. .. .."

.,"' >iil

~

;i

~

!:

"'

•c ..... ~

~

\C>

r

r

"r .., '"vi"' "' ""

~

"'

'll~

r

r

~

~

~

r

... ~

r

r

(1~

..

r

~

~

r

~

r

·;,:

~

r

..

~

r

\C

·c

~

~

r

\C

·c

~

~

r

r

r

r

r

·:;=

2

..... ~

~

r

'
·:;= .

~

r

~

"'

"'"' 5 .~

"{G

~

r

r ..,

~

-

~

~

"'

"{G

"" -~ ;

>o:

"' :>.o;t"' "'"'r -b

r

"• "

r

... •:l:.."' "' " ."'"' "'"'""'" ''".,

a

.. ...

r

0:

"' !: ':!!' . ~ ., "' lo;" 8 "'"' ~" ""' ·:i!: ;;;:':: \C ·~ ·c "' ""'"'" "'o;;~ ""' •!ii " "'<;r ="' "' .,.., " \C"' 8"' •

...

r

r

·:;=

" """

r

~

r r

r

~

r

r

·~

~

'0:

~

r

;1'

\C

~

~

r

r

~

·:;:

~

"' ·c.,. "' >o:"' r ·l': \C

~

"'"' "'"' ·c.,. "' .,.. ""' •:0

•c

~

··:;=

•5

c

~

\C

....."'"' '"•E"' ''"'"" ~

~

\C

.. "..

" """' ,,.r ""!: •(?:

·c

0

"'"' "' •·;r >;r

r

;i

" " ""',. "' "' ..'".."' ""'"' " ..."" '".- •E•:l: " '""'"" "' .."' "' ..""' '"' .... "' g '" "'"' ""' •"'"" "'"'"'

~

r

\C

.

r

r

r

r

~

"'

;;

r

r

r

" ""' •;:" ..."' " ... ... ... ...

""':"!"" \C "' c" ·c "'"' !!

"' ....~

·~

"'

'"' ""'"" '""' >£

~

·~

.." "" ""'g .. "" c

r

'';<

'""'" ~~.... """ '" ·~ "'"' .,.."' " .,.,·~ '"'. ~ '" '"..g .~

c-i r

..;

r

~

~

c

r

'';< ~

§

·r.

.... .. .. " .... ... .. '" . .. . "' .. .

r

~

r

r

r

"'!::"'

'"

~

~

r

r

r

~

r

r

~

"' ••;r ;:: ;:: "' ..., ., "' "' r "ao:· "" "'II~"' •E"'"' "" ""' "' '"' '"\C"' c "" "'"' "'"'"" "' "' :'= c .,"' '""'" 111/~ " "" ll" •·;r \C "' "" "' '"'c"" g ••;r "' . ., "' "' ~ c"" '"' " "' " "'"" "'"' "'"'"' " 0:" 5 "" c ·:;="' !\1

r

""" '"';:: '"".. ,.;

"'

ill

o;

r

....,;r

..;

"'

ill

o;

r

r

"'c ";::

'"

·e.

.

.. <;;"' "'"' "'"' "'2 c ,..."' "" ·:;="' ~" ~§ ... .,;:: '';<.., ., ·:;= " "' 2 ' " " c ., . ., "'' ... ""' ·c"' .-"'"' ;i •;:" ;; " " ·•:;= '""'' "'"'~ ·:;="' "' ·c ""\C "'"'"' .-"'"" •5·~" ,..."'" <'"' <;;"' ~ ,.,"'. ""',...'"., ..,"'" "'"' "'"' . ., :.,a$: ·:;= ~ "' "' "' " "' "" b """ """' "'• 5 "' • "' "' ,..,;;"' 'a;< "'"' "" ~ "'"' 8"' "' ;<' "'"' "' "'.. "' "" "'""'

"s" ;;

!!

~

.,

)~ ·;, "'rr

."

,.. "'

;; "' "" "" g " •E"' ;i .., ;;" •E "' ~ c-i ....."' "'

.." .

~

c

Q

-~

~

Q

~

c ~

~

Q

"'·~..

~

Q

1~

~

~

Q

~

~

'~

."" ~ .."

~

~

Q ~

•"

~

0

•e..

~ Q

~

0

~ ~

~

~

"

·~ ~ ~ .;; I'

§

."

~

~

~

" ~ ..;; " ~

c

~ 'S -a~

•"

-a ~~ ··~ Q

~ I'

"" "

0

;: •5

"'

r

r

·~

.:;"

~

;;;

r

·~ .,r r

""'

r

...."' ... " ,. ,;;: "' ., "" ..

"

"" .:;; ,.::;:

r

r

~

'".:;:

~

"'"'

c

" .."" ..,, " ".,. .~~I ""

~I ~

~

" .,,.; 2. "

I l_

I

\

>

>

""' ""

., ~

~

':;;;: ~

·~

~

...

'"',;;: -c:""'., """ • ~

.,.,

"

~

~

~~

~

~

i?

~

0:

~

~

<'i

~

~

. ~;g

~

-;l

~

~

~

~

., ....

~

c:

~

~

~

~

~

0:

~

~

...

~

~

.. .. ..

~

~

~

.

~

0:

:i

-;l

.~

~

•:ii

~

c:

iO

·v;::

~

~

.,,..... ..,c:

0:

~

~

c:

0:

~

~

~

~

~

~

(;""'

0:

~

~

~

~

0:

~

~

~

~

~

0:

-;l

..

~

~

~

~

~

;::

~

~

~

~

5

.

§

~

"""

~

~

~

~

<0 ·.e ~

~

~

'"

~

~ ~

~

~

'(0

~

~

~

~

~

0:

~

0:

0:

~ ~

·~

""'

-c:

~

:i

-;l

~

.,

'"!

~

~

~

~

'"'., "c:

~

"' 5"

...,.,a -.,"' [;

.~

"•

"5

ll
;::

~

~

~

~

M

-

~

~

'(0

"!!~

~

., ·~

~

~

c:

~

.,c:

.., ~ ~

""

~

~

~ ~

~

~

~

7

~

~

~

~

'"'-'

~

~

~

~

~

~

..

~

~

~

~

~

..

0:

~

~

·~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

0:

~

~

7

" .;; ..

•0:"'

~

"... .,., '""' .,"'"' c: ~ •:<' .... "'

~

~

.,'"" --=•:l:" ~

~

...

~

~

~

~

~

~

~

-., "' c: "5 ""s "c: 0:

c:

"'...

"'"'

~

..

c:

§ " .,"' """;:: •i

"a '". "" " """ <'i

~

~

~

~

0:

0:

~ ~

~

"""

~

0:

~

~

~

~

~

~

~

~ ~

~

i?

~

"'

-.,"'

~

~

~

-;l

..

;: " ;; 5 " -.,"' .,;; '"""' c:c: "' "., ·~ -.," ·~ """' "" 5" 5c: "' " .,., " ·~"' """' " " "' " "' .,., "'q> ~~ c .," .... "' "' •;: "' ~ "' "'"' ...." -c:""' "" ., " " .... ..!':"'"' -.,"' c: ·~.... '"" ,.. ""' """' ;;-., ..;:" .... c: ..•o: " "' ...."" ·~....,... ;:: '""" ....,"' ·ii! '"'"c: ""' "'.," ";;" ....,.,!:: '"' .,"' ~., "' -c: "c ·~" .,"' ~"c: ...a ·~ ., """' -.,"' ""c: '"'""' .., ....,"' -., ....•:l' "' "' ,_; "' <'i

!g

·~ <0 ~

•0:"' .., '"' '".. "' .. -.,"'"' "

., "'

..""..., '"' ·~""' -., "' " ...., ""' " "'" •

~~s

~

~

"'i? " "'i? ".: 8 8 0: ·::!: ~ " .: ·::!: ~ "'"' ~0: " ·~ ;;;<;- ·~ " ·~ <;,,. .,;! "'"' " .,,.;;;[; ·lii "., "' -c:".,"' ·lii "'" " " 8"' ""'• " " 8

.:;;"'

~

i?

~

..

~

..

""' ""'0: -.,"' ,., !;:: :;; "' "' "''" c:. .. c: -·~" ""' "..... .," "'"' ~~" ~

.

!g ., "' ... c: -., "' ., c: '!! " ;:" ·~" " .,.,'G: ~3~0: ....,"' "'0: " .,.,'" "'"' '"'"' ""' ~ ·~'"' '"""' • ~

~

~

.,'"u' ~ 8

'0

~

....'"-, """"' .,"' . "' ..

"0:· .....c: ,.,5 '""'

.

~

~

0:

~

..

." c: ..il"' "'" "'"' '"'" :: .~!! ~~".,"' .,"""' """' '"'""' •o: '"' "' .,., )~ " "" ..."' -.,"' '""' ·rc: ...;; c: ... "' " c: .. .., ...c: ......," "' .. ...." l\)~" .;; " "' .... .., •:iic: ." c: ""' ..", ... ",... "' .... '"!> "" .. c " " "

.

, "'!!;:!"' .--=" -"' "' ... "a •• ·~ "" " " "'...c: "' .,.,"' c:c: "'"' ·~'"' c: '"" , -a" " "'"' 8 .,..," '" ;; c ., '"' '0 .,,. '" •ii: ''"' l\O;i "' -o:"' 5 -a ... := ...

·~

dE.

...""

~

....... '"';::"' .., ...c: .., ., "' a "'c: '-E " ~;

~

0

"'

~

~

•;:! ;:>:

"'

~

""

·~ ~

~

0:

~

.·~.,

~

" .,"

~ ;;;

!::

.,,.... " """ " '"o; .~

'"' .:::;

""" "

•ie

'"''

r

7

~

" "' '".~

c

;;;-

{"

·~~~

~~ 7

~

7

" .,.,,; c "'mVJ'Hmi:lv~Ouun:::uti'hr~mm:::l1uil~u1VJ'tfmJ un:::lJ1VJ'in1'i9iVJVJ11JVJ:nuffvmrM'i:::l1'uil~u1VJtfv1J'IJV~

'iltrnum'i
nmmoJ~~m~H


_, 1
iinu IU'l' 1l1'J~l'l11-l1~1'1JCJ-.31 ~Hfll'l'fi'UI ~1 'IJCI-.l~~'U Ui:l~ij

I'HUl~ffllflUffflVfll'W •

ti'hlll iiVJl1.ffr1. t'Wl1J ll'lO'VJ

~

.

~l'l'fl\PI'IJ1Hfl1'l'I'IJ1

.,

:v

Jt

"'" '

.,.

II'Wdvi"f!dli~U-.3

u~JJ''I'! 11~'1'1.!1'".

m~"tivlJ

"fl'Vl:U ~lfliPI

""'

(055-731150)

l'/'U1U-.31'U'l'l'JI'fl1'l''t11fl U'J'IJCJ-.3 'Ell VI !'li''U fl'l'lH'JI'fll'VfC'I-.31i'l''l'lJ"ll'191

I

..

dQ • .. • • ., • • Ji ,. Q ll'fl~'ffl'Ufl-.31'U't1\Pl'UVI'El-lfl'U 'Vl1l'/~1'Vlfl1fl'UI(!Ui:lfll'l'CJf'El'lJ1U l'llfl\Pl

fi'lllJ~~n»lJua~mlJl~fflJnun~fffl~ihv

l'hn ill)!111fl»lJffl'lil -ti~u

d d

1

U'U11Hvi'El

.A

-=!.

d

-=!.

.!I

I 2. 1-w fll1 ama v~ m~ \1'1)! 1ffv-w 'li~a I'll~ m ~1m ·1 ~1 -.3m 1 9Y'E!-l ~1rW u m1 IPT-l~

2.1

''l

" "' "'" • !' , . Ji "' ~ln~n~m~!Jfll~flflff>H 11fl~ 'U'W\HU~~'I'!H

(ROW)

20 IJ. !'thtl''U 2.2 w~1~111 1U'W11Hllfl!tivu~1lJfl'W'W1 'l'll'mn~l)'~

.

3.

• 'lf1-.lflfH'('j1-.lii'U1

a 'l

1-w"

:V

Jt

OJ

.

OJ

111m"~~

I

~I


n> na ua~ ~ ~ ~'W !!'~~" m 111 m~nn tnu ~ ~


:V

I

:V

Jt

'

mu~~m~IJ

ci-=t

Vl"fl'Vlfl\Pl'IJ'Jl-.3 :v

d

.!1. d

91'fi'El\PlU'U"fl'~1l"fl6-.l'IJ"fi-.31fl1:191'l'fl':i "fl'1lJl'Jfl'II1lJm'UI'II1-'El"flfl~'U'Vl

'VlHI'IIl-"f!Cifl'V'I'U'Vl

mu~m~~lJM1~vff~~1n

lfl£J~'jfl'j'jlJ

~

~~

J:l{l'b'tl ..............c.7·""""'"'"'"'""""''" 1

(U10 ltli'J~tf II'J{Ir-li:lff'lJ~'VIf)

• " ............................................ 2 9 MAR 1013 . TWYI

i'tJ'J~{IinnurrUl

'Jtl-1 flSSlJfll'J ~'ii'Yifll'J 1'Hqi f1~1HTW ifl'J 'lfll'J 1'UiJS:l::I'VIff ua:::Smnms~'li10fl'JSllfll'Je''ilW~mshtqi im-lfllslmr 16/30

c--;~ . . . . r1''lll1.11'J!fl1S1hu1"'1'"u

f)?,fl,

J:l{j'lf"fl........................................

("U.l\IW~1.:J:i'mf hWnlla) 1

..,

u'3-hl'VI thn:f1ihHWl1l 'illfiWI

~ULI!o "'

Q

ftW,l'[email protected]!:LQQ IA.R.!:rl. t> ..

...

"' ....

.

(l!ftUUIA.f1 j1-lll£t'C..lllt'Lt1.)

~•,ll•CIT~j!~ ........~l··~·· ···~~g

I ,l'[email protected]!:LUt-!:1:!1 jbH.l,!:LU~l\~!:LUf't!:!:Y~t.¥>~!:LULR.U£::lll1

101-i.!O
OE/L

·············································IAtt.t.

noz HVrl 6z

p •

(<1-i.U~ll""~
·····················;;ff•···········~~"

L,[email protected]_: "(__/

••

Ltl.t-ll£.1.11ti.LN . . ~

.•

@IA.C..t1.11t-lt~l6t-C..Sf, ~

~

rt:.!:.IJ llrtL~tU:. ,IJ,.!:.LM..!:.rt.!:[email protected] ti.Sf,1 !:[email protected]@fbt.I11J11A. f'f'

~Lt~~~M.b
""" M.LI4~
Lm"1-1nm•

t-BfbBIA.t-LC..t.tl.11 •

0....

~..,.

0t$

[email protected][email protected]~ Lmglt1!M.L"GI4~Lt
(6

~

t$

""

·z

M.L~B!'m~~~M.],M.M.~~~~BJ!~~M.~~~GfuL~! UL~f!GOM.~f!Lt~l1k,\'11~B,\'I~~O~l [email protected]!'~Lt
~M.!-IL!J~Q1! (JllOJUOO U09eA>E!) ~M.~~·~~J>f!Lt~M.~M.k!IL);A~,\1

..

@~! Ul41~
<~l

(O>JJ£L->SO)

~@14 I [email protected]~ V-W)!d ttLli <-1!-W)!d m& • f(, • 0@14 l [email protected]~ V-DL"l! ttL&<- a-DL"l! ttL!i • t$ • 0

BLIZ oan•wantm~ • t$ • 0

v-n.LN m& <- a-ffi!N mli •

m~ OBM.~WBM.tttL~ (LLI!fto14!~~LM.Iti4M.MB

Jt',., "f!

[email protected]

f!W)!

..

~UL~

l"J OLguoM.)lttL"M.J!!~LM.~ [email protected]@LI.lt~B~~~<~l ~ • f(, • (6


•ogrlgBI4tt1.!!110mM.M.U "" o , ""

LfL•"~""1>Lt.I•Lt~~~

~BfuBLitM.rr~ag~o"l Ut~~J!O"lf(,~1 M.L"""\ ~
M.M.U~Lt)[email protected]<[email protected]@!'W!!t-C..¥oWBll~

o

,.,

,

F Ji' "",

tM.!!rtl~L flOL11~! ,1<11 ~L!I.rt tUrtL• ttL~ ""1" Ll1~<

p

""J!"LI"ft 14J1~11 [email protected]'LkR.B~I1L~[email protected]""~"~'"

rtl1ll1tl.tl.l)[email protected]!:.LU p

UIUW/Lgtl~BotU < Lf! Lll LfL,It b ~L 14. G!f>•L

..,.

~

......

f(,

f'...

rtogrHti4BI4tttn~"rr p

p~ 1\!tl
"]

11lt~tU""fui,Yif~glfi1.J.l•O[I
f"

0

kll.\1 b,\'11~1·0~!U ~1-l.U L!-1 ~ L!l.f!t <<

rt: LIt Ltl.t- LIA. HC.. rt.W [email protected] lAC.. t1.11 rWlll tL tL (j H !:[email protected] U!: LU1:-11 l!1 U t:!.M.

.!:.LUN.N.IL~LtN.llUl

l'"

run, @Ltt. t1.11t-L(6.!:[email protected] •U.!:. LU f(, • rtU.~!:.UilN

Ltt,QLrt::.t.tlU "S
.

l\1 t1.Gl6~!!~~!1Kllftll ~1Ull!lnl!I!!A-SLU ~ S ij l ::1.!11 ftll ~I:SUG~fU!!Killlfl\!1 Sl6ll!l6~t:I::U.11 &tSLp rtfm::UlSLU ~ f.ij ll61l(!I::U.Illf.N!~11nll~jl.IQIULUnUillr.

~l!L~ rtLil.U .H.U.t.l.l6f'L t.l.~~ft~GfLftG~l6tm•¥rm::r.uu.t-.trtG.U&tr.l61lli!116J!f.LU.r.l!ltll::U.II ftG~l6tllt-¥rtt.l.:r.IJU.t-.IILUJ11:QIInlJ~G!ltlUS\UftG:

.,r

~

r

r

~

,.

r

~

~


.,,"

~

..,

;i

~

8 M

-

·~

:;;

~~

i'

~

r r

):

"'

~

"'

!!;

-~

'"."' "

., " " 8"'

.~

0:

"' "it ~g "' " "' ""' " "' "'•"' ·~".,"' """'"""' ·~"'c: ·!i """' r

...

~

;I

~

r

r r

.-"'

"""• "' ., ~a~ "',. ·~r ,.., .,. .," .,."'r ·~

'OI~GI ·c=

r

.,, " r !;;_

:;;

...

~

r!:: "' """ ""'0:

'"

~

"'

..,,. .,."'

;>: ·~ ·c=

" ""'

•;:

·G' ·vo= r

"~ 0:

•c=

·~ r

""' 5 •" .,,.., .,,.
'"" "'

~

~

~

..."'

~

~

"'""'' •s .,,. .,

~

.. " .. .... .

...

~

~

r

...

'""

~

•!'::

r

~

r

r

"'

~

r

~

r

r

0

" "'

r

~

.,

VG:

0:

~

r

"'

~

r

r

'

r

~

r

.

r

.

r

0

--

.,r

~

"it r

r

~

,. ~


;i

"'

~~ "' ,. "' "

r

~

~

~

..,

.-0:

.~

a~

~ ~

r

8 ~

-

~

M

~ ·~ ".,"' """'""'"'r "'c: •!i"""'" ·~"s :;; ·c= = "' .,," " " 8"' • ;~aG;

~

~

"'

r

;I

r

"' .,.r '""',.., ·~ ,. .,."' ·~.,"

"' """' •

~

,."'"'

):

r

" r

.,"" .-"'""

~

.. ..

..

~

~

~

r

r

~

r

~

r

~

r

"'

~

.

r

~

r

~

'

~

~

r

~

r

"'

~

0

0

r

...

.~

r

~

~

-~

r

~ ~

r

~ ~

r

r

r

~

...

~

r

r

r

·~

~

r

0

r

~

0

M

~

~

~

r

~

r

~

~ ~

r

~

r

~

r

r

... .. ...

r

.,""

·~

".,.,. ...""'

r

r

~

r

~ ~

~

r

,_;

,. ~ ~

~

~ ~

r

r

~

·-= .,"'"'r .,"' V!';:

r

"r "'"'

"'"' ·'V~

"

r

r

~

r

~

""" .,"'"" .,"""'" ".,."' ,.,. ~

"' .,.

".,."' ..-""

0:

"'"' .,."' •s"'" .,.

0:

r

~

r

~

r

~

~

~

r

~

r

""~ . "' "' .,"" " .- " "". "" "' . "' .,";:; "..,."' "" ... "' ..- "' """' ~

r

"'

r

;>:

r

.,""'.
!"'

""'r a~""' !~"' "" " ~ ~ ·o: .,"'r .,.r .:;; .-.,.r r .,): '" "'"" "' ''"" -·~ !!:

.." "'

--'

""

.... . r

-"' "'

• ,. .,,. ,. ., ,. r ·-=· ~ ": ..-"0: " ·~ .," .,,."" '"): 0: " r ''" ""' '"" " " .a:; ''".,. "' ~ """ .,. " "'0: "' .~ .,. '" """' "' " '"' ""'"'"" "'"' ·o:" ""'"r " "

.. .. .. ., ... .. .... ..

~

"' ....

~

'

·vo= ..~

...

.. "' •:<: ..,. .,. '"'" ~ ""' ...,. "' "r .,,."' "' '<;;]" "' '"' .,. ",." " ••;:r.,.'"'"" s"' " """'"'" 5 "' ..-

0:

~

r '!; "' "'r ,."'"'"" ·~r "'"' -~" "" 0, s ·c= '"' "r "'" ,. .,,."' ,.~ ~~"" '<>r"' .,~ il ~ "'" """'r r~ s ., ·vo= .."'"' " ·~ ''" ., •
·~ '" .-

'):

,_;

"0: .a:; "'"' •s .,"'

--'

·;;

. ...

~

s

r

..-.: "' .,,. .,.. ""' .,. "" ., ,a:;"' '"r

"' !!;"' "' "'r """' """' ..r .~ .. ,. '"'"' .,,.".." ."' .. "." .,., """' .,., .,."' ";>:

"" -f: " " ";; Vri ""' "' .,,. .,.. a~ " "' '"..

'" liE

"'"'. "''"

"'" r

r

,.,"" "

" "'"' '" " '""" Vi!;""" "'"'" ""''" "'"' .,. ·~ ·~ ..;"' ~

'"'

0

~ ~

.;; r

r

;>:

""' ·~

"'.,."" ,.,."

•:1'r

·~

...

r

" " ~ "'c: " .,,;; "'? ~ 1! "" "a• "' ;;r '"'

c

r ""

0:

r

~

..."" '".~

""


....., ,.,.·~"

.;

"""'""

l.

! i

l

( ( \' l

l

(

I '

=~

~

Q

~

c

~

~

~

~

-~ G

~

~

~

·~ ·•

~

~

;:>

.,

0:

a~

.,r "!<;

-

~

r

1t:

r

""•

0:

0:

r

~

0:

~

.... . .,

r

;:

0:

(G

(G~

r

1t:

.... "'

-c

r

~

r

~

ri

0:

!::

~

.,

r

...

~

r

.:

1t:

0:

~

...

0:

;:: 1t:

o;;

r

"' 0: "'"' '"' '"= ., .<;; ;; " "' -,."' '!S" .,!:: ;:r .,""' "' .-"' ..."" -c"' "... ~ '""

r

... ";:r

'" ...,,.

r

r

~

...

"

·o: "' -•:;:: ~ -,. ;:r a ,!::... "'"' "'" ;:>• ~ ... -, ., .,, "';:r ~ ~

.

r

r

1t:

~

.

r

~

;:r

. ...

0:

r

r

r

~

r

r

r

r

0:

r

r

~

~

;:r

"' a" .,"' ...." "" .,"' ;; 1t: """'""' "':;:: 1t: ., ·:i:... "g "' -;:r "' "';:r ,:g "'E " :>: 0: ~ "'" "'"' " "' "'0: "' i5 ;s"' .,,.~ "'0: ""' "' "g

...

""' .. "'"' .... .., " "' "'"' ·~ " ·~ "" ·c .,"' " ..." ~ ,•!i ., "' .,..." " " ~

•iii

'"

~

~

Q

~

-~ •• 1~ ~

s

-~

~

~

~~ ~

~

"'

~

~

~

~ c

Q

~

~

~

~

..

•g

G

G

s

";l

s=

Q

·~ ";l

~

c ~

E

-~

r

0:

r

;:>

"...

_:;::

":t"'

r

~

~

r

;:!"

r

~

0:

r

;: •o:

~

~

r

r

r

. .

r

"'"'

'"

... ., ".,... -;c;:r

'"'

r

..."'0: -,s"' "

;:r

r

.:;; ... "'"'0:

...."'

"

'!E

...., ~

0:

0:

r

ri

~

~

r

r

o;;

ri

~

~

8 M

:;; 8 r

.,

~

0:

"' -,."' '!S"... "';:! .""., .,

~

r

~..~ '!S r 0:

• '"'

0:

"'.," ""'0: ""' ~

r

r

". .. . ~

r

~

r

"

.... ... 1t: -"' -c "' .,,. ~ -"' ;
s-

• ...

>:;:

~

r

~

~

~

ri

"

1t:

"s .-0:

r

,.,.;::"' ... "a "' ,.,.!:: "... .-"'0: ;:r -,:: ....."' "' sa "'"' ;::" r

OJ'

~

s"'"'

r

"' -."'

'"'"g .,-

~

r

r

r

.f

r

~

r

r

0:

0:

~

r

1t:

..

;
r

ri

...

r

~

r

.

r

OJ' OJ'

r

~

"' .,. ...

"'

.., ;.jl~ .,.ri ...~' " 0: ;:r . "' ., '"' "' "'"'a0: 'a --= r

.

..."' .,,. '""' "' .,,. ..."' ~

r

r

".

~

"' >:;: '"' ,)=: ..... ;:r "' "'"'"' "' "',.,. ~ •!? "a "'"'

"'"'0:

r

0:

r

r

r

.

~

.,.;

r ~

;
r

~

r

"'

r

r

1t:

ri

"'11~

~

r

~

r

0:

r

r

..

-"' "' ;:!

-~~~

·:§ ;:r

:;: .,

r

-;,:

r

;:r

1t:

.

~

~

r

1t:

.... -c

~

r

~

r

1t:

~

r

r

~

"'"'

;:r

~

~ .,,.

.-ri"

~

..,.

-o: "'

;:r

.-0:

"'s

r

~

_, "' ";::

"•

;:r ;:r

1t:

r

:;:

.,,."' .. -"'. ·:6., a

,!::... "'•

;:r

1t:

r

ri

r

;:r "• •:l: ·'lj~

(G

r

""'

.... r

..."'"'r "' "'"'r 0:"' "'a "

r

ri

~

~

0:

:: "';:r . ., ,.,. ,.,."':;: ;:r .....;:r '" .::; "'"' .... r

"' "' " "'

"""'

r

r

-;,: 0:

~

r

0

r

~

r

r

0:

r

r

r

(G

(G

0: 0:

-c

.. r

r

0:

'"'

0:

:>.il~

r

0:

~

r

~

~

...~

... '":;: "';; ~ .,,."' ;:r 1t: " "' ., .,,."..."' " ~ i5 1t: -... ,.,."':;: ;:r -. " ;:r -.- " >;!; ;:r "' ;:r ;:r ;:r ;:r "'"' "' " ..... ";:r "'"' '"'... -."'" '';:r "'"' "' "' •5., ..-.-~ .,,.,"' " '"'"' ""s;:: ~ "' 'o: ~~ ..... "' ;:r -"'... .,,. .-.-"' " "'"' "'... -o:"' '""' ., ... "' •" ;:r " ... ..... ·~ "' ·~ -;; " .,. ."a ., "'"'"' ;:r •a"' ;: "' " :;: ,.,.!:: '" "' "' "'"' "' :;:;:r "' -."' "' "' "' "" •co;

"' .... !!! "' "' . :>: ~~ 1t: " "' " ' "ll;: .... " ~~ "'..... "'"' ·~.,"' "'1t: .;g:;:"' ;:r .,,. "' -c .,,. "., ., "' "' :oilS: -c"' ., ...~ .., .•o:,,."' "'"... "1!5 .,,. '"' s ;:r "' "' ... " ..,;r"' "' ., ~ .,,. ~ ;:r '"' ..." ... "' "' .'§ ""' "'"' " •;: ... •!? , ;:r 'a 1t: 'o " "' •;:r .., :>: '" " -c"'... ... "'.,"' .-... '""':;: ·:5OJ' ;:r:;:: .., "' ,;; 'li "';:r '"'. ...."' ·:;: .....;:r .,. '"' .;;,... ;:r "';' •:;: •a"' '" ""'" >:;:"' ";:r ·:i: ~. ai"' -"' ·:i'

s -

~

c

1~

~ ·c ~ c ~

Q

" 0

" c

" "'

1' ·~

~

~

~

~

" ••c "E ~ .;;" s .. ~

.."

~

•~

~

c• " •

~ ~ ~

~

c c

~

"

'§.. • 3~

Q

~c

~

"

~

r

-...;:r "'... "'

;:r

ri

"' .j; ...... ., "' .,,."'

0

~

il

.il~.,

s: "

0:

"

~

"'... ,;;;"'"

;;

..."" '".~

""'

8

"

,•!i...

r

"" ""' :: ill' "' '"'

;:r

"' •S:;:

·-=·

~

•ie

r

..,"';:r ...."'"'"'

11 ~

r

~

0:

~

... .,..,; c "

Q

~

Q

G

~

5

~

~

5 ~

·~

·~

•• ;;

Q

,.«•

I ~


~

~

~

-o= "' "' """'•

:i

0:

~

~

~

.,,_

~

....,.,"' .."'"

·~

..,"' ,,..."' -..,.."' '"'"'

"" ,.,.." ""'' ~

"' .'"

~

~

.,,_

~

~g

~

~

"G

~

~~


~

~

0:

.,

., . " <=

"'" ~

7

... "...

·,S

;;:

~

~

~

~

~

~

~

"' ·~

"'

~

... ;t


~

~

"...... ""' ""' ""[i; jf~

'"'"'l,..:" .,

~

~

~

~

...


7

·'II~

8 ·s

•;::

~

~

~

~

~


~

;>,11~

~

8 :!:l

~

:i

.,

.. .

~

~

~

~

·~

~

~

~

~

~

8 :!:l

"'';-

""' '!: "''"

""

v-

"' ''"., "'" e"'"'

..

"'
f;! ·o= "'

e"'"' "' """'•

"

~

~

~ ~

"

''"" v-"''"

~

'" <=

-.-"'

~

.. ...

~

~

~

"

~

"

~

·~ ;,; "' "'"'"' ""'" ·~ '"

;t ;t"'

>,.:

~

.."' "'""'"

~

~

'".." .,,.,'"" " v-""'

;;="

., ,,., ''" ''" a

~

~

'=" ..... ""' -..,

...

'" •E;t""

~

~

'"',.,;

."

"' '!: v-

7

~

"' " ""' "2 <:; "'" "~~ '!:"' "'"' " '" • ~

,., ~

"'

"' '"

<=

>to


~

a v-"'"' c ''"., -.-"'"' ii! ...." "~

~

~

«"'

·oo

'"

=" " "' "

~;t~

~

~

~

~

7

.

~

~

~

;t

~

~

.,,_ '" ~

"

~

~

;;:

~

~

~

~

;t

7

~ ~

~

~

~

~

.. ~

~

;t

7

~

" • "'

7

""' )~

"!E

"' ·~ ... _l,;

7

~

~

"

~

7

~

;t

~

7 7

~

;t

~

~

..

~

.

~

;t

~

7

.,"' ""'

~ v- >,.:

~

;t

~

7

•,.:

~

7

;t

~

-

., .,,., " i2 i2 ., "' ~ -,.: "' ., ;;: " "''" -.."' "' " ....,"' '"·~ffi"' E "."' "' ...""' "<= ",.."' ,.. " .,0:2" .,,., .... " -.., '"' ''" "" ....""' 'S"'"

.

,,. ..., .. ."

~

""c

"'"" '"'"' ·~ "'ii! E'"

~

.... .. . .. . ...

~

...

.,,_ "

~

"

s

,"'"''"

'"'"

"'" "2 " ::; " <=' "' "'" '!: "' " ,,. ~ " "
~

~

-,.:

"' "'"' " -:vE "'".,"'' ., " 'f

'="

"'•

~

~

~

"''f •;::

" "'"'"<=

.,., ''"'"'

..":;;

0:

~

.,., " ,s .,. ..."' . - . .. .. .

~

~

~

~

. . - . "

Q

-~

~ ~

-

1~

~

~

~

.;;

~

~ ~

..

" -,."' ,.. "" ''"'" "''" .," .,,., " "' "'"" '"'<= 'ii!"' " • .," "" "' '=!ii;; .,." -..,"''" " ......=" ""' ·~" " )~ " "" <= ~ ""' " ..• ....,"' "' " "''"'" ""'" "'".,.,"' "' " .. ,. , " " " • ~ "' " "' «; "'" ~ •E ., ~"' "' .,.,"' " ;;: £ <= 'S ""' ""' ..;;, • '""" '" ,;; "' •~ '""' ·~"'., 'co"' ,"'"''"'" ii! .,. '=" ... "' s '" "'"" '"' ,•

~

g • ~ • r,: :;: '" .. ••• 5

~

~

~

~

~

..I'" •"

~ ~

Q

...

.-

~ ~ c

~

~

GQ

~ ~

""2

~ ,
'§..

••~~

~

~ ~

•s

I

"'

0

C;

.;; ="

~

"

""

·~ ~

....,."'

~

~

..

"'

~

~

'" "., ·~p "'c "' ;; '" "''",.,"'" " "' ~

~

r

7

"' ...-" '".:;;

""

8

.......""' ...·~"

7

.

~

7

" .,.; c "

I

L [_ \

'l

\

r--

~-~

'.r--

.--~

11UISfi1S~t:l·U)UUll:t:UO'J.'UP.lliO':f:t:l11Ja~IL1fl'ift:llJ Ufl:t:11191Sfi1Siillllli111111S'ltlfftl11Fili0S:t:'t111a~IL1fl'ift:l11'Ut:l~ nunurm 'Ut:llt.l~uuut.ln~11tllltatiufllm ~fi1Sitl1:t:lli)11 d1s1t~ un::AiiflillllllliitJ11UlllinJ1 vns:t:tli u11 tm:: lfl s ~ mnillll u1illfl stiiu11ull~~lfifl~Rt:ltl M'

il'iJ,;'ii1ii~ n""Tm~m1

s. '"'"~ii~-il~m• (~0)

~an~z'tl'U.

'

~

....

.

M

~0~1101>

'li>~'lf1lim1u1i'i1l'nJJ

...

·~

~~~U fi

IJJ'fl~1~11JJ'fl~

tihJ\1 ti~Vl.l!N.

'JIIl'IIU Ill ~>m>lJ 0~ nuua~tu\'1 ~ Na n>~I11J~~~~1~11'011 ua~

1m~m•

l!mll 11111~

0

...q

'JIIl'lfU ,n

~111lt'll'l 1~ ua~ ~mil~ ~11lJ1i~ 1llu ~ ~ ~a1 m ~ nu ria u~11i'Jt.!ml

'd'U'Yil1'U l'YUI"fl'flfl'J1lJ

.

'

4.

(055-731150)

2"'" ' .A ., v "•~a~uu 111~110 •~ml!>lll!>1~

a~1mi'•l'i~~~,r

'

• ~1mia!!~W~1~

\9111111~'\..!

t'h11u~ nu ua~~u~ ~1 til u nu Nat! •~ 1~'ll'll'!Na n' ~ 11u ~a

•~lJlJ\10a1tM~Yl0

ft0l!>1~!!U1Vl0

uu1vian~ 1m~nnt.h:::'ll'1ff1lvf'Uli''ll€1'l

!~1~0~Vl~U lU~UVlVl

191nfl~1"fl~€lml

• 9[11'lf'W'U~!1ru1ni=fLflv~

\j11JN~'II01J

th:::'ll'1ffuvfu£

'

A

·-A

J

••u~nal/11111!~

1!1Y~>m>>i'1um111tlaa~lia1u>~111Hm>rial!~1~ua~m'l~u

.X dd

.J., q

..........:;;

'JH'Vi'flll"fl::: fl1ll~t.!l:::'U'Ufi 'fl 'f111~ V~'ll'fl~ lfll~fll'd

&

~

v

v.,.

3. ~ ~ t1111m •tl •~ 'll1l!l!~u >'Ill!~ ~• 1~ao10 ~~m • nell'> 1~ uu 1

JJwhu.l'0~11~1t1 mii~UVl!0ft'lfU

nmu~~11'ihun':i

>~1Yl~n111'li>~li'uunouti'!'UNan1~nu

fl1'd'JHHt.!'J'YI€l'f\1l"f'IV~

.X d

u"hi11 tl1'1l1.fi'FI. UtJ111 ~hflfl

AI ........ o' v v ., v v q d .... U~t.!ul:::'ll'1'fflJVlt.!1i \91'fl~l'U'Ufl1lt'fflUffl1~fl111ll'll1t'il1flV'Jfl'U

>~lJlJ~11lJti a 0~lia1u m • ~u !l ~tl1 ~· ~~ alJ ~1u 11 Hvia m •

rial!~ H !!~~11.1/111~ '11'11l!! u 1vi a m • l'la~ ii'u nu~ 1111 a 1~'\..!~t.!

~

"'~0...........

J/t.. . . . . . . ..

(1110'1, h~'ll' "''"""119_11~)

29 MAR 101.l 1't..l1'l ............................................ . •

d

i''Ul'fl'l~1'U'J'UMtf1 •a•m>llm,~j.i'em•1my n~11nuln••m• 1"Wthomff tL'fl:i'm:nml~'tbvnnlJfl1:i~i'~ml1'11qi 1fll~fl1llaff 1

11/30

"'~0 ~~.7~ . . . ~~11myn,.l\•u1efla11 .....

('W1'lVl1'li'Vlti' ll 'I'IVfllJfl)

'U~li'l'l ih:n!lg1JAffv11J ~hn~

,---

"

!S

~~

~

~

.,"'

~

·oo

.

:i it;

~

•so ~

'""'"'

~

"

~

~

"

~

"\C

~

"

~

~

~

:;: .~

~

"
~

8

~

~

..," ..."

~

~

~

(G

0:

~

~

"'

~

~

~

0:

~

~

~

~

~

"" "" ,,..," " !:l

.,"'

"
" .

., "'., "

·oo

" "" "'

"' ·~"' 'S" "" .,'" .... '" """" "'"" "'"' ,,. ~

0:

~

;I

"" "'"" ·oo"'., " "'"

~

7

~

7

~

7

~

;:' .., '"""'"" '"!:l""

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

... .,

~

~

(G

~

~

~

"" ...

~

~

~

~

~

"

~

'"'

.

"' ~~;I .-;I"' ·oo "' " 0: ., ""' '"""' il"' ,;z""
"'

~

~

~

0:

...

>:;:

"

~

:;: •oo

~

~

~

~

~

~

a~~a::

...

~

~

~

"'

0

~

!:l"

(G

0

00

~

~

~

"C'

~

"':;: " ~" ~ '";;""" "'"" "' bf-o -~"" " "' ~ " .,"" "" " ,_"'"" """" '"" "' "' " ,.0: ·o:;I""' .,."'"" "!0""' >;x.,.,"' " """ """ "' "'"'"' '""so """" ·o;"' ;i ""' "'... """... "" "'"' ": " !:l "' "' "' """ ""'

" "'"' ""' " " e; ~~ "' "'"'""

;I

... ..

.

" ''"' """ "'"' ""

...

~

~

.,"' ~" " '"'0: ~ " ""' ;;; 0: """ """"" ;;s: ., " " "'<;"'"' ·•
~


~

'!S .,."'

;; ~

...." 0:

~

~

. .,

~

""so """"' ""'"" "' .,!:l .,;"

• '"' .,.,

~

8"'

" I

~

"'"'

"

>o; ~

""

~

~

"' .," b"' >E "' '"'"'"" .,. ,."' "' ~ .,
~

~

~

~

(G

~

" " 0: ·
....'"".,. •so

~

·~ ., "' " """"... "

"'"

~

"'j1

" !S " "" E " ""' ~~;>; '"'"' !:l" ;; .>o: ;I ·~ 0: :;:'5""0: ·s ~ 0: .""" "' ;I .,"' .,. .,., "'"' "Ol' ~

'"'" >!i ., "' ., "' """" "'

..." ""'

" !!i!

.,;

~

~

'".,"' "... "''"'

""

~

'":;:

~

"'

~

"'

"" '"'"' "' '<
"'"" "~ .,"' ,. "

~

>:;: ~

~

~

!:l"

"""""

"'""

'Ol

·o:

~

~

G""

:;:

" ..."'

~

•,:: ~

""

~

0:

;I

..."' .,.""' .,s:

"'0: ~ '"'"' ·oo"'"'

0

~ ~

>;x

so

...

;I

~

~

..,;I "'

...."""

~

.·1!'.,

~

" " £:

~

...."" "'""' ':0 "' " "' ""E

OJ'

~

~

7

7

'"...."' r c"'

,;="'

"c

"iC

'"' ......." ,·!i"...

7

...."' "

L

I

(

l \.

I

I • •

r

~

r

r

~

~

~

...

~

r

~

r

(G

""' •!'; o= ., "'"" ;::'" .-" "' ~a~ '!'; "'"' ..,"' "'• '"'"'

r

r

.. "' ....

r

r

"' ·o= .,,.

~

r

~

. • ..."' ...

r

~

r

r

;x ;x

"'o= " .'' .,,. "' ·:6 o= ~

r

......"''" .......

-

"0! r

·c "'"' "'"'

r

• ;x

~

;x

"'r

" !'; .,"' "' a~ "' ~oi 8 ""' ., "' ""' -,"' ·~ ~ '"'.~"' ·~ "'"' -,""' -~"'s: ·!i" '"'" "'f;! ·o= .,.,. "' ""'• '"0: " ·~" "'"' e"'

r

"'"' r

"... .!1: "'c " ""'...

... r

;::'"

r

...

o= ;x

•a

.,,.'G: "., ;::

r

~

..

r

r

r

r

r

...

r

r

oi

~.,

r

~

r

r

~

r

r

~

r

~

......

-

r

r

...

r

r

~

~

r

r

0 0

r

r

~

..

~

r

r

r

...

r

~

r

r

~

~

....... ...""'"'"' ~

r

r

"11~

;x ;x

".,. " •

~

r

~

~

r

r

...

r

... "'

(G

r

r

r

r

r

--i

•:oo

r

~

(0:1

...

~

r

r

~

r

'

~

...

~

;x

r

..

"'o= ... "ac .....;x "'"' •

""'

'!';

.-"'"'

"'

r

'!'; ..,"' -.-"'~ ~

. ..,

...... r

r

r

~

r

r "i<

r

N

...

~

-

r

r ~

"'

.,"' oi "'

"' " " -,(G"' -~ -,

ag

"' !';"

"'!' r

~ ~

..,

... r

0:

r

.

~

~

r

r

...

r

~

... ...

r

r

-6

.~

r

·~

r

8 ~

-

""' s:" ·!i '"' "' " "':;:; "' " .,.,. ""'• '" " "' "'"' e

~

r

(G

., '!';""' o= . ."'" ;::'" " "'"' .,"""' :..a~ '!'; "• '"" •:C

~

"'

(G

r

'!'; r

.....,"' ""

;:: '!';" "' i>' "' .-"'"'

"•

~

~

!" .... ;x ;:: l~ ... ~ ;x ·c "' " " c "' "' ;; .:;: -," r .,,. ;x "' ;x "' "'"' .·c ,,."'"' "'""' ·~" "' ..,. .,,."0: '" ""';;"' '" ;x " 5 "' >;x !: " ;x '" "' "' "' u-"l " ""'"' "' 0! ·c "' " :00 !: "'" .., ""'0! ..-:00 "'" •;;:"' " "" .:;; ... "., ....."'"' " a •'C: '" "'>= !: "!g '"' :.a~ ·l':"'"' ,;; " ;x c •:oo " " .,.. """ " "' ,.... ., " '" "... ,... " r !g "'"'... " "' ., ·;, ;x " 0\~ ~ '" ,...... '"0: " ., "ll:ii= "'" .... "... "0! ~"' •::0" ·:i: " :r.a5 0! ... " 0! " ;:; ::: a~ ""' "'" c "' •'C:""' ;i "!g "' rs"' '"""' ,.,.";x"' ;; ., "' •:oo "' '"' ...r " ";x "'"'...... "' c !!! -, " "',.,. "';x - "'... "' .....";x c ""' " ., ... "g ;x ;x ;x ;~.,. " .:;; r .,.,. .,., .,."' "';x -.-.,"' ,§ ,;; c"' ;;;- ""'f-< "' ., 0: '" ;x G :00 .,. "';x >;x "' ;x ., .,. ., ;x ·c ~ .,,. ., >o:...." x" -~ ., "' .... "' "' E ,.... ""'..."' ·c"';x .,,. c ;x . ., ... ·3~ .,. ., .,. .,. " .,. ... e "' ..§ "' "... "' .,. .,., "' ""'3 "" -~ -."' "' .,c -o'," "' " ;x .... -.-"' ""'" .... .,'" ... ""' .:;: ,.,s " "!g .,";x " .-;x"' -~,.... ".,. ...;:: ;;"' "' "' "'0! ·c '"' "' c "' '" ,.,. ... .... ..§ .,,. ., ., '!!i " "' ..." a· c "' " c"' .,. .,. " r ·:i'.,. ~ ... a• .... ·:i: -.- ;x '!';... ~ ~ ,.,. .,. " •:oo ""' '" "... " ." '"' "' •:oo '" "' ,..., .,., ... -, ."' "' -~ '"' ..."' .... ·o:"' ,.... ~ '";; .,;"' "' "'-< -.-"' ""''!0 "'"'"' ,.;

"'

·,::

..." "'

"'"'

~

·r

e(

r

"' '"'"' .""'

r

... ...<=. ·e,IQ' ..5 §l" .. ~ >iil ·~ ...... ;::... -,"'"'"' c <.;:

>iil ·~

0

M

M

~

r

•;x :00 ;x r ;x

.:;; .,.

~

"'

''""

r

.·~.,

.:;" ;'! !:: "' ";'"' .,.,"... ,;;:" "" r

" "'

•le .,,

~

" ,2_

"

~

'",:;;

...""'"'

"o=

~

."';:; ,'"'·~"...

.; ~

"'"'"'

~

~

.::"" ~

'"•" ~

c ~

~

z

.." ~

~

~

~

"

~

~

~

~

~~ ~

c

~

"'il

·•c

"'il

I

.

.,.,

....

r

;I

r

r

~

0

r

;;:

..

r

~

'IS

"'" .-;;

r

r ~ r

.

"' '!;; ,,.

r

r

;I

~

r

~

r

r

~

~

r

;I

r

~

r

~

;I

~

r

~

r

r

r

;I

~

r

;I

~

.

~

..;

~

~

.

;I

~

r

r

;I

~

~

!:)

8

~

"'

8"'

~

~

r

~

'"."' <=

;I

r

"

"""'

0

lto

r

'"""' r

~

"'!':

~

" '""'"'

r

;I

<=

~

~

r

~

'" 'S""

r

"'"" ..-.-;;"

;I

r

·~., v;;: ·c "' .,,. .,. .,..,

0

'V;<

~

~

r

;I

~

r

o;:: ."' .,...

;I

<=

<=

;I

;I

~

r

""'

·;,

.....;I

<=

~

."' " .."' ... '" '" .,..""'c: "'"' •a"" ... '""' ·~ .-

~

r

r

~

;I

r

lto

·o:o ;I ·~ "!l

r

r

~ ~

~

r

~

r

~

r

.,;

r

~

•c:

~

~

~

;I

.

r

'..." ..,.,

;I

<=

r

r

r

~

c:

...."'

.,,. ""'" "' "' "'!': "" ·~"

!;;

.~

r

" ""'

r

"

"'

~

r

;I

r

-

lto

"'

""r

ii!

&

~

'" .,,." "' ... ., .," ..."' ., "' ... . .. ....

r

;I

r

r

..

.... "' " ..-,g"' .," ... ""' Vri""'"" ..... ""' ""

.,

~

., " " "'!': .:;: "" .....,,., ..."'.. .:;:

~

.~

.. .,""' ..""

" ·~ ~ lto ., ·c " "' ""' c: " r" ., ""' "' "

~

<=

r

~

., ""... .." .,. ..-"'

0

.,"' " V!';"' ., ""' "'" """' ~

r

r

0

'V;<

r

'V;<

....

;I

.,,.

., " .,.""

'" ..

"~

;I

r

~

;I

;I

~

r

r

r

...;

<'i

...""' .-..."' ·="' ..."'

r

... . ,.

~

~

~

!':

""rc:

lto•

... " = a...

";;

..."'

..:; r

~

~

r

lto ·.::;

r

r ~ r

.,." "

r

·;,

~

r

lto

r

""CtO

'(t:7 "il?=

~a

...

C

... ·a"a:;

r

~

~

...

~

r

;I

~

:;:

~

r

~

~

"' ..."' .,"' ,gll.,";; '""... '"" ., '!':""' "' "' ,;= ...""'.. ·6: .... " ,... ,......,... """<= .,..;;> '""' ·~ •E" " ... = i! "' ,.,'5 " " ""' " "'"' "" .-., "'. ..."., "'" "'.<= ,... ,;; V!;; a~ S: . ·c <= "' " " ";;; .,"' ....§ ..-'""'"" " ..."' ... "' -

...

1-

"

"' <= ""'"' .,.., ..""'<= '"' " .,,. .,.'" ...""'.. " '5"'"'"' ·~ "' = "'z '"i!"' ""' ... "" "" .,,.Vii! ..... '=" ...., ""'" "' c: ...c: » ., lto !!! " ~ ..-"'c: "., ;; '""i! '= !~""' = "' .,""' "' .- ·z " ~ :; "' .,,. >;t lto 'ii! ... "' .. """ "'.," " .,,.~ " ..,"'" ""' = ·~ .."'"," ,.,'"",.."' ·~"!:lto ,;;,"., lto" ~

r

... "..."' <= r'" 'IS ";;; ..-"' .,,..:;: ·~., .-;; "' ·c •s .,,.

"'!:: ..."'

€r"

~

., ..,""., ~" ~~ "'., " "' '" "' "'"' ""' ... ..," '"' ''".,." •S

·~

~

~

~

•• •

'•• •• ~i

-~

§" ~~ ~

~

~~

~

"' ~

~~

c

~

~

-

'E ~

~ ·~

c

~

-

'~~

.;:;

~

•~ ..: ·~ •• "~

~

·~ •"

""~ "" :;;

~

.::" £

..;;

-

"•~ •• ~

"

z

c c

.5 "-

~

~

r

~

·~ a~

d

"' "' lto

'"'

"

~

"~ ~

"'~ • ~

~

"'!':..

~

~

~ ~

~

!'!

.

<'

~

~

~

"""'<' .,"' ~

r

~ ~

"' "'

~

"

.,.."

~

r

" . .,. ,.,, ·~

~

~

~ ~

~ ~

.

r

~

~

~ ~

r

~

" " "' " <' ..," '" ,.,, ·~ ,.,, 1" "" ";;; .," ·~"~

I.

I

I

-~

~,!JL~ rtUHHl~lfLG\1 Ll.,!L~f1

(OrtUO~L Jl"k'l">Ln)

rtG,['"lllOj!
T J,!GI.!:LUI:-!.Ul

/fiH.b.!:LUI!I~ffinurU:!:U/lt.~ffi.!:lULRU£:;~11

~~l.SfLttt
L,tLUM.t.M.L£l'l:-11!.11£

············································· IA.tLt

CIUliiVYI 6 l

".

(•~Urtl!OMO
"'

I'

,

·······················71f········~·" '-'

n"tt~1lOIOJedos IdV rm~sL~1[1jLttosu "ttrt1!btt~ IS p o1i 1 o 1;> I' P

LH1l"!M.t "~l);l f'\, L!"WLS" tt_!<0),!1 [email protected]~ "~ l);llrtlol.Tit_f~ lA.,('~rt

.

@IA.tt\11rtl"ttrtltt "' ~

[email protected]~01-l.~ l~SLU[!~"O •

N'!!""~!M.f1~tt~l).t tt!fo1 rtl!~lrtl-l.1~SLUlf.~""l "~'!l

f1 ~ [email protected]~~GttG~!M.f1~tt~~011 01-l.~ l~Uiol.~tt.(tlr

"[email protected]!ttlOJbt IA.1 OO"!OU], "OHttllirtl" ..,. If ts SLUtt], Ul"~l!rtll"@ 'r F>'(G ..,.

ltt1T00~1,l'U], 1Ul1~rt

n,!1 ~".!'@ ~""" ~ l~ tt.(t 'r~lol.1

"!'

tt],~G~-~Httlli •

L~ :;s ~ M.!'Lr-rtl!:. 191;~ rr.:; ~ 111:• ~Mt 11~,l\H• UfL @/@ !JI:[email protected] ~191 \l,tJ. t I;~

., ·p

[email protected],l'"W'j! rt lA. ~W OH [email protected])! GlS"rtl""~ SLU S" lrtftl" 01-l. }, l ~ SlU "~1 ~lUll ~rt>G~ [email protected] ~!M.f1SLU [email protected]! GlS"'"~~on

pQIA.EJl.HrtL\!1 t\.rt:LM.

'[email protected]~01-l.~ l~SLU[!~"O •

"k"' f"1>[email protected]

01-l.~ l~SLU"~1l!/SU tt!)TUtl~ [email protected][email protected])[email protected]" ttH!Trtl"JW~ f1 r:-11 )IS LY 1:-!.191 lHL t. ~ tl.!'L_r.n~tu hJIH.Lu~at~;M:t~ wtu n1

lt"" ~m 11 rt~

SSBIJ rt~1~•[email protected]~10"1 ttrtOG J;ltt],~Gttl>lb],

IA.ttiA.~on "" Jt ..,. Lttool-l.n)ioo ~

rtl"rtrt11UGG ltt 01 >LOUOttUttLHtt;1!1"ltt~ Zt-X'IS ldV

oo~1,l'U],S"I'IUTSLU

tt.(tL).tB!'rt.fl-l.L~ t"J £ ISNVtawsv mlis•Lrt

:r

pp'

p

PI

I

'

p

[email protected] (~U!'l Y!'l SEQ ""'"'1

'

t1.~1!.LU~I)[email protected]

t'[email protected] • p

llfUlY/Ll!tt~IJ~J:. ~'

-hl!OJ"-'!S

....

·z

lld.M. pUE SdU!(A\O{i[ ~1;!.11 Sdll!f>IIOH

I

'

".tt'r• . .""~ l~

SLU"[email protected] mfis•Lrtrtl"

@lt

f1 ~ tt/,!1 fl~ ~'" ~TL!l oft o ~"

Ol.L!'[email protected]!fo~011 [email protected]!& lS~ SLU

'

l.'lLtttltJt-ngiL~:;mn.

tl.L~No t, tLl!IJ L~W~JL,\!B!A-~Gfb "]

.

.

~ LJ.IOJ! 1"l.Llb SLU ttl" Llol.fuJ:l ~

n.Lt:;tu~Nn.~n:;~nrtMt'BJl.tlUJ:.l!1Ut

f'

0

d:JUEUdlU!EW)

tt],ttLOttH11rtl•oo~1l!lB!'rtrt~S>!.L!'rtG!fo [email protected]!GlS"ttJ'I-l.

.tlYN.M.Jl~LtM.Lllt!.

F

(l;

I

10

SLUH"1 OG~L,II1~ttlliS~lrtrtl~[1~ttJ,!TOG~ Bib_H UGiJTSLU

SLUtto•tt!Jott], •

""~""1~

IA.,!{~rt·@~

--

.'

(Sal!S UO!lOnpOJd JOJ U€(d asuodsa"H U!dS J!Q) tLftltl.NSih

""~""1~

.'

t-m~lLIWIA.ftrl.%1

n~nw::u:;J:.~;B~~

..

(O>llEL->>0) [email protected]@

1!\~L~

rtlnl! "NJ!"IA."f'

[email protected]~t

"",l'"lno~~on

"»"""f'rtll""'~ •

- -·

na~l!!Hrt
[email protected]~~LU

lilJ>

l!i

I

ilt!""p

I=>

y,;;

P

t::>"

o

I!J

"='

I

~

l!i

"l

'SlUOtl>ll:IS~UG!!fO»GJJ

n,u,:;.J:,Ut!N

( ~ 1 Ill J:.UJ ~ ll! 11 J:. Ut L.l!ft 1 Ltrtl J:. llJ i.\u Ill! W) 11: lllliJ:.Il\IIT ~llllllll QLtf1f1 ~J:. 11,~ IJ:.UJ ~ ll~UtT J:.UR Wl~Qib 11: Qll ~ t II~.ll f1Lt~J:.ll llH lb 1 ll II~ llllltll ~Q n J:.UJ J:. Ill lit 1!1.\;ILJ!I rtlflJJ.

W5

I'll

lti

n:

kltH.G~~~~~!mnrcn~tr.~lllLttlr6,hl.tLut-r.~l :;un rtfl~t:;r.ua:_rn~nnrtn!!ltlllll!&~~t-J:;unnttLp.rctm:;u!.mUt-.t~ll!lll2T:;unL.tt-Uf111t1.1l~f11G~tLUtt.Lt-DLt

·t:t.u.·u.~[t t.l.$~11.

t-armaAt~tm~n!A.:;tuut-JrtG.U.Ilt.tl!!rtLI!II!!~J:LUttmc:;un rtGAtl!!tllt-~rtLI.:;.tuuti~UJn:;unnlJ~G[ItLUJ:liiLrt

-----'

--~'

--~

~

' '

'

'

~ ~

9

~

~

" ~ ~ ~

~

s ~

~

~

~ ~

r

r

~

~

~

r

~

~

~

r

~

r

.~

~

~

··~'"

~

... 0

~

il~'

~

r

~

~

...

'?

!':)

8

"' <;-

-

r

r

r

r

r

·~

~

r

~

r

0

~

r

r

~

r

,."

~

r

'?

..

~

r

r

'?

~

r

...

r

'?

r

~

r

..

r

'@

00

r

.

~

~

~

~

~

r

,~

r

"'

~

·~ -~ .~

~

r

" .,,.

" "ll5"''" !g

~ ~

r

<= " ;>; " ".,."'<= ...."' '"'' ·~ ~

~

~

r

..

"

~

It!

'?

~

r

. ., "'

~

r

r

"

·~ ,. "'"'"' !""" "' ·'l!~ -,

...

'?

" 5 " ,. ""'.,. -,""' """ "' " '"'.~!; i"""' -, '""';:: 'a "''' ...."' -,"' "~

r

~

,;-

" ... ·~ " ... ,.... ,.

~

r

~

'?

;::

~

r

" '""'

~

'"" '" <=

r

~

0:

~

"' "' "'"" "' r

~

~

""' ""'<=

~

<=

r

'?

-

··~

';I

'" "'"' " "''" "'

~

r

'G>

"' "' "' ""

•>i " '" .."' "'

"" ;: ... ."'"

,." ·~" ;; <= ,. ·~ '"" ·-=· ,,.·~

'?

"'"' .,"' ~ '" .115 .,,."' "'"'

"' "' .

....'" ""',.,. ~

<=

r

0

r

" '" .,"' ""' "'"" <= "'"' ~ "'"' ; ""'"' " '" 2: " ~ "' " " '" •
... r

,. '"''""' "" .,."' '"'"
0:

'?

~'" "'<= •!<: '" "5 "' " "'" -," "' "' "' ,...." ·~ "§;""' " ;;

~

.."'"' •e:;" ·sf"

-"'

,..:

'?

r

....

"' •« ,.... ;:: "' 'ii"' "" ,;"" ·~""'"';:: " "<= •s'"' '"' "'" •!!i""' •!!"'"''" ,;- " ••;t '" '"' "' "' ",. " . ""'"' "'"' "' " "''" ""' §; ,....,." "' .,." 'c "' " ""' '"<= '""' "'" ··~5 r

"'

~

'"'";; '!'::"' <= " ... '"'"' '!'::""' """ ...." 0

""' "'"' "'"'

~

r

0

r

"

r

r

r

'?

-;;:

r

"

~

"'r " "' r "' ="'0 "!g "'"' -," ·~ ·~ s

·~.. ;:! ,."'" -,"'"' .:g.." "' ·~ "'«;,."' """' " .,.. ''"" '" ·•
.,., ~

~

r

-'"'E "'~ "'""

... :: ,....,."

r

••;t

'i! " ··~'" " ·G: <= '"' .,,. .,,. '" •s ";;; .,,. "' ..~ "'"' ~

@

r

"'"' "'"'

...o;

~

",.

" " "' "' ;;:

~.

...

"'"
~ ~

~

r

" ;;:

"

'?

rs;; '"'"' ,."' ·~ !! )~ "''" ,."' ..,., !:"',."' ·~"' ~

r

r

·~

·c;:

::... " "' '"

r

"

...,,."'

0:

~

r

•c

0

'~

~oS

'?

'" .,,. ,...." " .,. ",. .,,." '"'

~

"

"'<=" ";;: ~

<=

r '?

'?

~

r

"' ...:

~

... .,s ""' "...... ,.""'"' '!!"' s "' ";: ., ... '"'a" -o:., -,. "' 'E

'~

~

I

I

l

[., "'"'c;

,ji;

...."" ~

~

..., "' ..:"'

..

~

"'£: " ~

"' "'

;:

•c;

'""

·•:;: ~

""' "'

:;:

;;

!!!

~

r;:

-~

.

I'

f

"'

I •"'

-;l ~

~

.

~

"ac .,.,

~

.,"

,~

~

-;l

..."' "' ;;

l>.il~ ~

~

"'" "'•

~


~

~

.."' ....."' ..."'"' ~

rr

;; ;;

~~

·~

•2 ;z ;z "'., ~ 8 " "'£: :-:: "'";i ..," ·~.,.,.."' ".." 3~ 8-.,.,"'<;-

" "'"' =" • ~ ~

<=

"'" " l\~~ .....

"•

~

~

~

.."'

.


...."' .,"' ·:;:~

~

";<

~

~

:>

~

~

~

~

~

~

G'l'

:>

"'

~

00 00

;;

·;z

~

;;

"'"

r '<;<

~

~

~

N

~

>: .,.,...,

'1

.,. "

;;:

~

"' --'

~

~

~

~

"'"' "'

'";;

c;

~

~

~

~

~

;;; !" !"'


-;l

<=

~

:> ·~

'a

.,. ....." .,. ..... "' .

§

!':

~

....i5

~

,ji; :>

":

<;;

~

~

~

~

·~

~

r


r

~

~ .g

~

~

~

•!': -·~

~

~

~

r

~

·~

,_;

~

~

~

.

~

~<=

~


~

r r

;;

i<

~

. ":>

~

'!':

~

~

"li'

'"

~

~

'!':

~

~

~

~

x ~e !': ;; -o ·:i! "'" "'<: "'"' """ .;c ·~-., '"'"" ""' . ~"..,."' ";z ·:;:.,"" •1J!!.," "'" ·iiS:> .,,. '""' "'

~

~

•:;:

~

~


="

r

~

~

" -·~

"' e"

~

~

~

-;l

~

:>

;;

!':

~

«;

i5

•>0

~

~

~

~

~

.,"' ""' '!':" ·c"' •a"' '"'- ....."' -.:"' .. "" •:> " ..... "' .... "'

'!':

~

~

~

<=

~

;z ~ r

"li!::

··:;:

.,i<

~

i5

r

'<=

~

~

~

~

-
....

~

;;;

!':

;;

~

~

~

~

r r

;;

~


·~

.~

;;;

~

"'"..;z

'!':

~

~

~

~

~

'
l\~~ '§ '!':

!"'

;;:

~

":>

~

<= :l

~

~

~

;;

r

~

~

"!': "r ··:;: '"'"'a "' £: '"'"' " ·~ ..... " "r ""., "!':" r '"" "'

~

~

~

!':

·c

;;

;z

<=

~

r

~.

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

..

l\)~

~

~

<=

~

~

~

~

·OJ~

~

~

~

~

~

;;;

<= !':

~

~

·~ ·~:> •:> "' ..... .,., " ':> ·~ ......, '"'"'r ·-=" "' ..... .:g" "' "' ......,"' '"'",. -;l"""' ......,"' .sg" ., .~ r ,."' "r -., :;: ~ £: "' !': r "' r.:" ·~r r ;; 'li' '"' ~ .... -,c .," " -;;;" il~ ..... ,:g" ., ·~;z .., i5 ""' ..... .,"' "' -;l ";z "" "" '"' :..iiS: " "' ~§" r '"" "' -;l "' .,; ,;

~

~

~

'!':

~

~

'!':

" ." " ..,. "" ., "" " ..,.""' '"" ..... ....."., ....." ..." ....,"' "" .." -.-"' ".,. ......." "' .," "., .," " "'" .,;; . "' . " .,." "" . ...." "" '"" "' '""' "' • • • .,. . ... .,.,.,. . ., ., ... "' -. " .,;;; -. ....."' "' .,. ., "' .,., ""' ..... '"'"' '"' -. . ., ."' .,,. ., "' " ...."' " -.,."' ",."' ....."' ""' ...."' •" • • • ., ... . .. ".. ..... '" .. ...;;.. ·~"' " ...;,., ·«...... "";, .," . . " . ""' .,..." .,,. ... . . . " ..."' . "' . ,..a ... . .

" " " ·~ ....."'"..,. " -"' u 5 ., "'" .,. .,.,"' ..... .." ""'"" •s., "" .," .,.." "' ."'"' ....'""a '..,." ... ".,""' "'".,"' -.,." ;s"' .. c " '""' ... "' " . ... ~ "";;; .. "' " ti " "" )~., "' -., . ,.. '" "' -" . "' r ""' "'." """' ,f """ ·~" ....·-=.. "'"' ............, .,"' i .. s

"'

:;:

.. . " "' "' ... ... ., ,.., ."'" " ., ·~" .,." .,.;;; ..."' .... '""' '"''".::; .. ... ., ". . '"'" .... ·-= ..... "'"'

"'"' ·-=""'

~

."' "' ,:g "'"' ;;"r;: "'"' >iiir;:

"'

~

·="' "'

"'"' '"';)!. "' '-E

>iii

~

0

M

~

~

>;t

:>

r

."

~

~

.,"

·~

.~

~

·~

~

" ·~" s"' "

~

"

'"" """ ~ ~

,.,:;; "' '"

~

~

c

~

r

.~

. ."

';I

~

""' ""


"

.~

...""' ·~

'"''

.;

...."

• •

~

"~ 0

;

0

--

r ~ ~ ~

~

~

"~ ~

~

9

..," ""'~"'

""'' .,.,

";:;

!::

!E iG

. .."'.

~

""

'2

oG: -v:;: r

""lt2

"."'. c

"' "'"'

"=il

'7

G: r

~

G:

r

a~

c ..;

r

-;ol

0:

r

'7

V!'j

r

-;ol

'7

~

r 0"'

'7

'7

r

r

;;: .~ c

"

.,., ., ., "'!<; "

r

~

"c .. '"'' ·l:i '""' ...."' ,"..

r

.• .-

'7

.

.. .. "

·~ ., " " " 8 "' "' ~ !'l "" ·<10""~ ,·l:i "'"':i "' <;"'"' !'l "., " ·~ e"'"' "' •

~

"!i '7 c V!'; r

".

oiG

-,.:

.. "' .."' ., ..""' ..

.," " .... " " ""'• "'

";:!

-., ., "!';il"'

-,.:

·v.""' "" ~""' .,

r

"" ..,""' ."r'';I r

0:

r

c

'7

0:

~

~

r

r

".

'7

'7

r

'7

c

'7

r

0:

<'i

'7

·vc

r

"'!!~

r

c

.,-

r

'7

-;ol

il

c

!;

c

'7

<;

-;ol

';;;

'7

r

'7

c

•;::

'7

0:

r

c

" . '" "'" ".,"

'7

'7

""'

'7

..,r

r

-;ol

r

:!:

-;ol

r

" ""'

'7

0:

";:!

" """'

~

.

.-c

",.. " -.."'7

Vri

.-

r

oc

c

~ .-

=: ·vo=

c

r

oi

."

r

-;ol

"'"'

'"

·~

·iil .,;; -;ol

r

"'

""'•

"

0"'7

"r

-;ol

r

r

r 0"'

8

"' ,·l:i.. "':i -!'l ".,., "'" . ·~ 8"'"'<;-

r

.

'7

'" c .,"" ..... "'

·c

'7

""

-. "' ..,"'""' .," .,.. ...""' "'0'

v~

""' "'"' .. ,..

. "' . ".

r

r

"'"' ...."o:· '"' vi! " "' " ·v."' Vi;!'~.. .,"'"' "'.-"""' c "'..c ".. ' "=c "il:!: '7

'7

"""" ~ V!';""' " ""' .-"' V!<; "' "'" .-"' V!<; "'

.... " .

~

<,;

-;ol

."'

r

0:

~ .-

0"'

V«<

'7

'7

0(0

r

-. ·~" "" " "' ""c.. " .."' '"'.."' " "'"' -.,. " " "'"'

'"" •;:: "'.,"'

'7

c

c

" ..."" !'l -.. ... " .-"' ..."" .... .,"' .. " " " ... ... . "

o:·

c

" -~ .." "" ,..".. -.. " ""' " ".. :;:.. ...."' "'" "' " '"" "' ... .," ..,""" ""' . "'" " ..." ....,.,"' "."" ""' "'" """ '"' !" ... "'" "'"' ·~ '""' .. " ""' " '"' " ...." '"" ..." .-"'"'"' ;;" "' . .,. " "' "'" ·l:i '"" " ..,.." """ ....'"" !"'""" "" .:;:"'-;ol

'7

~

Vri

...;

'7

.;;

'"..;; "'

r " c o., .- "' '"'"05 V'"""' '""' ""r '::r '"'~ •:.,"' -;ol"' "'3 !!!; " "'c

. ..

r

!5i ·~ ';;; ' " vo:·~ v.-""" .. ~~ c •iii """' ., ·~ .-" V'" "'" ."' .."":;: v' V;," '"'""' ,.."'"'"' ..."" -v .. " "... ...." ""' " " E"" "

c

.""'.. "'"'

r

'7

c

0

.,5

~ ~

0

~

~

~

"' 'E >i:l

"c ,;;; "';)! "' .,!!:

r

.-- . . .. "' '~!! .. . 0

i5

~

~

-

~

0 00

~

•;i

""'"

'7

r o.,

" ...""'..

ri

~

"'c

·•1<2

~~

;'!

o.,

"'

ri

"..c ""'"'o; '"'

r

'7

"'

r

'7

__."' " '".~

c

ri

'i2

;:;r ·!iii

"' "" . .. "

0 ..

•o:·

~I ~ '7

.,...; c. "

,---

--.

,------JJlVIlfilltln~fi'UILl'l:!llfi"''V~i\m::nu~~LL1VItft:J1J Ui.'I:::1J1VIlnl':igjfi9'111/VIl'lllfl'fll1Flflfil:::l1'1..1fi-11L1fltfn1J'UfH

110-11UnTnJmtl~uuull tN lltm:;iVuYil m -1 fil':il'il-r..11'f]llri111'illlfi:::NiiiliJl Vl':ii1WJJIL11li-1'1116m:aii UJJ m'l:::1fl l -1 rnsVi'9ll ulill Vllt1wJJmt~-1ifiii~vmu1II

ifml'•til~ ri~~"lfl ~~m~ ~

v

2. nlllftVIB'UVI"JltJ

1Jhin tJmui'N. trmJJ ~lflfl ~.

1Ji;~~n1~11a~.ruua•util'lluan~••m

Nan"i~'n'U

5. 1"11't 11'1 ~a~ i fiHm~ tl~•ll'1"W~ 1-w t1um.h •~1-w u~ ~oi1un -u .I

~ltJil':i.:i (0flflli'uua~

.1/ d

'

A

.1/ d.l

• ' • ~I

..s

!"U"VI"Ul'l l"VIa0111"U""VI"Ul'lu~a"n""1"11>1J 1'11lu"U ~">1lJ"VI~~!"11l.!1~ !"llJ 1-u n ~ ;u,;;., 111~ q n tii-u ~ 9\'a~

u~~'II1'11"W

m~~•'ii">•v

.l "J:t:fi:::ITt'lllfl1l'il€1

~

trm'l-l't1Ylli'U'Ufll":i

111-hfi~TUU"ftZ l'i1nn-utl~~'l!1'l!"W 1-u

~

\l~mm,au

• fi~:n.JI'l1rWu

• ih•tl~•'ll1ll'llw-utft

ifl~~m~

~1•m11Ju~a~li•

Ji d

u~~~~u1"a'au

"VI"U1'!

¢h til-u n"""VI ""~'~tl ~~'111'11"W 1t1 J~~"W ~tl ~a,,;"

'Ut:HIU~ l:J''VI

tl"n.!"lu. !"lmlJ ~lfifl (055-731150)

6.

7.

1-umm~!n;,m~m~ru'qm~,nl1u-wf1'l"11~ im~nm>l'a~

I • u">t1filll"WTvia

~~

~• fl 'HU 'VIlfWl

ih•m11Ju~a;,lia

t16u9imuuNu"au!"l-ua~~amq q m~-u n~mtn;, m~ f1 1"11~

m~m~ru'qmii-u

u~~~~t!1;,a'au

'\ltl-3thl1'u (Oil Spill Response Plan for production sites)

J1.r-wi"11"11~

'IJ'fHnJ~ l:J''YI

aawfli~fli";,u~~9\'a~"n~!Yaum~tlw~a-u~a~u"lt1ru~

u1nrun-w1via

U~l'!.l"IN.

til;, m~f11 "11~ "11JIJ1 "~ m ~ ~" "1 um1 ~ !"Ia u NM ~ ~ nu ~~u1"a'au th11'U 1'1 1'lfij fi 11 ~1 U~ l'b'I'I19HJf111lJ Iff U'Hl EJ~tr! 'U 1i ':i 'nl ~ tl d.,

91

.d\1)

~ 'ill'lltl
'J}
.a

""

~ 9/oJ

ll'l'l'Ufi11:1Jiff(J111 f.I'H':it:l ~ 11'1'l1J f'-.1'('1 fi':i:l::'VI'U 'illfi

m~f1 111~'1Ja~J1u-w~u

91tl~ (055-731150)

• tll'1'1l8~~~-u~19\'i"u ~

4

"

fl111Jlll'"111""11>"~

Mi"uN~m~nm1n

m~~1 'l"H~'Ua~ J,,r'U~1J 8.

~

A: • ..1 "W1l.!"W1'!"11n>1111~ u~~"-untl-ut1Ja-u~~~a~nm1u 1u •• d"

d

n1~" i"•nm~~mlJl~l"ll.J t'!!-u ti1~-w~tl-uttia-u!l~i1\'

""'

lt ddi!J ,..QI

• ""W1"W"VI"Ul'l1'! '"~1J

nm~a-u

u1171'! ~;u111111 ih ~"'IJ"~ t!im)-u m1 •ti 1111 th ~" 1w" 11m <:~

"

<'l

o tj~

1 :11

.o;:r 1

Sl

1 \lU9HlJ'WWJ '11'Hl'Ul JJ1ttll'JZ1J1J API Separator !JJ'U\91tl

q

A~

a~~a~~~·~~~~·~~-~~~~~;····· 29 MAR 1013

• d ............................................ . 1'U1'1

~li'HI
am::i'nfl1f11:i~'lhtJfl':iJ:Umsd~'ilfl1:i 1'Hf\i irt'J.:Jfll:il'tlff

1

!W1l./

19/30

~~~0 ~ 7~. . . Jj'll11mym>li•u1ml'au .....

...

('Ul.:JVI"J.:JS~ru ll'YitJfllH'I)

.,

G'

.,.

"d

Q

...

'U'itl1'1 001'Hfl1H'IllllJ UlflYI

'

lllVI'!iOUfiD~fi'UUfl:::Utfl'IJf-lnnl:::VItJii~U1VI~Ull Ufi:::1J1VI'!in1'!i~YlVIl1JVI'!i'l\lf1'[11JAM'!i:::VIlJft~u'lVI~fJli'IJD~

'!iltl~1Unl'!i'IJ(Jit.l~vuu11Mnun:::iei UYllfl'!i ~nl'!il'ill:::lHjllti'lnmm::: AiiVIill Vl'!i lfitlll umin11n m :::lilVJJ un::: lfl '!i ~ nm11'llu1111vmfitJliUllil~ mfi~mlU M 3.

u'hlVJt.lVJVJ.tnl. f1'tJ11J 1.hn:r~

mmm~WI'll'lUJI'l'nlll!llUNll fl~::nuii~n11'1tlll:IJ'Illl~Tfl~~m~ Q

Q

v

3.1 lJllll1fll~l'll'lm:IJI'l'nlll!llUNllfi1::'11Ul!~ll11'1llll:IJ

il'01i'" I.

~'llil'lunl>Oi~~,,~n•!la1J

fJWillf~

- ~u~•aa~>1>J

{)lfllfl

" - :1~u~tn~mn

(TSP)

(PM-IO)

.!:I "" 0 ... TI'I..!'YIV~Jm'l..!fll~

"Jfi~1n.nw1-a

""""

0

...

~

"a:::i:l:::L"J"GnUa:::fl11tta

1'111i'lum>mmh•mll

m 1•-i~1J~ 11u1 vfu~ .iau 1m~ a ~i ml'uu 1-vi a

m1u-i~

fltu•m>>~m>ii~u1~t1'a>J

,;1u1u 2 !!mil ri~d
3

~ 111N'lllfl ~1JIJVI 10 ('VL!l. 2538) '

QI 111l11'mmn~J11 NRC~BJ1Jv!!~~JH NTU-A >

...

•llulil A11J~I1mll'1u!~~~ 4311~ ~.11u0~~~,

81

1 flf~

ll'lunm

1u~'tlrd'tl~ iu~~u::: :.

'

0

rhHi~1~:~

T~"'h•mru30,000

"

IJ1W~~~m~

""

i\~,n~tl'a" 'U€1~1Jhi''Vl tl~Vi. !1~.

d.

!lm>~ ,;,n~ '

(055-731150)

'U':il1n!'U1\.U"fl'U'Vl 19 11lJ 4

~.111-IB~'hJ'na~

0.1VIH1>1 •. OlU'VW'Vl'll>

(606499.46 E 1839853.72 N)

'lnll!!l'tl'J

~ lflm•IVI8>J-0 I

(PKM-E) 1tJ!J~l!11-1~0m•I~U>l-lfl (PKM-A) 1~

~

'i

Ji "' ' "1111~~0~ t Ji "'" >l'VlU'Vl~~U 1-I'BIJ!~W'VlUVIMfij,jl

.

""' ~/ fl.:!'ll'6 ............ ~ ................. . , ' • .t ('U1V 11 1~~'U UHAflfflJf]Vl'li)

• "'

2 9 MAR Z013

1'1..!11 ............................................ .

~1JJil~,j1'U1'U'H'i!1 Hl.:!m~lJfll':i~f~nl~hr~ n~lJ.:!1Ult1J-3m~1utlnaVtfl' Uil:::ftUI1fllJ~'lf1VflJ':ilJfl1~~f~fl1:ihl~ lfl':i.:!fllJIElff l

tl~am)a

lllm1~a"

UyJy)m:nfltinl RTC-.:B 11JU'"~1y RTG-A • fffiTfi A2

~18fl11>1

1lfl~

(600867.30 E 1824009.30 N)

lil

Q

'11 'fl '11 ~ Ll 'U 1 'V1 il fill "flU~

0.1JH>•ti1 •. flj,ju1hn

.,.

•v

IJ>1l~~'li01J

20/30

o.~fl ./J!!!!'...( .I~. . . . . ij~ltmym>ii,uoetl'"" ....

('U1-39l1.:!:i9111' 1VltJfl1lfl)

u'hi'l'l flm!aalJ~fftJllJ ,J",ri'~

I

I

'

'

'

'

'

r

"."' '".~"'

>:t>

a r

., ....., ,.".. <;: ., ·"" .-§ r

0:

!!!

;=

!:

".,.

,.r

"

"G:

'"";=

"'"

''"'"

... r

";:!

"';=

""' "" '"'

r

r

)~

G

""

.

.··

r

r

" "'0: ="' • 0 0 0

~

r

!:

;:!

~

B

0:

.~

~

"'

•2

r

;:!

~

'"'"'

"' :>:

.,,

" •li

~

!:

;;;

'!::

"'

.-"'"

a-

~

'"'"'

r

r

~

•c

" ...

;:!

r

.,

~

z ~

;i

a~ ·~

r

"' .,, :>:

,,.~

.

~ "'!':;

;:!

:':)

8 ~

-

<;-

"'

8"'

..,. ~

~

~

r

'"0 ~

~

r

.."

N

z

·~ .,r :;= ::;; gj ;;: a s-:

0

~

" " "'"' """" ""

.. .,,"' ,.. "..

~

"'"' g """"'

~

.... -"'

r

<::' ,."' "

.,.r

;:!

~

~

,.;

~

r

;:!

~ .,,. " !':;"'

'it ~

"'

..

r

r

~

0 0

r

.,.r

~

~

0

~

..., "' a " !: "' "' ,!: "' ~ -i ,.,." .,"' !8"' ·~ "' ;:! " "'c• ~ ~ ,.." !! ~ < ;:!"' ~"' ~" ': ~ ~[i: '" -~ '" :<; " " "' "' 5"' "• " ~ 5 "• " ""

-..

r

"' .

r

r

.

r

'

·o:

~

~

r

~

~

~

;:!

~

~

'

·~.,.

s-

~

r

~

r

~

r

"".,.

~

0

;:!

~

.,. "'" '

r

~

r

"';:!

r

·o:

r

;:!

~

;:!

!::i

;:!

r

•o:

;:!

r

~

r

~ ~

8

"'

;:!

,. "'".,..,. "'"'.,. "5 ""'.,. "' "' ag

;:!

"'

".,.".,. "'

r

'

J ·~..,.

•o:

~

., .. ,. " '". g " ..." .. . '"'.," "" . '""'a ,.a " ".,. . . . •!<:...".." . .. .,.'""'". a " "' .,.

".,. '""'' '" a ·~ "0:0 "' ., """" "" '"',..,. " ""' "'0: •!<: ...0: ... "' ·ii ;:!" " .,. ,. ";:! ".,. ,,. """ ;:!

r

0:

~

r

...'"- a."' '""' ""'""" •E" '"");

N

~

.

·~...

" •!!

'

·~.,.

" " •E •E" . ·~..... .. """ '"a~..

~

" • a~ "' "'"'..."'"' cl;i" ~~ "'"' .,, '",. s"' "' ,."' ..,"' ,.,. ~ "' .,,."' .,," '"'..."' ;;;""' •E"'" !:: 'J !l"' ;;

.

"'" "' .." ·~" "'". ...,. .." .,.'"'"' - "' "' .."' .,."' "'"...·1' .... .-.""'"

·o:

.

1 ..

I

I

..

>iii

I ~

...

'9

,,."

;;

;:!

r

'<' .,,."'"

~

;;:

~

.." ~ ""' ..."'" " .."

r

r

" "'0: " ""• 0 0 0

6

~

0:

•2

" ·li

r

r

~

r

r

;:!

~

:.~$:

;:!

i ..

~

;i

.. ·~"' ,.. "

~

"(G

.

r

~

r

;:!

r

~

~

r

*

~

;:!

r

;:!

;:!

:>: r •c

~

~

r-

N

"'

.,

.

'B ·;; 0

~

Q

r

";:<

~

r

0:

:>:

;:!

r

r

";:<

r

~

~

;:!

0:0 "11~ ;:! r

r

'iii'

;;:

;:!

·~

•::!:r r

.

0:

'

·o:

:':)

8 <;-

;;;

"'

8"'

r

;:!

";:!

...

~

~ !:lr

0:

..

1c:J" "'"'

~

,!:.. ·~" "

~

·~"" "'0:

r

·~.,. ~ "' "0:

""" "'a

s-

'i:fi

~

c:J

~

~

..

'",..:. "' "';:!

... '

~

r

'B

~

..

~

";:< " .,."' ~"',. '""'E ;:! 5"' "' .:;:

g'iii' ""':>: r

.."'

'';:!

r

"'" ,."' " (:'?,:s-,; ;:!

(:'?,

.,."" "'.,. "' .,,. " """

~

b

Q

E

0.

"c !!:il 8r

r

r

!: "' " " " "'"' g .,,;;; .,"' " "" """

~

""" r

.., "' ·~ r

"

. .,. .,."'" r

(;;:) :.o;r

·c

>:;

r

;;;

;:;

-..."'

~

r

.., c

;;

r ·o:

a

~

£:

0:

~ ·~."' ,.,.a"'

~

·~ £:.. ,.. , "' """ " '"'"'

~

;:!

~

{0:1"11~

.,...""' ..."'

~

;:!

,,. ...""" ..;;" """'"' ''i'·ia '<'" .."!:l " ""' ·= .,,. "' " ~ ·:;= "' ~ "' "".,., :>:"' "' " "' "' ,:E. '" ..5 ,.. "' ·~"" . .,"' ·~E"' ... .."' .:;:" .,,. " " .. :.o;i ;: "" """ ~ a~ .,."' "' "' " " ., .,."' "' :>: '"'"' ·~ '" " ,... ""' 5' "" "' .:;:

:>:

r

0:

r

~

~

!

r

;:!

'

0:

~

;;; "' ';:! •;;: "!: " ;; ;; .,. '" r :>: ;;; ;;; '"' r a"' "' "' "'r0: "'r .,. ' "'' "'' '

.,.G:

""' ,.. .,"' "

:.a~

.-.,,."' "' ,.,."' "".,. ·§ ..".,. ,.."' ""'"'"' ·§a . ...."' ·;: "' .,"' ."'.. ;; "a "'.. r

" ~ "' """ .,,"'~ "' "

"

0:

l ... 0:0

..;

r

··r "' ..,. ""'a '"'"'",..

.

~

0

:::: N

r

;:!

:>:

>;:<

r

"';:! .,.

"'.,.

·~ ~

."

r

r

.::;;

" ·~ ·~ "i' "'£: .,,;; ,. """"":;; "a• '" '"' r

....·ie" ,•!ii.."

-

"'

~

.

r

~

""

~

"" '".~

~

r

0:

·a· ;= :0

~

r

. "..

r

~

... ~ .,.; c

~

~I "

;:!

.. .. .....

"'"» "';: "' """ "

~

~

0:

~

..."...

r

"

...." •!'b•"'... " ·a· "".,.

;=

~

~

c"' r"' " " •"'.,. ..,.,, •!'b .,. c ""' ..." "..."' "!:l "'

., ...

""" ,...j -.

;

.....;

ai

..., "'"" ::S

~r

1 ~r:. ~ l ~ -q:,;;:::: l 2 a~ ~

...."' "

~

~

">~

~

~

•• ••

~

,.• ~~

5

-~

"•

1~~

l~

"'" ~

~

'~;;

E

·o

"!j

~

~

• " • ~ " "• ~ •c •Ec~

"

..;;, 0

~ c

~

~

, ~

00

~

);; • ~ • "'• •

~

~

c

~

~

~

••"•~ "~ • " "" "

!i"

~

•c

~~

~

~

·~ "

-

" '", • 0

"c~

~

~

c

"•

10

-"

• ~ '5 5 ~

5

"

·~•

~

~

~ ~

~

"

.

G:

"'" "' "",.,."

""'' r

a ...:;;"' ."

""'"'G:

!!

r

r

"

"'"'-

''i'

~

.,

0:

'c;

~

~

.~

"

0:

r

" ·~ .: '"'·~

0:

-

,,."'"

r

~

.

~

r

r

8 ~

~

-

r;£: "' .,.,;;; ""' "' "., eonon "' ""' "'

. -~

,

0

~

. ... . "

~

""'r "' "'0: "' -"' r ·~a " ,.,.c 5'" .,

... ,:;;..

r

r

"' r ="' ""'" !"!

~

r

...... ""'iil

·~ ..

•c;:

·•o: ><;:: "

,. r

r

r

'"";: .,"' ,,..,.""'

~

~ ~"' "'-

r

.. ,., ..""

c

,."'

"£:

....

;:

r

"r "'..

.,.

-o:

""' -

I.

"'

'""

•c;: ,.,

''"

""' "',."''" ::'i

G:

r

-

r

~

~

-;:;-

...u

.

~

'bii

::r:

~

. ..

" ~ 8., ,. ~ e ....,"' g "' -;;;- B " " s ......"'"' i[:' "~ :;;- ""' $ " 0 ., !:. " e '!!:" >!i:;: •a.," •a"., "'- "~~" .~~ .E " "'"'' '"' ' "'' ' "'' "'' ""'' ~

8 -.: -~ ;:: r

' '".."' .. ..

""

Q

.::::

;i~

~

""

",._.a '"""' ,.;

~

..

tl

'

~

r

~

.,

,,.•!<:

"'2 ;;

;;::

r "'"''

.., 6 ' '"'....,-,::"' e:. "'"' '· '" "' "

."' .'"'.," '"""'' ;:j"''

.., . .. . . ~

•!<:

'

'

~ 8., e., B§ " " " ;;;

'li'

''"""'' '"'"'

0

N

;;; >;I r

r

" ""

·~ ~ ~

"'

"

·~

!:

c

c~

r

r

~

~

r

~

~

~

..

r

r

~

~

r

~

c

r

c

r

r

!g

r

·~ .:;

r

r

~

"' c.

r

~

'".:;;;

...-""'

""c

~

"

... ...

r

" '"" " ,,.;;"'£: ,;:'i'"" '" c a· " '" " •::i .,.

~

.,.. " "

..-

;: c

r

"' .,.. "' ". .. .:::" ·ao".." " "' .a;; .,.. . .,, " . "' ·ao .." ..." .....•:ii"' ..,.,..:::" .." ..." .."' "'.

~

,.

. .:::c: ~ :::.-:

Iii' r~l~ ~i ~~ 0:::: u

e:.

1\~

r

-~

so;" .,,

~

Jw~~ en! ('.,4! ~

.

.,"' c. "

I I

I

I

I I

I I II

I

I II

l L

m

~

·~ ·~

~

i'

~

;i

" " .," .;

.~

~

~ ~

~

~

~

-<,;

'S

~ ~

i!

~

..

~

~

~

.g

3~ !j

~

<;=

~ ~

~~

~

~

-<,;

·~ r.;

~~~

I. l

l [

l [

l [

~

~" ~ s "

~

-a; ,;

~

~
~

"' ."

s

~~

~

~

~ ~ c

~

"

l:" s

i'

s s

·~ ~~ ~

s

~

~

~

~

~

~

~

~

~

..sg """ ~

" ~ 0 ..;; ~

c

~

" •s.

~

l!

c

~

•" c~ 'S "
"

~

~

~

~

~ ~

g 'c 3~ "
~

"' ~

•s

I

I

r

..

~

""' "".~ '"' ?

ar

.

.

......o;::" .."" '"' ~" ~lj'~

r

"" "'"

!!

""'c

.."""

..<:

'IJ~

.-(; .,,.

••;: "

.

.

r

r

"«;

7

" ''5" ~ r

.~

~

7

..

~

7

r

~

r

~

~

~

r

7

r

~

~

r

~

r

r

r

•o:

~

r

"'

~

>§"'

r

r

8

~

M

r

r

«; "

~

r

lt:

~

r

7

"~

~

7

7

r

.,.

r

.~

7

~

r

~

...

~

..."' ....."'

""

r

!:i"

r

... "

;:

~;

..... '" !:i" " .,., " "' -.-"' "

?

r

~

'"' 'a

...

"

"

~

~

r

r

~

~

"' ,_"" " "'

r

"' :< ·o: ·~ o:·

"

r

7

0:

""' !"' " ".,. " -.-"'" "" '""';; " ~

... ;:

~~

~

"' .,;

'" 'i'

"'

"

...

r

·~;;; ;::; " ·~ "~" .,""'"'

r

7

~

r

r

~

a

"'

7

r

7

r

~

r

r

...

." r

r

~

r 7 r

'""'"' ., ,_ " " " "'"

r

7

r

7

'";:: "liE" '5 "'.,. """' '""' "' "';::i? i'r "11~ 's '"..." ...;: ;; ....""' ""' '" "' ' "' ' ' r

r

8

~

M

-

;:: ;..~~ r

"0:

.,"

;i 0\~

r

7

·~;:: 7

r

i?

~

r

7

" "' "'"';:: .... ~ ....""'' ""'"' ..,

... '""

~

r

~

7

r

?

?

7

r

~

r

..."""' !" .,. ,:; "" " ..."" " "' .., ...""' !"" " '""" " ~

"

?

~

r

7

r

""'

~

r

" ·>= ·ii< ·~" "~ "

r

;!;

... " " " ;; -;;;::"

""' "" "'"' " " "" """' •s"' "';i ~ •;::" ·>= ·§ .,., ·ii< "" " ' '

...

~

., "" '!': " " ,_ ..,"' "" ,_'!':" " '"'";; ..,"' '!': .:;; " .,." -.-., "~ '!':

" " .

""'

"'"'

~

r

IJS:

~ .. ~?

~

7

~

r

~

,_ '"" '<;:: .,. " " """- ..,"'

7

~

. "" -.-"' '!': '""' ,_ "' " .,., '"" "' "" '!':"" -...

.

-."~ ""~ '""-

" '"' '"... ' .,

r

Q'C:

.,.

:< "' - "' gs: " ~ "'- ""~" "

'

~

:!) :!) .:;; " ~~ .:g" ·~ !:;;i .·~., " ~~ .:g" ·~ ...;i ·~ " .,"' !::"' " :;; "'" .,"' !::'7"' "., :;:' " "':;; ""' " "' .....'7 "., "' ... ? " 8 ? ?" ..... " "' "' ?"' ..." 8 • •

~

'

"

~

r

~

~

7

~

r

7

r

~

r

""

'!':

~

7

" •s .:;;

~

"'"

., ..."

7

"

~

l\~~ "" .,.., •«; '"'"' ,_"' -." "" "' "" " " " "" '!': " '!': '!!: "' ,_ ""'"' -'"'.."' " ..,"' -.-., " "" '"" ....~ "~ .,..,'""' •!':" -...,,_" """ '!':"" .,,. '"" .,., " '!': " ,_ ..," '""'" '"' '"'-

" ~ ~

""' "~"

~

•!':

r

.,. .,..,

" ,_ ..,"'

7

..,,_"

•!':

'" -"'.. ""

7

~

7

!:i" "

...."'

r

7

r

7

" •!::

·~

'

r

r

...,

. .a.,.

r

..,"'"' ..... ;;

~

..." "' •!::" "' ·~"' ·~ ""' ....a •;::"" •a'"5

i?

... "

~

r

., ., ;;" -."'1!::: ''" " " "' "" ·§ '"'" '!!i"

•!:: 7

7

.<: .,.,'"".. " .,"""' ,·=·G:.. ""' .," '"

r

""'., .."''". "."

I "' '"'

"

G"

.,

.,...

:- ··p .-: )c;:

.' ..

:)IC?

.

·~.;"

~

~

~ ~

~

~

< ~

~

<

~ . ~

~

~

~

".. ~

~

~

~

~ ~

<

~

~

< ..••g

.;; ~ ~

~

I

r

G:

r

r

'

.,.

~

2

r

11~~

~

~

r

~

~

r

~

r

-;:

~

r

~

0:

r

~

~

~

r

r

~

~

r

'"'

~

;I

..

!'l

;I

~

... c-i

r

;I

~

..

~

;I

""

"

~

r

;I

~

r

~

;I

r

~

r

~

r

r

r

..-

~

r

r

~

r

r

"r "" " ..·:i' "' '"' "'"'' '

r

~

~

~

r

;: ,.....

S"'"ll~

r

~

" "' " ;i ""' "r ~2"' ·~ ·~ \C ·~""' ,~ "" "'"' "'"'"' "'s; ·~"' " '"" ""'• ··\C" "'"' "' \C"' i! ......" ".. <;:: .., -,'" ,.<;;"

.," r

;:

~

r

"' !"' .,. "' '"' "' "'""' " "' "'"'"'

"' "' ""\C'

~

~

-;: "' ... "'" '"'"' -

..~ ., """ "' ""' -;:"'

;I

~

r

~

r

~

;I

;I

'

'"•s

...

;:; ~~

r

~

r

r

.,. "' """' '5 '""' ., -~~~ " ;:; ~;;: '" '"\C \C r

G:'

r

-:;::

""

o{;; "' "' ,.<;;

'!!ii '!!ii

" '" .;:; ..". .," "'

""'

;::

.,. " "

~~ -.;

r

~

:':)

8 <;-

M

"'

8"'

~

r

~

'2 r ""'

;I

r

r

~

;I

r

r

2

r

~

~

;I

.

~

r

-,:

;I

;I

~

r

;I

r

"G:

.~

...

~

~

r

r

;I

~

r

~

"11~

~

r

";I r

-z

~

r

'"'

\C

;:""

~

.. r

~

"'

~

~

r

~

r

~

" . \C

r

"' ;:;"" ...."'"'"' ..,'".,. ~

''"" '",. " "'"'

.

-"'"' "'"... .... "' "' .,;: "'"' ··o: '" .,. "' "s; "' ~;;: " " ... '" '" 2

'"' "'" "' .. .. '".'

~

r

r

~

·i!~

r

~

.

'

~

~

"" ;; ·~ "' .,. "'" '"'"' \C i>.; """...... ;:; "' ~ !"' " """ "'" "' .,. -... "' "' "' " "' "' "~ "' ..'2 r "' -., .,. \C ""' ...."' ..." "' ;:; "' ...... "' " "' 2 !" "' "' \C E a~ .,. """' "' ;-; "'"., "' ""' '""' -,: "' "z "' ,,.,"' .- "' " " .,.. "t!:;:: ... \C "' ""'" ""!:?"' ,., -'""r "'., ;:; "' "' "' "' •E !: ·~ !"' "' " "' " "'.,. " ;; " .,.. " ·~ '0~"' "' "'" "' '""' '"' -o: """ "' '"'

:.a~

'"' '"'

-;: "'" "' ...." "';I""' ""' """' '"';;: ....'""' "" ""'"' ""'~ "' ""'

..." ;:; ."' '"' "' .. "" '"'

..."' " "'

r

"' "

;I

;I

r

"

;I

,~

G

,;,; ~

~

'·0:"' '"' '"'"' "'" " ...."' "'"' " ><;: " '" "" "'" "' '" '.... ""'' "'" """ '""'"' '"'- ""

r

"' ;I "

•c;:

'";:'

.... '"'

"'.

...""' "'"'

;; r

~

"'

~

~

~

'"'"'"'

<

< ~

~

~

••..

Q

~

~

5 "; • " ,"<

~

0

~

"' .;; ;I

r

r

"' "

~

"'

~

""'

''""

!:

•:!' o:;;

""'"

r

" " "' "

~

;;

~

··tc ,;;: r r

" "":;; "" •iii

" ole

r

.,"" c

...."" '".::;.,

c

""

'"'' ''""

Jl ,;

~ "

., """'

111911m1~o~tiuun:utrl'llF1am:'lluR~11111ao111111:111911m1;i11P1111P1n,tl'vuF1an1:"11uR~u1111ao11'llo~

1wnunn'llo1tl~vuutlM111111:1iiv11lm~nm•1:tt1J111hn•1111:Fiii9liltP111iiv11uttii~mom:1nv111111: 1fl1~mnil'llu1ill•miiv1111ttn~ittii~910u1tl'

K11rn1ui1114

0

u1li'll tlP1'11.ll'H. no111 i1ti11

e

...

111111'ldflf)fllmmumft'/®'

uu·ni..,oa1111•n11

D

0.$

2

~·"~ l.,llDO MCJl!a. un.t ZlllNM7

• 11u1t1:ti1niliii.u0111l11t1:11quiJl1111'M1J CJ -.ot1t11 hno -

IJ'l111lrf'l\I 1:6S,441f 0

Gllm

PIOl~MDICAlta

•otHM lUft

VDlnt'AL IMTIIM

MU llOallOliTAl.DAT\IN-'ll'OSl4

0 fl:O: soo w11111nlian1m1nl'nlo

~l 1l•111lattw1111<11ilo,Qllu.-tJ
MU!l!;N~fllllt llJIJJd

~

1o~mrnm1~1i'~m1im1J ozj11~1u lm~rmiuth::mfl

(tnv'l'W rn.I 11H1-1ni111gvit) ~ .; 29 MAR 201.l

1t1Vl ·············································

11n::i'm:J1m1~'li1vm111m1~1i'~m1i11aj lm~m11orr 10

,,

;~"'"'"""'

,rh()

(l,)'Jlfl .... . V!.'.'. ~

.......................

25130

im11n11!'ln~tiuun:110l'llNl'lm:n'lla~111i1il'm1 11l'l:im110119ii1111i11111~t1n'llNl'ln1:n'lla~111i1il'till'll!l~

, 10~ 1 um 1 '11nttl~ouutln~1 10n:1iio" lfl1~011rn1:11qJJd111~1m:Niillli'.lll'l11iiommn~mnm:1;im1 1111: lfl1~mnil1l1u1ill\ll11iimm11n~ittii~llltil1l~

I

.........

fqiafnm1JLc-pld• D

1lU11l:MW!Mwnlt1t11:K•llilTtrnhu

,..K1ihllitnfffu mnt!etrl1111'3....01l irmm

r-

·D I

m1111 ,.. 1111tnnflfm!1aavnie

D

I

.......,.1111'A

..a.II

......,

ruJ.1!I

......

. . . . .Vie

tmlUt

wtftlllf'IUI!

cm

!Mi.rt.A ~

.,.w.

.....

(u1v1'1'l h11.uALmmtY'lJ~l'lf) ~ .; L ~ MAR Zu13

1'\.IYI .............................................

rn~ mrnm1 ~1i1P1nnh1aj n~1mu1tiHm11mh:al'lff 11~:::folJ1n11~'li1vmrnm'i~li1P1m11m1i 1ti1~mmHY

1

~ft.llln.... MnlrATD 'l'llll'KIU. ~

...._ Lj .....

-Al.llU'"OI--• t..o. " .;11, 111111 .. 1111•.._

.r.,•..

11

~

... ~~ 'lrn ................. .

.. _ _.__ _ _ _U.NIHllC'DI ......

0

".'0!1110•l~ l !ll •Iii ;til"llOI ... :•rt

"tllll

"

. ~. ...~!:i'1"'"""' ;:::,~"''~. .,.~.. (tn:i~11.:i~11nr ivwm.m)

1Jl ii'Yl 6e111~1Hrn1lJ ~in1>1

--,

-

JJl~'imttln~ii\mn:::mil\INnm:::lt'Ua~u•~tftlJJ uman~':im'iii~~11Iil':i'lllfl'n'UNam:mtJii~u'lY~ifmJ'lltl~

':i1U-31Ufl1'i'lltlltl~-uuutltHl1Un:::Liivillfl14fllmJl:::lH]JJthn\'lun:::Flii9lill m 11i UJJLnrfi.,illn n1~ai1mJ un:::lm ~mn:r~m 1tlllll'i LilmJ 11Hcl-1ff; ii~lll[IU M

t.i'hil1 tlY111.ffN. tHJllJ 11'109'1

3.2 mmm-;Oi(ij\llllJm'lllll'1l1JNl1m::nu~~~~'lllltl1llJ mt1ltii(ijfl1"l~'l1'11l1'111l~Jl!J'u0iu1ummrumo (Major Leaks) QQ

tr..r~


..,

I

lfim1mume~NI

~~inun11~~~,u~,l~neu

""""

....

th1.WiiuJ

f1u~~uihm11

':i::::U::::!'lalUa::::fl'JlliD

1~'lJIPi'':rfl ~1-:J~'U ~ 'j:::: l'i'IJ fl11lJft fl 1tJ

c:l .... ' t 0 lfl'l.J¥ldfltiH 1 fiH 1U'I~'illfl'Vl1

'il1flf:h~uhnl1nat~

I fl1111i:'l'::::'rJ1\0\1J~11Wi'rhfil'lflT:i

l

~

• 1311>l~m!ue'U11~ (THC)

I. ~1\!ill'l'l~U

- 11Jt..!~tJ (Benzene}

- mfi~IU'U%'U (Ethyl Benzene)

- EPA8015M -

Solid absorbtion, chacoal tube

I tfi'W

0.3 lJ.

••t· 101>101»1 M~•1'U1'U 2 ~1>1

I Gas chromatography

Q

- 111~~'U (Toluene)

!'U'I'lff

'Q

'f\1~

- 1'llli'W (Xylene)

Ql

d

.... I "'> I lfl 'lJ ~Tfl VH !fl'U fl €J'U

(Down Gradient)

~1Dfl11lJ

10,000 t

• .!i dp'

.

U~~l>lflD!l~~

1J1'1'1/~I>liflH

~1Lhrt1 1u n·n1J ~ 1j fl1':i
111'~~ (Down Wind) ll~~Viffii'1'W

~1uNfl'lfB1J

1~mh•mw

"J fifll ':ifl':i'J~ 'J lfl"il::::'H

~

ff..:!ll1!flii€JlJ

' ~'H•

(055-731150)

fll 'S fl'EI1J •

'1'11J'I'l'U'I'l>l1D1i!~ !tl~

2.

~Wm'l'ni,ih~u 1- 1311>l~m{u~'W~1lJ (THC) • l1J'U%'U (Benzene)

- l~TI~!U'W'il'W (Ethyl Benzene)

- EPA 8015M - Solid absorbtion, chacoal tube

I Gas chromatography

~~~ll~1~V1~•1fli1Mri~,11ih~'W1'W fl'StJl~ti1!flm':if1i.'H'E!II..:!lt'lU:i..:~t!1 • .r

d

""

I

tnum~aH

~

""

10,000

~1Dfl11~

ll111/~l>l/fl~~

t!~~l>lfl'mm~

0

1 m~ MMij10'1'11

••

fl11lJi!~alflllt!M'W1

~

fl~'U

- 111~~'U (Toluene)

n'Sm~1i.'Hn~4dtL'Hrl4t!,

- hli'W (Xylene)

'lh~tn'VIflii'el4 rl'1':i14 11~mn.it!1

(055-731150)

1M'r~tJ91'1mh..:~~'j~rr'l.JN1t!, lu

-«n'l::ltl!~'l11t!1 nn14J1 'l'f1v.J1 ~1~

3

~1>1

n~ru~1'ltt~~~\ti!~·~l>lli~ ~~ li'n1lat~l1'i'W,!,;j~ h\'t~u1'W

n:v\1Jr:i1J1 ~!flt~1JI'l1tJ~H1M'

fl':i~~lV,t1J4t1'Hrl4Jl':i1'lJ 3 ~fl /

~•~v..............JfoL-·-·-······-·-···-· • -< (tntl 'I 'W 1'Hl'U' LlHfnl~lJ9.'11J'ff) •

d

z~ 1.• ,x zou

1tll'l .............................................

i'1J'S€1..:1~1'U1'U'Htf1 ':i!J-101-:ilJfll':i ~i'Am-:ihl~ fl~lJ.:.ll'U 1fi'J.:.lfll':iiutJ:i:::IVII'I'

nad'mnm:i~'lf1tlfl'd':ilJm:iij'i'VIm':iht~ 1HHm:imff

1

.

il~ll11>1M~

27/30

"'~e......~J.~-·-·-··- e'llTW1'1/nl~~·lnm\'au ('U1.:.1rt1-1i'rtti' Ll'l'ltlfllJa)

"' "' ...

"d

0

,. "'

U':ilf'l'l Dtll':iWlJ-fftlllJ 'illflVI

,-----u1mmstln~ti\urn:::ufll'IJFmm:::l1'1Jij~u'l~ilnu u-n:::u1mnu~~mu¥~niH'I'nur-~nns:::nua~tnmfmJ'Iln~

u'ilin tl~n.rtlt. fW11l li1tilll

lltl~lums'Umtl~vuutlnnltln:::tt1ti¥~lm~m1til1:::11')1lthnilttn:::Ftli¥~il11llstHtlumni~IDnm:::ti'imJ tm::: lfls~mnilllttnillmtiivmm~~mflilllnu1~

ifmi'u

ri''Hi1ium ':i~V~ Vll :UVI ':i"J'il na 1.J

ltinl~u)uri'JadNt

fi11lJ~1U

~

.& ..,;_. ""

'Vf\ft'l~ln!Ufll~

~~ma"Jalua~fl"Jl:U€1

l~u1l1•mru

"""" "J tifll':iVI ':i"J'U"" "J lfl ':il~'Hl

3. ~runwnh1,'i~u

-1fflmmf1lfl'U>1ll (THC)

- EPA 8015M

d

Ql~!n1J~1fla1~~1fl1Jfl'U1U1~1~

l1-cl'-3 ~ 1 fl vi lfl "Jl:U ff~ fl111

Vu

~

'i;f':i1.Jf!VI'lJ01.J

20,000

ihum1u

lllVI/~~iflf~

1l~•flnmm•

- mtttb-u (Benzene)

Solid absorbtion, chacoal tube

ll11<1'U 3 Ufl ~k~fl~1utJ>mu

1J>nm ~ MftJ m ~ 1lwi'i fl'U

- tafi~l'LJ'Wtb-tt (Ethyl Benzene)

I Gas chromatography

fiYl''V11>3~'WJ1 (Up gradient well)

'Vi1fl1'Hl-:i'Hl111J1 l~~'W'VJ fl

"l!~!!·~~fll!

1~€ltt~€lt-d€l-31~ttrnn Ill

(055-731150)

y

~

- ln~~'U (Toluene)

~l'W'Jtt 1 'l.Jtl UI:I~'Vl1trtt1

- 1'11liu (Xylene)

gradient well) ~ltt"Jtt 2

0(Down

'lifl tim1~

1 .i1mh~

..~.;~~~~~~~~t;·····

• " 2 9 MAR 2013 "l'UVI ...............................•.•..•.•.....•

i''LJ-:itl-3~1tt'J'Wl1U'1 ~•~m~um~«••m~ 1my mjum1 lflHm~ 1tn1mVIff

ufl~i'mnrn:ie''lhvm-;;lJn1:ie',r~m-;;111"1!1fl:i..:jfl1:inJff 1

•.~. . . Cl!!!?:::.J~. . . . (Ul..:j\ll1-:ji'm.f 1VIVfllJfl)

28/30

e'lhU1'1Jfl11if,u1•ll'•u u'hi'Vl 6m1L~lJ-fWllJ g,n~

.

_ _j

fllt""'~

~,kJL.(!o rtL~.I!-ft~l_fLG~ IA.,Jl~ll.

flB,I!"tll>~SLUii>LttL!'~

(~ftUlliA.l1 J1-t6£1:-tt6t-LM.)

........~z··~······a~>O

I .I!GI!:UJI:-!:Yl fU.H.b!:lU~~ffi!:UJrt!:!:U~C.~ffi!:LULllU£~~11

U~10Sf'tll
L,t'~tlttll~>Btlt£

············································· IA.M.t

fLUZ

IW~l

Fi l

~

·

(•Liilril!OHH11 MSl MLOLn)

. . . .~. . . .~···;j!j··············a~'" .7 r

~t1.11GM.,U1G!"

-

E Ltfl£>• tlOSl>BS>BWU ~

"'

F:1

(5

f'

"'

t-LIA.N!fb~M.M.l.iJllbil M.Jl~f:>@~G!" -

")At till fi!U ~rl t\ LP "'~ tiJI,flit,

""""1

<

mt~ (V·W)Id) B1·fl0~10WB*-f'

ll~IJM.JbUb%trt~M.~1b\~rtlt.L! -

SLU",IIl:J-flLW

BtJ1t1LliUL~BLittl!1: i
SLU><"1 >B~rlltOWOH

t!Lli>,(lf'~ ('1-W)Id) ~-fl0~10W

.

.

[email protected]

F:1

0

'J(V·DJ.11)

M.L t-M.hl11

""~""11!

N~ 121 Lll GlA. t. M.ltt-~ ~M!: LU

>£WL1Lrl <

'='

BHBLI>tttiL.Ii•Jlf'~ (8-D.U!) [!·•BLI>tttiLJiUL~B)Attl!ltlJI,ftjt, •

(V-n.LN) Bl-uo•>Btl!t

I

t110Lil '£" 1 tlUtl!J-1L~ • <

ooo'os

~·~~ j, tlB~Iftl"SLUtl!J-IL~

"''""'ftB"!

-

SLU>S"1 UL~rl£~~~

""""1 1:[email protected]

[email protected](O>JJ£L·»O)

M.~G%P1UU~t-~M. [email protected]~1

""""tll>l! • ?

"""",~!"""" rtQftl§~rtA-~

1t Lh ,(l

fl ~

(8-D)IN) [!· rl ,!2 U

>Btl!ttiLJiUL~B)Attl!ltlJI,flit, •

.

llt!:.L~!.lULIRI~fl~!.

•tJI,. ,.

r\LIOWOH tiBtnB"Hllt" L!tMJ:l -

MLlJIU ~ B~ L~It! ~H Lift LU [email protected],[email protected]!F:1

~

(S

-

""""1 1:[email protected]!.L,l!tllbl!iiGJbftl!.IA.rt!.!.LU • •

-

SLU>Sl!1B\"

"""

(6

Lf'!U!;!
~

tlJI,LJI,OSf'>Bibtll;tl"~

"1JlliUllrt~,ttW'"~f'~t.)loiiB,Q> •

.

llt!:.LU!:.LUgt ·~

'

- -t,""""'""w~ rtibosr

.

tLUOHULitlr\0011 tl!tl"" p rtltl!>Jr!rl£rtib.SJ1"ll -

OLrt!tLf!irtO.u

.lll!!!HL~ .

l§tA.ti.Jl.l.!1 "'!""""'

JtltYilttqJ!:.LU

tt!:..tUilUl§BGI~IWl!:. b

,.

.. ' .. . '

J.....:

tlll ~W 1G!" [! ~ttJI,l Jl,;:t ft~G f1, It !;Ill!!~ rt: LUI;: I! II~ YIt U);4.tl tt l~tlll It HI! 'I>

,,

~ V1.Gl6~~~t-9 f.l.llftll'!ltM lf!L Hlrli.!,.ULUt-t ~ 1:um rtfl U:T:;.tUG;,[lt-9"11rtfl'!ltl6lJ!l6~M:;~an ~t.tL prttm:;L~t.ttut- t~ ll6fli!l:u!flLt ~~~ j111ttll~fl!GI\tLUnu·oLt

~11L1\ ftlfl.LJ. 'MJ.nt!±lfl l.l.~t,n.

t-GI\rtiJ,\!~tm~n.l.l.:::tUil~JniJ.U~t.t!±lrtll6~~tLU.tl6Lrt:;l111 rtO,\!~tllt-~nlt:::tUUMI\ijiiT:::Illln~t-O(ltLUt!±llrt

------'

'

~

 

บทที่ 1 บทนํา

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

f

บทที่ 1 บทนํา

1.1

ความเปนมา และเหตุผลในการดําเนินโครงการ

ตามที่ บริ ษั ท ปตท.สผ. สยาม จํากัด ซึ่งตอไปจะเรี ยกวา “เจาของโครงการ” ไดนํ าเสนอรายงานการ วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการ พัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต เขาสูกระบวนการพิจารณารายงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในกิจกรรมหลักของ โครงการ ประกอบดวย การกอสรางฐานและถนนทางเขา การเจาะหลุมปโตรเลียม การทดสอบหลุม การผลิตผาน ฐานผลิต และการติดตั้งและเดินระบบทอลําเลียงปโตรเลียม เขาสูกระบวนการผลิตที่สถานีผลิตลานกระบือ (สรุป รายละเอี ย ดกิ จ กรรมของแต ล ะโครงการนํ า เสนอไว ในบทที่ 2) และต อ มารายงานฯ ได รั บความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการสํารวจและ/หรือ ผลิตปโตรเลียม หรือ “คณะกรรมการผูชํานาญการฯ” มาโดยลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1-1 (รายละเอียดของ กิจกรรมและองคประกอบของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบนําเสนอไวในบทที่ 2) ตารางที่ 1.1-1 สรุปรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ขอเปลี่ยนแปลง รายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอม

เจาของโครงการ

1. โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียม

บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด

แหลงปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อําเภอ บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 2. โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด พิษณุโลก

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด

ผูจัดทํารายงาน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด

เลขที่หนังสือเห็นชอบ จาก สผ. ทส 1009.2/471 ลง วันที่ 22 มกราคม 2552 ทส 1009.2/9179 ลง วันที่ 7 ตุลาคม 2554

เมษายน 2557 1-1

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

1.1.1

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ภาพรวมการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ภายหลังจากที่รายงานฯ ไดรับความเห็นชอบแลว เจาของโครงการไดดําเนินกิจกรรมโครงการตามที่ ระบุไวในรายงานฯ ขางตน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก คือ การกอสรางฐานและถนนทางเขา การเจาะหลุม ปโตรเลียม การทดสอบหลุม และการผลิตผานฐานผลิต มาโดยลําดับ สําหรับการวางแนวทอลําเลียงปโตรเลียมนั้น จากนโยบายของเจาของโครงการที่สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด และความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน เจาของโครงการจึงไดทบทวนแผนการพัฒนาแหลงปโตรเลียมในแปลงเอส 1 โดยจัดใหมีการรวม ศูนยการผลิตปโตรเลียมที่สถานีผลิตหลัก คือ สถานีผลิตลานกระบือ ดวยการวางแนวทอลําเลียงจากฐานผลิตยอยที่ ยังไมมีระบบทอลําเลียง เพื่อเชื่อมเขาสูโครงขายแนวทอที่มีอยูเดิม และลําเลียงปโตรเลียมเขาสูสถานีผลิตหลัก ขางตน ซึ่งการวางทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการจะชวยลดปริมาณการเผากาซทิ้งออกสูบรรยากาศ เนื่องจาก หากเปนการผลิตผานฐานผลิตยอยแตละแหง ปริมาณกาซที่เกิดขึ้นจะยังไมมากพอที่จะนํามาใชประโยชนตางๆ ได จึงตองเผาทิ้งที่ฐานผลิตนั้น อีกทั้งการขนสงปโตรเลียมผานระบบทอยังเปนการปรับปรุงระบบการจัดการการผลิต และลดอุบัติเหตุจากการขนสงปโตรเลียมดวยรถบรรทุกน้ํามันลง จากเหตุผลการทบทวนแผนการพัฒนาแหลง ปโตรเลียมในแปลงเอส 1 ขางตน เจาของโครงการจึงมีแผนที่จะวางแนวทอลําเลียงเพิ่มเติมจํานวน 3 แนว โดยเปน แนวทอที่ขอเปลี่ยนแปลงสําหรับรายงาน EIA ที่ไดรับความเห็นชอบจาก สผ. แลว 2 โครงการ ประกอบดวย (รูปที่ 1.1-1)  โครงการเจาะหลุมสํ ารวจและผลิต ปโตรเลียมแหลงปรือกระเที ยม มีแนวทอที่ ขอเปลี่ ยนแปลง จํานวน 2 แนว คือ 1) แนวทอจากฐานหนองกลับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 3.16 กิโลเมตร 2) แนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 2.51 กิโลเมตร  โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต มีแนวทอที่ขอเปลี่ยนแปลงจํานวน 1 แนว คือ 1) แนวทอจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) ตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ ตําบลไทรงาม ตําบลหนองไมกอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ความ ยาว 7.11 กิโลเมตร

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-2

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

รูปที่ 1.1-1 ที่ตั้งโครงการ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-3

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

อยางไรก็ดี การวางแนวทอลําเลียงทั้ง 3 แนวขางตนดังกลาวเปนกิจกรรมใหมที่ยังไมเคยนําเสนอขอความ เห็นชอบไวในรายงาน EIA ฉบับเดิม ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ โดยทั่วไปที่กําหนดโดยคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ในการใหความเห็นชอบในรายงานฯ ทั้ง 2 โครงการ ซึ่งระบุวา “หากผูถือสัมปทานมีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะกิจกรรมการสํารวจ และหรือผลิตปโตรเลียมหรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เติมวิธี การดํ าเนินการ หรือ มี การดํ าเนินการที่แตกตา งจากที่เสนอไวในรายงานการวิเ คราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ จะตองเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบกับมาตรการ ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหคณะกรรมการ ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน” เจาของโครงการจึงมอบหมายให บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด ซึ่งตอไปจะเรียกวา “บริษัทที่ปรึกษา” เปน ผูดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและจัดทํารายงาน การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนําเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ตามกระบวนการพิจารณารายงานฯ ตอไป (สําหรับการสํารวจ เก็บขอมูล และการดําเนินการดานการมีสวนรวม ดําเนินการโดย บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด) 1.1.2

ภาพรวมการพัฒนาของพื้นที่แปลงเอส 1

ปจจุบันเจาของโครงการมีกําลังการผลิตน้ํามันดิบของแหลงปโตรเลียมในแปลงเอส 1 ประมาณ 25,000 บารเรล/วัน ซึ่งจากความตองการการใชพลังงานปโตรเลียมในประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกป เจาของโครงการจึงมีแผนเพิ่ม กําลังการผลิตในแปลงเอส 1 ใหไดประมาณ 30,000 บารเรล/วัน ภายในระยะเวลา 3 ป สงผลใหตองมีการพัฒนา แหลงปโตรเลียมเพิ่มเติมใหครอบคลุมในพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ ในแปลงเอส 1 อีกทั้งหากผลิตปโตรเลียมในแปลง เอส 1 ไปอยางตอเนื่องโดยไมมีการพัฒนาแหลงปโตรเลียมใหมๆ เพิ่มเติม จะทําใหปริมาณการผลิตลดลงอยาง ตอเนื่องและปโตรเลียมอาจหมดลงภายในระยะเวลา 5-10 ป ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองความตองการพลังงานของประเทศที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง และเพิ่มระดับ ปริมาณการผลิตปโตรเลียมในแปลงเอส 1 รวมถึงเพื่อรวบรวมปโตรเลียมจากแหลงผลิตยอยที่อยูโดยรอบเขาสู โครงขายทอลําเลียงเพื่อทําการผลิตที่สถานีผลิตหลัก ซึ่งจะชวยลดการระบายมลสารทางอากาศจากการผลิตผาน ฐานผลิตยอยแตละแหง ลดอุบัติเหตุจากการขนสงโดยรถบรรทุก ฯลฯ จากเหตุผลดังกลาว เจาของโครงการจึงได วางแผนพัฒนาปโตรเลียมในแปลงเอส 1 โดยภาพรวมการดําเนินการในแปลงเอส 1 แสดงดังรูปที่ 1.1-2 ซึ่งสามารถ จําแนกการพัฒนาออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-4

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

รูปที่ 1.1-2 ภาพรวมการพัฒนาและพื้นที่ผลิตของพื้นที่แปลงเอส 1 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-5

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

1. ฐานผลิตและแนวทอลําเลียงปโตรเลียมที่มีอยูในปจจุบัน ไดแก ฐานผลิต ประมาณ 85 แหง และแนวทอลําเลียงปโตรเลียมประมาณ 15 แนว ในแปลงเอส 1 2. ฐานผลิตและแนวทอลําเลียงปโตรเลียมที่กําลังดําเนินการกอสรางในปจจุบัน ไดแก ฐาน NSG-B (ของโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สผ. แลว) และฐาน SPA-C, LKN-A (ของโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงประดูเฒาตอนเหนือและแมน้ํานาน ซึ่งไดรับความ เห็นชอบจาก สผ. แลว) 3. ฐานผลิตและแนวทอลําเลียงปโตรเลียมตามแผนการดําเนินการในอนาคต (ชวง 1-5 ป) ไดแก ฐานผลิตและแนวทอลําเลียงปโตรเลียมจํานวน 10 โครงการ ที่แสดงในตารางที่ 1.1-2 จากรูปที่ 1.1-2 ไดแสดงภาพรวมของขอบเขตพื้นที่แหลงผลิตปโตรเลียม ขอบเขตแปลงเอส 1 ซึ่งได จําแนกฐานผลิตและแนวทอลําเลียงปโตรเลียมของแตละโครงการโดยใชสีที่แตกตางกัน โดยไดจําแนกฐานผลิต และแนวทอลําเลียงเปน 3 กลุม คือ กลุมฐานผลิตและแนวทอลําเลียงปโตรเลียมที่มีอยูในปจจุบัน กลุมฐานผลิตและ แนวทอลําเลียงปโตรเลียมที่กําลังดําเนินการกอสรางในปจจุบัน และกลุมฐานผลิตและแนวทอลําเลียงปโตรเลียมที่ อยูในแผนการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยกลุมที่อยูในแผนการพัฒนาโครงการในอนาคต ประกอบดวยโครงการ ตางๆ จํานวน 10 โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 1.1-2 และมีแผนการดําเนินการแสดงดังตารางที่ 1.1-3 ตารางที่ 1.1-2 สรุปฐานผลิตและแนวทอบริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบ ตามแผนการพัฒนาปโตรเลียมของแปลงเอส 1 ฐานผลิตและแนวทอตามแผนการพัฒนาปโตรเลียมของแปลงเอส 1 ฐานผลิต แนวทอลําเลียงปโตรเลียม 1. โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง ประกอบด ว ยฐานที่ มี แ ผนการ ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 7 แนว คือ กาซตะวันตกและแหลงยางเมือง เจาะหลุมปโตรเลียม จํานวน 5 1. แนวทอจาก YMG-B ไป YMG-A ระยะทาง 4.2 กม. ฐาน คือ 2. แนวทอจาก YMG-C ไป TRT-A ระยะทาง 4.9 กม. โครงการ

1. ฐาน YMG-B 2. ฐาน YMG-C 3. ฐาน YMG-D 4. ฐาน TYI-B 5. ฐาน LKU-N 2. โครงการผลิตปโตรเลียมแหลง ประกอบด ว ยฐานที่ มี แ ผนการ สิ ริ กิ ติ์ ต อ น เ ห นื อ แ ล ะ พื้ น ที่ เจาะหลุมปโตรเลียม จํานวน 4 ใกลเคียง ฐาน คือ 1. 2. 3. 4. อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ฐาน NMM-I ฐาน LKU-ZE ฐาน TRT-A ฐาน NMM-D

3. แนวทอจาก YMG-D ไป NMM-I ระยะทาง 4.9 กม. 4. แนวทอจาก TYI-B ไป TRT-A ระยะทาง 6.4 กม. 5. แนวทอจาก TYI-B ไป TYI-A ระยะทาง 7.3 กม. 6. แนวทอจาก LKU-N ไป NPG-A ระยะทาง 2.2 กม. 7. แนวทอจาก LKU-N ไป NJG-A ระยะทาง 5.3 กม. ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 4 แนว คือ 1. 2. 3. 4.

แนวทอจาก NMM-I ไป NMM-D ระยะทาง 2.6 กม. แนวทอจาก LKU-ZE ไป LKU-Z ระยะทาง 4.4 กม. แนวทอจาก TRT-A ไป TRT-C ระยะทาง 1.5 กม. แนวทอจาก NMM-D ไป NMM-A ระยะทาง 1.7 กม.

เมษายน 2557 1-6

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.1-2 (ตอ) ฐานผลิตและแนวทอตามแผนการพัฒนาปโตรเลียมบริเวณตอนกลางแปลงเอส 1 ฐานผลิต แนวทอลําเลียง ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 8 แนว คือ

โครงการ 3. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า มั น ประดู เ ฒ า ตอนใต โครงการ พั ฒ น า แ ห ล งน้ํ า มั น ทุ ง ใหญ โครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า มั น สิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 และ โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง สารบบ ยางเมือง และไทรงาม

1. แนวทอจาก NTM-A ไป TRT-A ระยะทาง 18.0 กม. 2. แนวทอจาก NTM-A ไป TYI-A ระยะทาง 19.8 กม. 3. แนวทอจาก TYI-A ไป LKU-Y ระยะทาง 2.8 กม. 4. แนวทอจาก PDA-A ไป NSG-A ระยะทาง 6.6 กม. 5. แนวทอจาก PDA-A ไป NSG-B ระยะทาง 11.6 กม. 6. แนวทอจาก NSG-A ไป NSG-B ระยะทาง 5.5 กม. 7. แนวทอจาก NSG-B ไป TYI-A ระยะทาง 7.3 กม. 8. แนวทอจาก YMG-A ไป TRT-A ระยะทาง 4.9 กม. 4. โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง ประกอบด ว ยฐานที่ มี แ ผนการ ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 4 แนว คือ ประดูเฒาตอนใต ระยะที่ 3 เจาะหลุมปโตรเลียม จํานวน 5 1. แนวทอจาก NTM-E ไป NTM-D ระยะทาง 2.0 กม. ฐาน คือ 2. แนวทอจาก NOH-B ไป NTM-E ระยะทาง 4.4 กม. 1. 2. 3. 4. 5. 5. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า มั น หนองตู ม ใต โครงการพั ฒ นา แหล ง น้ํ า มั น ประดู เ ฒ า ตอนใต และโครงการพัฒนาแหลงน้ํามัน ประดูเฒาตอนใต ระยะที่ 2 6. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการขุดเจาะน้ํามันบนฝงที่ บ า น ห น อ ง จิ ก แ ล ะ บ า น โนนพลวง และโครงการพัฒนา ป โ ต ร เ ลี ย ม แ ห ล ง ส า ร บ บ ยางเมือง และไทรงาม

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ฐาน NTM-E ฐาน NOH-B ฐาน NOH-C ฐาน PTO-E ฐาน SPA-D -

ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 6 แนว คือ

-

1. แนวทอจาก NTM-D ไป NTM-A ระยะทาง 9.7 กม. 2. แนวทอจาก NTM-B ไป NTM-A ระยะทาง 2.3 กม. 3. แนวทอจาก WTN-A ไป NOH-B ระยะทาง 6.0 กม. 4. แนวทอจาก PTO-C ไป PTO-A ระยะทาง 7.0 กม. 5. แนวทอจาก PTO-D ไป NTM-B ระยะทาง 4.6 กม. 6. แนวทอจาก PTO-D ไป PTO-A ระยะทาง 4.2 กม. ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 4 แนว คือ

3. แนวทอจาก NOH-C ไป NOH-B ระยะทาง 2.6 กม. 4. แนวทอจาก PTO-E ไป PTO-A ระยะทาง 5.3 กม.

1. 2. 3. 4.

แนวทอจาก LKU-M ไป NJG-A ระยะทาง 3.1 กม. แนวทอจาก NPG-A ไป NJG-A ระยะทาง 5.5 กม. แนวทอจาก YMG-A ไป TRT-A ระยะทาง 4.9 กม. แนวทอจาก YMG-A ไป TRT-C ระยะทาง 5.5 กม.

เมษายน 2557 1-7

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.1-2 (ตอ) โครงการ 7. โครงการผลิตปโตรเลียมแหลง ประดูเ ฒา ตะวันออกและแหล ง แมน้ํานานตอนลาง

ฐานผลิตและแนวทอตามแผนการพัฒนาปโตรเลียมบริเวณตอนกลางแปลงเอส 1 ฐานผลิต แนวทอลําเลียง ประกอบด ว ยฐานที่ มี แ ผนการ ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 8 แนว คือ เจาะหลุมปโตรเลียม จํานวน 9 1. แนวทอจาก WME-A ไป PTO-A ระยะทาง 8.6 กม. ฐาน คือ 2. แนวทอจาก WME-A ไป WME-B ระยะทาง 4.4 กม. 1. ฐาน NPA-A 3. แนวทอจาก WME-B ไป PTO-A ระยะทาง 3.2 กม. 2. ฐาน WME-A 4. แนวทอจาก WME-C ไป KMG-A ระยะทาง 6.4 กม. 3. ฐาน WME-B 5. แนวทอจาก WMG-B ไป WME-A ระยะทาง 3.7 กม. 4. ฐาน WME-C 6. แนวทอจาก WMG-C ไป WMG-B ระยะทาง 5.7 กม. 5. ฐาน WME-D 7. แนวทอจาก WME-C ไป WME-B ระยะทาง 10.4 กม. 6. ฐาน WMG-B 8. แนวทอจาก WME-D ไป WME-C ระยะทาง 3.5 กม. 7. ฐาน WMG-C 8. ฐาน TTN-A 9. ฐาน WRE-A ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 4 แนว คือ 1. แนวทอจาก STN-B ไป SPA-C ระยะทาง 8.5 กม. 2. แนวทอจาก SPA-C ไป SPA-D ระยะทาง 8.1 กม. 3. แนวทอจาก SPA-A ไป SPA-D ระยะทาง 3.0 กม. 4. แนวทอจาก SPA-D ไป PTO-A ระยะทาง 5.9 กม.

8. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง ประดู เฒ า ตอนเหนือ และแม น้ํ า น า น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ปโตรเลียมแหลงประดูเฒาตอน ใต ระยะที่ 3 9. โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง ประกอบด ว ยฐานที่ มี แ ผนการ ปรือกระเทียม ระยะที่ 2 เจาะหลุมปโตรเลียม จํานวน 5 ฐาน คือ 1. ฐาน NSG-C 2. ฐาน PKM-F 3. ฐาน LKG-A 4. ฐาน LKG-B 5. ฐาน NTN-C

10. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเจาะหลุ ม สํ า รวจและ ผ ลิ ต ป โ ต ร เ ลี ย ม แ ห ล ง ป รื อ กระเที ย ม และโครงการพั ฒ นา ปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

-

ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 10 แนว คือ 1. แนวทอจาก NSG-C ไป NSG-A ระยะทาง 5.5 กม. 2. แนวทอจาก PKM-A ไป PDA-A ระยะทาง 4.1 กม. 3. แนวทอจาก PKM-B ไป PKM-A ระยะทาง 3.4 กม. 4. แนวทอจาก PKM-B ไป PDA-A ระยะทาง 4.5 กม. 5. แนวทอจาก PKM-C ไป PKM-A ระยะทาง 2.0 กม. 6. แนวทอจาก PKM-D ไป PKM-B ระยะทาง 1.5 กม. 7. แนวทอจาก PKM-F ไป PKM-D ระยะทาง 1.4 กม. 8. แนวทอจาก LKG-A ไป PKM-F ระยะทาง 4.1 กม. 9. แนวทอจาก LKG-B ไป PKM-D ระยะทาง 8.5 กม. 10. แนวทอจาก NTU-A ไป PKM-B ระยะทาง 1.6 กม. ประกอบดวยแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 3 แนว คือ 1. แนวทอจาก NKP-B ไป NTU-A ระยะทาง 3.2 กม. 2. แนวทอจาก PKM-E ไป PKM-A ระยะทาง 2.5 กม. 3. แนวทอจาก RTG-B ไป RTG-A ระยะทาง 7.1 กม.

เมษายน 2557 1-8

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.1-3 แผนการดําเนินงานของโครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2559 ป พ.ศ.2560 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

1. กิจกรรมการพัฒนาโครงการที่กําลังดําเนินการในปจจุบัน 1.1 การกอสรางฐาน NSG-B, SPA-C, LKN-A 2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการที่มีแผนการพัฒนาในอนาคต 2.1 โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงกาซตะวันตกและแหลงยางเมือง 2.1.1 การกอสรางฐานผลิต 2.1.2 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม 2.2 โครงการผลิตปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกลเคียง 2.2.1 การกอสรางฐานผลิต 2.2.2 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม 2.3 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาแหลงน้ํามันประดูเฒา ตอนใต โครงการพัฒนาแหลงน้ํามันทุงใหญ โครงการพัฒนาแหลง น้ํามันสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง สารบบ ยางเมือง และไทรงาม 2.3.1 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม 2.4 โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงประดูเฒาตอนใต ระยะที่ 3 2.4.1 การกอสรางฐานผลิต 2.4.2 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม 2.5 การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า มั น

หนองตู ม ใต โครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า มั น ประดู เ ฒ า ตอนใต และโครงการพัฒนาแหลงน้ํามันประดูเฒาตอนใต ระยะที่ 2 2.5.1 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-9

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.1-3 (ตอ) กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2559 ป พ.ศ.2560 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

2.6 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขุดเจาะน้ํามันบนฝงที่บาน หนองจิกและบานโนนพลวง และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง สารบบ ยางเมือง และไทรงาม 2.6.1 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม 2.7 โครงการผลิตปโตรเลียมแหลงประดูเฒาตะวันออกและแหลงแมน้ํา นานตอนลาง 2.7.1 การกอสรางฐานผลิต 2.7.2 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม 2.8 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงประดู เฒาตอนเหนือและแมน้ํานาน และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง ประดูเฒาตอนใต ระยะที่ 3 2.8.1 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม 2.9 โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม ระยะที่ 2 2.9.1 การกอสรางฐานผลิต 2.9.2 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม 2.10 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิ ต ปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลง สิริกิติ์ตอนใต 2.10.1 การวางทอลําเลียงปโตรเลียม ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-10

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

1.2

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1) เพื่อแสดงรายละเอียดองคประกอบที่ขอเปลี่ยนแปลงของโครงการ 2) เพื่อศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูลทรัพยากรสิ่งแวดลอมบริเวณแนวทอลําเลียงปโตรเลียมใน ระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอทั้งสองขาง เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอมตอไป 3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งอาจสงผล กระทบทั้งดานบวกและดานลบตอทรัพยากรทางสิ่งแวดลอม คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยูในบริเวณพื้นที่โดยรอบ 4) เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดลอมเพิ่มเติม สําหรับกิจกรรมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 5) เพื่ออธิบายรายละเอียดและแผนการดําเนินงานในแตละระยะของโครงการ รวมทั้งการจัดการดาน สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และแผนการจัดการกรณีเกิดเหตุการณไมปกติ 6) เพื่อประกอบการพิจารณาทางเลือกของโครงการฯ ใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมใน พื้นที่ และใหผูตัดสินใจของบริษัทฯ พิจารณาวาผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนที่ยอมรับได และ ประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการมีความคุมคาหรือไม 7) เพื่อนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตนใหแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งเปนหนวยงานราชการที่รับผิดชอบในการพิจารณารายงานฯ

1.3

แนวทาง ขอบเขต และวิธีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ

1.3.1

แนวทางการศึกษา

บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาได กํ า หนดแนวทางและขอบเขตการจั ด ทํ า รายงานการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด โครงการฉบับนี้ โดยไดประยุกตตามแนวทางการศึกษาของหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนที่สําคัญ ไดแก  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555  คูมือการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตปโตรเลียมบนบก ของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสถาบันปโตรเลียมแหง ประเทศไทย พ.ศ. 2553  แนวทางการมี ส ว นร ว มของประชาชนและการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คมใน กระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-11

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต1.3.2

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552 แนวทางของธนาคารโลก (World Bank Guideline) ในเอกสาร Techniques for Assessing Industrial Hazard Manual, 1990 และ US.EPA 550-B-99-009 ในเอกสาร Risk Management Program Guideline for Offsite Consequence Analysis สําหรับเปนแนวทางในการประเมิน อันตรายรายแรงกรณีเกิดการรั่วไหล ติดไฟ และระเบิดของอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของในกระบวน การสํารวจและผลิตปโตรเลียม แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบขนสงปโตรเลียม และน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ โดยสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขอบเขตในการศึกษาและการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

ขอบเขตในการศึกษาและการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ครอบคลุมการศึกษาดาน กิจกรรมโครงการ และดานสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันซึ่งสวนใหญจะอยูภายในพื้นที่ระยะ 500 เมตร จากจุดกึ่งกลาง แนวทอทั้งสองดาน แสดงดังรูปที่ 1.3-1 ซึ่งมีรายละเอียดของขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี้ 1.3.2.1

ขอบเขตการศึกษากิจกรรมโครงการ

ขอบเขตการศึ ก ษาข อ มู ล รายละเอี ย ดกิ จ กรรมของโครงการ จะครอบคลุ ม กิ จ กรรมตามแผนการ ดําเนินงานของโครงการ และเหตุการณไมปกติที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลใน ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของโครงการ การศึกษารายละเอียดโครงการ ประกอบดวย การทบทวนขอมูลรายละเอียดการดําเนินการใน กิจกรรมการผลิตผานระบบทอลําเลียง (Flowline Production Operations) ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดของการติดตั้ง แนวทอลําเลียงปโตรเลียม และการเดินระบบทอลําเลียงปโตรเลียม เชน การเปดหนาดินและการปรับสภาพพื้นที่ การกอสราง/ปรับปรุง ถนนเลียบแนวทอลําเลียง และการติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม การทดสอบรอยรั่วของทอ ดวยวิธีชลสถิตย (Hydrostatice Test) การขนสงวัสดุและอุปกรณ และการจัดการของเสีย เปนตน เปนตน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-12

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

รูปที่ 1.3-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-13

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

2) เหตุการณไมปกติ  การตอบสนองเหตุฉุกเฉินทั่วไป (Generic Response)  การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ/ผูปวย (Medical Evacuation)  แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน (Oil Spill Response Plan for production site)  แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย การระเบิด (Bomb & Terrorist Emergency Response Procedure for Greater S1 Asset)  แผนฉุกเฉินสําหรับอุบัติเหตุจากการขนสงและการขนสงน้ํามัน (Emergency Response Plan for Road Transport Emergency and Road Tanker Accident Plan) 1.3.2.2

ขอบเขตการศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน การศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาจะศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ คุณคาตางๆ ที่อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม และการเดินระบบทอลําเลียง ปโตรเลียม ดังนี้ ก) ทรัพยากรทางกายภาพ 1) สภาพภูมิประเทศ ประกอบดวย การสํารวจสภาพพื้นที่ในภาคสนามรวมกับแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ ทหารมาตราสวน 1:50,000 และภาพถายดาวเทียมที่ไดจาก Google Earth เพื่อตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา 2) สภาพภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยา ประกอบดวย การศึกษาขอมูลสถิติภูมิอากาศ เชนอุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม ปริมาณ ฝน ฯลฯ ที่เปนคาเฉลี่ยยอนหลังไมต่ํากวา 30 ป ของสถานีตรวจอากาศที่อยูในพื้นที่ ใกลเคียงโครงการ ไดแก สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก และสถานีอุตุนิยมวิทยา จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห ส ภาพภู มิ อ ากาศที่ เ ป น ตัวแทนบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 3) คุณภาพอากาศ ประกอบดวย การทบทวนขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอดีตในบริเวณใกลเคียง พื้นที่โครงการ ซึ่งรวบรวมจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและรายงาน สรุปผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ผานมา นอกจากนี้ ไดดําเนินการตรวจวัด คุณภาพอากาศในปจจุบันบริเวณบานพักอาศัยที่ตั้งอยูใกลแนวทอลําเลียง เพื่อเปนขอมูล พื้นฐานของคุณภาพอากาศบริเวณใกลเคียงแนวทอลําเลียงปโตรเลียม กอนมีการดําเนิน โครงการ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-14

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

4)

5)

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

เสียง ประกอบดวย การทบทวนขอมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงในอดีตในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ โครงการ ซึ่งรวบรวมจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและรายงานสรุปผล การติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ผานมา นอกจากนี้ ไดดําเนินการตรวจวัดระดับ เสียงปจจุบันบริเวณบานพักอาศัยที่ตั้งอยูใกลแนวทอลําเลียง เพื่อเปนขอมูลระดับเสียง ปจจุบัน กอนที่จะมีการดําเนินโครงการ น้ําผิวดิน ประกอบดวย การศึกษาสภาพทางอุทกของแหลงน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษา ไดแก ทิศทางการ ไหลของลําน้ํา ความยาว ความลึก การใชประโยชน และการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากแหลง น้ําผิวดินบริเวณใกลเคียงแนวทอ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในปจจุบันกอนที่จะมีการดําเนิน โครงการ

6)

ทรัพยากรดิน ประกอบดวย คุณลักษณะของกลุมดินตางๆ จากเอกสารของกรมพัฒนาที่ดิน และคุณภาพ ดินจากการเก็บตัวอยางดินบริเวณแนวทอ โดยเก็บตัวอยางตามกลุมชุดดิน และลักษณะการ ใชประโยชนที่ดิน

ข) ทรัพยากรทางชีวภาพ (นิเวศบนบกและนิเวศทางน้ํา) ศึกษาโดยการสํารวจพื้นที่ เก็บตัวอยางและบันทึกชนิดพันธุไม สัตวที่พบ รวมกับการทบทวน ขอมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ และการสอบถามชาวบานในพื้นที่ เพื่อนํามาจําแนกเปน ชนิดที่พบ ความชุกชุม สถานภาพ เปนตน รวมถึงการศึกษาสํารวจนิเวศทางน้ํา ค) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 1) การใชประโยชนที่ดิน ประกอบดว ย การสํา รวจสภาพพื้น ที่โ ดยใชเ ครื่อ ง GPS ในภาคสนามรว มกับ แผนที่ ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราสวน 1:50,000 และภาพถายดาวเทียมที่ไดจาก Google Earth เพื่อจําแนกประเภทและสัดสวนการใชที่ดินที่สํารวจพบ ไดแก พื้นที่ เกษตรกรรม ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม แหลงน้ํา ฯลฯ 2) การคมนาคมขนสง ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลปริมาณการจราจรจากกรมทางหลวง โดยเฉพาะทางหลวง ที่อยูบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนเสนทางขนสงทอลําเลียงปโตรเลียม เพื่อทําการติดตั้ง แนวทอ 3) ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ประกอบดวยขอมูลสภาพการใชน้ําของชุมชน การใชไฟฟา การจัดการของเสีย และการ ระบายน้ํา เปนตน โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารของหนวยงานราชการในทองถิ่น อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-15

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ง) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลชุมชน ประชากร และครัวเรือนในระดับตําบลและหมูบาน เพื่อกําหนดจํานวนประชากรตัวอยางในการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวมถึงทัศนคติที่ มีตอโครงการ ประชากรตัวอยางจะจําแนกเปนกลุมเปาหมายตางๆ ไดแก ผูนําชุมชน หัวหนาครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน แนวทางการศึกษาจะยึดถือหลักทางสถิติศาสตร ซึ่งจะพิจารณาจํานวนตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของประชากร จํานวนกลุมตัวอยางในแตละ ชุมชน จะกําหนดใหมีสัดสวนแตกตางกันขึ้นอยูกับระยะหางของที่ตั้งของชุมชนกับแนว ทอ ซึ่งจะมีความสัมพันธกับระดับของผลกระทบที่ไดรับ การสํารวจจะใชแบบสอบถาม ทางเศรษฐกิจ-สังคม เปนเครื่องมือในการบันทึกขอมูลในภาคสนาม โดยมีรายละเอียดอัน ประกอบดวยหัวขอคําถามในดานตางๆ ไดแก ขอมูลดานประชากรศาสตร สภาพเศรษฐกิจ ของครัวเรือน การตั้งถิ่นฐาน สภาพของระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ เปนตน ผลการสํ า รวจที่ ไ ด จ ะนํ า มาวิ เ คราะห และประมวลผลด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทาง สถิติศาสตร SPSS+

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

2)

การสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นตอโครงการ ดําเนินการไปพรอมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งประกอบดวยประเด็นหลักใน การสอบถาม ดังนี้ - การรับรูขอมูลขาวสารโครงการ - ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ประสบอยูในปจจุบัน - การคาดการณผลกระทบที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ - ทัศนคติและความคิดเห็นตอโครงการ - ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ ผลสํารวจจะนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติศาสตร SPSS+เชนเดียวกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

3)

สาธารณสุข ศึกษาถึงสภาพอนามัยสิ่งแวดลอม การสาธารณสุขมูลฐาน และการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ของชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานของหนวยงาน สาธารณสุขในทองถิ่น ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางระกํา และสํานักงาน สาธารณสุขอําเภอลานกระบือ รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูล มาตรการจั ด การด า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การอยู ข องเจ า ของ โครงการ

เมษายน 2557 1-16

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

4)

1.4

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร การศึกษาแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรในพื้นที่ โครงการ ไดพิจารณารวบรวมขอมูลแหลงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร และสํานักงาน ศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย รวมกับการสํารวจในภาคสนามโดยนักโบราณคดีที่มี ประสบการณในพื้นที่ ผลการศึกษาไดนําเสนอตอสํานักงานสํานักงานศิลปากรที่ 6 จังหวัด สุโขทัย เพื่อตรวจสอบและขอขอเสนอแนะ

วิธีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ

ขั้นตอนและกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพของโครงการ แสดงดังรูปที่ 1.4-1 ประกอบดวย 1) การกลั่น กรองและกํ า หนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล อม สัง คม และสุขภาพของ โครงการ 2) การกําหนดและรวบรวมขอมูลในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ และ การมีสวนรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดเสียตลอดระยะเวลาทําการศึกษา 3) การระบุ/คาดการณ และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (ทั้งดานบวก และดานลบ) และการสรุประดับนัยสําคัญของผลกระทบ ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และสั ง คม จะพิ จ ารณาความรุ น แรงของผลกระทบร ว มกั บ ความสํ า คั ญ ของผลกระทบ ส ว น ผลกระทบทางสุขภาพ จะพิจารณาโอกาสเสี่ยง/โอกาสการรับสัมผัส รวมกับความรุนแรงของผลที่ เกิ ด ตามมาต อ สุ ข ภาพ ทั้ ง นี้ จ ะพิ จ ารณาข อ มู ล การออกแบบของโครงการและแนวทางการ ปฏิ บัติ ง านของเจ า ของโครงการที่ มี ก ารกํ า หนดใช อ ยู ใ นป จ จุ บัน ซึ่ ง ใช เ ป น ข อ มู ล ร ว มในการ ประเมินผลกระทบดวย 4) การกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ เพื่อปองกันและ ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการ 5) การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพของโครงการ เพื่อเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอมไปจากสภาพปจจุบัน 6) การจัดเตรียมรายงาน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-17

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

รูปที่ 1.4-1 ภาพรวมของกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-18

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

1.4.1

การกลั่นกรองและกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพของโครงการ ในชวงเริ่มตนของการศึกษาจะทําการกลั่นกรองและกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม สั ง คม และสุ ข ภาพของโครงการฯ เพื่ อ กํ า หนดลั ก ษณะขอบเขตสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การศึ ก ษา และเพื่ อ ระบุ ความสัมพันธระหวางกิจกรรมของโครงการฯ และทรัพยากรหรือปจจัยสิ่งแวดลอมที่อาจไดรับผลกระทบ รวมทั้ง เพื่อจัดลําดับความสําคัญตามนัยสําคัญของผลกระทบดังกลาว การกลั่นกรองและกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพดังกลาว มี วัตถุประสงคหลักเพื่อใหมั่นใจวาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ จะครอบคลุมประเด็น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการฯ ซึ่งมีความสําคัญตอการวางแผน การตัดสินใจและความสนใจ ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยผลกระทบที่ไดรับการกลั่นกรองและกําหนดขอบเขตสําหรับการศึกษาผลกระทบใน รายละเอียด แสดงไวใน บทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้ 1.4.2

การกําหนดและรวบรวมขอมูลในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ และการมีสวน รวมของประชาชน ขั้นตอนนี้เปนการรวบรวมขอมูลที่ตองใชในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ไดแก รายละเอียดของโครงการ และขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบันของพื้นที่โครงการฯ และบริเวณใกลเคียง (ขอมูลพื้นฐานทางดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการสาธารณสุข) 1) ขอมูลปฐมภูมิ การสํารวจขอมูลพื้นฐานของทรัพยากรสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการ ตามแนวทางที่บริษัทที่ ปรึกษากําหนด ไดแก การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ําผิวดิน และคุณภาพดิน เปนตน รวมถึง การสํารวจรวบรวมขอมูลพื้นฐานอื่นๆ ไดแก การสํารวจพันธุพืช/สัตว การใชประโยชนที่ดิน แหลงโบราณคดี รวมถึงการสัมภาษณผูนําชุมชน และประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการ

2) ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลพื้นฐานเบื้องตนจากเอกสารรายงานตางๆ ของสวนกลางและทองถิ่น ไดแก สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก ที่วาการอําเภอไทรงาม ลานกระบือ และบางระกํา สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ตําบล และองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ศึกษา เปนตน 3) การมีสวนรวมของประชาชน การศึกษาดานการประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน ในการวิเคราะห ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม จั ด ได ว า เป น กระบวนการซึ่ ง ประชาชนหรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ได เ ข า มามี ส ว นร ว ม แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและรวมพัฒนาโครงการที่เหมาะสม เปนที่ยอมรับซึ่งจะเปนประโยชนตอ ทุกฝายรวมกัน โครงการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียมนับวาเปนโครงการที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน และ ประชาชนผูอาศัยอยูในชุมชน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความเขาใจที่ถูกตองตอประชาชนใน อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-19

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

พื้ น ที่ แ ละผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจอย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ก อ นเริ่ ม พั ฒ นาโครงการ และเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง สอดคลองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย พ.ศ.2550 ที่กําหนดในมาตราที่ 56-57หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ดังนี้ มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสาธารณะในครอบครองของ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะ กระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคลทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานราชการ หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน ทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง ดังกลาว บริษัทที่ปรึกษาฯ รวมกับเจาของโครงการ ไดจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการพรอมรับฟง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ ประกอบดวยการจัดประชุมชี้แจงโครงการแกกลุมเปาหมายในพื้นที่ศึกษาดังนี้  

การจัดประชุม ครั้งที่ 1 เปนการใหขอมูลโครงการกับกลุมเปาหมาย และรับฟงความคิดเห็น ตอรางขอเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ การจัดประชุม ครั้งที่ 2 เปนการรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงานฯ เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย พิจารณาและใหขอคิดเห็นตอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นําเสนอใน รายงานฯ

การศึกษาดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดดําเนินการควบคูไปกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ/ สังคม และทัศนคติของประชาชนที่มีตอโครงการ 1.4.3

การคาดการณและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ และการสรุปนัยสําคัญ ของผลกระทบ การคาดการณและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ของโครงการฯ จะครอบคลุม ประเด็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่เปนผลกระทบ ทางตรงและทางออม โดยพิจารณาขอมูลจากแหลงตางๆ ประกอบในการคาดการณและการประเมินผลกระทบ ดังตอไปนี้

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-20

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต 

  

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ขอมูลการออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการและแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดใชในปจจุบันของ โครงการ แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ที่มีอยูในปจจุบัน รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่คลายคลึงกันในประเทศไทยและพื้นที่ อื่นๆ ในตางประเทศ ขอหวงกังวล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดรับจากกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน และ จากการสอบถามและสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ขอคิดเห็นจาก สผ. ตอโครงการที่มีความคลายคลึงกัน ประสบการณจากการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกันของ บริษัทที่ปรึกษา

รายละเอียดของวิธีการประเมินและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ได นําเสนอไวในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้ 1.4.4

การกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ลดหรือจํากัดการปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิดตางๆ ออกสูสิ่งแวดลอม หรือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และ สุขภาพ ที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการฯ ที่ไดทําการระบุและประเมินตามวิธีการวิเคราะหดังกลาว รวมทั้งมีการ ทบทวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ที่มีอยูเดิมของเจาของโครงการที่ผาน มา เพื่อนํามาประกอบการจัดทํามาตรการของโครงการฯ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมมาตรการที่มีอยูเดิม ตามความเหมาะสมสําหรับโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในบทที่ 6 1.4.5

การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ จัดทําเพื่อติดตามการ เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากกิจกรรมของโครงการฯ เชน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน คุณภาพดิน เปนตน รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางอาชีวอนา มัยและความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในบทที่ 6 1.4.6

การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลลัพธที่สําคัญจากกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ รายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง ใช ใ นการสื่ อ สารประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ สํ า คั ญ จากการดํ า เนิ น โครงการฯ และการจั ด การด า น สิ่งแวดลอม และแสดงผลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ รวมทั้งมาตรการปองกันและ แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ และ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-21

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

รายงานการศึกษาจะถูกนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการพิจารณารายงานฯ ทั้งนี้ องคประกอบ ของรายงานจะประกอบดวยเนื้อหาตางๆ ดังนี้  บทที่ 1 บทนํา  บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ  บทที่ 3 สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน  บทที่ 4 การมีสวนรวมของประชาชน  บทที่ 5 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ  บทที่ 6 มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบ และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ รายละเอียดขั้นตอนการศึกษาตางๆ แสดงดังตารางที่ 1.4-1 1.5

กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตปโตรเลียมบนบก

กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตปโตรเลียมบนบก ประกอบดวย (รายละเอียด ดัง แสดงในตารางที่ 1.5-1) 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2. พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเจาะสํารวจปโตรเลียม 3. ประกาศมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ 4. อนุสัญญา ขอตกลงระหวางประเทศ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-22

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.4-1 ระยะเวลาการศึกษาและจัดเตรียมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ กิจกรรมการศึกษา

เม.ย.54

พ.ค.54

มิ.ย.54

ก.ค.54

ส.ค.54

ก.ย.54

ต.ค.54

พ.ย.54

ธ.ค.54

ม.ค.55

ก.พ.55

มี.ค.55

เม.ย.54

พ.ค.55

มิ.ย.55

ก.ค.55

ส.ค.55

ก.ย.55

ต.ค.55

พ.ย.55

1. ประชุมเริ่มปฏิบตั ิงาน / วางแผนการสํารวจ 2. ทบทวนและวิเคราะหขอมูลรายละเอียดโครงการ 3. การสํารวจ รวบรวมขอมูลพืน้ ฐานสิ่งแวดลอมและสังคม 3.1 สํารวจสภาพพืน้ ที่/ รวบรวมขอมูลเอกสารรายงาน 3.2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียง 3.3 เก็บตัวอยางน้ําผิวดิน/น้ําใตดิน/ดิน และสิ่งมีชีวิตจากแหลงน้ํา 3.4 วิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ 3.4 สํารวจสภาพการใชที่ดิน/การเกษตรกรรม 3.5 กิจกรรมการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 3.6 การสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม /ทัศนคติตอ โครงการ 3.7 การวิเคราะหแบบสอบถามดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 4. การวิเคราะหขอ มูล ประมวลผล และจัดเตรียมรายงาน 4.1 บทนํา และรายละเอียดโครงการ (บทที่ 1 และ 2) 4.2 สภาพสิง่ แวดลอมปจจุบนั (บทที่ 3) 4.3 การมีสวนรวมของประชาชน (บทที่ 4) 4.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (บทที่ 5) 4.5 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (บทที่ 6) 5. นําเสนอรายงานตอเจาของโครงการ 6. ปรับแกรายงานและจัดเตรียมรูปเลมรายงาน 7. นําเสนอรายงานตอ สผ.

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557

1-23

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตปโตรเลียมบนบก ลําดับ 1.

กฎหมาย/ขอบังคับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สภารางรัฐธรรมนูญ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย สํานักงานเลขาธิการ ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะ สภาผูแทนราษฎร กระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ บุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ สิทธิในขอมูลขาวสารและ การรองเรียน สิทธิชุมชน แนวนโยบายสงเสริม บํารุงรักษา และคุม ครอง คุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ ชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา ในเรื่องดังกลาว มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 12 สิทธิชุมชน มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทาง ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-24

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการได ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม

2. 2.1

หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 290 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่ กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ (1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขต พื้นที่ (2) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะ ในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน (3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ (4) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น” พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบตางๆ ที่เกีย่ วของกับการเจาะสํารวจปโตรเลียม พรบ. ฉบับนี้ ไดกําหนดใหมีมาตรการลงโทษในดานการเงิน และทางอาญา เพื่อควบคุมการระบายของ กระทรวง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. เสียอันตราย รวมทั้งใหอํานาจรัฐมนตรีในการที่จะกํากับ ควบคุม และดูแลการดําเนินกิจการของเจาของ ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการซึ่งถือเปนผูปลอยมลพิษ กลาวคือ ใหอํานาจตอกระทรวงในการสั่งใหผูปลอยมลพิษปรับปรุงระบบ และสิ่งแวดลอม 2535 ควบคุมที่ไมไดประสิทธิภาพหรือสั่งใหหยุดการดําเนินการผลิตและการดูแลฟนฟูในพื้นที่บริเวณที่ไดรับความ เสียหาย

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

การจัดทํารายงานการ วิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอม การกําหนด มาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดลอมตางๆ เมษายน 2557 1-25

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

ตาม พรบ. ฉบับนี้ คณะกรรมการสิ่ง แวดลอ มแหงชาติ มีอํ า นาจในการกํา หนดมาตรฐานคุณ ภาพ สิ่งแวดลอมตางๆ รวมทั้ง กํากับ ดูแล และเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปน เพื่อใหกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมมีความเปนระบบโดยสมบูรณ

2.2

หนวยงานภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีหนาที่ชวยกํากับดูแล เรื่อง สิ่งแวดลอม คือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริม คุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้ง 3 หนวยงานมีอํานาจหนาที่ที่แตกตางกันไป ดังนี้ - สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มีอํานาจหนาที่ ดําเนินการ เกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือโครงการของภาครัฐหรือ เอกชน ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม - กรมควบคุ ม มลพิ ษ (คพ.) มี อํ า นาจหน า ที่ เสนอความเห็ น เพื่ อ จั ด ทํ า นโยบายและแผน การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ดานการควบคุมมลพิษ - กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) มีอํานาจหนาที่ สงเสริม เผยแพร และประชาสัมพันธดาน สิ่งแวดลอม กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ กระทรวงพลั ง งาน จะเปน ผู กํ า กับ ดู แ ลให ผู รั บ สัม ปทานดํ า เนิ น การตาม กระทรวงพลังงาน พระราชบัญญัติปโ ตรเลียม พ.ศ. 2514 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปโตรเลียม โดยมีสํานักกํากับและบริหารสัมปทานปโตรเลียม และสํานักวิชาการเชื้อเพลิง พระราชบัญญัติปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ธรรมชาติเปนหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตางๆ ดังนี้ 6) พ.ศ. 2550  อํานวยการดานการออกสัมปทานปโตรเลียม  บังคับการดําเนินการใหเปนไปตามกฎ ขอกําหนด และประกาศตางๆ ภายใตพระราชบัญญัติปโตรเลียม

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

โครงการจะตองดําเนิน กิจกรรมโครงการตาม ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ การปองกันผลกระทบ ตาม พรบ. นี้ ประกอบกับ มาตรการปองกันและแกไข เมษายน 2557 1-26

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ กํากับ ดูแล ในการประกอบกิจการปโตรเลียมดานความปลอดภัย และดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตาม มาตรฐาน สัมปทานปโตรเลียมภายใตพระราชบัญญัติปโตรเลียม ใหสิทธิผูรับสัมปทานในการดําเนินการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขาย และการจําหนายปโตรเลียมที่ผลิตไดภายในพื้นที่ที่ไดรับสัมปทานปโตรเลียมได ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ พัฒนาปโตรเลียมบนบก ไดแก 

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ ผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ซึ่งไดรับ ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผูชาํ นาญการ ฯ

มาตรา 75 ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองปองกันโดยมาตรการอันเหมาะสมตาม วิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดีเพื่อมิใหที่ใดโสโครกดวยน้ํามัน โคลนหรือสิ่งอื่นใด ในกรณีที่ที่ใดเกิดความโสโครกดวยน้ํามัน โคลน หรือสิ่งอื่นใดเนื่องจากการประกอบกิจการปโตรเลียม โดยผูรับสัมปทาน ผูรับสัมปทานตองบําบัดปดปองความโสโครกนั้นโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมดําเนินการหรือดําเนินการตามวรรคสองลาชา หรือหากไมดําเนินการทันทีอาจ กอใหเกิดความเสียหายมากขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอื่นที่อธิบดีมอบหมายอาจเขาดําเนินการ บําบัดปดปองความโสโครกนั้นแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน โดยผูรับสัมปทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ดังกลาวทั้งหมด ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมดําเนินการหรือดําเนินการตามวรรคสองลาชา หรือหากไมดําเนินการทันทีอาจ กอใหเกิดความเสียหายมากขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอื่นที่อธิบดีมอบหมายอาจเขาดําเนินการ บําบัดปดปองความโสโครกนั้นแทนหรือรวมกับผูรับสัมปทาน โดยผูรับสัมปทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ดังกลาวทั้งหมด

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-27

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

2.3

2.4

กฎหมาย/ขอบังคับ

พระราชบัญญัติการขุดดินและถม ดิน พ.ศ. 2543

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

มาตรา 80 ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ไมวาสิทธิสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตามสัมปทานจะสิ้นอายุ แลวหรือไม ผูรับสัมปทานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี สําหรับ การประกอบกิจการปโตรเลียมและการอนุรักษทรัพยากรปโตรเลียม กระทรวงมหาดไทย หมวด 3 การถมดิน มาตรา 26 ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยู ขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ กําหนด ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือ บุคคลอื่น พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินสองพันตารางเมตร

การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตาม วรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด พระราชบัญญัติความปลอดภัย มาตรา 6 ใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการทํางานและ กระทรวงแรงงาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจาง การทํางาน พ.ศ. 2554 มิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ให ลู ก จ า งมี ห น า ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ นายจ า งในการดํ า เนิ น การและส ง เสริ ม ด า นความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบกิจการ

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

การขออนุญาตหนวยงาน ปกครองสวนทองถิ่นในการ ปรับถมพื้นที่

การควบคุม กํากับ ดูแล และ บริหารจัดการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดลอมในการ ทํางาน

มาตรา 8 ใหนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน การทํางาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-28

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือ รับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ ทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง มาตรา 14 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางานที่อาจ ทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจางแจงใหลูกจางทราบถึง อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนที่ลูกจางจะเขาทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน มาตรา 16 ใหนายจางจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหบริหารจัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางปลอดภัย ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือ อุปกรณ ซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางทุกคนกอนการเริ่มทํางานการฝกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด มาตรา 17 ใหนายจางติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งขอความแสดงสิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจาง ตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-29

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

มาตรา 21 ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํา งานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามมาตรา 8 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ในกรณีที่ลู กจา งทราบถึ งขอ บกพร องหรือการชํ ารุด เสียหาย และไมส ามารถแกไขไดด วยตนเอง ใหแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร และใหเจาหนาที่ความปลอดภัยใน การทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา ในกรณีที่หัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหายซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ตองดําเนินการปองกันอันตรายนั้นภายในขอบเขตที่รับผิดชอบหรือที่ไดรับ มอบหมายทันทีที่ทราบ กรณีไมอาจดําเนินการได ใหแจงผูบริหารหรือนายจางดําเนินการแกไขโดยไมชักชา มาตรา 22 ใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ได มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ลูกจางมีหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณตามวรรคหนึ่งให สามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน ในกรณีที่ลูกจางไมสวมใสอุปกรณดังกลาว ใหนายจางสั่งใหลูกจางหยุดการทํางานนั้นจนกวาลูกจางจะ สวมใสอุปกรณดังกลาว มาตรา 32 เพื่อประโยชนในการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหนายจางดําเนินการดังตอไปนี้ (1) จัดใหมีการประเมินอันตราย (2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอลูกจาง อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-30

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

(3) จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและจัดทํา แผนการควบคุมดูแลลูกจางและสถานประกอบกิจการ (4) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดําเนินงานและแผนการควบคุมตาม (1) (2) และ (3) ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

2.5

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาดของกิจการที่ตอง ดําเนินการ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจางจะตองปฏิบตั ิตามคําแนะนําและไดรับการรับรองผลจาก ผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การเก็บขนมูลฝอยทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการโดยราชการสวนทองถิ่น กําหนดไวดังนี้ กระทรวงสาธารณสุข มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนอํานาจของ ราชการสวนทองถิ่นนั้น ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน ทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะโดยสวนรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข ในการดําเนินการรวมกันได ในกรณีที่มีเหตุอนั สมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดาํ เนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได

มาตรฐานสภาวะความ เปนอยูที่เหมาะสม กับการดํารงชีพของ ประชาชน การเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เมษายน 2557 1-31

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ 2.6

กฎหมาย/ขอบังคับ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550

รายละเอียดที่เกี่ยวของ มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอือ้ ตอสุขภาพ บุคคล มีหนาที่รวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง มาตรา 10 เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเกิดขึน้ หนวยงานของรัฐที่มีขอมูลเกี่ยวกับ กรณีดังกลาว ตองเปดเผยขอมูลนัน้ และวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและจัดหาขอมูลให โดยเร็ว การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของบุคคลใดเปนการเฉพาะ

2.7

พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดํา บรรพ พ.ศ. 2551

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ กระทรวงสาธารณสุข การเปดเผยขอมูลและการ ปองกันผลกระทบตอ สุขภาพ การประเมินผล กระทบ ดานสุขภาพ

มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผล กระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชีแ้ จง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตหรือ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความคิดเห็น ของตนในเรื่องดังกลาว มาตรา 25 ผู ใ ดพบสิ่ง อั น มี เ หตุ ควรเชื่ อ ได ว าเป น ซากดึ กดํ า บรรพ ใ หแ จ ง เจ า พนัก งานท อ งถิ่ น กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ แหงทองที่ที่พบนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบ เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูรับแจงมีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปใน และสิ่งแวดลอม สวนใดๆ ของบริเวณที่มีการพบสิ่งที่เชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพ และจัดทําเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไว ในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณดังกลาว และรายงานอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวันนับแต วันที่ไดรับแจง เมื่อไดรับรายงานตามวรรคสอง ใหกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนใหแลวเสร็จภายใน เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน เมื่อกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแลวเห็นสมควรดําเนินการตามมาตรา 12 มาตรา 14 หรือ มาตรา 26 แลวแตกรณี ใหคําสั่งตามวรรคสองมีผลบังคับตอไปจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และใหนํามาตรา

การดําเนินการเมื่อพบสิ่ง อันมีเหตุควรเชื่อไดวาเปน ซากดึกดําบรรพ

เมษายน 2557 1-32

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

2.8

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

2.9

กฎกระทรวงกําหนดเขตปลอดภัย และเครื่องหมายในบริเวณทีม่ ีสิ่ง ติดตั้งและกลอุปกรณที่ใชในการ สํารวจและผลิตปโตรเลียม พ.ศ. 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

12 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแลวเห็นวาไมสมควรดําเนินการตามมาตรา 12 มาตรา 14 หรือมาตรา 26 ใหกรมทรัพยากรธรณีแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการยกเลิกคําสั่งตามวรรคสองโดยเร็ว มาตรา 20 ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของตองจัดใหมีสิ่งปองกันมิให คน สัตว หรือสิ่งของที่ กระทรวงมหาดไทย บรรทุกตกหลน รัว่ ไหล สงกลิน่ สองแสงสะทอน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจกอเหตุเดือดรอน รําคาญ ทําให ทางสกปรก เปรอะเปอน ทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกประชาชน หรือกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือ ทรัพยสิน ขอ 2 ในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณที่ใชในการเจาะหลุมปโตรเลียมบนบก ผูรับสัมปทาน ตอง กระทรวงพลังงาน กําหนดเขตปลอดภัยและจัดใหมีเครื่องหมายตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ (1) กํ า หนดเขตปลอดภั ย ให มี ร ะยะไม น อ ยกว า 60 เมตร จากส ว นนอกสุ ด ของสิ่ ง ติ ด ตั้ ง หรื อ กลอุ ป กรณ ที่ สู ง จากพื้ น ดิ น เกิ น 30 เมตร โดยจั ด ให มี รั้ ว ล อ มรอบเพื่ อ แสดงให เ ห็ น ว า เป น เขตปลอดภัย (2) เครื่องหมายสีแดงสลับสีขาวไวรอบดานนอกของรั้วทุกระยะ 20 เมตร (3) ติดธงสีสมไวบนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ (4) โคมไฟสีแดงที่ใหแสงสม่ําเสมอคงที่ไมกระพริบ มองเห็นไดรอบทิศทางโดยติดตั้งไวบนยอดของ สิ่ ง ติ ด ตั้ ง และกลอุ ป กรณ และเป ด ไว ต ลอดเวลา เพื่ อ ให ม องเห็ น ได ใ นระยะไม น อ ยกว า 5 กิโลเมตร (5) โคมไฟที่แสงผานหมอกได โดยติดตั้งไวบนยอดของสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ และเปดในเวลา กลางคืน หรื อในเวลาที่ มีอ ากาศมืด ครึ้ มหรือ ฝนตก เพื่อ ให มองเห็น ได ในระยะไม นอ ยกวา 2 กิโลเมตร

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

การปองกันมิใหคน สัตว หรือสิ่งของที่บรรทุกตก หลน เขตปลอดภัยและ เครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่ง ติดตั้งและกลอุปกรณที่ใช ในการสํารวจและผลิต ปโตรเลียม

เมษายน 2557 1-33

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

(6) ป า ยแสดงให เ ห็ น ว า เป น เขตประกอบกิ จ การป โ ตรเลี ย มอย า งน อ ยหนึ่ ง ป า ย โดยติ ด ตั้ ง ไว ในบริเวณที่สามารถมองเห็นไดงาย

2.10

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2514)

ขอ 6 ผู รับสัม ปทานตอ งแจงการกําหนดเขตปลอดภัยและจุด ที่ตั้งของเขตดังกลาวเปนหนั งสือ ให กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบลวงหนากอนกําหนดเขตปลอดภัยไมนอยกวาสามสิบวัน และเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงจะตองแจงใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบทันที ในกรณีที่ผูรับสัมปทานตองรื้อถอนสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณที่ใชในการเจาะหลุม ทดสอบหลุมและ ผลิตปโตรเลียม ใหผูรับสัมปทานรื้อถอนรั้วและเครื่องหมายใหหมดภายในสิบหาวันนับแตวันเสร็จสิ้นการรื้อ ถอนสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ ขอ 7 ผูรับสัมปทานตองบํารุงรักษารั้วและเครื่องหมายใหคงมีสภาพใชการไดดีอยูเสมอ ขอ 8 ในกรณีทอี่ ธิบดีพิจารณาวาการกําหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายอาจไมเพียงพอตอ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรืออาจยังไมเหมาะสมตอสภาพของการเจาะหลุม ทดสอบหลุมและ ผลิตปโตรเลียมในบริเวณใด ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูรับสัมปทานกําหนด แกไขหรือเปลี่ยนแปลงระยะของ เขตปลอดภัยหรือเครื่องหมายเทาที่ไมขัดกับกฎกระทรวงนี้ กระทรวงพลังงาน ขอ 1 ในการประกอบกิจการปโตรเลียม นายจางตอง

(1) จัดใหมีทะเบียนและประวัติคนงานที่ทํางานอยูในเขตปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียมแตละ หนวย ตามแบบพิมพที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด และเก็บรักษาไวที่หนวยนั้นเพื่อแสดงแก พนักงานเจาหนาที่ และสงสําเนาใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหนึ่งชุดภายในสิบหาวันนับแตวันที่เริ่ม ประกอบกิจการปโตรเลียม (2) ลงทะเบี ย นคนงานทั น ที เ มื่ อ คนงานเข า ทํ า งานหรื อ ออกจากงาน และรายงานให ก รมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติทราบพรอมกับสงประวัติคนงานที่เขาทํางานหรือออกจากงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือน อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

การใหความคุมครองแก คนงานและความปลอดภัยแก บุคคลภายนอกในกิจการ ปโตรเลียม

เมษายน 2557 1-34

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

ปฏิทินถัดไป (3) จัดใหมียารักษาโรคและเครื่องมือแพทยสําหรับปฐมพยาบาลไว ณ หนวยปฏิบัติการที่ทําการสํารวจ หรือผลิตปโตรเลียมทุกแหง เพื่อชวยเหลือคนงานไดทันทวงทีเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวยโดย ไมคิดมูลคา (4) รายงานใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง เมื่อคนงานไดรับอันตรายเกี่ยวกับ กายหรือจิตใจ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการปโตรเลียม (5) จัดใหมีที่พัก น้ําดื่ม น้ําใช แสงสวาง และสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานในเขตปฏิบัติการ เกี่ยวกับกิจการปโตรเลียม (6) จัดใหมีเจาหนาที่ทําการตรวจตราเพื่อความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุเปนประจํา ณ หนวย ปฏิบัติการที่ทําการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมที่มีคนงานตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป และบันทึกผลการ ตรวจไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงแกพนักงานเจาหนาที่ (7) อบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหรือการปองกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และให ความรวมมือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการจัดการอบรม (8) ดูแลรักษาบริเวณหนวยปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียมใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย และใหมี ผูรับผิดชอบทําการควบคุมดูแลโดยใกลชิดตลอดเวลาปฏิบัติการ (9) จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงตามที่กฎหมายกําหนด ประจําไว ณ ที่ตางๆ ในบริเวณที่มีการ ดําเนินกิจการปโตรเลียม (10) จั ด ให มี เ ครื่ อ งให ค วามปลอดภั ย แก ค นงานตามความเหมาะสมกั บ สภาพและลั ก ษณะของการ ปฏิบัติงานและสถานที่ ประจําไว ณ หนวยปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียม

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-35

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

2.11

กฎหมาย/ขอบังคับ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

ขอ 2 ในการใชเครื่องจักรสําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียม นายจางตอง (1) ควบคุมมิใหผูอื่นซึ่งไมมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง เขาไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร (2) ควบคุมใหคนงานซึ่งปฏิบัติงานงานใกลสวนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร สวมเสื้อผาที่เหมาะสมและ รัดกุมกับสภาพของงาน (3) ปดกั้นเครื่องจักร สายพาน ฟนเฟอง ขอเสือ หรือไฟลวีล ที่อาจเปน อันตรายแกบุคคลใหเปนที่ ปลอดภัย (4) ปดกั้นปุลเลที่อยูในระยะสูงจากพื้นอาคารหรือทางเดินไมเกิน 2.5 เมตร ใหเปนที่ปลอดภัย (5) ควบคุมมิใหผูใดเริ่มเดินเครื่องจักร จนกวาจะแนใจวาไมมีผูอื่นอยูในระยะ ที่อาจไดรับอันตรายจาก เครื่องจักรนั้น (6) จัดทางเดินใหหางจากเครื่องจักรพอสมควร และถาทางเดินแคบ ตองปด กั้นเครื่องจักรดานที่อยูชิด ทางเดินใหเปนที่ปลอดภัย (7) ควบคุมใหผูใชเครื่องหินลับที่หมุนดวยจักรกล สวมแวนตาปองกันภัย (8) จัดใหเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ไดดวยจักรกล มีเครื่องหามลอ เครื่องให สัญญาณและไฟที่ใชการไดดี ขอ 1 งานในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมรวมตลอดถึงงานซอมบํารุงและงาน กระทรวงแรงงาน ใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานดังกลาว เฉพาะที่ทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิตใหมีการคุมครองแรงงาน และสวัสดิการสังคม ดังตอไปนี้ (1) ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของ การทํางาน แตวันหนึ่งไมเกินสิบสองชั่วโมง (2) นายจ า งและลู ก จ า งอาจตกลงกั น กํ า หนดเวลาทํ า งานติ ด ต อ กั น เป น ช ว ง แต ห า มมิ ใ ห ต กลงกั น กําหนดเวลาทํางานเกินชวงละยี่สิบแปดวันติดตอกัน (3) นายจางตองจัดใหลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบชวงเวลาทํางานตาม (2) มีวันหยุดประจํา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

คุมครองการทํางานของ ลูกจาง งานในกิจการ ปโตรเลียม

เมษายน 2557 1-36

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

2.12

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

ชวงเวลาทํางานตามความเหมาะสม เวนแตกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดวันทํางาน ติดตอกันชวงละไมนอยกวาสิบสี่วัน นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดติดตอกันไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของวันทํางานติดตอกัน วันหยุดประจําชวงเวลาตามวรรคหนึ่งใหหมายความถึงวันหยุดประจํา สัปดาหที่นายจางตองจัดใหตามมาตรา 28 ดวย กระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกัน หมวด 2 การถมดิน การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง ขอ 12 ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 และมี พื้ น ที่ ข องเนิ น ดิ น เกิ น สองพั น ตารางเมตร ต อ งแจ ง การถมดิ น นั้ น ต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตามแบบ ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ (1) แผนผังบริเวณทีป่ ระสงคจะทําการถมดิน (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดนิ บริเวณขางเคียง (3) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา (4) ระยะเวลาทําการถมดิน (5) ชื่อผูควบคุมงาน (6) ชื่อและที่อยูของผูแ จงการถมดิน (7) ภาระผูกพันตางๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดนิ ที่จะทําการถมดิน

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

การแจงการถมดินตอเจา พนักงานทองถิ่น

ขอ 13 การถมดินตามมาตรา 26 วรรคสาม จะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง พระอาทิตยตก ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก เจาพนักงานทองถิ่น ขอ 16 การถมดิน สวนของฐานเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปน ระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-37

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

2.13

กฎหมาย/ขอบังคับ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา ดวยการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ. 2548

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สิ่งปลูกสราง โดยการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ขอ 17 การถมดินในบริเวณที่ตดิ กับทางสาธารณะ ผูถมดินตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตราย ขนาดกวางไมนอ ยกวาหาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอ ยกวาหนึ่งเมตร ทําดวยวัสดุถาวรไวบนเนินดินทีถ่ มดาน ที่ติดกับทางสาธารณะ ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน “โครงการของรัฐ” หมายความวา การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักนายกรัฐมนตรี หรือสังคม ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการใหสัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคล อื่นทํา ทั้งนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถิชีวีติ หรือสวนได เสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

หลักเกณฑและวิธีการใน การรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน แนวทางการมี สวนรวมในการดําเนินการ โครงการ

ขอ 5 กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการตองจัดใหมีการ เผยแพรขอมูลตามขอ 7 ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ หลายวิธีตามขอ 9 ดวยก็ได หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวม ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ 9 กอนเริ่มดําเนินการ ขอ 6 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่มดําเนินการ โครงการของรัฐตามขอ 5 วรรคหนึ่ง เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอ รัฐมนตรีสําหรับราชการสวนกลาง ผูวาราชการ จังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับราชการ ของกรุงเทพมหานคร จะสั่งหนวยงานของรัฐใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนก็ได ในกรณีเชนนั้นให หนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-38

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

ขอ 7 ขอมูล เกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชนอย างนอยตอ ง ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ (1) เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ (2) สาระสําคัญของโครงการ (3) ผูดําเนินการ (4) สถานที่ที่จะดําเนินการ (5) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ (6) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ (7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ที่จะดําเนิน โครงการและพื้นที่ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการปองกัน แกไข หรือ เยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว (8) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐเอง ใหระบุ ที่มาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย (9) ให หน ว ยงานของรั ฐประกาศขอ มู ลที่ ตอ งเผยแพร แก ป ระชาชนตามวรรคหนึ่ง ในระบบ เครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย ขอ 8 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการนั้นรวมตลอดทั้ง ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูลแกประชาชนก็ได อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-39

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

ขอ 9 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ 8 อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ (1) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ (ก) การสัมภาษณรายบุคคล (ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบเครือขาย สารสนเทศ หรือทางอื่นใด (ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่ รับผิดชอบโครงการ (ง) การสนทนากลุมยอย (2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ (ก) การประชาพิจารณ (ข) การอภิปรายสาธารณะ (ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย (3) วิธีอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด ขอ 11 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึง วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-40

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐและสถานที่ที่จะ ดํ า เนิ น โครงการของรั ฐ นั้ น เป น เวลาไม น อ ยกว า สิ บ ห า วั น ก อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้น ตามระเบียบนี้ดวย

3. 3.1

ขอ 12 เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการรับฟงความ คิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความ คิดเห็นของประชาชน ประกาศมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ แหงชาติ ดานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน และสิ่งแวดลอม คากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป - ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ .ศ . 2552) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐาน คากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป - ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ .ศ . 2552) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐาน คากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ใชเปรียบเทียบกับผลการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ปจจุบนั ของโครงการ และ วิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจ เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โครงการ

เมษายน 2557 1-41

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

3.2

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติ ดานระดับเสียง

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

3.3

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติ ดานคุณภาพดิน

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป - ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคํานวณคาระดับเสียง (11 สิงหาคม 2540) - ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไมมีการ ร บ ก ว น ก า ร ต ร ว จ วั ด แ ล ะ คํ า น ว ณ ร ะ ดั บ เ สี ย ง ข ณ ะ มี ก า ร ร บ ก ว น ก า ร คํ า น ว ณ ค า ร ะ ดั บ การรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน (31 สิงหาคม 2550) - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

3.4

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติ ดานคุณภาพน้าํ ในแหลง น้ําผิวดิน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใน กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ําผิวดิน และสิ่งแวดลอม

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ ใชเปรียบเทียบกับผลการ ตรวจวัดระดับเสียงใน ปจจุบนั ของโครง และ วิเคราะหระดับเสียงที่อาจ เกิดขึ้นการดําเนินโครงการ ใชเปรียบเทียบกับผลการ ตรวจวัดคุณภาพดินใน ปจจุบนั ของโครง และ วิเคราะห ความเหมาะสมในการใช ประโยชนดนิ ใชเปรียบเทียบกับผลการ ตรวจวัดคุณภาพ น้ําผิวดินในปจจุบันของ โครง และวิเคราะห ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการ ดําเนินโครงการ

เมษายน 2557 1-42

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ 4. 4.1

4.2

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

อนุสัญญา ขอตกลงระหวางประเทศ เปนอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ การอนุรักษ และการใชประโยชนในทรัพยากรชีวภาพอยาง อนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย ทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ยั่งยืน รวมถึงการแบงปนผลประโยชนจากการคาและการใชประโยชนของทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม และเทาเทียม มีการจัดใหมีการตั้งพื้นที่คุมครองเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมกับสงเสริมการ (Convention on Biological Diversity, 1992) พัฒนาที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมในพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงการเคารพ สงวน และรักษาไวซึ่งภูมิ ปญญาดั้งเดิมของการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนโดยใหชนพื้นเมืองและชุมชนใน ทองถิ่นเขามามีสวนรวม รวมถึงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะในการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาที่คุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ เปนอนุสัญญาที่กําหนดขึ้นเพื่อใหประเทศในภาคีรวมกันอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําในแตละประเทศ ไปพรอม อนุสัญญาแรมซาร หรือ อนุสัญญา วาดวยพืน้ ที่ชุมน้าํ ที่มีความสําคัญ กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน สําหรับประเทศไทย ไดรวมเปนภาคีอนุสัญญาฯ มาตั้งแตป 2541 และได ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล บัญชีรายชื่อ สถานภาพของพื้นที่ชุมน้ําในประเทศ ซึ่งไดจําแนกพื้นที่ชุม การเปนถิน่ ทีอ่ ยูของนกน้าํ พ.ศ. น้ําออกเปนพื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถิ่น ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลความ 2518 (The Convention on หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ระดับนานาชาติและระดับชาติ ฐานขอมูลทางกายภาพและสังคม และสภาพ Wetlands of International การถูกคุกคาม ตลอดจนลําดับความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําในการอนุรักษและฟนฟู Importance Especially as Waterfowl Habitat, 1975)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เกี่ยวของกับความ รับผิดชอบ การอนุรักษ และการใชประโยชนใน ทรัพยากรชีวภาพ อยางยั่งยืน

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

การอนุรักษพนื้ ทีช่ ุมน้ําใน แตละประเทศ ไปพรอมกับการใช ประโยชนอยางยั่งยืน

เมษายน 2557 1-43

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ 4.3

กฎหมาย/ขอบังคับ อนุสัญญาสหประชาชาติวา ดวย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ที่มา

- วัตถุประสงคของอนุสัญญาเพื่อรักษาความเขมขนของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยู กระทรวง ในระดับที่ปลอดภัย เพื่อใหระบบนิเวศนธรรมชาติสามารถปรับตัวได และเพื่อเปนการประกันวาจะไมมี ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแตไมไดกําหนดระดับหรือปริมาณกาซที่จะ และสิ่งแวดลอม รักษาปริมาณไวเปนตัวเลขที่แนนอน - เปนอนุสัญญาที่กําหนดขึ้นเพื่อใหประเทศตางๆ รวมมือกันลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งมีผลตอการ เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกลงโดยไมมีกรอบเวลาบังคับที่แนนอน ผลจากการรับรองดังกลาว ทําใหเกิดมติ รับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) มีการกําหนดกรอบเวลาการดําเนินการ เปาหมาย และพันธะผูกพันทาง กฎหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกของทั้งโลกโดยเฉลี่ยอยางนอยที่สุด 5% จากระดับการปลอยโดยรวมของกลุมในป 2533 ภายในชวงพ.ศ. 2551-2555 โดยที่ปริมาณการลดการปลอย กาซเรือนกระจกจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ เชน รอยละ 8 ของปริมาณการปลอยกาซ คารบอนไดออกไซดในป พ.ศ. 2533 สําหรับกลุมประเทศประชาคมยุโรป รอยละ 10 สําหรับประเทศไอซแลนด รอยละ 6 สําหรับประเทศญี่ปุน เปนตน - ชนิดของกาซเรือนกระจกที่ควบคุมภายใตพิธีสารเกียวโต 6 ชนิด คือ คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) และซัลเฟอร เฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยกําหนดการลดกาซเหลานี้ใหคิดเทียบเปนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Equivalent) - พันธกรณีทางกฎหมายที่ประเทศพัฒนาแล ว ต องดํา เนินการลดปริ มาณปลอยกา ซเรือนกระจก ไดถูกกําหนดเปนกลไก ที่มีความยืดหยุนเปดชองใหเปนทางเลือกไว 3 แนวทาง คือ 1. การดําเนินโครงการรวมกันระหวางประเทศพัฒนาแลวในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก (Joint Implement: JI) 2. การซื้อขายกาซเรือนกระจกระหวางกลุมประเทศพัฒนากับประเทศกําลังพัฒนา หรือ "การคาขาย คารบอนเครดิต" ซึ่งหมายถึงประเทศพัฒนาแลว สามารถนําระดับกาซเรือนกระจกที่มีระดับต่ําของ

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ การรักษาความเขมขนของ ปริมาณ กาซเรือนกระจกในชั้น บรรยากาศใหอยูในระดับที่ ปลอดภัย

เมษายน 2557 1-44

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) ลําดับ

4.4

5. 5.1

กฎหมาย/ขอบังคับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของ

ประเทศที่กําลังพัฒนา มาหักลบกับระดับการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศตนที่มีระดับสูงได สวนประเทศพัฒนาก็จะไดผลประโยชนตอบแทนเปนรายไดของประเทศ 3. การดําเนินโครงการรวมกันระหวางประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนาในการปลอยกาซเรือน กระจก หรือที่เรียกวาการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) - อนุ สั ญ ญามี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ควบคุ ม การนํ า เข า ส ง ออก และนํ า ผ า นของเสี ย อั น ตรายให เ กิ ด อนุสัญญาบาเซิลวาดวยการควบคุม การเคลื่อนยาย และการกําจัดของ ความปลอดภัย ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัย รวมทั้งปองกันการขนสงที่ผิดกฎหมายและชวยเหลือ เสียอันตรายขามเขตแดน พ.ศ. ประเทศกําลังพัฒนาในการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 2532 (Basel Convention on the - สาระสําคัญอนุสัญญาจะควบคุมการขนสง เคลื่อนยายกากสารเคมีและของเสียประเภทตางๆ รวม 59 Control of Transboundary ชนิด จําแนกเปน movements of Hazardous Waste  ประเภทโลหะ 18 ชนิด เชน สารหนู ตะกัว่ ปรอท แอสเบสตอส แคดเมี่ยม ฯลฯ and their Disposal, 1989)  ประเภทอนินทรียสาร 6 ชนิด เชน สารเรงปฏิกิริยาฟลูออลีน ฯลฯ  ประเภทอินทรียสาร 19 ชนิด เชน น้าํ มันดิบ น้ํามันเตา ฯลฯ  ประเภทอนินทรียสารและหรืออินทรียสาร 16 ชนิด เชน ของเสียจากโรงพยาบาล วัตถุระเบิด เปน ขอกําหนดอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของเฉพาะพืน้ ที่ ระเบี ย บคณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม เรื่ อ ง การให ค วามยิ น ยอมในการนํ า ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การใหความ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใชประโยชนตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2541 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 19(12) แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ยินยอมในการนํา ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตปฏิรูป หมวด 1 การยื่นคําขอ ขอ 4. บุคคลใดมีความประสงคจะขอความยินยอมในการใชพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินไปใชประโยชนตามกฎหมาย เพื่อการสํารวจหรือใชหรือหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตองรับไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่นใหยื่น อื่น พ.ศ. 2541 คําขอ ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแหงทองที่ซึ่งที่ดินที่ประสงคจะขอใชตั้งอยูพรอมดวยหลักฐาน

ที่มา

สรุปความเกี่ยวของกับ โครงการ

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ควบคุมการนําเขา สงออก และนําผาน ของเสียอันตรายใหเกิดความ ปลอดภัย ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ สุขภาพอนามัย

กระทรวงเกษตรและ สหกรณ

การขออนุญาตใชพื้นที่ใน การกอสราง ฐานเจาะและถนนทางเขา ตอสํานักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ

ที่มา: บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด, 2555 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 1-45

 

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ 2.1

บทนํา

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (เจาของโครงการ) ไดดําเนินการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียมในพื้นที่ แปลงเอส 1 อยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันสัมปทานดังกลาว ประกอบดวยพื้นที่ผลิตที่ไดรับอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ ไดแก สิริกิติ์ สิริกิติ์เอฟ 01 สิริกิติ์ตอนใต สิริกิติ์ตะวันตก ปรือกระเทียม วัดแตน ทับแรต ประดูเฒา หนองตูม สิริกิติ์ตะวันออก (Sirikit East) หนองมะขาม-อี สิริกิติ์-ที หนองมะขาม ประดูเฒาตอนใต แหลงกาซ ตะวันตก หนองตูมใต สิริกิติ์ตะวันออกสวนขยาย สิริกิติ์ตะวันออก (Greater Sirikit East) เสาเถียร สิริกิติ์ตอนเหนือ และเซ็นทรัลเอส 1 ทั้งนี้จากการผลิตที่ผานมาพบวาพื้นที่ผลิตที่อยูบริเวณใกลกับสถานีผลิตลานกระบือ มีศักยภาพ และความคุมคาเชิงพาณิชยที่จะวางแผนการผลิตผานระบบทอลําเลียง เพื่อรวบรวมปโตรเลียมจากฐานผลิตตางๆ ที่ อยูในพื้นที่ ผลิตใกล กับสถานีผ ลิตลานกระบื อ มาเชื่ อ มเขากั บโครงขายแนวทอ ลําเลีย งที่มีอยู เดิม และลําเลีย ง ปโตรเลียมมารวมศูนยผลิตที่สถานีผลิตลานกระบือ ในอดีตเจาของโครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แต รายละเอี ย ดกิ จ กรรมการพั ฒ นาป โ ตรเลี ย มในรายงานดัง กลา ว ไม ได ครอบคลุ ม ถึง กิ จ กรรมการวางท อลํ าเลี ย ง ปโตรเลียมเพื่อเชื่อมเขากับโครงขายทอที่มีอยูเดิม ดังนั้น เจาของโครงการจึงใหบริษัทที่ปรึกษาจัดทํารายงานการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของทั้ง 2 โครงการ โดยจัดทํารวมเปนเลมเดียว เพื่อแสดงรายละเอียดในสวนที่มี การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เนื่องจากพื้นที่วางแนวทออยูใกลกันและแผนการวางแนวทอมีความตอเนื่องกัน 2.2

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานมา

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิต ปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 เจาของโครงการ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดรับความเห็ นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอ มแลว รายละเอีย ดดัง แสดงในตารางที่ 2.2-1 สํา หรับหนั งสื อเห็ นชอบและ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ของทั้ง 2 โครงการ แสดงในภาคผนวก ก

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-1

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.2-1 รายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่ผานมา พ.ศ. 2552

2554

รายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอม

เจาของโครงการ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุม บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มแหล ง ปรื อ กระเที ย ม แปลงเอส 1 อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก (กุมภาพันธ 2552) รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม โครงการพั ฒ นา บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด ปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก (ตุลาคม 2554)

2.3

ผูจัดทํารายงาน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้ง 2โครงการ มีวัตถุประสงคและเปาหมายดังนี้ 1. เพื่อลดการผลิตผานฐานผลิตยอยที่อยูในพื้นที่ผลิตในแปลงเอส 1 โดยเนนการผลิตแบบรวมศูนยที่ สถานีผลิตหลัก คือ สถานีผลิตลานกระบือ ดวยการลําเลียงปโตรเลียมผานโครงขายระบบทอลําเลียงซึ่งครอบคลุม ฐานผลิตยอยที่อยูหางไกลแทนการขนสงดวยรถบรรทุกน้ํามันดิบ เพื่อใหเกิดความคุมคาในการลงทุนและสามารถ นําทรัพยากรปโตรเลียมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 2. ลดปญหาดานมลสารทางอากาศและสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นจากการผลิตผานฐานผลิตแตละแหง อีก ทั้งยังเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุ ปญหาดานการจราจรและความเสียหายตอผิวจราจรจากการขนสงปโตรเลียม ดวยรถบรรทุกน้ํามันดิบ 2.4

สรุปรายละเอียดโครงการกอนขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดองคประกอบของโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และ โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก สผ. มีรายละเอียดโดยสังเขปของทั้ง 2 โครงการดังกลาว ดังนี้ 2.4.1

ภาพรวมแผนพัฒนาแหลงปรือกระเทียม

แผนการพัฒนาแหลงปรือกระเทียมที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานมา ประกอบดวยกิจกรรมการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียมในชวงเวลา 3 ป (พ.ศ. 2554-2556) มีองคประกอบของ กิจกรรม ดังนี้

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-2

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

1) กอสรางฐานใหม 5 ฐาน ไดแก ฐานหนองนา-เอ (NNA-A) ฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) ฐานปรือ กระเทียม-อี (PKM-E) ฐานประดา-เอ (PDA-A) และฐานปรือกระเทียมเหนือ-เอ (PKMN-A) ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน ฐาน บึงกอก-เอ (BKK-A) ในภายหลัง 2) เจาะหลุมปโตรเลียมที่ฐานใหม ฐานละ 1 หลุม รวมทั้งหมด จํานวน 5 หลุม โดยเจาของโครงการ วางแผนการเจาะในชวงป พ.ศ. 2554-2556 (ดังตารางที่ 2.4-1) ใชระยะเวลาหลุมละประมาณ 2 สัปดาห และทดสอบ หลุม เปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะเริ่มดําเนินการที่ฐานประดา-เอ (PDA-A) ตั้งอยูที่ตําบลบึงกอก อําเภอ บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เปนแหงแรกประมาณปลายป พ.ศ. 2551 (ตามแผนการพัฒนาที่เสนอในรายงาน EIA ของโครงการ) 2.1) กรณีการเจาะไมประสบผลสําเร็จ เจาของโครงการจะดําเนินการยกเลิกหลุมและคืนสภาพ ฐาน ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 หรือนําฐานไปใชประโยชนในกิจกรรมอื่นๆ ตอไป 2.2) กรณี ก ารเจาะประสบผลสํ า เร็ จ เจ า ของโครงการจะทดสอบอั ต ราการไหลผ า นอุ ป กรณ ชั่วคราว โดยใชเวลาเตรียมความพรอมของอุปกรณตางๆ กอนการทดสอบประมาณ 2-3 สัปดาห ประกอบดวยการขนยาย และติดตั้งอุปกรณที่ฐานและจะใชระยะเวลาทดสอบอัตรา การไหลประมาณ 30-90 วัน กรณีผลการทดสอบหลุมพบวา คุมคาที่จะผลิตปโตรเลียมในเชิง พาณิ ช ย เจ า ของโครงการจะป ด หลุ ม ไว ชั่ ว คราวเพื่ อ ดํ า เนิ น การขออนุ มั ติ ใ นพื้ น ที่ ผ ลิ ต (Production Licence) จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอน การพั ฒ นาป โ ตรเลี ย มในเชิ ง พาณิ ช ย ต อ ไป ส ว นกรณี ผ ลการทดสอบหลุ ม พบปริ ม าณ ปโตรเลียมที่ไมคุมคาในเชิงพาณิชย เจาของโครงการจะดําเนินการตามกิจกรรมการยกเลิก หลุมและคืนสภาพฐานในขอ 2.1) 3) ติดตั้งอุปกรณการผลิตชั่วคราว เริ่มดําเนินการที่ฐานประดา-เอ (PDA-A) เปนแหงแรก โดยเริ่ม ทดลองเดินระบบและทําการผลิตในระยะแรก ซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดประมาณปลายป 2554 (ตามแผนการพัฒนา ที่เสนอในรายงาน EIA ของโครงการ) 4) รื้อ ถอนแท น และเคลื่ อ นย า ยอุ ป กรณ อ อกจากฐาน ไปยั ง ฐานต อ ไปตามแผนงาน ใช ร ะยะเวลา ประมาณ 1-2 สัปดาห หมายเหตุ: รายละเอียดตามแผนพัฒนาขางตน ไดระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จัดทําโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ พิจารณารายงานฯ ประเภทโครงการสํารวจและ/หรือผลิตปโตรเลียม ดังหนังสือที่ ทส. 1009.2/471 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 แสดงดังภาคผนวก ก.1

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-3

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.4-1 สรุปแผนการพัฒนาแหลงปรือกระเทียมที่เสนอไวในรายงาน EIA ที่ไดรับความเห็นชอบแลว ชื่อฐาน

ชื่อหลุม

ชนิดของหลุม

พิกัด

PDA-A

PDA-AA

หลุมสํารวจ

PKMN-A*

PKMN-AA

หลุมสํารวจ

NNA-A

NNA-AA

หลุมสํารวจ

PKM-E

PKM-EA

หลุมสํารวจ

NKP-B

NKP-BA

หลุมสํารวจ

603826E, 1841730N 605846E, 1837984N 609166E, 1845304N 607984E, 1841726N 604536E, 1843564N

ความลึก (ม.) 2,200

แผนการเจาะที่ระบุไวใน รายงานฯ ป พ.ศ. 2551

2,000

ป พ.ศ. 2551

1,900

ป พ.ศ. 2552

2,000

ป พ.ศ. 2552

2,000

ป พ.ศ. 2553

ที่มา : ตามที่ระบุไวใน EIA โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จัดทําโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด, 2552 หมายเหตุ : ฐาน PKMN-A ไดเปลื่ยนชื่อเปน ฐาน BKK-A

2.4.2

ภาพรวมแผนพัฒนาแหลงสิริกิติ์ตอนใต

แผนการพัฒนาแหลงสิริกิติ์ตอนใต ประกอบดวยกิจกรรมการพัฒนาแหลงปโตรเลียมในชวงเวลา 5 ป (พ.ศ.2555-2559) มีองคประกอบของกิจกรรม ดังนี้ 1) กอสรางฐานและถนนทางเขาออกฐาน ประกอบดวยการกอสรางพื้นที่ฐาน โดยทําการแผวถางพื้นที่ ปรับสภาพพื้นดิน อัดบดผิวดิน การปรับปรุงถนนทางเขาโครงการ และการติดตั้งองคประกอบตางๆ ที่ใชสนับสนุน การเจาะ จํานวน 2 แหง ไดแก ฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) และฐานรวงทอง-บี (RTG-B) แสดงดังตารางที่ 2.4-2 2) เจาะหลุมปโตรเลียม จากฐานใหม 2 แหง (แสดงดังรูปที่ 2.4-1) คือ 2.1) ฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) ตั้งอยูหมูที่ 1 บานหรายการอง ตําบลประชาสุขสันต อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร จะเจาะหลุมปโตรเลียมรวม 3 หลุม 2.2) ฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ตั้งอยูหมูที่ 9 บานแมยื้อ ต.หนองไมกอง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร จะเจาะหลุมปโตรเลียมรวม 3 หลุม 3) การทดสอบหลุม กรณีที่การเจาะประสบผลสําเร็จ เจาของโครงการจะทดสอบหลุมเพื่อวัดอัตราการ ไหลปโตรเลียม โดยการติดตั้งอุปกรณชั่วคราวที่ฐานแตละแหง การทดสอบหลุมจะดําเนินการเปนระยะเวลาไม เกิน 90 วัน หรือตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอนุมัติ หากพบปโตรเลียมในปริมาณที่คุมคาในเชิงพาณิชย เจาของ โครงการจะปดหลุมไวชั่วคราวเพื่อดําเนินการขออนุญาตเปนพื้นที่ผลิตตอไป สวนกรณีเจาะไมพบปโตรเลียมหรือ ผลการทดสอบพบปโตรเลียมในปริมาณที่ไมคุมคาในเชิงพาณิชย เจาของโครงการจะดําเนินการปดหลุมและสละ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-4

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

หลุมถาวร โดยปฏิบัติตามแนวทางของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระเบียบวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมปโตรเลียม และ พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ตอไป 4) การป ดหลุม หรือสละหลุ มและปรับสภาพพื้นที่ ในกรณีที่พบวาหลุมแห งหรือ ไมมีศั กยภาพเชิ ง พาณิชย เจาของโครงการจะทําการปดหลุมถาวร สละหลุมและปรับสภาพพื้นที่ โดยการสละหลุมจะปฏิบัติตาม ขอกําหนดของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในกรณีที่พบปโตรเลียม เจาของโครงการจะทําการปดหลุมชั่วคราว และ ดําเนินการขออนุญาตพื้นที่ผลิตเพื่อทําการผลิตตอไป 5) การผลิต จะดําเนินการในกรณีที่ผลการทดสอบหลุมชี้วาแหลงกักเก็บมีศักยภาพในการพัฒนาเชิง พาณิชย ประกอบดวย การผลิตผานฐานผลิต และการผลิตโดยสงปโตรเลียมผานระบบทอลําเลียงเขาสูสถานีผลิต ลานกระบือ ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณปโตรเลียม และความคุมคาในเชิงพาณิชย 6) การวางทอลําเลียงปโตรเลียม การวางโครงขายแนวทอลําเลียงปโตรเลียมเพิ่มเติมภายในพื้นที่ผลิต ของโครงการมีจํานวน 4 แนว ไดแก 6.1) แนวทอจากฐานไทรงาม-เอ (SNM-A) ซึ่งเปนฐานผลิตที่มีอยูเดิม เชื่อมไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) ความยาว 10.86 กิโลเมตร 6.2) แนวทอจากฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) เชื่อมไปยังฐานเกศกาสร-เอ (KKN-A) ซึ่งเปนฐาน ผลิตที่มีอยูเดิม ความยาว 4.78 กิโลเมตร 6.3) แนวทอจากฐานเกศกาสร-เอ (KKN-A) เชื่อมไปยังฐานลานกระบือ-แซตบี (LKU-ZB) ซึ่ง เปนฐานผลิตที่มีอยูเดิม ความยาว 4.00 กิโลเมตร 6.4) แนวทอจากฐานหนองกรับ-เอ (NKP-A) เปนฐานผลิตที่มีอยูเดิม เชื่อมไปยังฐานหนองกรับบี (NKP-B) เปนฐานผลิตที่มีอยูเดิม ความยาว 1.89 กิโลเมตร หมายเหตุ: รายละเอียดตามแผนพัฒนาขางตน ไดระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก จัดทําโดยบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานฯ ประเภทโครงการ สํารวจและ/หรือผลิตปโตรเลียม ดังหนังสือที่ ทส 1009.2/9179 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 แสดงดังภาคผนวก ก.2 สรุปฐานผลิตและแนวทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากสผ. แลว ทั้ง 2 โครงการ แสดงดังรูปที่ 2.4-1

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-5

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.4-2 สรุปแผนการพัฒนาพื้นที่สิริกิติ์ตอนใตที่เสนอไวในรายงาน EIA ที่ไดรับความเห็นชอบแลว ชื่อฐาน/แนวทอ

ชื่อหลุม

ชนิดของหลุม/ชนิด ผลิตภัณฑปโตรเลียม

พิกัด

RTG-A

RTG-A01

หลุมสํารวจ

600996 E 1828090 N

RTG-B

RTG-A02 RTG-A03 RTG-B01

หลุมประเมิน/พัฒนา หลุมประเมิน/พัฒนา หลุมสํารวจ

RTG-B02 RTG-B03

หลุมประเมิน/พัฒนา หลุมประเมิน/พัฒนา

-

น้ํามันดิบ

แนวทอจาก RTG-Aไป ยัง KKN-A

-

แนวทอจาก KKN-A ไปยัง LKU-ZB แนวทอจาก NKP-Aไป ยัง NKP-B

ความลึกเจาะ (ม.)/ความ แผนการเจาะที่ระบุไวใน ยาวแนวทอ(กม.) รายงานฯ

ฐาน

แนวทอลําเลียงปโตรเลียม แนวทอจาก SNM-A ไปยัง RTG-A

ที่มา:

1,500

ปพ.ศ. 2555

1,500 1,500 1,500

ปพ.ศ. 2555 ปพ.ศ. 2555 ปพ.ศ. 2555

1,500 1,500

ปพ.ศ. 2555 ปพ.ศ. 2555

-

10.86

น้ํามันดิบ

-

4.78

-

น้ํามันดิบ

-

4.00

-

น้ํามันดิบ

-

1.89

ขึ้นอยูกับศักยภาพของ หลุมผลิต ในป 25552559 ขึ้นอยูกับศักยภาพของ หลุมผลิต ในป 25552559 ขึ้นอยูกับศักยภาพของ หลุมผลิต ในป 25552559 ขึ้นอยูกับศักยภาพของ หลุมผลิต ในป 25552559

602131 E 1823059 N

ตามที่ระบุไวใน EIA โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก จัดทําโดยบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด, 2552

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-6

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

รูปที่ 2.4-1 ภาพรวมแผนพัฒนาปโตรเลียมของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจาก สผ. แลว ทั้ง 2 โครงการ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-7

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.5

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

สถานภาพปจจุบันในการดําเนินการตามแผนพัฒนา

การดําเนินการโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนา ปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต เจาของโครงการไดพิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของแผนพัฒนาโครงการ รวมกับขอมูลโครงสรางทางธรณีวิทยาของแหลงกักเก็บตางๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นจากหลุมเจาะที่ผานมา และนโยบายการ พัฒนาแหลงปโตรเลียมของเจาของโครงการ ซึ่งรวมถึงระบบการขนสงในพื้นที่ ทําใหเจาของโครงการไดปรับเปลี่ยน แผนงานบางอยางใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปสถานภาพปจจุบันของโครงการ ไดดังนี้ 2.5.1

การเจาะหลุมปโตรเลียม

ปจจุบันการพัฒนาปโตรเลียมตามแผนงานของโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือ กระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก ซึ่ง เจาของโครงการไดวางแผนการเจาะรวมทั้ง 2 โครงการ จํานวน 11 หลุม ผานฐานเจาะ 7 แหง (ดังตารางที่ 2.4-1 และ ตารางที่ 2.4-2) ปจจุบัน เจาของโครงการไดดําเนินการเจาะไปแลว จํานวน 1 หลุม ไดแก หลุม PDA-AA ของฐาน PDA-A ที่ไดรับความเห็นชอบในโครงการรเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม ระหวางวันที่ 1 ถึง 15 กรกฎาคม 2554 โดยผลการเจาะประสบผลสําเร็จ ปจจุบันเจาของโครงการไดพัฒนาเปนฐานผลิตประดา-เอ (PDA-A) เปนแหงแรก ซึ่งจากขอมูลรายงานปริมาณปโตรเลียม ณ ฐาน PDA-A ประจําเดือนกุมภาพันธ 2555 มี ปริมาณการผลิตปโตรเลียมเฉลี่ย 379 บารเรล/วัน 2.5.2

แนวทอลําเลียงปโตรเลียม

ในปจจุบันยังไมมีการวางทอลําเลียงปโตรเลียม เนื่องจากโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียม แหลงปรือกระเทียม (ระยะแรก) เจาของโครงการไมมีแผนการวางทอลําเลียงปโตรเลียม (ดูหัวขอ 2.4.1) สวน โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต เจาของโครงการวางแผนติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม จํานวน 4 แนว (ดูหัวขอ2.4.2) โดยปจจุบันยังไมไดดําเนินการกอสรางแนวทอลําเลียงทั้ง 4 แนว แตอยางใด

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-8

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.6

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

ภาพรวมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

จากการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาแหลงปรือกระเทียมและแหลงสิริกิติ์ตอนใต พบวาเปนแหลง ปโตรเลียมที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย และเพื่อตอบสนองตอความตองการพลังงานภายในประเทศ ทําให เจาของโครงการมีแผนการพัฒนาปโตรเลียมจากทั้ง 2 แหลงดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2555 ไดวางแผนที่จะวางทอ ลําเลียงเชื่อมตอระหวางฐานผลิตแตละแหงภายในแหลงปรือกระเทียม และแหลงสิริกิติ์ตอนใต เพื่อเชื่อมตอเขาสู สถานีผลิตลานกระบือ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการรวมศูนยการผลิตปโตรเลียม รวมทั้งสิ้น 3 แนว ทอ ไดแก โครงการเจาะหลุ ม สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มแหล ง ปรื อ กระเที ย ม มี อ งค ป ระกอบที่ ข อ เปลี่ยนแปลง คือ เพิ่มแนวทอลําเลียงเชื่อมระหวางฐานผลิตที่มีอยูเดิม จํานวน 2 แนว คือ 1) แนวทอจากฐานหนองกลับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ความยาว 3.16 กิโลเมตร 2) แนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) ต.บึงกอก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ความยาว 2.51 กิโลเมตร โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต มีองคประกอบที่ขอเปลี่ยนแปลง คือ เพิ่มแนวทอ ลําเลียงเชื่อมระหวางฐานผลิตที่มีอยูเดิม จํานวน 1 แนว คือ 1) แนวทอจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) ต.ประชาสุขสันต อ.ลาน กระบือ และต.ไทรงาม และต.หนองไมกอง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ความยาว 7.11 กิโลเมตร

การติดตั้งแนวทอและเดินระบบผานทอลําเลียงปโตรเลียม ทั้ง 3 แนว ดังกลาว เปนการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดไปจากที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานมาของ 2 โครงการ คือ โครงการเจาะ หลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต ในระยะ ติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม และเดินระบบทอลําเลียง รวมทั้งสิ้น 3 แนวทอ รายงานที่รวมการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการฉบับนี้ จึงมีความเกี่ยวของกับทั้ง 2 โครงการ ดังตารางที่ 2.6-1 และรูปที่ 2.6-1

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-9

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.6-1 รายละเอียดรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ขอเปลีย่ นแปลง รายงานทีน่ ําเสนอ

กิจกรรมที่ไดรับความเห็นชอบไวเดิม

1. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1. การกอสรางฐานใหม 5 แหง คือ เจาะหลุ ม สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มแห ง ปรื อ - ประดา-เอ (PDA-A) กระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก - ปรือบึงกอก-เอ (BKK-A) - หนองนา-เอ (NNA-A) หมายเหตุ: ไดรับความเห็นชอบในรายงานฯตาม - ปรือกระเทียม-อี (PKM-E) หนังสือที่ ทส 1009.2/471 ลงวันที่ 22 มกราคม - หนองกรับ-บี (NKP-B) 2552 2. การเจาะหลุมสํารวจ จํานวน 5 หลุม (ฐานละ 1 หลุม) 3. การทดสอบหลุม 4. การผลิตผานฐานผลิต 5. การปด/สละหลุมและยกเลิกการผลิต 2. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1. การกอสรางฐานใหม 2 แหง คือ รวงทอง-เอ (RTGพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 A) และรวงทอง-บี (RTG-B) จังหวัดกําแพงเพชรและพิษณุโลก 2. การเจาะหลุมผลิต จํานวน 6 หลุม (ฐานละ 3 หลุม) หมายเหตุ: ไดรบั ความเห็นชอบในรายงานฯตาม 3. การทดสอบหลุม หนังสือที่ ทส 1009.2/9179 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 4. การผลิตผานฐานผลิต 5. ติดตั้งทอลําเลียงปโตรเลียม 4 แนว 2554 - จากฐาน LKU-ZB ไปยัง KKN-A - จากฐาน KKN-A ไปยัง RTG-A - จากฐาน RTG-A ไปยัง SNM-A - จากฐาน NKP-A ไปยัง NKP-B 6. การปด/สละหลุมและยกเลิกการผลิต อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

สถานะภาพโครงการในปจจุบัน และแผนการ ดําเนินงานในอนาคต

กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง

1. ก อ สร า งฐานแล ว จํ า นวน 1 แห ง ได แ ก ฐานประดา-เอ ซึ่งไดดําเนินการเจาะหลุม ปโตรเลียมผานฐานประดา-เอ จํานวน 1 หลุม (หลุม PDA-AA) ระหวางวันที่ 1-15 ก.ค. 54 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ ผลิต 2. สวนอีก 4 แหง ยังไมไดกอสราง ไดแก ฐานบึงกอก-เอ ฐานหนองนา-เอ ฐานปรือ กระเทียม-อี และฐานหนองกรับ-บี โดย อยูในแผนการดําเนินการเจาะหลังป 2555 1. ยังไมไดกอสรางฐานทั้ง 2 แหง โดยอยูใน แผนการดําเนินการเจาะหลังป 2558 2. ยังไมไดเจาะหลุมปโตรเลียม 3. ยัง ไม ได วางท อลํ าเลี ยงปโ ตรเลี ยมทั้ง 4 แนว

การติ ด ตั้ ง ระบบท อ ลํ า เลี ย งป โ ตรเลี ย ม เพิ่มเติมจํานวน 2 แนว คือ 1) แนวทอจากฐานหนองกลับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) 2) แนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A)

การติ ด ตั้ ง ระบบท อ ลํ า เลี ย งป โ ตรเลี ย ม เพิ่มเติมจํานวน 1 แนว คือ 1) แนวทอจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A)

เมษายน 2557 2-10

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 2.6-1 แนวทอลําเลียงที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากรายงาน EIA ที่ไดรับความเห็นชอบจาก สผ. แลวทัง้ 2 โครงการ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-11

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.7

ทางเลือกโครงการ

2.7.1

การพิจารณาทางเลือกของแนววางทอ

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2.7.1.1

เกณฑการพิจารณาทางเลือกแนววางทอ การกําหนดแนววางทอของโครงการทั้ง 3 แนว ตองทําการพิจารณาอยางรอบคอบ เพื่อไมใหเกิด ผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความเหมาะสมทั้งทางดานวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร จึงได กําหนดเกณฑในการคัดเลือกแนวทางเลือกทอสงปโตรเลียมของโครงการ ดังนี้ 1.1) ไมตัดผานพื้นที่ทางประวัติศาสตร หรือแหลงโบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย และ มติคณะรัฐมนตรี เชน ปาอนุรักษ และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ฯลฯ 1.2) ไมตั้งอยูในบริเวณที่มีความเสี่ยงและตองใชมาตรการความปลอดภัยในการควบคุมดูแลสูง ไดแก - การวางแนวทอผานโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ (สถานีบริการน้ํามัน/กาซ) ที่มีกิจกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของปโตรเลียม - การวางแนวทอผานใกลถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง เพื่อปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุจาก การจราจร 1.3) หลีกเลี่ยงการวางแนวทอผากลางแปลงที่ดินของชาวบาน เลือกแนวที่วางผานรอยตอระหวาง แปลงที่ดิน หรือวางเลียบตามคันนาใหมากที่สุด 1.4) มีความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรและการลงทุน โดยพิจารณาจากระยะทางของแนววางทอควร สั้นที่สุด และมีจุดตัดผานแหลงน้ํา ถนน ใหนอยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงและคาใชจายในการกอสราง 1.5) มีความเหมาะสมในทางวิศวกรรม โดยพิจารณาจากเทคนิควิธีการกอสราง และความยากงายใน การกอสราง 1.6) มีศักยภาพในการพัฒนาโครงขาย สอดคลองกับแผนพัฒนาในอนาคต 1.7) ประชาชนในทองถิ่นรับทราบ และมีทัศนคติที่ดีกับการพัฒนาโครงการ การพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบแตละแนวทางเลือกของการวางทอสงปโตรเลียม จะพิจารณาความ เหมาะสมทั้งดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โดยใชระบบตาราง เมตริกซในการหาแนวทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งจะกําหนดคาน้ําหนักความสําคัญในดานตาง ๆ แตกตางกันออกไป ตามลําดับความสําคัญจากนอยไปหามากที่ 3 ระดับ ดวยกัน คือ - คาน้ําหนักความสําคัญนอย มีคาเทากับ 1 - คาน้ําหนักความสําคัญปานกลาง มีคาเทากับ 2 - คาน้ําหนักความสําคัญมาก มีคาเทากับ 3 ในแตละดานจะมีการแบงระดับความเหมาะสม ออกเปน 3 ระดับ ดวยกัน คือ - ความเหมาะสมนอย มีคาเทากับ 1 - ความเหมาะสมปานกลาง มีคาเทากับ 2 - ความเหมาะสมมาก มีคาเทากับ 3 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-12

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

จากนั้น นําคาน้ําหนักความสําคัญในแตละดานคูณดวยคาระดับความเหมาะสม จะไดคาคะแนนความ เหมาะสมที่จะนํามาใชในการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกแนวการวางทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการตอไป 2.7.1.2

การพิจารณาทางเลือกแนววางทอ ในการพิจารณาแนวทางเลือกของการวางทอลําเลียงของโครงการทั้ง 3 แนว ไดทําการรวบรวมขอมูล จากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2550 มาตราสวน 1:50,000 และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร รวมทั้งการสํารวจภาคสนามชวงเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยแนวทางเลือกในแตละ บริเวณที่มีความเปนไปไดทั้งทางดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย จํานวน 2 แนวทางเลือก ตอแนวทอแตละเสน มีรายละเอียดดังนี้ 1) แนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) แนวทางเลือกที่ 1 แนวทอเริ่มจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) วางทอไปตามขอบเขตแปลงเกษตร ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนภายในหมูบาน (บ.ปรือกระเทียม-บ.ทุงชา) โดยวางทอเลียบถนนไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ และวางทอตอไปตามถนนภายในหมูบาน (บ.ปรือกระเทียม-บ.บึงจํากา) โดยตัดผานคลอง ลําปาดําหนองตากุด 1 จุด จากจุดนี้วางทอไปตามขอบเขตแปลงเกษตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต เขาสูจุดเชื่อมตอฐาน ปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) รวมระยะทางทั้งหมด 2.50 กิโลเมตร แนวทางเลือกที่ 2 แนวทอเริ่มจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) วางทอไปตามขอบเขตแปลงเกษตร ทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนภายในหมูบาน (บ.ปรือกระเทียม-บ.ทุงชา) โดยตัดผานคลองลําปาดําหนองตากุด 1 จุด จากจุดนี้วางทอเลียบคลองลําปาดําหนองตากุด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จากจุดนี้วางทอไปตามขอบเขตแปลง เกษตร ทางทิศเหนือ เขาสูจุดเชื่อมตอฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) รวมระยะทางทั้งหมด 2.10 กิโลเมตร ผลการเปรียบเทียบ แนวทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) แนวทางเลือกทั้ง 2 ทางเลือก ไมผานแหลงชุมชน แตทางเลือกที่ 2 อยูหางจากแหลงโบราณคดีไรนายระเบียบ ศรีสุข โดยมีระยะหางเพียง 20 เมตร สวนทางเลือกที่ 1 อยูหางประมาณ 230 เมตร โดยทั้งสองทางเลือกตัดผานแหลงน้ํา คือ คลองลําปาดําหนองตากุด ในดานความเหมาะสมทางวิศวกรรม พบวาทั้ง 2 ทางเลือกวางทอเชื่อมตอกับฐานปรือ กระเทียม-เอ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาโครงขายแนวทอในอนาคต สําหรับระยะทางที่ใชวางทอ พบวาทางเลือกที่ 1 มีระยะทางในการวางแนวทอสั้นกวาทางเลือกที่ 2 ดังนั้น แนวทางเลือกที่ 1 จึงมีความเปนไปไดมากกวา ซึ่งจากผล การศึกษาเปรียบเทียบดัง ตารางที่ 2.7-1 พบวา แนวทางเลือกที่ 1 ไดคาคะแนนความเหมาะสมมากกวาแนวทางเลือกที่ 2 ดังนั้น จึงพิจารณาแนวทางเลือกที่ 1 ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด เปนแนวทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานปรือ กระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) แนวทอทั้ง 2 ทางเลือก แสดงดังรูปที่ 2.7-1 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-13

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 2.7-1 แนวทอทางเลือกจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-14

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.7-1 ผลการพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางเลือกการวางทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) ประเด็นพิจารณาตามเกณฑการ พิจารณาทางเลือกแนววางทอ

ความ สําคัญ

1) พื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษ ตามกฎหมาย และมติ คณะรัฐมนตรีเชน ปาอนุรักษ และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ฯลฯ 2) บริเวณที่มีความเสี่ยงและตองใช มาตรการความปลอดภัยในการ ควบคุมดูแลสูง 3) โอกาสการสูญเสียการใช ประโยชนที่ดินของชาวบาน พิจารณาจากลักษณะการใชที่ดิน ตลอดแนวทอ 4) ระยะทางของแนววางทอ

3

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

แนวทางเลือกที่ 1 รายละเอียด

แนวทางเลือกที่ 2 รายละเอียด

เหตุผลการพิจารณา ความ คะแนน ความ คะแนน เหมาะสม รวม เหมาะสม รวม มีแหลงโบราณคดีไรนายระเบียบ ศรีสุข 2 6 มี แ หล ง โบราณคดี ไ ร น ายระเบี ย บ ศรี สุ ข 2 6 แนวทอทั้งสองแนวพบแหลงโบราณคดี ในบริเวณ ระยะหาง 230 เมตร ระยะหาง 20 เมตร ใกลกับแนวทอ โดยทางเลือกที่ 2 มีระยะหางจาก แหลงโบราณสถานนอยกวาทางเลือกที่ 1 แตไมพบ พื้นที่อนุรักษตามกฎหมายในทั้งสองแนวทางเลือก

3

แนวทอไมผานชุมชนที่อยูอาศัย

3

9

แนวทอไมผานชุมชนที่อยูอาศัย

3

9

แนวทางเลือกทั้งสองแนว ไมตัดผานชุมชนที่อยูอาศัย

2

พื้ น ที่ ทั้ ง ส อ ง ข า ง แ น ว ท อ เ ป น พื้ น ที่ การเกษตร โดยจะเดินแนวทอเลียบไปกับ แนวขอบเขตไรนา ประมาณ 32 แปลง

2

4

พื้ น ที่ ทั้ ง ส อ ง ข า ง แ น ว ท อ เ ป น พื้ น ที่ การเกษตร โดยจะเดินแนวทอเลียบไปกับ แนวขอบเขตไรนา ประมาณ 30 แปลง

2

4

แนวทอทางเลือกทั้ง 2 มีการวางแนวทอเลียบไปตาม พื้นที่การเกษตร ไมตัดผานพื้นที่ชุมชน และมีที่ดินที่ ตัดผานจํานวนใกลเคียงกัน

2

ระยะวางทอ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดย ตัดผานแหลงน้ํา 1 จุด และมีการตัดผาน ถนน 1 จุด

2

4

ระยะวางทอ ประมาณ 2.9 กิโลเมตร โดยตัด ผานแหลงน้ํา 1 จุด และมีการตัดผานถนน 1 จุ ด และมี ก ารวางแนวท อ ขนานลํ า น้ํ า เป น ระยะทางประมาณ 800 เมตร

1

2

แนวทางเลือกที่ 1 ใชระยะการวางทอสัน้ กวา แนวทอ ทางเลือกที่ 2 โดยทั้งสองทางเลือกตัดผานทาง สาธารณะและแหลงน้ํา จํานวนเทากัน แตแนวทาง เลือกที่ 2 มีการวางแนวทอขนานลําน้ําเปนระยะทาง ประมาณ 800 เมตร อีกดวย

เมษายน 2557 2-15

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.7-1 (ตอ) ประเด็นพิจารณาตามเกณฑการ พิจารณาทางเลือกแนววางทอ

ความ สําคัญ

แนวทางเลือกที่ 1 รายละเอียด

แนวทางเลือกที่ 2 รายละเอียด

ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 วิธีการกอสรางแนวทอลําเลียง - วางผานแหลงน้ําใชสะพานวางทอ - วางตามเขตทางใชวธิ ีวางบนฐานวางทอ - วางตัดผานถนน ใชวิธีการดันลอด

5) ความเหมาะสมทางวิศวกรรม

3

วิธีการกอสรางแนวทอลําเลียง - วางผานแหลงน้ําใชสะพานวางทอ - วางตามเขตทางใชวธิ ีวางบนฐานวางทอ - วางตัดผานถนนใชวิธีการดันลอด

6) มีศักยภาพในการพัฒนาโครงขาย สอดคลองกับแผนพัฒนาในอนาคต

2

แนวทอเชื่อมเขากับแนวทอที่มีอยูเดิม บริเวณฐานปรือกระเทียม-เอ ไดโดยตรง

3

6

แนวทอเชื่อมเขากับแนวทอที่มีอยูเดิม บริเวณฐานปรือกระเทียม-เอ ไดโดยตรง

7) ความคิดเห็น และการยอมรับของ ทองถิ่น คะแนนรวมทั้งสิ้น

3

ประชาชนสวนใหญเห็นดวย

3

9

ประชาชนสวนใหญเห็นดวย

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

47

เหตุผลการพิจารณา ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 ทั้งสองทางเลือกใชวิธีการวางทอเหมือนกัน คือ กรณี วางผานแหลงน้ําจะวางทอโดยใชสะพานวางทอ (Pipe Bridge) ถาวางไปตามเขตทางจะใชวิธีการวางบนฐาน วางทอ (Pipe Rack) ถาทอตัดผานถนน จะใชวิธีการ ดันลอด (Pipe Jacking) 3 6 ทั้ ง สองทางเลื อ กจะวางท อ เชื่ อ มต อ กั บ ฐานปรื อ กระเทียม-เอ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาโครงขาย และ สอดคลองกับแผนพัฒนาโครงการ 3 9 ประชาชนในทองถิ่นรับทราบ และมีทัศนคติที่ดีกับ การพัฒนาโครงการ 45 แนวทางเลือกที่ 1 มีความเหมาะสมมากกวา ทางเลือกที่ 2

เมษายน 2557 2-16

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2) แนวทอจากฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) แนวทางเลือกที่ 1 แนวทอเริ่มจากฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) วางทอเลียบไปตามถนนเขาสูไรนา ทางทิศตะวันออก เฉียงใต ระยะทาง 0.56 กิโลเมตร จากนั้นวางทอไปตามถนนเขาสูไรนา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 0.72 กิโลเมตร จากจุดนี้วางทอไปตามถนนเขาสูไรนา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 0.38 กิโลเมตร จากจุดนี้วาง ทอไปตามถนนเขาสูไรนา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 0.74 กิโลเมตร โดยตัดผานคลองสงน้ํา 1 จุด จน บรรจบกับถนนภายในหมูบานหนองนา จากจุดนี้วางทอเลียบถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยตัดถนน 1 จุด และวางทอไปตามขอบเขตแปลงเกษตร ระยะทาง 0.76 กิโลเมตร เขาสูจุดเชื่อมตอฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) รวม ระยะทางทั้งหมดประมาณ 3.2 กิโลเมตร แนวทางเลือกที่ 2 แนวทอเริ่มจากฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) วางทอเลียบไปตามถนนเขาฐาน ทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ ระยะทาง 0.50 กิโลเมตร จนบรรจบกับถนนภายในหมูบาน (บ.หนองนา-บ.คลองน้ําเย็น) จากจุดนี้วางทอ เลียบถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 1.99 กิโลเมตร จนบรรจบกับถนนภายในหมูบาน (บ.หนอง หลวง-บ.บึงจํากา) จากนั้น วางทอเลียบถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 0.53 กิโลเมตร จากจุดนี้วาง ทอไปตามชุมชนทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะทาง 0.12 กิโลเมตร เขาสูจุดเชื่อมตอฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 3.1 กิโลเมตร ผลการเปรียบเทียบ แนวทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) แนว ทางเลือกที่ 1 ไมตัดผานพื้นที่ชุมชน สวนทางเลือกที่ 2 มีการตัดผานพื้นที่ชุมชน คือ บานพักอาศัยชุมชนบาน หนองกรับ และบานหนองนา โดยพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลแนวทอมากที่สุด มีระยะทาง 15 เมตร ความเหมาะสมทาง วิศวกรรม ระยะทางในการวางแนวทอ และความเปนไปไดในอนาคต ของทางเลือกทั้ง 2 ทางเลือก พบวา ทางเลือก ที่ 1 มีระยะทางในการวางแนวทอยาวกวาทางเลือกที่ 2 แตทางเลือกที่ 1 หลีกเลี่ยงการวางทอที่ผานพื้นที่ชุมชน มากกวาทางเลือกที่ 2 ดังนั้น แนวทางเลือกที่ 1 จึงมีความเปนไปไดมากกวา ซึ่งจากผลการศึกษาเปรียบเทียบดัง ตารางที่ 2.7-2 พบวา แนวทางเลือกที่ 1 ไดคาคะแนนความเหมาะสมมากกวาแนวทางเลือกที่ 2 ดังนั้น จึงพิจารณา แนวทางเลือกที่ 1 ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด เปนแนวทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) ไปยัง ฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) โดยแนวทอทั้ง 2 ทางเลือกแสดงดังรูปที่ 2.7-2

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-17

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 2.7-2 แนวทอทางเลือกจากฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-18

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.7-2 ผลการพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางเลือกการวางทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) แนวทางเลือกที่ 1 รายละเอียด

แนวทางเลือกที่ 2 รายละเอียด

ประเด็นพิจารณาตามเกณฑการ พิจารณาทางเลือกแนววางทอ

ความ สําคัญ

1) พื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษ ตามกฎหมาย และมติ คณะรัฐมนตรีเชน ปาอนุรักษ และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ฯลฯ 2) บริเวณที่มีความเสี่ยงและตองใช มาตรการความปลอดภัยในการ ควบคุมดูแลสูง

3

ไมมีพื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษตาม กฎหมายฯ ในบริเวณใกลเคียง

3

แนวทอหางจากบานพักอาศัยที่อยูทางขวา ของแนวทอ โดยมีระยะใกลที่สุด ประมาณ 80 เมตร

3

9

แนวทอหางจากบานพักอาศัยที่อยูทางขวา ของแนวทอ โดยระยะใกลที่สุดประมาณ 15 เมตร

2

6

3) โอกาสการสูญเสียการใช ประโยชนที่ดินของชาวบาน พิจารณาจากลักษณะการใชที่ดิน ตลอดแนวทอ 4) ระยะทางของแนววางทอ

2

พื้นที่ทั้งสองขางแนวทอเปนพื้นที่ การเกษตร โดยจะเดินแนวทอเลียบไปกับ แนวขอบเขตพื้นทีไ่ รนา

2

4

1

2

2

ระยะวางทอ ประมาณ 3.2 กิโลเมตร โดย ตัดผานแหลงน้ํา และทางสาธารณะ 3 จุด

3

6

พื้นที่ทั้งสองขางแนวทอเปนพื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร โดยจะเดินแนวทอเลียบไป กับแนวขอบเขตพืน้ ที่ไรนา ถนนหมูบาน และชุมชน ระยะวางทอ ประมาณ 3.1 กิโลเมตร ไมตัด ผานแหลงน้ํา แตตัดผานทางสาธารณะ 4 จุด

2

4

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 ไมมีพื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษตาม กฎหมายฯ ในบริเวณใกลเคียง

เหตุผลการพิจารณา ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 แนวทอไมอยูใกลกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายฯ

แนวทางเลือกที่ 1 ไมตัดผานชุมชน และวางทอผาน พื้นที่เกษตรกรรม และแนวถนนไรนา สวนแนวทาง เลือกที่ 2 ตัดผานพื้นที่ชุมชนหนาแนนบางชวง และ วางทอไปตามถนนของหมูบาน แนวทางเลือกที่ 1 จึง มีระยะหางจากพื้นที่ออนไหวมากกวาทางเลือกที่ 2 การดําเนินการวางทอตามแนวทางเลือกที่ 1 จะวางทอ เลียบไปตามพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะไมทําใหสูญเสีย โอกาสการใชประโยชนที่ดิน และไมผานบานเรือน เหมือนแนวทางเลือกที่ 2 แนวทางเลือกที่ 1 ใชระยะการวางทอยาวกวา โดยตัด ผานแหลงน้ํา และถนนหมูบาน แนวทางเลือกที่ 2 ไม ตัดผานแหลงน้ํา แตตัดผานถนนมากกวาทางเลือกที่ 1

เมษายน 2557 2-19

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.7-2 (ตอ) ประเด็นพิจารณาตามเกณฑการ พิจารณาทางเลือกแนววางทอ

ความ สําคัญ

แนวทางเลือกที่ 1 รายละเอียด

แนวทางเลือกที่ 2 รายละเอียด

ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 วิธีการกอสรางแนวทอลําเลียง - วางผานแหลงน้ําใชสะพานวางทอ - วางตามเขตทางใชวธิ ีวางบนฐานวางทอ - วางตัดผานถนน ใชวิธีการดันลอด

5) ความเหมาะสมทางวิศวกรรม

3

วิธีการกอสรางแนวทอลําเลียง - วางผานแหลงน้ําใชสะพานวางทอ - วางตามเขตทางใชวธิ ีวางบนฐานวางทอ - วางตัดผานถนนใชวิธีการดันลอด

6) มีศักยภาพในการพัฒนาโครงขาย สอดคลองกับแผนพัฒนาในอนาคต

2

แนวทอเชื่อมเขากับแนวทอที่มีอยูเดิม บริเวณฐานหนองตะกู-เอ ไดโดยตรง

2

4

แนวทอเชื่อมเขากับแนวทอที่มีอยูเดิม บริเวณฐานหนองตะกู-เอ ไดโดยตรง

7) ความคิดเห็น และการยอมรับของ ทองถิ่น คะแนนรวมทั้งสิ้น

3

ประชาชนสวนใหญเห็นดวย

3

9

ประชาชนสวนใหญเห็นดวย

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

50

เหตุผลการพิจารณา ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 ทั้งสองทางเลือกใชวิธีการวางทอเหมือนกัน คือ กรณี วางผานแหลงน้ําจะวางทอโดยใชสะพานวางทอ (Pipe Bridge) ถาวางไปตามเขตทางจะใชวิธีการวางบนฐาน วางทอ (Pipe Rack) ถาทอตัดผานถนน จะใชวิธีการ ดันลอด (Pipe Jacking) ทั้งสองทางเลือกจะวางทอเชื่อมตอกับฐานหนองตะกู2 4 เอ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาโครงขาย และสอดคลอง กับแผนพัฒนาโครงการ 3 9 ประชาชนในทองถิ่นรับทราบ และมีทัศนคติที่ดีกับ การพัฒนาโครงการ 43 แนวทางเลือกที่ 1 มีความเหมาะสมมากกวาทางเลือกที่ 2

เมษายน 2557 2-20

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3) แนวทอจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) แนวทางเลือกที่ 1 แนวทอเริ่มจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) วางทอเลียบไปตามถนนเขาออกฐาน ทางทิศตะวันออก ระยะทาง 0.10 กิโลเมตร จนบรรจบกับถนนหมูบาน(บานแมยื้อ-บานสักขีย) จากนั้นวางทอเลียบถนนไปทางทิศ เหนือ เลียบไปตามขอบเขตแปลงการเกษตรทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 115 จากจุดนี้ วางทอไปตามถนนทางทิศตะวันตก และวางทอตัดถนน จากนั้นวางทอตอไปตามถนนโครงการคอนกรีตในหมูบาน แมยื้อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และถนนรพช.กพ.2016 เพื่อวางทอเขาสูขอบเขตแปลงเกษตร เพื่อเชื่อมตอ ฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 7.1 กิโลเมตร แนวทางเลือกที่ 2 แนวทอเริ่มจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) วางทอเลียบไปตามถนนเขาออกฐาน ทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนหมูบาน(บานแมยื้อ-บานสักขีย) วางทอเลียบถนนไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับถนนทางหลวง หมายเลข 115 ทางทิศตะวันออก จากจุดนี้วางทอตัดถนน และวางทอตอไปโดยวางเลียบคลองตามถนนในหมูบาน แมยื้อ และวางทอไปตามถนนภายในหมูบาน(บ.แมยื้อ-บ.ประชาสุขสันต) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตัดผาน ถนนเลียบคลองคต 1 จุด และคลองคต 1 จุด จากจุดนี้วางทอไปตามขอบเขตแปลงเกษตร และเขาสูจุดเชื่อมตอฐาน รวงทอง-เอ (RTG-A) รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 7 กิโลเมตร ผลการเปรียบเทียบ แนวทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) แนว ทางเลือกที่ 1 ผานพื้นที่ชุมชนบานทุงรวงทอง โดยพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลที่สุดอยูหางจากแนวทอ 33 เมตร สวน แนวทางเลือ กที่ 2 อยูหา งจากพื้น ที่ออ นไหว คือ บา นพัก อาศัย ชุม ชนบา นแมยื้อ วัด ฑีฆ ายุก าราม โรงเรีย น ยั่ง ยืน ราษฎรวิ ทยา และศูน ยสาธารณสุข มูลฐานชุมชนหมูที่ 8 โดยพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลแนวทอมากที่สุด มี ระยะทาง 25 เมตร สําหรับความเหมาะสมทางวิศวกรรม คือ ระยะทางในการวางแนวทอ และความเปนไปไดใน อนาคต พบวาทางเลือกที่ 1 มีระยะทางในการวางแนวทอยาวกวาทางเลือกที่ 2 เล็กนอย แตทางเลือกที่ 2 มีการวาง ทอผานพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ออนไหวมากกวา ดังนั้น แนวทางเลือกที่ 1 จึงมีความเปนไปไดมากกวา ซึ่งจากผล การศึกษาเปรียบเทียบดัง ตารางที่ 2.7-3 พบวา แนวทางเลือกที่ 1 ไดคาคะแนนความเหมาะสมมากกวาแนวทางเลือก ที่ 2 ดังนั้น จึงพิจารณาแนวทางเลือกที่ 1 ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด เปนแนวทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานรวง ทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) แนวทอทั้ง 2 ทางเลือกแสดงดังรูปที่ 2.7-3

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-21

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 2.7-3 แนวทอทางเลือกจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-22

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.7-3 ผลการพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางเลือกการวางทอลําเลียงปโตรเลียมจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) แนวทางเลือกที่ 1 รายละเอียด

แนวทางเลือกที่ 2 รายละเอียด

ประเด็นพิจารณาตามเกณฑการ พิจารณาทางเลือกแนววางทอ

ความ สําคัญ

1) พื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษ ตามกฎหมาย และมติ คณะรัฐมนตรีเชน ปาอนุรักษ และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ฯลฯ 2) บริเวณที่มีความเสี่ยงและตองใช มาตรการความปลอดภัยในการ ควบคุมดูแลสูง

3

ไมมีพื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษตาม กฎหมายฯ ในบริเวณใกลเคียง

3

แนวท อ ห า งจากบ า นพั ก อาศั ย ที่ อ ยู ท าง ซ า ยของแนวท อ โดยมี ร ะยะใกล ที่ สุ ด ประมาณ 33 เมตร

2

6

3) โอกาสการสูญเสียการใช ประโยชนที่ดินของชาวบาน พิจารณาจากลักษณะการใชที่ดิน ตลอดแนวทอ 4) ระยะทางของแนววางทอ

2

พื้ น ที่ ทั้ ง ส อ ง ข า ง แ น ว ท อ เ ป น พื้ น ที่ การเกษตร โดยจะเดินแนวทอเลียบไปกับ แนวขอบเขตพื้นที่ไรนา

3

6

2

ระยะวางทอ ประมาณ 7.11 กิโลเมตร โดย ตัดผานแหลงน้ํา แตลอดผานถนน สาธารณะ

2

4

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 ไมมีพื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษตาม กฎหมายฯ ในบริเวณใกลเคียง

แนวท อ ห า งจากบ า นพั ก อาศั ย ชุ ม ชน บานแมยื้อ วัดฑีฆายุการาม โรงเรียนยั่งยืน ราษฎรวิทยา และศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนหมูที่ 8 โดยมีระยะใกลที่สุดประมาณ 25 เมตร พื้ น ที่ ทั้ ง สองข า งแนวท อ เป น พื้ น ที่ ชุ ม ชน พื้นที่การเกษตร โดยจะเดินแนวทอเลียบไป กั บ แนวขอบเขตพื้ น ที่ ไ ร น า ถนนหมู บ า น และชุมชน ระยะวางทอ ประมาณ 7.03 กิโลเมตร โดย ตัดผานแหลงน้ํา และถนนสาธารณะ

เหตุผลการพิจารณา ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 แนวทอไมอยูใกลกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร แหลง โบราณคดี รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายฯ

1

3

แนวทางเลือกที่ 1 และแนวทางเลือกที่ 2 ตัดผาน ชุมชน และวางทอผานพื้นที่เกษตรกรรม แนวทางเลือกที่ 2 มีจํานวนพื้นที่ออนไหวมากกวา และอยูใกลพื้นที่ออ นไหวมากกวาทางเลือกที่ 1

1

2

แนวทางเลือกที่ 2 ตัดผานชุมชนที่หนาแนน และตัด ผาน วัด โรงเรียน และศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

2

4

แนวทางเลือกทั้งสอง ใชระยะการวางทอใกลเคียงกัน โดยตัดผานแหลงน้ํา และถนน

เมษายน 2557 2-23

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.7-3 (ตอ)

ประเด็นพิจารณา

ความ สําคัญ

แนวทางเลือกที่ 1 รายละเอียด

แนวทางเลือกที่ 2 รายละเอียด

ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 วิธีการกอสรางแนวทอลําเลียง - วางผานแหลงน้ําใชสะพานวางทอ - วางตามเขตทางใชวธิ ีวางบนฐานวางทอ - วางตัดผานถนน ใชวิธีการดันลอด

เหตุผลการพิจารณา ความ คะแนน เหมาะสม รวม 3 9 ทั้งสองทางเลือกใชวิธีการวางทอเหมือนกัน คือ กรณี วางผานแหลงน้ําจะวางทอโดยใชสะพานวางทอ (Pipe Bridge) ถาวางไปตามเขตทางจะใชวิธีการวางบนฐาน วางทอ (Pipe Rack) ถาทอตัดผานถนน จะใชวิธีการ ดันลอด (Pipe Jacking)

5) ความเหมาะสมทางวิศวกรรม

3

วิธีการกอสรางแนวทอลําเลียง - วางผานแหลงน้ําใชสะพานวางทอ - วางตามเขตทางใชวธิ ีวางบนฐานวางทอ - วางตัดผานถนนใชวิธีการดันลอด

6) มีศักยภาพในการพัฒนาโครงขาย สอดคลองกับแผนพัฒนาในอนาคต

2

แนวทอเชือ่ มเขากับแนวทอทีบ่ ริเวณ ฐานรวงทอง-เอ ไดโดยตรง

3

6

แนวทอเชือ่ มเขากับแนวทอทีบ่ ริเวณฐาน รวงทอง-เอ ไดโดยตรง

3

6

ทั้งสองทางเลือกจะวางทอเชื่อมตอกับฐานรวง ทอง-เอ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาโครงขาย และ สอดคลองกับแผนพัฒนาโครงการ

7) ความคิดเห็น และการยอมรับของ ทองถิ่น คะแนนรวมทั้งสิ้น

3

ประชาชนสวนใหญเห็นดวย

3

9

ประชาชนสวนใหญเห็นดวย

3

9

ประชาชนในทองถิ่นรับทราบ และมีทัศนคติที่ดีกับ การพัฒนาโครงการ แนวทางเลือกที่ 1 มีความเหมาะสมมากกวาทางเลือกที่ 2

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

49

42

เมษายน 2557 2-24

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.8

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

แผนการดําเนินงานของโครงการ

การดําเนินการกอสรางและลําเลียงปโตรเลียมผานแนววางทอตามแผนพัฒนาขางตน ประกอบดวย กิจกรรมดําเนินการ ดังนี้ 1. สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่แนววางทอทุกแนวทั้งแนวทอหลัก และแนวทอทางเลือก โดย พิจารณาจากความเหมาะสมทางวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และสังคม เปนหลัก 2. จัดหาที่ดินเพื่อติดตั้งแนววางทอลําเลียงปโตรเลียมตามตําแหนงแนวทอหลักที่คัดเลือก สํารวจ สภาพพื้นที่และออกแบบกอสราง 3. จัดหาทอและวัสดุอุปกรณประกอบอื่นๆ และติดตั้งแนววางทอลําเลียงแตละแนว 4. ตรวจสอบความเรียบรอยของการตอเชื่อมแนวทอ และทดลองเดินระบบ (Commissioning) 5. ยกเลิกการผลิตผานอุปกรณการผลิตชั่วคราว โดยการรื้อถอน และเคลื่อนยายอุปกรณการผลิต ออกจากฐานผลิต ปรับปรุงพื้นที่ภายในฐานผลิตและติดตั้งชุดวาลวควบคุมความดัน (Manifold) เพื่อรองรับการขนสงปโตรเลียมผานแนวทอ 6. เชื่อมตอแนวทอลําเลียงเขากับชุดวาลวควบคุมความดันของฐานผลิตแตละแหง (Hook up) และ เริ่มการจายปโตรเลียมเขาสูระบบทอเพื่อทําการผลิตที่สถานีผลิตลานกระบือ อนึ่ง โครงขายแนววางทอทั้ง 3 แนว ตามแผนพัฒนาโครงการ เปนแนวทอซึ่งไดรับการออกแบบ ภายใตสมมติฐานที่พบปโตรเลียมในปริมาณที่คุมคาในเชิงพาณิชยจากหลุมเจาะทุกแหง โดยแนวทอดังกลาวอาจจะ มีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในสวนของแนวทอลําเลียง เจาของโครงการจะ นําเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมเชื้อเพลิงรับทราบตอไป แนวทอลําเลียงปโตรเลียมซึ่งเจาของโครงการไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการแลวสําหรับโครงการ พัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต มีทั้งหมด 4 แนวทอ ซึ่งระยะเวลาการวางทอลําเลียงปโตรเลียมของเจาของ โครงการ ขึ้นอยูกับศักยภาพของฐานผลิตแตละแหงที่จะดําเนินการวางทอ วามีความคุมคาในเชิงพาณิชยหรือไม ซึ่ง เจาของโครงการคาดการณวา หากผลการทดสอบหลุมนั้นมีศักยภาพในเชิงพาณิชย จะดําเนินการวางทอลําเลียง ปโตรเลียม ตั้งแตป 2558 เปนตนไป โดยจะวางทอลําเลียงปโตรเลียมครั้งละ 1 แนวทอ เทานั้น แผนพัฒนาที่เสนอในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงแนวทอที่ยังไมได กอสรางสําหรับโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต ดังแสดงในตารางที่ 2.8-1

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-25

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.8-1 แผนการวางทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2559 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

1.สํารวจความเหมาะสมของพื้นทีแ่ นวทอ 2.จัดหาที่ดินกอสรางแนวทอ 3. จัดหาทอและวัสดุอุปกรณ และติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม  โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม 1) แนวทอจากฐาน NKP-B ไปยังฐาน NTU-A 2) แนวทอจากฐาน PKM-E ไปยังฐาน PKM-A  โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต 1) แนวทอจากฐาน RTG-A ไปยังฐาน RTG-B 2) แนวทอลําเลียงจาก SNM-A ไป RTG-A* 3) แนวทอลําเลียงจาก RTG-A ไป KKN-A* 4) แนวทอลําเลียงจาก KKN-A ไป LKU-ZB* 5) แนวทอลําเลียงจาก NKP-A ไป NKP-B* 4. ทดลองเดินระบบ และยกเลิกการผลิตผานอุปกรณการผลิตชั่วคราวที่ฐานผลิต 5. เดินระบบทอเพื่อทําการผลิตที่สถานีผลิตลานกระบือ ที่มา: บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด, 2555 หมายเหตุ : - การวางทอลําเลียงปโตรเลียมขึ้นกับผลการทดสอบหลุม หากผลการทดสอบไมคุมคากับการลงทุนจะไมดําเนินการผลิตหรือวางทอลําเลียง - โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม ไมมีแผนการวางทอลําเลียงปโตรเลียม * แผนการดําเนินการติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียมตามที่ไดรับความเห็นชอบ ในโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-26

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.9

แนวทอของโครงการและสภาพแวดลอมปจจุบัน

2.9.1

แนวทอของโครงการ

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

จากผลการพิจารณาทางเลือกแนววางทอ (ดูในหัวขอที่ 2.7) เจาของโครงการไดเลือกแนววางทอทั้ง 3 แนว โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตการปกครองแสดงในตารางที่ 2.9-1 และมีภาพรวมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอน ใต แสดงดังรูปที่ 2.9-1 ตารางที่ 2.9-1 พื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอลําเลียงปโตรเลียม แนวทอ 1. แนวทอจากฐาน NKP-B ไปยังฐาน NTU-A 2. แนวทอจากฐาน PKM-E ไปยังฐาน PKM-A 3. แนวทอจากฐาน RTG-B ไปยังฐาน RTG-A

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

หนองกุลา บึงกอก ประชาสุขสันต ไทรงาม หนองไมกอง ชองลม*

บางระกํา บางระกํา ลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ

พิษณุโลก พิษณุโลก กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร กําแพงเพชร

หมายเหตุ : * เทศบาลตําบล ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

2.9.2

สภาพแวดลอมปจจุบันในบริเวณที่จะมีการวางทอ

การตรวจสอบจุดตัดทางน้ํา ถนน และชุมชน ตามแนวทอลําเลียงของโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อเปน ขอมูลในการวางแผนการติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม (การออกแบบทางวิศวกรรม) ของโครงการ ใหเหมาะสม ตามเกณฑการออกแบบซึ่งจะเปนลักษณะเดียวกับแนวทอที่มีอยูเดิมในบริเวณแปลงเอส 1 กลาวคือ เปนทอลอยที่ติด ตั้งอยูบนฐานวางทอ โดยวางเลียบไปตามถนนลูกรังที่ใชเปนทางเขา/ออกฐาน ซึ่งรายละเอียดจุดตัดทางน้ํา จุดตัด ถนน และการออกแบบการติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียมบริเวณจุดตัดดังกลาว แสดงดัง ตารางที่ 2.9-2

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-27

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 2.9-1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียมและโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-28

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.9-2 จุดตัดทางน้ํา ถนน และชุมชนบริเวณแนวทอของโครงการ พิกัดอางอิง (WGS84) แนวทอจากฐานหนองกลับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) ถนนเขาสูไรนา (กวาง 3 เมตร ลูกรังบดอัด 1 1837946N, 606417E ชองทาง) คลองมาบหัสกุล (กวาง 5 เมตร) 1838230N, 606433E จุดตัดทางน้ํา ถนน และชุมชนบริเวณแนวทอ

คลองมาบหัสกุล (กวาง 5 เมตร)

1838776N, 606382E

วิธีการกอสราง/การขออนุญาต - แนวทอลอดผานโดยวิธีดันทอลอด (Pipe jacking) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองกุลา - วางทอบนสะพานวางทอขามแมนา้ํ (Pipe Bridge) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองกุลา - วางทอบนสะพานวางทอขามแมนา้ํ (Pipe Bridge) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองกุลา - แนวทอลอดผานโดยวิธีดันทอลอด (Pipe jacking) - แจงขออนุญาตกอสรางจากอบต.หนองกุลา - วางบนฐานวางทอ - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองกุลา - วางบนฐานวางทอ - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองกุลา

ถนนเขาสูไรนา (กวาง 3 เมตร ลูกรังบดอัด 1 1839284N, 606821E ชองทาง) บานพักอาศัย จํานวน >20 หลัง (ชุมชนบานหนอง 1839789N, 606543E นา) ระยะหางจากแนวทอ 100 เมตร บานพักอาศัย จํานวน >20 หลัง (ชุมชนบานหนอง 1840054N, 606545E นา) ระยะหางจากแนวทอ 80 เมตร แนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) คลองลําปาดําหนองตากุด (กวาง 20 เมตร) 1842460N, 608120E - วางทอบนสะพานวางทอขามแมนา้ํ (Pipe Bridge) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.บึงกอก แนวทอจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) คลองสงน้ํา (กวาง 10 เมตร) 1823183N, 601734E - วางทอบนสะพานวางทอขามแมนา้ํ (Pipe Bridge) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองไมกอง ถนนเข า สู ไ ร น า (กว า ง 4 เมตร ลู ก รั ง บดอั ด 1 1823246N, 601598E - แนวทอลอดผานโดยวิธีดันทอลอด (Pipe jacking) ชองทาง) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองไมกอง ถนนทางหลวงหมายเลข 115 (กวาง 7 เมตร ลาดยาง 1824067N, 601409E - แนวทอลอดผานโดยวิธีดันทอลอด (Pipe jacking) 2 ชองทาง) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองไมกอง บานพักอาศัย จํานวน 10 หลัง (ชุมชนบานทุงรวง 1824009N, 600838E - วางบนฐานวางทอ ทอง) ระยะหางจากแนวทอ 33 เมตร - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองไมกอง ถนนโครงการคอนกรีตในหมูบานแมยื้อ (กวาง 4 1824463N, 600875E - แนวทอลอดผานโดยวิธีดันทอลอด (Pipe jacking) เมตร คอนกรีต 2 ชองทาง) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองไมกอง ถนนโครงการคอนกรีตในหมูบานแมยื้อ (กวาง 4 1824893N, 600947E - แนวทอลอดผานโดยวิธีดันทอลอด (Pipe jacking) เมตร คอนกรีต 2 ชองทาง) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองไมกอง คลองคต (กวาง 24 เมตร) 1824923N, 600944E - วางทอบนสะพานวางทอขามแมนา้ํ (Pipe Bridge) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองไมกอง ถนนเลี ยบคลองคต (กว า ง 2 เมตร ลู ก รั งบดอั ด 1 1824934N, 600942E - แนวทอลอดผานโดยวิธีดันทอลอด (Pipe jacking) ชองทาง) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.หนองไมกอง อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-29

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.9-2 (ตอ) พื้นที่ออนไหว/จุดตัดของแนวทอ คลองสงน้ํา (กวาง 5 เมตร) ถนนเข า สู ไ ร น า (กว า ง 2 เมตร ลู ก รั ง บดอั ด 1 ชองทาง)

2.9.3

พิกัดอางอิง (WGS84) 1825640N, 600788E 1826823N, 600889E

วิธีการกอสราง/การขออนุญาต - วางทอบนสะพานวางทอขามแมนา้ํ (Pipe Bridge) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.ไทรงาม - แนวทอลอดผานโดยวิธีดันทอลอด (Pipe jacking) - แจงขออนุญาตกอสรางจาก อบต.ไทรงาม

การตรวจสอบการถือครองที่ดินและการขออนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ บริเวณโครงการ

1) การจัดซื้อ/จัดหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน แผนติดตั้งแนวทอลําเลียง จํานวน 3 แนวทอของโครงการ จะเริ่มดําเนินการประมาณตนป 2556 ซึ่ง ปจจุบันเจาของโครงการอยูในระหวางการติดตอกับผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยเจาของโครงการจะใชวิธีการซื้อขาด หรือเชากรรมสิทธิ์ในที่ดินระยะยาว (ตั้งแต 5 ปขึ้นไป) จากเจาของที่ดิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตกลงกับเจาของที่ดินแต ละราย (ภาคผนวก ข.1) 2) การตรวจสอบพื้นที่ เขตอุทยานแหงชาติ ปาอนุรักษ ปาสงวน และปาเสื่อมโทรม จากการตรวจสอบพื้ น ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ แ ละป า อนุ รั ก ษ กั บ สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 11 (พิษณุโลก) โดยทางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 ไดมีหนังสือตอบกลับมายังเจาของโครงการ ตามหนังสือที่ ทส 0921.4/4047 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข.2 พบวา พื้นที่โครงการไมไดตั้งอยูใน เขตอุทยานแหงชาติ หรือพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 (พิษณุโลก) แตอยางใด สําหรับการตรวจสอบพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติและปาเสื่อมโทรม เจาของโครงการไดมีหนังสือ ขออนุเคราะหตรวจสอบไปยังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) พิษณุโลก และไดมี หนังสือตอบกลับมายังเจาของโครงการ ตามหนังสือที่ พล 0013/11676 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 รายละเอียด แสดงในภาคผนวก ข.2 ผลการตรวจสอบแจงวา พื้นที่โครงการไมไดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แตอยางใด สวนผล การตรวจสอบจาก ทสจ.กําแพงเพชร ซึ่งไดมอบหมายใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) เปนผูตรวจสอบ ตามหนังสือที่ กพ. 0013.3/2809 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 และมีหนังสือตอบกลับจากสํานักจัดการทรัพยากรปา ไมที่ 4 (ตาก) ตามหนังสือที่ ทส 16190.4/132 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 พบวา พื้นที่ของโครงการไมไดตั้งอยูในเขต ปาสงวนแหงชาติหรือปาไมถาวรแตอยางใด โดย ทสจ.กําแพงเพชร ไดดําเนินการตอบกลับมายังเจาของโครงการ ตามหนังสือที่ กพ 0013.3/62 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-30

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3) การขอตรวจสอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) จากการตรวจสอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับหนวยงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร และ พิษ ณุ โ ลก พบวา พื้นที่ แนวท อลํ าเลี ยงป โตรเลี ยมทั้ ง 3 แนว ของโครงการไมได ตั้งอยูในเขตปฏิรู ปที่ดิ นจังหวั ด กําแพงเพชร ตาม หนังสือที่ กพ 0011/1377 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ภาคผนวก ข.3) เชนเดียวกับพื้นที่ในความ รับผิดชอบของ ส.ป.ก. พิษณุโลก ตามหนังสือที่ พล 0011/0984 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 4) การตรวจสอบแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร บริษัทที่ปรึกษาไดใหผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดีดําเนินการสํารวจและตรวจสอบแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ และจัดทําเปนรายงานการสํารวจ แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร (รายงานฯ) สงไปยังกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประสานงานตอไปยังกรมศิลปากร ตามหนังสือที่ พน 0305/4174 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 แสดงในภาคผนวก ข.4 ในการตรวจสอบและใหความเห็นดานโบราณคดี ทั้งนี้ รายงานฯ ดังกลาว ไดรวบรวมผลการศึกษาดานโบราณคดีฯ สําหรับ 3 โครงการดวยกัน คือ โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงประดูเฒาตะวันออก โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงกาซตะวันตกและแหลงยางเมือง และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม ระยะที่ 2 ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด เนื่องจากทั้ง 3 โครงการตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน และดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในชวงเดียวกัน สําหรับแนวทอ ลําเลียงทั้ง 3 แนว ของโครงการ มีรายละเอียดอยูในโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม ระยะที่ 2 โดยใน การยื่นขอตรวจสอบตอกรมศิลปากร สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ไดมีบันทึกขอความที่ วธ 0420/654 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เรียนอธิบดีกรมศิลปากร โดยผลจากการตรวจสอบ พวา มีแหลงโบราณคดีที่ตั้งอยูในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอลําเลียงของโครงการ จํานวน 1 แหง คือแหลงโบราณคดี ไรนายระเบียบ ศรีสุข อยางไรก็ตาม จากการศึกษาผลกระทบในการวางแนวทอลําเลียง คาดวาจะไมมีผลกระทบกับแหลงโบราณคดีดังกลาวแตอยางใด แตหากในระหวางดําเนินการไดพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติมตองแจงใหสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ทราบ โดยเร็วที่สุด (ภาคผนวก ข.4) 2.9.4

กรรมสิทธิ์ตามแนววางทอและการขออนุญาตการใชพื้นที่

การจัดหาที่ดินเพื่อติดตั้งแนวทอลําเลียงของโครงการจะใชการซื้อขาดหรือเชาในกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนเนื้อที่ หน า กว า งประมาณ 20 เมตร ตลอดแนววางท อ ของโครงการ ซึ่ ง แนวท อ ลํ า เลี ย งป โ ตรเลี ย มของโครงการจะ วางผานในเขต ต.ไทรงาม ต.หนองไมกอง อ.ไทรงาม ต.ประชาสุขสันต อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร และ ต.บึงกอก ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ หากผลการผลิตปโตรเลียมพบวาแหลงกักเก็บมีปริมาณสํารองคุมคากับการ ลงทุน เจาของโครงการจะดําเนินการติดตอกับเจาของที่ดิน เพื่อดําเนินการเรื่องการใชประโยชนที่ดินตอไป

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-31

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.10

การติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม และเดินระบบทอลําเลียงของโครงการ

2.10.1

การติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม

2.10.1.1

องคประกอบและเกณฑในการวางทอ

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ก) ชนิด และจํานวนทอ ทอลําเลียงปโตรเลียมที่ขอความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มีจํานวน 3 แนว ทุกเสนเปนระบบทอลอยวางอยูบนฐานวางทอ (Pipe Support) แบงเปนทอลําเลียงของเหลวแบบ Multi-Phase คือ ลําเลียงทั้งกาซ น้ํามันดิบและน้ํามาในเสนทอเดียวกัน ภาพตัดขวางทอลําเลียงปโตรเลียม แสดงดังภาพที่ 2.10-1 มี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 นิ้ว โดยทอลําเลียงจะเชื่อมตอกับชุดควบคุมความดัน (Manifold) ที่ติดตั้งอยูภายในฐาน ทําหนาที่ปรับความดันของของไหล (น้ํามันดิบ น้ํา และกาซธรรมชาติ) ที่ขึ้นมาจากหลุมเจาะ รวมถึงรวบรวมของไหล จากทอลําเลียงที่มาจากหลุมผลิตอื่นและสงผานเขาสูทอลําเลียงหลัก ซึ่งโครงการจะติดตั้งทอลําเลียงปโตรเลียมเพียง 1 เสน ตอแนวเสนทอ

ภาพที่ 2.10-1 ภาพตัดขวางทอลําเลียงปโตรเลียม ข) ฐานวางทอ (Pipe Rack) ทอลําเลียงปโตรเลียมทุกแนวจะวางอยูบนฐานวางทอ ซึ่งเปนแบบฐานเดี่ยว (Single-Leg Support) กวางประมาณ 0.5 เมตร วางสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 0.5-1 เมตร ซึ่งสามารถรองรับทอขนาดตางๆ ไดสูงสุด จํานวน 3 ทอ อยางไรก็ดี กรณีขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นในอนาคต ฐานวางทอนี้สามารถปรับเปลี่ยนใหมีขนาด กวางขึ้นหรือดัดแปลงใหเปน 2 ชั้น ซึ่งจะสามารถรองรับจํานวนทอที่เพิ่มมากขึ้นไดอีก โดยไมตองติดตั้งฐานวางทอ ในพื้นที่ใหม รูปแบบฐานวางทอของโครงการ แสดงดังภาพที่ 2.10-2 และรูปที่ 2.10-1

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-32

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ภาพที่ 2.10-2 รูปแบบของฐานวางทอ

10”

10”

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2554

รูปที่ 2.10-1 ลักษณะของฐานวางทอของโครงการ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-33

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ค) ระบบควบคุมความดันในเสนทอ (Manifold) ระบบควบคุ ม ความดั น ในเส น ท อ จะติ ด ตั้ ง อยู ใ นฐานผลิ ต เพื่ อ ปรั บ ความดั น จากหลุ ม ผลิ ต ให เหมาะสมกับความดันที่ทอสามารถรองรับได รวมถึงทําหนาที่เปนชุมทอในการรวบรวมของไหลจากหลุมผลิตอื่นๆ ที่สงผานมาตามแนวทอเพื่อสงจายเขาสูระบบทอลําเลียงไปยังพื้นที่เปาหมาย ระบบวาลวควบคุมยังทําหนาที่ปด-เปด การไหลของปโตรเลียมในกรณีที่เกิดการรั่วไหลในเสนทอ (ภาพที่ 2.10-3)

ภาพที่ 2.10-3 บริเวณสถานีควบคุมความดัน (Manifold) และ Pig launcher/receiver ง) ทางขามแนวทอ (Pipe Crossing) แนวทอของโครงการที่วางพาดผานพื้นที่เกษตรกรรม หรือขนานไปตามถนนสาธารณะ อาจกีดขวาง หรือปดกั้นเสนทางเขาที่นาที่ชาวบานใชในการเขา-ออกเปนประจําได เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว ในขั้นการ ออกแบบรายละเอียดกอนการวางแนวทอ เจาของโครงการจะประชุมกับเจาของที่ดินตางๆ เพื่อกําหนดตําแหนงที่ เหมาะสมในการกอสรางทางขามแนวทอ และโครงการจะจัดสรางทางขามคอนกรีต (Ramp Pipe Crossing) เปน ระยะตามที่เจาของที่นารองขอ เพื่อใหรถไถนาหรือรถปคอัพหรือรถที่ใชในการเกษตรขามผานไปได ตัวอยางแบบ กอสรางทางขามแนวทอ แสดงในภาพที่ 2.10-4 และรูปที่ 2.10-2 สวนชวงที่วางทอขามลําน้ําสาธารณะ เจาของ โครงการเลือกวิธีการใชสะพานวางทอ (Pipe bridge) ดังแสดงในภาพที่ 2.10-5 และรูปที่ 2.10-3 และในกรณีที่มีการ วางทอตัดผานถนน จะใชวิธีการดันลอด (Pipe jacking) ดังแสดงในภาพที่ 2.10-6

ภาพที่ 2.10-4 สะพานขามแนววางทอ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-34

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ภาพที่ 2.10-5 แนววางทอขามแมน้ํา

ภาพที่ 2.10-6 แนวทอวางลอดใตถนน จ) PIG receiving and launching facility เปนชุดอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบสภาพการผุกรอนภายในเสนทอ ตรวจสอบการเบี่ยงเบนของ ทอ การบุบ รอยขีดขวน ความหนา รอยยน และความเสียหายทางกายภาพอื่นๆ รวมถึงการทําความสะอาดภายใน เสนทอ ไลฝุน สนิม และคราบน้ํามันที่อาจสะสมอยูภายในทอ โดยฐานผลิตที่มีแนวทอเชื่อมตอถึงกันจะติดตั้งชุด อุปกรณดังกลาวอยูในบริเวณ Manifold area (ดูภาพที่ 2.10-3) ฉ) ถนนเลียบแนวทอ (Access road) ใชประโยชนเพื่อการตรวจสอบและซอมบํารุงตลอดแนววางทอ และเพื่อการใชประโยชนของทองถิ่น ในการเปนเสนทางสัญจร ถนนเลียบแนวทอจะติดตั้งในเขตทาง (Right of Way, ROW) 20 เมตร โดยจะกอสรางเปน ถนนลูกรังบดอัดที่มีระดับสูงกวาระดับน้ําทวมสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ มีผิวทางกวางประมาณ 5 เมตร ตลอดชวง ความยาวของถนนจะกอสรางทางขึ้น-ลง เปนระยะเพื่อใหเครื่องจักรการทางการเกษตรขามผานได (ภาพที่ 2.10-4) และเมื่อมีแนวถนนตัดผานทางน้ํา เชน ลําราง คลอง ก็จะวางทอลอด หรือ Block Culvert เพื่อไมใหกีดขวางทางน้ํา อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-35

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 2.10-2 ตัวอยางแบบแสดงทางขามแนววางทอ เมษายน 2557 2-36

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2553 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 2.10-3 ตัวอยางแบบแสดงแนววางทอขามแมน้ํา เมษายน 2557 2-37

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2.10.1.2

การออกแบบทอลําเลียงปโตรเลียม ทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการเปนทอเหล็กแบบไมมีตะเข็บ Class API 5LX-42 ขนาดเสนผาน ศูนยกลาง 10 นิ้ว ทอแตละทอนมีความยาว 12 เมตร ไดรับการออกแบบตามมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 (Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids) มีความหนา 0.625 นิ้ว รองรับความ ดันไดสูงสุด 2,150 psi ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ขณะที่ความดันใชงานจริงอยูระหวาง 100-300 psi ที่อุณหภูมิ ไมเกิน 60 องศาเซลเซียส ในการออกแบบแนวทอ ยังไดคํานึงถึงการขยายตัวของทอเนื่องจากอุณหภูมิและความดัน ภายในเสนทอ จึงไดกําหนดใหมี Expansion Loop หรือวางทอเปนแนวโคงเปนระยะเพื่อลดความเครียด (Stress) ของตัวทอ นอกจากนี้ ตัวทอจะไดรับการเคลือบสารปองกันการผุกรอนทั้งภายในและภายนอก ในการเชื่อมทอจะ ทดสอบแนวเชื่อมทั้งหมด 100% ดวยวิธี X-RAY สวนทอที่วางลอดถนน หรือแหลงน้ําจะไดรับการหุมดวยฉนวน กอนฝงดิน การออกแบบทอของโครงการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 ดังแสดงในตารางที่ 2.10-1 ตารางที่ 2.10-1 รายละเอียดการออกแบบ การกอสราง และการดําเนินการ สําหรับทอลําเลียงปโตรเลียมของ โครงการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 รายละเอียด การออกแบบ - ความยาวทอ - ความหนา - ความดันสูงสุด - ความดันใชงาน - อุณหภูมิสูงสุด - อุณหภูมิใชงาน - Design Factor - Specified min. yield strength (psi) การกอสรางและดําเนินการ - ระยะเวลาในการทดสอบรอยรั่วของ ทอดวยวิธีชลสถิตย (Hydrostatic Test) - การตรวจสอบแนวเชื่อม (X-Ray) - ระบบปองกันสนิม Cathodic Protection (CP)

คามาตรฐาน ANSI/ASME B31.4

การออกแบบของโครงการ

0.4 – 0.8 แลวแต Class ทอ

12 เมตร 0.625 นิ้ว 2,150 psi 100-300 psi 120 องศาเซลเซียส 60 องศาเซลเซียส 0.72 42,000 สําหรับทอ Class API 5LX-42

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

>10% ของแนวเชื่อม ไมไดกําหนด

100% แนวเชื่อม มีระบบปองกันสนิม Cathodic Protection เคลือบทอ และหุมดวยฉนวนสําหรับทอที่วางลอดถนน/แหลงน้ํา

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-38

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

การออกแบบเพื่อรับแรงกดทับของถนน การออกแบบท อ ของโครงการ ได พิ จ ารณาภาระบรรทุ ก ในบริ เ วณที่ ท อ ต อ งวางลอดถนน ซึ่ ง มาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 ไดกําหนดใหมีคาอยูระหวาง 0.4-0.8 โดยโครงการไดใชคา Design Factor ที่ 0.72 และแนวทอจะฝงอยูใตผิวจราจรไมต่ํากวา 3 เมตร รวมทั้งไดพิจารณาการออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน API Recommended Practice 1102 6th Edition “Steel Pipeline Crossing Railroads and Highways” 

การปองกันการรั่วไหลและการกัดกรอน เนื่องจากแนวทอบางชวงจะตองตัดผานทางหลวงหรือแหลงน้ํา จึงจําเปนตองวางฝงไวใตดิน ซึ่ง สภาพแวดลอมจะมีผลทําใหเกิดการกัดกรอนผิวทอ ทําใหผิวทอบางลงและอาจเกิดการรั่วไหลขึ้น ดังนั้น ระบบทอ ลําเลียงของเจาของโครงการ จึงไดรับการออกแบบเพื่อปองกันการกัดกรอนผิวทอตามมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 โดยทอน้ํามันทุกเสนที่วางลอดถนน หรือแหลงน้ําจะไดรับการติดตั้งระบบปองกันสนิม Cathodic Protection (CP) ที่มีการปองกันการผุกรอนดวยวิธีการเคลือบผิวทอดวยกระแสไฟฟา ซึ่งจะปองกันการผุกรอนของระบบทออัน เกิดจากธรรมชาติได รวมทั้งมีระบบปองกันสนิมดวยฉนวนหุมทอทั้งภายใน และภายนอกทอ ส ว นการบํ า รุ ง รั ก ษาแนวท อ ได กํ า หนดให ทํ า การตรวจสอบความหนาของท อ ตาม Integrity Management Procedures เพื่อใหมั่นใจวาแนวทอมีสภาพดีอยูเสมอ ไดแก การตรวจสอบผิวทอดวยวิธี Ultrasonic Wall Thickness Measurement ทุก 1 ป สําหรับเสนทอที่วางใหม และทุก 5 ป สําหรับแนวทอในบริเวณที่หุมดวย ฉนวน และสวนที่เปน Bare Metal 

นอกจากนี้ในขณะที่มีการใชงานขนสงปโตรเลียมตามปกติ ยังกําหนดใหมีการตรวจสอบภายในเสนทอ อยางสม่ําเสมอตามมาตรฐานสากล ดวยเครื่องมือพิเศษที่ใชสําหรับตรวจสอบคุณภาพทอที่เรียกวา Pipeline Integrity Gauges หรือ PIG ซึ่ง PIG เปนอุปกรณที่จะนําใสเขาไปในระบบทอขณะที่มีการขนสงน้ํามัน โดย PIG จะวิ่งไปตาม แนวทอพรอมกับของเหลวในทอและจะทําการบันทึกสภาพของผิวทอโดยละเอียด ซึ่งเมื่อนําขอมูลนี้มาทําการ วิเคราะหจะทราบไดวามีสภาพผิดปกติเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งภายในแนวทอหรือไม ซึ่งจะทําใหสามารถแกไขได กอนที่จะมีการรั่วซึมเกิดขึ้น ดังนั้นจะเห็นไดวาการรั่วซึมของทออันเนื่องจากการสึกกรอนตามธรรมชาตินั้น ในทาง วิศวกรรมจะไมมีทางเกิดขึ้นไดเลย ซึ่งจากการขนสงปโตรเลียมผานระบบทอลําเลียงในพื้นที่แหลงลานกระบือ หรือ พื้นที่แหลงประดูเฒาตอนใตที่ผานมา ยังไมเคยเกิดการรั่วไหลของแนวทอเนื่องมาจากสภาพการผุกรอนของทอเอง หรือความผิดพลาดจากการออกแบบและติดตั้งแตอยางใด

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-39

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2.10.1.3

การกําหนดตําแหนงแนววางทอและพื้นที่เขตทาง แนวทอลําเลียงจะวางในเขตทางของเจาของโครงการ มีหนากวางประมาณ 20 เมตร ไปตลอดความยาว ของแนวทอ ภายในเขตทางดังกลาวจะมีการกอสรางถนนลูกรังซึ่งมีผิวถนนกวางประมาณ 5 เมตร เพื่อใชในการ ขนสงวัสดุกอสรางในชวงกอสรางและบํารุงรักษาแนวทอในชวงดําเนินการ นอกจากนี้ยังใชประโยชนเปนทางผาน เขา/ออกพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบาน ถนนเขาสูพื้นที่โครงการจะวางเกือบชิดขอบของแนวเขตที่ดิน ดังนั้น แนว ทอจะวางชิดขอบอีกดานหนึ่งซึ่งเปนสวนพื้นที่วางโดยวางหางจากเขตที่ดินประมาณ 5 เมตร เพื่อเปนแนวกันชน โดยจะตัดฟนวัชพืชออกใหหมดเพื่อปองกันการลุกติดไฟในชวงฤดูแลง ซึ่งทําใหจุดศูนยกลางของแนววางทอจะอยู หางจากจุดกึ่งกลางของถนนประมาณ 8 เมตร เพื่อกันพื้นที่สวนนี้ไวเปนพื้นที่ลําเลียงทอและเครื่องจักรอุปกรณ กอสราง ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการบํารุงรักษาแนวทอในชวงดําเนินการ ลักษณะการวางตําแหนงแนวทอของ โครงการแสดงในรูปที่ 2.10-4 2.10.1.4

ขอกําหนดและวิธีการกอสราง

ก) การจัดเตรียมพื้นที่เก็บกองทอและอุปกรณกอ สรางอื่นๆ พื้นที่เก็บกองทอ และวัสดุอุปกรณประกอบการกอสราง จะเก็บกองไวภายในพื้นที่เขตทาง 20 เมตร ซึ่งจะตองเปนบริเวณที่เหมาะสม ไมกีดขวางการดําเนินงานในสวนอื่น โดยมีลักษณะเปนลานเปดโลง มีการปรับ พื้นที่ใหแนน เรียบ และติดตั้งไมรองทอเพื่อปองกันไมใหทอเคลื่อนที่ ซึ่งอาจทําใหผิวทอเสียหาย การเก็บทอกองถา ตองมีการซอนทอ จะตองจัดหาวัสดุรองรับ เชน ไมแผนรองรับระหวางชั้น และจํากัดความสูงของการซอนทอเพื่อ ความปลอดภัย สําหรับในกรณีมีความจําเปนตองใชพื้นที่นอกเขตทาง บริษัทผูรับเหมาจะเปนผูดําเนินการจัดหา พื้นที่ใกลเคียงโดยการขอเชาชั่วคราว หรือการขออนุญาตใชพื้นที่ตามกฏระเบียบของหนวยงานราชการอื่นๆ ข) การลําเลียงทอและอุปกรณกอ สรางอื่นๆ เขาพื้นที่ ทอและอุปกรณกอสรางอื่นๆ จะเก็บไวที่คลังเก็บอุปกรณ (Material yard) ของเจาของโครงการ ซึ่ง ตั้งอยูใกลเคียงกับสถานีผลิตลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร การขนสงทอจะใชรถบรรทุกลําเลียงผานเสนทาง คมนาคมหลักเชนเดียวกับการลําเลียงแทนเจาะ คือ ทางหลวงหมายเลข 12 ทางหลวงหมายเลข 1303 ทางหลวง หมายเลข 115 ทางหลวงหมายเลข 1055 และทางหลวงหมายเลข 1065 ผานถนนสาธารณะตางๆ การขนสงทอจาก คลังเก็บมายังพื้นที่กอสรางจะดําเนินการวันตอวันเทานั้น จะไมมีการเก็บกองทอในพื้นที่กอสรางแตอยางใด จํานวน เที่ยวขนสงโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เที่ยวตอวัน เมื่อรถบรรทุกทําการขนสงทอมายังบริเวณที่จะทําการกอสราง คนงานจะขนทอมาเรียงตามขอบแนวเสนทอ โดยเวนระยะหางที่ปลายทอไวสําหรับเปนชองทางเดินผานในการเรียง ทอ และตองมีไมรองหรือแผนรองรับเพื่อความปลอดภัยจากความเสียหายที่จะเกิดกับทอ ทั้งนี้ ในขณะที่ทําการขน ยายทอ จะตองติดตั้งกรวยจราจรบริเวณดานขางรถบรรทุก และปายเตือนใหทราบวามีการกอสรางขางหนา โดย ติดตั้งกอนถึงรถบรรทุกและหลังรถบรรทุกที่จอดอยางนอย 10-15 เมตร อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-40

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ROW 20 m. 5 m.

8 m.

5 m.

‫א‬. บริเวณที่วาง

‫ב‬. จุดวางแนว

5 m.

รูปที่ 2.10-4 ลักษณะการวางตําแหนงแนวทอของโครงการ ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-41

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

เจาของโครงการจะกําหนดเงื่อนไขการขนยายและการจัดเก็บทอลําเลียงปโตรเลียมและอุปกรณ ประกอบอื่นๆ ใหเปนเงื่อนไขแนบทายสัญญาวาจางบริษัทผูรับเหมา โดยระบุใหผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังตอไปนี้ 1) การขนสงทอของบริษัทผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เชน API RP 5L1 หรือ API RP 5L5 โดยผูรับเหมาจะตองนําเสนอวิธีการขนสงและอุปกรณที่ใชในการขนสง พรอมเครื่อง ปองกันทอตางๆ ตอเจาของโครงการ เพื่อพิจารณากอนดําเนินการ 2) บริษัทผูรับเหมาจะตองจัดเตรียมสิ่งจําเปนสําหรับการรับทอ การยายทอลง และการจัดเก็บทอให พรอมในบริเวณพื้นที่เก็บกองทอนั้น 3) บริษัทผูรับเหมาจะตองจัดหารถบรรทุกและอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน สําหรับการเคลื่อนยายทอขึ้น รถ การขนสง การยายทอลง และการจัดเก็บในบริเวณเก็บทอ 4) บริษัทผูรับเหมาจะตองจัดเก็บทอในลักษณะที่ไดตกลงไวกับเจาของโครงการ และจะตองดูแล อยางดี เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับทอ 5) วัสดุ/ไมที่ใชในบริเวณเก็บทอนั้น ผูรับเหมาจะตองเปนผูจัดหาและรับผิดชอบคาใชจายสําหรับ ไมรองทอ และจะตองปรับใหไดระดับกอนที่จะนําทอลงวาง โดยจะตองแนใจวาการสัมผัส ระหวางทอกับไมรองนั้นมั่นคง จะตองจัดหาลิ่มไมสําหรับปองกันการพังทลายของกองทอใน แนวทอที่วางเปนฐาน 6) ไมอนุญาตใหกลิ้งทอเขาสูบริเวณเก็บทอ ทอที่มีสวนความยาวนอยกวาจะตองเก็บไวดานบน ของกองทอ ค) ขั้นตอนและวิธกี ารกอสราง การติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการ จะดําเนินการหลังจากการจัดซื้อที่ดิน และการ สํารวจออกแบบแนววางทอเสร็จสิ้น ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ซึ่งจะดําเนินการในชวงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน ใน ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ดังนี้ 1) การสํารวจรังวัดเสนทาง : สํารวจพื้นที่ของโครงการโดยรอบเพื่อวางแผนการกอสราง และทํา การออกแบบแนวทอใหมีความเหมาะสมทั้งดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดลอม และความ ปลอดภัย 2) การปรับพื้นที่ กอสรางถนนทางเขา และเคลื่อนยายอุปกรณกอสราง (Site preparation and mobilization) : สภาพพื้นที่เดิมกอนการติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม สวนใหญจะเปนพื้นที่เกษตรกรรม จึงตอง ทําการปรับสภาพพื้นที่ใหเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการลําเลียงทอและอุปกรณกอสรางเขาสูบริเวณแนววางทอ ที่กําหนดไว ในการลําเลียงเครื่องจักร/อุปกรณเขาพื้นที่ จะใชถนนที่อยูในบริเวณพื้นที่ดําเนินงานเปนเสนทาง ลําเลียงหลักเขาสูบริเวณแนววางทอ อยางไรก็ดี แนวทอบางชวงอยูหางไกลจากเสนทางคมนาคม จึงตองกอสราง ถนนทางเขาอยูในเขตทาง 20 เมตร เพื่อใชลําเลียงเครื่องจักร/อุปกรณเขาสูบริเวณแนววางทอ ถนนดังกลาวจะไดรับ การกอสรางตามมาตรฐานของเจาของโครงการ ซึ่งภายหลังจะพัฒนามาเปนถนนที่ใชสําหรับการตรวจสอบและ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-42

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

บํารุงแนววางทอ ตลอดชวงการปฏิบัติงานจะติดตั้งอุปกรณเครื่องหมายเตือนตางๆ เพื่อปองกันอันตรายจากกิจกรรม การกอสราง เชนปายหามเขา ปายแสดงวามีการกอสราง และสัญญาณไฟเตือน บริเวณที่ทําการวางทอ 3) การเคลื่อนยายทอและอุปกรณกอสรางเขาพื้นที่ (Pipe and Equipment Haul) : ทอแตละทอนจะ ถูกลําเลียงเขามาบริเวณหนางานในจุดที่มีการเรียงทอ (Pipe Stringing) เพื่อรอการเชื่อมตอและประกอบเขากับฐาน วางทอ โดยจะตองตรวจสภาพความเรียบรอยภายนอกของทอแตละทอนกอนทําการลําเลียง ขั้นตอนนี้ดําเนินการ พรอมกับการติดตั้งฐานวางทอ และการเชื่อมทอ ตรวจสอบรอยเชื่อม และติดตั้งแนวทอ 4) การเรียงทอ (Stringing Pipe) : นําทอแตละทอนมาเรียงกันไวในพื้นที่กอสรางชั่วคราว ทอจะถูก วางเรีย งในสภาพที่ไม กีดขวางเสนทางของกิจกรรมตางๆ จึงตอ งพิจารณาแนวเรียงทอ รวมกับเสนทางการนํ า เครื่องมือการติดตั้งทอเขามาในพื้นที่ 5) การดัดทอ (Bending) : ชวงของทอที่มีการหักเบี่ยงเบนจากแนว ไมวาจะเปนแนวดิ่ง เชน บริเวณที่ตองลอดทอผานถนน หรือผานคลอง หรือการเบนจากแนวระนาบ เชน หักเลี้ยวไปตามแนวถนนก็ตาม จําเปนตองมีการดัดทอ เพื่อใหทอเบี่ยงเบนในทิศทางตามตองการ การดัดทอในภาคสนาม (Field Bend) จะเปนการ ใชกรรมวิธีการดัดทอแบบดัดเย็น (Cold Bending) ซึ่งดําเนินการดวยเครื่องมือพิเศษ โดยจะยึดทอที่ปลายขางหนึ่งไว แลวตัวเครื่องจะเคลื่อนตัวไปที่ปลายอีกขางหนึ่ง ซึ่งในขณะที่เคลื่อนตัวไปนั้นแนวทอจะถูกดัดใหเบี่ยงจากแนวเดิม ออกไปตามที่ปรับตั้งไวจนทายสุดไดแนวตามที่ตองการ 6) การวางทอ (Pipe Installing) : วิธีการวางทอจะพิจารณาจากสภาพพื้นที่ที่ใชในการวางทอ สําหรับพื้นที่โครงการสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม มีที่พักอาศัยสลับกับพื้นที่โลงอยูริมสองขางทางของแนวทอ และ บางบริเวณตัดกับถนนสายหลัก ดังนั้น จากการใชประโยชนที่ดินตลอดแนวทอมีความแตกตางกัน ทําใหตองใช วิธีการวางทอที่แตกตางกัน โดยวิธีการวางทอแบงออกเปน 3 วิธีใหญๆ คือ  การวางบนชั้นวาง (Pipe Rack) จะดําเนินการในพื้นที่ทั่วไป โดยการติดตั้งฐานวางทอ (ทอลอย) (Pipe Support Installing) ในขณะปรับสภาพพื้นที่ จะเริ่มการติดตั้งฐานวางทอไป ดวย โดยใชเครื่องจักรตอกลงบนสวนขาของฐานวางทอ เพื่อเสริมความแข็งแรง จากนั้นจะ นําสวนคานมาเชื่อมประกอบ (ดูภาพที่ 2.10-2)  การดันลอด กรณีการติดตั้งทอลําเลียงปโตรเลียมแบบลอดใตถนน จะทําการกอสรางแบบ ดันลอด โดยทอจะไมถูกกดทับดวยดิน ซึ่งเจาของโครงการจะทําถนนเปนลักษณะคลาย อุโมงคเพื่อใหทอลอดผานใตถนน (ดูภาพที่ 2.10-6) ซึ่งกระบวนการขุดทางลอดใตถนน สําหรับใหทอลําเลียงผาน จะตองทําผนังคอนกรีตและเสริมเหล็ก เพื่อเสริมความแข็งแรง ใหกับทางลอด การทํ าผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสํา หรับทางลอด เริ่มจากการหลอผนั ง คอนกรีตโดยติดตั้งแบบหลอคอนกรีต และเทคอนกรีตลงในแบบหลอ หลังจากถอดแบบ หลอคอนกรีตแลว วางแผนคอนกรีตดานบน พรอมทั้งปรับปรุงผิวหนาพื้นคอนกรีตให เสมอกับแนวถนนเดิม จากนั้นจึงทําการเสริมความแข็งแรงโดยการทํา Sand backfill และ เก็บงานและทําความสะอาด ความสามารถในการดันลอดจะจํากัดความยาวประมาณ 100 เมตร

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-43

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

 การวางทอโดยวิธีวางบนสะพานวางทอ (Pipe Bridge) กรณีวางทอขามลําน้ําสาธารณะ จะตองทําสะพานเพื่อเปนฐานวางทอ โดยขุดดินเพื่อทํางานกอสรางฐานรากสําหรับเสาค้ํา ยันสะพาน ติดตั้งเสาค้ํายันทั้งสองขางของลําน้ํา และใชเครนยกตัวโครงสรางสําหรับทอ ลําเลียงมาวางไวบนเสาค้ํา และทําการติดตั้งและเชื่อมโครงสรางหนางาน ในขณะติดตั้งจะมี ผาตาขาย เพื่อปองกันการตกหลนของอุปกรณติดตั้งลงในแหลงน้ํา เมื่อติดตั้งสะพานขามลํา น้ําสาธารณะแลว จึงวางทอ และเก็บงานและทําความสะอาด (ดูภาพที่ 2.10-5) 7) การเชื่อมทอ ตรวจสอบรอยเชื่อม และติดตั้งแนวทอ (Welding & Fitting) : ทอที่ลําเลียงมา เตรียมไวบริเวณแนววางทอแตละทอนซึ่งมีความยาว 12 เมตร จะถูกนํามาจัดใหอยูตําแหนงที่ตรงกัน (Line-up) บน ฐานวางทอ จากนั้นจะถูกเชื่อมตอเขาดวยกันโดยชางเชื่อมที่ผานการการอบรมและทดสอบ และเปนไปตามขั้นตอน และวิธีการที่ไดรับการยอมรับแลว วิธีการเชื่อมนี้จะตองถูกกําหนดขึ้นและทดสอบใหมั่นใจวาชิ้นงานที่ไดจากการ เชื่อมเปนไปตามมาตรฐาน หลังจากการเชื่อม รอยเชื่อมระหวางทอแตละทอนจะไดรับการตรวจสอบโดยวิธี (Non Destructive Test, NDT) หรือการเอ็กซเรย และอานผลโดยผูเชี่ยวชาญเพื่อใหรอยเชื่อมไมมีขอบกพรองและเปนไป ตามมาตรฐาน รอยเชื่อมที่ไมผานตามมาตรฐานการตรวจสอบจะตองไดรับการแกไข และตรวจสอบดวยวิธี NDT อีกครั้งหนึ่ง จนเมื่อการตรวจสอบแลวเสร็จทุกแนวรอยเชื่อม (กําหนดใหตรวจสอบ 100 % ของแนวรอยเชื่อม) เปน อันเสร็จสิ้นการวางแนวทอ 8) การทดสอบรอยรั่วของทอดวยวิธีชลสถิตย (Hydrostatic Test) : การตรวจสอบรอยรั่วตลอด แนวเสนทอดวยแรงดันน้ํา เริ่มดวยการปดปลายทอทั้งสองดานใหสนิท จากนั้นเติมน้ําธรรมชาติลงไปในเสนทอจน เต็มแลวใช Hydrotest pump เพิ่มแรงดันน้ําในเสนทอจนถึงประมาณ 1.5 เทา ของความดันที่ใชออกแบบ จากนั้นคง ความดันไวประมาณ 30 นาที และทําการตรวจสอบรอยรั่วตลอดแนวทอ หากความดันภายในทอวัดไดเทาเดิมแสดง วาการเชื่อมทอมีความสมบูรณ แตถาความดันลดลง (Pressure drop) แสดงวามีการรั่วไหล ซึ่งตองตรวจสอบหาจุดที่ รั่วไหลและแกไขตอไป น้ําธรรมชาติที่ใชในการทดสอบจะลําเลียงโดยรถน้ํามาจากสถานีผลิตลานกระบือและจะ บรรทุกกลับไปอัดลงหลุมอัดกลับน้ําภายในสถานีผลิตลานกระบือ 9) การตรวจสอบความเรียบรอยขั้นสุดทายและทดสอบระบบ (Inspection and Commissioning) เปนการตรวจสอบความเรียบรอยของเสนทอทั้งหมด รวมถึงการ Tie-in แนวทอเขากับสถานีควบคุมความดันบริเวณ ฐาน โดยกอนการสงจายปโตรเลียมจะตองมีการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบการทํางานของทอ ใชเวลาประมาณ 1 เดือน และเมื่อพบวาไมมีขอผิดพลาดใดๆ จากการทดสอบ โครงการจะเริ่มทําการขนสงปโตรเลียมทางเสนทอเขาสู สถานีผลิต ตามแผนงานตอไป 10) การทําความสะอาดและฟนฟูสภาพพื้นที่ (Re-instatement) : หลังจากการวางทอแลวเสร็จ เศษ วัสดุตางๆ ที่เกิดจากการกอสรางจะถูกเก็บขนออกนอกพื้นที่ทั้งหมด สภาพถนนเลียบแนวทอจะตองอยูในสภาพดี ถาพบวายังไมเรียบรอย เปนหลุมเปนบอ จะดําเนินการซอมแซมและปรับสภาพใหราบเรียบกอนเปดใหใชงาน ตัวอยางขั้นตอนการวางทอลําลียงปโตรเลียมแสดงดังภาพที่ 2.10-7

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-44

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

1) การปรับพื้นทีก่ อสรางถนนเลียบแนวทอในเขตทาง 20 ม.

3) การเชื่อมประกอบสวนคานเขากับตัวขา

5) การเชื่อมประกอบทอเขาดวยกัน

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2) ติดตั้งฐานวางทอ โดยเริ่มจากการตอกสวนขาตามแนวที่กําหนด

4) ทอจะถูกนํามาจัดเรียงบนฐานวางทอเพือ่ รอการเชื่อมประกอบ

6) การตรวจสอบรอยเชื่อมดวยวิธี NDT

ภาพที่ 2.10-7 การวางแนวทอลําเลียงปโตรเลียม

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-45

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

7) การทดสอบรอยรั่วของทอดวยวิธีชลสถิตย (Hydrostatic test)

9) การขุดเปดรองเพื่อดันทอลอดผานถนน (Pipe jacking)

แนวคลอง

ถนนขามคลอง

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

8) ทอจะไดรับการ Tie-in เขากับ Mainifold ในฐานผลิต

((10) ทอน้ํามันและทอกาซจะไดรับการหุมดวยฉนวนสวมอยู ในปลอกทอ (Pipe sleeve)

แนวคลอง

11) ทอทีว่ างขามคลองจะถูกฝงไปในถนนทางขาม

12) เปดรองกวาง 1 ม. เพื่อดันทอผาน

ภาพที่ 2.10-7 การวางแนวทอลําเลียงปโตรเลียม (ตอ)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-46

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2.10.1.5

การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบทอลําเลียง การตรวจสอบบํารุงรักษาระบบทอลําเลียงของเจาของโครงการ ประกอบดวยการบํารุงรักษาระบบทอ ลํ า เลี ย งระหว า งฐานผลิ ต และระบบท อ ภายในฐานผลิ ต ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การตามแนวทางในการตรวจสอบและ บํารุงรักษาของเจาของโครงการ หรือ Maintenance Strategy-Bulklines (ภาคผนวก ค.6) สรุปไดดังนี้ ก) การตรวจสอบและบํารุงรักษาสภาพภายนอกทอ และแนวเขตที่ดินของแนววางทอ การตรวจสอบ และบํารุงรักษาแนวเขตทางตลอด 2 ฝง ของแนวทอ จะดําเนินการควบคูไปกับการ ตรวจสอบสภาพภายนอกทอ ตามความเหมาะสม ดังนี้ - ตรวจสอบการเขาครอบครอง บุกรุก หรือดําเนินการใดๆ ในพื้นที่เขตทาง โดยมิไดรับอนุญาต ไดแก การปรับสภาพพื้นที่ การนําเครื่องจักร/ยานพาหนะขนาดใหญผานขามแนววางทอ ฯลฯ - ตรวจสอบสภาพพื้นที่เขตทาง ไดแก การชํารุดทรุดโทรมของแนวเขตที่ดิน การพังทลายของดิน การควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช - ตรวจสอบสภาพ ความเรียบรอยของฉนวนหุมทอ (Pipe Coating) ในบริเวณที่วางลอด Block Culvert ดําเนินการทุก 1 ป - ตรวจสภาพความแข็งแรงของฐานวางทอ Pipe Support Block Culvert ที่วางลอดใตถนน - ตรวจสภาพการกัดกรอนภายนอกทอ (External Corrosion) ข) การปองกันการกัดกรอน และตรวจสอบความหนาของทอ สภาพแวดลอมจะมีผลตอการกัดกรอนผิวทอ ทําใหผิวทอบางลงและอาจเกิดการรั่วไหลขึ้น ระบบ ทอลําเลียงจะไดรับการออกแบบเพื่อปองกันการกัดกรอนผิวทอตามมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 โดยทอทุกเสนที่ วางลอดถนน หรือแหลงน้ําจะไดรับการหุมดวยฉนวน สวนการบํารุงรักษาแนวทอ ไดกําหนดใหทําการตรวจสอบ ความหนาของทอตาม Integrity Management Procedures เพื่อใหมั่นใจวาแนวทอมีสภาพดีอยูเสมอ ไดแก การ ตรวจสอบผิวทอดวยวิธี Ultrasonic Wall Thickness Measurement ทุก 1 ป สําหรับเสนทอที่วางใหม และทุก 5 ป สําหรับแนวทอในบริเวณที่หุมดวยฉนวน และสวนที่เปน Bare Metal ค) การตรวจสอบการทํางานของระบบวาลวควบคุม ประกอบดวย การตรวจสอบการทํางานของวาลวควบคุมบริเวณหัวหลุมผลิต วาลวควบคุมความดัน บริเวณ Manifold ซึ่งไดกําหนดใหดําเนินการปละ 2 ครั้ง ง) การทําความสะอาดภายในเสนทอ เมื่อใชงานทอไประยะหนึ่ง จะมีคราบน้ํามันหรือไขเกาะตามผนังทอ สงผลใหเกิดการสูญเสียความ ดันภายในเสนทอ โครงการจะทําความสะอาดภายในเสนทอโดยวิธี Pigging ซึ่งประกอบดวยอุปกรณ Pig Launcher ซึ่งจะปลอยอุปกรณ (Pig) และน้ํายาทําความสะอาด วิ่งผานเขาไปในเสนทอ คราบน้ํามัน/ไขจะถูกลางออกมาที่ ปลายทออีกดานเพื่อนําออกไปกําจัด สวน Pig จะวิ่งเขาสูตัวรับ (Pig Receiver)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-47

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

จ) การบํารุงรักษาระบบทอภายในฐานผลิต การบํารุงรักษาทอผลิตและอุปกรณตางๆ ในฐานผลิต เชน Manifold ฯลฯ โครงการจะปฏิบัติตาม แผนการบํารุงรักษาของเจาของโครงการ หรือ Flowlines and Well Gas Life Lines Maintenance Strategy (ภาคผนวก ค.7) โดยมีระยะเวลาและความถี่ของการตรวจสอบและบํารุงรักษาขึ้นอยูกับอัตราการผุกรอน/การกัด กรอน (Corrosion/erosion rate) และอายุการใชงานของอุปกรณนั้นๆ ซึ่งไดจากการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งโดยทั่วไปมีระยะเวลาการบํารุงรักษาสรุปไดดังตารางที่ 2.10-2 ตารางที่ 2.10-2 ความถี่ และวิธีการบํารุงรักษาระบบทอภายในฐานผลิต รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ความถี่

ทอที่ติดตั้งใหม (New installed flowline และ Gas lift line) - ตรวจสอบความหนาของผนังทอดวยระบบ Ultrasonic - สําหรับทอที่ฝงดิน จะตรวจสอบสภาพของบริเวณทีม่ ีการเคลือบ/หุมทอ (Pipe coating) ทอที่วางผานคลอง คู หรือทางน้าํ (Flowline and gas lift line in open trenches) - ตรวจสอบความหนาของผนังทอดวยระบบ Ultrasonic (Uncoated pipe) - สําหรับทอที่ฝงดิน จะตรวจสอบสภาพของบริเวณทีม่ ีการเคลือบ/หุมทอ (Pipe coating) - ตรวจสอบความหนาของผนังทอ (Flowline และ Gas lift line) ดวยระบบ Ultrasonic - ตรวจสอบสภาพการกัดกรอน สภาพของ Coating โดยขุดเปดหนาดินเปนความยาว 2-2.5 เมตร ใน 2 บริเวณ คือ แนวทีอ่ ยูใกล Well head และ Manifold

ทุก 1 ป

ทุก 5 ป

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2553

2.10.2

การเดินระบบทอลําเลียง

การลําเลียงปโตรเลียมในระยะเดินระบบทอลําเลียง จะดําเนินการเมื่อมีปริมาณสํารองปโตรเลียมใน แหลงกักเก็บมากเพียงพอสําหรับการผลิตในระยะยาว และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย โดยจะวางแนวทอลําเลียง ปโตรเลียมจากฐานผลิตเชื่อมเขากับระบบโครงขายระบบทอลําเลียงปโตรเลียมที่มีอยูเดิม 2.10.2.1

การปรับปรุงพื้นที่ฐานผลิตเพื่อรองรับแนวทอลําเลียง การปรับปรุงพื้นที่ฐานผลิตจะดําเนินการไปพรอมกับการวางแนวทอลําเลียง โดยเครื่องจักร/อุปกรณที่ ใชในการผลิต ไดแก เครื่องแยกสถานะ (Production Separator) เครื่องดักอนุภาคไฮโดรคารบอน (Flare Knock Out Drum) ปลองเผากาซและบอ Flare pit ถังเก็บกักน้ํามันดิบ (Crude Tank) ทอภายในฐานผลิต รวมถึงสํานักงาน และ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จะถูกรื้อถอนและเคลื่อนยายออกนอกพื้นที่เพื่อนําไปใชงานในพื้นที่อื่นตอไป สวน โครงสรางถาวรภายในฐาน ไดแก ฐานคอนกรีตรองรับแทนเจาะ (Concrete Pad) และบอเก็บน้ํา (Concrete Pit) จะ คงสภาพไวเชนเดิม โดยองคประกอบที่จะกอสรางติดตั้งเพิ่มเติม ไดแก ชุดวาลวควบคุมความดัน (Manifold) ซึ่งจะ ติดตั้งบนพื้นดาดคอนกรีตในบริเวณที่วางริมรั้วของฐานผลิตเพื่อทําหนาที่ปรับลดความดันจากภายในหลุมผลิตกอน อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-48

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

สงผานเขาสูระบบทอลําเลียง1 และรวบรวมของไหลที่ผานมาตามทอจากหลุมผลิตอื่นๆ เขาสูระบบทอหลัก กอน สงผานเขาสูสถานีผลิตลานกระบือตอไป ดังนั้น ภายหลังการปรับปรุงสภาพพื้นที่แลวเสร็จ ในบริเวณพื้นที่ฐานผลิตจะโลงวาง ไมมีเครื่องจักร/ อุปกรณใดๆปรากฏอยู จะมีเพียงชุดวาลวหัวบอ (Wellhead หรือ Christmas Tree) ชุดวาลวควบคุมความดัน (Manifold) และทอ 3 นิ้วเชื่อมระหวางหลุมผลิตกับ Manifold เทานั้น รวมถึงจะไมมีพนักงานอยูประจําที่ฐานผลิต แตอยางใด ยกเวนการเขามาตรวจสอบความเรียบรอย หรือซอมบํารุงตางๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ งานประจําเทานั้น ตัวอยางแสดงองคประกอบภายในฐานผลิตแสดงในภาพที่ 2.10-8

ชุดวาลวหัวบอ (Christmas tree)

ชุดวาลวควบคุมแรงดัน (Manifold)

ภาพที่ 2.10-8 องคประกอบบางสวนภายในฐานผลิตในระยะการเดินระบบทอลําเลียง 2.10.2.2

กระบวนการผลิตในพื้นที่ฐานผลิต กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในฐานผลิต จะดําเนินการโดยระบบอัตโนมัติ ปโตรเลียมจากแหลงกักเก็บจะ ไหลขึ้นสูปากหลุมโดยแรงดันตามธรรมชาติเขาสูระบบทอลําเลียง ดังนั้น จึงไมจําเปนตองมีเจาหนาที่อยูประจําเพื่อ ควบคุมการผลิตแตอยางใด โดยเมื่อการปรับปรุงสภาพพื้นที่ฐานผลิต และวางแนวทอลําเลียงตามแผนงานแลวเสร็จ ปลายแนวทอทั้งสองฝงจะไดรับการเชื่อมตอ (Tie-in) เขากับชุดวาลวควบคุม (Manifold) ทั้งจากตนทาง กับชุดวาลว ปลายทาง จากนั้นจึงเริ่มทําการทดสอบระบบ (Commissionning) เพื่อตรวจสอบใหมั่นใจวาระบบดําเนินการดวย ความเรียบรอยไมมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น จึงเริ่มเปดการผลิตตามแผนที่กําหนดไว โดยปโตรเลียมจากหลุมผลิตตางๆ ในฐานผลิตของโครงการ จะผานขึ้นสูปากหลุมดวยแรงดันตามธรรมชาติภายในหลุม (ประมาณ 2,000 psi) ผานเขา สูระบบวาลวหัวบอ (Christmas Tree) ซึ่งจะลดแรงดันลงกอนผานเขาสูทอขนาด 3 นิ้วภายในฐานผลิตเขาสูชุดวาลว ควบคุมความดัน (Manifold) เพื่อปรับลดความดันใหเหลือประมาณ 100-300 psi กอนสงผานเขาสูระบบทอลําเลียง 1

ความดันที่หัวบอ (Wellhead pressure) โดยเฉลี่ยจะอยูประมาณ 2,000 psi ในขณะที่ความดันปกติ (Operating pressure) ของระบบทอลําเลียงอยู ที่ประมาณ 100-300 psi จึงตองปรับลดความดันจากหลุมผลิตกอนสงผานระบบทอ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-49

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ขนาด 10 นิ้ว ที่เชื่อมเขากับโครงขายระบบทอลําเลียงที่มีอยูเดิม เพื่อสงปโตรเลียมไปเขาสูกระบวนการผลิตที่สถานี ผลิตลานกระบือที่อยูปลายทางตอไป 2.10.2.3 แรงงานและการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค ก) การจัดสรรแรงงาน การติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียม ดําเนินการโดยผูรับเหมาประจําของเจาของโครงการ ซึ่งมี ประสบการณในการติดตั้งแนววางทอบริเวณแหลงผลิต โดยมีจํานวนพนักงานประมาณ 40 คน ดังนี้ - วิศวกรโครงการ (Project Engineer) จํานวน 1 คน - วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA/QC) จํานวน 1 คน - เจาหนาที่ความปลอดภัย (HSE Officer) จํานวน 1 คน - ชางเชื่อม (Welder) จํานวน 8 คน - ชางประกอบแนวทอ (Fitter) จํานวน 10 คน - คนงาน จํานวน 15 คน - คนขับรถเครน/รถบรรทุกวัสดุกอสราง จํานวน 4 คน ข) ที่พักพนักงาน พนักงานทั้งหมดจะไมพักอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่กอสรางแตอยางใด โดยจะเดินทางแบบเชาไปเย็นกลับระหวางพื้นที่หนางานและบานพักอาศัย ซึ่งเปนบานพักที่บริษัทผูรับเหมาจัดไวใหในเขตเทศบาลตําบล ลานกระบือ ค) การจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณู ป โภคต า งๆ ในบ า นพั ก พนั ก งานจะได รั บ การบริ ก ารจากหน ว ยงานท อ งถิ่ น ที่ ใหบริการอยูเดิม โดยบริษัทผูรับเหมาจะรับผิดชอบในการชําระคาบริการสาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟา น้ําประปา การกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ สําหรับ ระบบสาธารณูปโภคบริเวณหนางานมีรายละเอียดดังนี้ - ระบบไฟฟา : มาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล - น้ําใชในชวงติดตั้งทอลําเลียง : น้ําใชสําหรับการอุปโภคของคนงานและพนักงาน จํานวน 40 คน ซึ่งสวนใหญเปนคนของบริษัทผูรับเหมา จะซื้อน้ําจากเอกชนที่มีบริการขนน้ํา ซึ่งคาดวาจะมีการ ใชน้ําประมาณ 2.8 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดจากอัตราการใชน้ํา 70 ลิตร/คน/วัน สําหรับสํานักงาน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, 2537) สวนน้ําดื่มจะซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด สําหรับน้ําใชในการทดสอบรอยรั่วของทอดวยวิธีชลสถิตย จะบรรทุกมาโดยรถน้ําจากสถานี ผลิตลานกระบือ - ระบบปองกันอัคคีภัย: มีถังดับเพลิงขนาด 9 กิโลกรัม ชนิดผงคารบอนอยูประจําพื้นที่กอสราง - หองสุขา : มีหองสุขาสําเร็จรูปเคลื่อนที่ประจําบริเวณพื้นที่กอสรางแนวทอ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-50

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.10.2.4

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

การจัดการมลสารและของเสียในระยะการติดตั้งและเดินระบบทอลําเลียง

1. การระบายสารมลสารทางอากาศ/เสียง ในชวงการวางแนวทอลําเลียง จะเกิดฝุนฟุงกระจายจากการปรับสภาพพื้นที่เพื่อกอสรางถนนเลียบ ไปตามแนววางทอ ปริมาณฝุนฟุงกระจายเมื่อประเมินจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร Box model พบวา ปริมาณฝุน ละอองรวมที่เกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 0.1 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดดูในบทที่ 5) เมื่อนําคาการตรวจวัด ปริมาณฝุนละอองสูงสุดที่มีการตรวจวัดในปจจุบันบริเวณสถานีตรวจวัดที่อยูใกลเคียงกับถนนเลียบแนวทอ คือ พื้นที่ออนไหวใกลแนวทอ NKP-B ไปยัง NTU-A (A1) พื้นที่ออนไหวใกลแนวทอ RTG-B ไปยัง RTG-B (A2) และ พื้นที่ออนไหวใกลแนวทอ PKM-E ไปยัง PKM-A (A3) มีคาอยูระหวาง 0.025-0.060 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร มา รวมกับปริมาณฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางถนนเลียบแนวทอ (0.1 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) พบวา ปริมาณฝุนละอองบริเวณพื้นที่ออนไหวทั้ง 3 สถานี จะเพิ่มขึ้นเปน 0.125-0.160 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาไม เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อยางไรก็ดี การฟุงกระจายจะเกิดขึ้นชั่วคราว โดยการปฏิบัติงานในปจจุบัน เจาของโครงการไดจัด ใหมีรถบรรทุกน้ําอยูประจําในพื้นที่กอสรางเพื่อสามารถฉีดพรมน้ําไดตลอดเวลาเมื่อเกิดการฟุงกระจายของฝุน ละอองขึ้น สวนการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณจะทําใหเกิดเสียงดัง แตจะเกิดขึ้นเฉพาะชวงการกอสรางถนน เลียบแนวทอ สวนในระยะดําเนินการ การระบายมลสารทางอากาศและเสียงดังจากการทํางานของระบบทอลําเลียง และอุปกรณประกอบตางๆ จะเกิดขึ้นนอยมาก การจัดการมีเพียงการตรวจสอบจุดเชื่อมตอ ระบบวาลวตางๆ ตาม แผนบํารุงรักษา 2. การจัดการน้ําเสีย/การระบายน้ําทิ้ง น้ําเสียที่เกิดขึ้นจะมีเฉพาะในชวงการติดตั้งแนวทอลําเลียงปโตรเลียมเทานั้น โดยเปนน้ําเสียจาก กิจกรรมของคนงาน ไดแก น้ําใชในหองน้ํา/หองสวม น้ําใชในการซักลาง ฯลฯ จากที่พักคนงาน และในพื้นที่ กอสราง คาดวามีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 6.4 ลูกบาศกเมตร/วัน (รอยละ 80 ของอัตราการใชน้ําที่ 200 ลิตร/ คน/วัน, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2543) น้ําเสียสวนใหญประมาณรอยละ 70 หรือประมาณ 4.5 ลูกบาศกเมตร/วัน เกิดขึ้นที่บานพักคนงานในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ ซึ่งจะไดรับการบําบัดดวยระบบ บําบัดของบานพักพนักงาน น้ําเสียสวนที่เหลือประมาณ 1.9 ลูกบาศกเมตร/วัน จะเกิดขึ้นที่พื้นที่กอสราง ซึ่ง ผูรับเหมาไดจัดเตรียมหองสุขาแบบสําเร็จรูปเคลื่อนที่ไวในพื้นที่ปฏิบัติงาน ใหมีเพียงพอกับจํานวนพนักงาน ไมมี การระบายออกสูสภาพแวดลอมแตอยางใด สําหรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําที่ใชในการทดสอบรอยรั่วของทอดวยวิธี ชลสถิตย หลังจากเชื่อมตอแนวทอและทดสอบรอยรั่วของทอดวยวิธีชลสถิตยเสร็จแลว ปริมาณน้ําที่ใชทดสอบรอย รั่วของทอทั้ง 3 แนว รวมทั้งสิ้นประมาณ 647.83 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนน้ําที่ไมมีการผสมสารเคมีใดๆ จะถูกลําเลียง กลับไปอัดลงหลุมอัดน้ํากลับภายในสถานีผลิตลานกระบือ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-51

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3. ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในระยะติดตั้งและดําเนินการของงานวางทอลําเลียงปโตรเลียม จะไมมีของเสียอันตรายเกิดขึ้น ขยะ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงนี้ เกิดจากกิจกรรมของคนงานในภาคสนาม ซึ่งมีนอยมากเนื่องจากคนงานทั้งหมดทํางาน แบบเชาไป-เย็นกลับ โดยคาดวาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงานสูงสุด 40 คน จะเทากับ 40 กิโลกรัม/วัน (ประเมินจากอัตราการเกิดมูลฝอยที่ 1 กิโลกรัม/คน/วัน, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2543) ซึ่งประมาณ รอยละ 70 หรือ 28 กิโลกรัม/วัน จะเกิดขึ้นที่บานพักคนงาน สวนขยะมูลฝอยอีกประมาณ 12 กิโลกรัม/วัน จะเกิดขึ้น ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งผูรับเหมาจะจัดใหมีถังขยะขนาด 200 ลิตร ประจําอยูบริเวณพื้นที่กอสรางในการรองรับขยะ มูลฝอยดังกลาว เมื่อเสร็จงานในแตละวันจะเก็บขนไปที่สถานีผลิตลานกระบือเพื่อกําจัดเชนเดียวกับขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นที่บานพักคนงาน สวนเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสราง จะเก็บไวที่คลังเก็บวัสดุของเจาของโครงการที่ ต. ลานกระบือ ปริมาณ คุณสมบัติ และการจัดการมลสารและของเสียตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงการติดตั้งและเดิน ระบบทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการ สรุปไดดังตารางที่ 2.10-3

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-52

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.10-3 สรุปการจัดการมลสารและของเสียทีเ่ กิดขึ้นจากกิจกรรมการติดตั้งและเดินระบบทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการ ประเภทมลสาร/ ของเสีย มลสารทางอากาศ

เสียงรบกวน

น้ําเสีย/น้ําทิ้ง น้ําเสียจากพนักงาน

อีอารเอ็ม-สยาม 52055.PTTEP

แหลงกําเนิด ฝุนฟุงกระจายจากการ กอสรางแนวถนนเลียบทอ ลําเลียง

ปริมาณที่เกิดขึน้ / อัตราการระบาย - ฝุนประมาณ 0.125-0.160 ลบ.ม.

คุณสมบัติ

การรวบรวม/กักเก็บ

การกําจัด/การจัดการ

เปนอนุภาคดิน/ทราย ทําใหเกิด ความรําคาญ และถาสัมผัสเปน เวลานานจะทําใหเกิดการระคาย เคืองตอระบบหายใจ เปนกาซพิษ มีผลตอสุขภาพถา ไดรับติดตอกันเปนเวลานาน

-

จั ด ให มี ร ถบรรทุ ก น้ํ า ประจํ า พื้นที่กอสรางเพื่อฉีดพรมน้ําใน บริเวณที่เกิดการฟุงกระจาย

-

ปริมาณนอยมาก สามารถปลอย ระบายไปในอากาศได ควบคุม การใชเชื้อเพลิงที่มีกํามะถันต่ํา

การเผาไหม เ ชื้ อ เพลิ ง ของ - คารบอนมอนอกไซด 0.007 ppm เครื่องจักร/เครื่องยนตที่ใช - ไนโตรเจนไดออกไซด 0.12 ppm - ไฮโดรคารบอน 0.07 ppm ในการกอสราง - ซัลเฟอรไดออกไซด 1.39x10-3 ppm เ สี ย ง ดั ง เ ป น ร ะ ย ะ มี ค า ไ ม การทํางานของเครื่องจักร - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ระหวาง 59.2-68.7 เดซิเบลเอ แตกตางจากระดับเสียงพื้นฐาน อุปกรณกอสราง ของพื้นที่โดยรอบ

น้ําเสียจากสุขา/น้าํ อาบ/ซัก ลาง

- 6.4 ลบ.ม./วัน จําแนกเปน 4.5 ลบ. ม./วัน เกิดขึ้นทีบ่ า นพัก และ 1.9 ลบ.ม./วัน เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงานของโครงการ

เหมือนกับน้าํ ทิ้งชุมชนทั่วไป

-

ประชาสัมพันธการกอสรางและ ทํางานเฉพาะชวงเวลากลางวัน เท า นั้ น และมี ม าตรการแก ไ ข ผลกระทบ โดยการติดตั้งกําแพง กั้น เสี ยงในขณะที่ทํ า การติด ตั้ ง ทอลําเลียงผานพื้นที่ชุมชน รวบรวมผ า นระบบท อ ของเครื่ อ ง บําบัดโดยระบบบําบัดแบบบอ สุขภัณฑ/ทอน้ําทิ้งตางๆ เขาสูระบบ เกรอะ-บอซึม บํ า บั ด แบบบ อ เกรอะ-บ อ ซึ ม ภายใน บ า นพั ก พนั กงาน ส วนในพื้ น ที่ ปฏิบัติงาน จะกักเก็บไวในถังเก็บของ หองสุขาสําเร็จรูป เมษายน 2557 2-53

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.10-3 (ตอ) ประเภทมลสาร/ ของเสีย น้ําทิ้งจากการทดสอบ ทอ

มูลฝอย/ของเสีย ขยะมูลฝอยทัว่ ไป

อีอารเอ็ม-สยาม 51046.PTTEP

แหลงกําเนิด

ปริมาณที่เกิดขึน้ / อัตราการระบาย น้ํ า ใช ใ นการทดสอบรอยรั่ ว - 647.83 ลบ.ม. ข อ ง ท อ ด ว ย วิ ธี ช ล ส ถิ ต ย (Hydrostatice Test)

กิ จ ก ร ร ม ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น - 40 กก./วัน จําแนกเปน 28 กก./วัน บ า นพั ก และพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน จะเกิดขึ้นทีบ่ านพัก และ 12 กก./ ของโครงการ วัน จะเกิดขึ้นทีพ่ นื้ ที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

การรวบรวม/กักเก็บ

การกําจัด/การจัดการ

เป น น้ํ า ที่ ไ ม ผ สมสารเคมี ใ ดๆ ที่ เมื่อทดสอบแลวเสร็จจะถายกลับ อั ด กลั บ ที่ ห ลุ ม อั ด กลั บ น้ํ า ลําเลียงมาจากสถานีผลิตลานกระบือ เขาสูรถบรรทุกน้ําเพื่อลําเลียงไป ภายในสถานีผลิตลานกระบือ ระบายลงสูสระน้ําหรืออัดกลับที่ หลุมอัดกลับน้ําภายในสถานีผลิต ลานกระบือ ขยะชุ ม ชนทั่ ว ไปประกอบด ว ย รวบรวมใสภาชนะเพื่อนําสงกําจัด กําจัดตามความเหมาะสมของ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร ฯลฯ ที่สถานีผลิตลานกระบือ ประเภทของขยะ ณ สถานี ผลิตลานกระบือ

เมษายน 2557 2-54

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.11

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และการจัดการ

กิจกรรมตางๆ ของโครงการ ทั้งในการติดตั้งและเดินระบบทอลําเลียง จะดําเนินการภายใตระบบการ จัดการดานความปลอดภัย ความมั่นคง สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมของเจาของโครงการ (Safety, Security, Health and Environmental Management System, SSHE-MS) ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคน บริษัทผูรับเหมา ผูมี สว นได/ส วนเสี ย รวมทั้ งสาธารณชนภายนอก ทั้ง ที่เ กี่ย วข อ งกับ กิจ กรรมโครงการโดยตรง หรื ออาจได รั บ ผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ จะไดรับความคุมครองในดานความปลอดภัย ความมั่นคง สุขภาพอนามัย และ สิ่งแวดลอม ภายใตกรอบของระบบดังกลาว สรุปไดดังนี้ 2.11.1

การจัดการดานความปลอดภัยและการจัดการเหตุฉุกเฉิน

การจัดการดานความปลอดภัยของเจาของโครงการ ประกอบดวยระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือมาตรการ ดําเนินการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผูรับเหมาหลัก/ผูรับเหมาชวง หรือผูมีสวน ได/สวนเสีย ครอบคลุมลักษณะงานทุกประเภท ที่สําคัญมีรายละเอียดดังนี้ 2.11.1.1

ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบผจญเพลิง การออกแบบและติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยและระบบผจญเพลิงในแตละชวงกิจกรรมของโครงการ จะสอดคลองตามมาตรฐาน NFPA 15 Edition 2002 เชนเดียวกันกับการดําเนินการในพื้นที่ฐานและฐานผลิตอื่นๆ ของเจาของโครงการ โดยในชวงระยะกอสรางซึ่งจะมีการติดตั้งและวางทอลําเลียง จะมีเฉพาะในชวงเชื่อมประกอบ แนวทอที่ตองใชกาซไวไฟและไฟเทานั้นที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย จึงกําหนดใหมีอุปกรณถังดับเพลิง ABC ขนาด 9 กิโลกรัม จํานวน 2-3 ถัง ประจําในพื้นที่กอสราง (ภาพที่ 2.11-1) กรณีที่ตองใชน้ําดับเพลิง ก็จะมีเครื่องสูบน้ํา ทําการสูบจากแหลงน้ําในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 2.11-1 ตัวอยางอุปกรณปองกันอัคคีภัยที่ประจําอยูในพื้นที่กอสราง

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-55

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ระบบปองกันอัคคีภัยและผจญเพลิงในระยะเดินระบบทอลําเลียง จําแนกไดเปน 2 สวน คือ 4.1) บริเวณฐานผลิต ซึ่งจะผลิตดวยแรงดันตามธรรมชาติภายในหลุมผลิต ภายในฐานผลิตจะปรากฏ เฉพาะวาลวหัวบอ (Christmas Tree) Manifold และระบบทอลําเลียงเทานั้น ไมมีเจาหนาที่ประจําที่ฐานแตอยางใด อุปกรณดับเพลิงที่จัดเตรียมไวจะมีเฉพาะถังดับเพลิง ABC ขนาด 9 กิโลกรัม และน้ําดับเพลิงจากบอเก็บน้ํา (Concrete pit) ขนาด 1,200 บารเรล ภายในฐานเทานั้น 4.2) สถานีผลิตลานกระบือ ประกอบดวยชุดถังดับเพลิงขนาดตางๆ ดังตารางที่ 2.11-1 นอกจากนี้ ยังมีระบบหัวฉีดน้ําดับเพลิง ปม น้ําดับเพลิงสําหรับในบริเวณพื้นที่หนวยผลิต (Process Area) และลานถัง ที่ไดรับ การออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวของ อนึ่ง ในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน โดยเฉพาะเกิดอัคคีภัยซึ่งเกินกวาขีดความสามารถในการควบคุม ของผูรับเหมาหรือเจาของโครงการ ณ ที่เกิดเหตุจะจัดการไดเอง เจาของโครงการจะมีการประสานงานกับทีมฉุกเฉิน ที่ประจําอยูที่สถานีผลิตลานกระบือ ซึ่งจะเขาควบคุมเหตุการณตามแผนฉุกเฉินของเจาของโครงการ โดยในปจจุบัน มีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและผจญเพลิงชนิดตางๆ ประจําที่สถานีผลิตลานกระบือ ดังตารางที่ 2.11-1 ตารางที่ 2.11-1 สรุปรายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณปองกันอัคคีภัยของเจาของโครงการ รายการ จํานวน เครื่องมือ ก.) เครื่องมือ/อุปกรณประจําสถานีผลิตลานกระบือ 1 2 Fire Water Pump 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 10 26 7 2 10 3 21

11 12

6 5

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

รายละเอียด

Diesel driven P-505, P-506 Worthington Hambueg capacity 6,957 litres/min/each discharge pressure 150 psi Jockey Pump P-501, P-502 Pillinger capacity 250 litres/min./each (Keep pressure in line > 45 psi) Fire Water Tank Volume 1,281 cu.m Deep Well pump Capacity 422.5 litres/min Fire Fighting Suit Fire Fighting Suit (Fire coat, Helmet, Boots) Fire Hydrant 4" Riser with 2 & 4 valve outlet 2.5" female quick coupling Fix Fire Monitor ID 1" At tank farm &crude oil loading area. Flow rate 1,900 litres/min/each Fix Fire Monitor ID 11/4" At tank farm crude oil area Fix Fire Oscilating Monitor At tank farm area @ 2 for each, flow rate 1,900 litres / min/ reach at 150 psi Sprinkler System 24 heads/set on crude oil loading area, flow rate 98 litres/min/head Fire Hose Cabinet 2 Pcs. Fire Hose 1.5" x 20 m long 1 Pc. Adjustable Gun Water Nozzle, max. Flow rate 475 litres/min Breathing Apparatus PA-80 Quick At well site office, CCR & Green Bldg. 2 sets/area (Working time 20 min/sey) Base Foam Injection At tank farm. One for each tank. Flow rate 900 litres/min

เมษายน 2557 2-56

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.11-1 (ตอ) รายการ จํานวน เครื่องมือ 13 150 Portable Fire Extinguishers

14

10

Mobile Fire Extinguishers

15 1 Carbon Dioxide ข) เครื่องมือ/อุปกรณประจําสถานีดับเพลิงลานกระบือ 1 42 Portable Fire Extinguisher

2

11

Mobile Fire Extinguisher

3 4

8 20

Breathing Apparatus Fire Hose Cabinet

5 6 7

10 1 27

Water Nozzle Potable Water Monitor Fire Fighting Suit

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

รายละเอียด Around Crude Oil Process Area 35 units 9 kg of ABC Portable Fire Extinguishers 2 units of 4.5 kg ABC Portable Fire Extinguishers 31 units of 7.7 kg Monnex Portable Fire Extinguishers 12 units of 2.25 kg CO2 Portable Fire Extinguishers Around Crude Oil Loading / Maintenance Workshop Area 12 units of 9 kg ABC Portable Fire Extinguishers 2 units of 4.5 kg ABC Portable Fire Extinguishers 28 units of 7.7 kg Monnex Portable Fire Extinguishers 4 units of 2.25 kg CO2 Portable Fire Extinguishers Around Accommodation Area 4 units of 9 kg ABC Portable Fire Extinguishers 13 units of 4 kg ABC Portable Fire Extinguishers 7 units of 2.25 kg CO2 Portable Fire Extinguishers Around Crude Oil Process & Loading Area 1 unit of 25 kg ABC Mobile Fire Extinguishers 3 units of 50 kg ABC Mobile Fire Extinguishers 1 unit of 136 kg ABC Mobile Fire Extinguishers 2 units of 90 litres AFFF Mobile Fire Extinguishers 3 units of Fluoroprotein Foam AF-120 Carbon Dioxide Automatic System (3 Cylinder/set = 97 kg) at Gas Turbine K-3150 8 units of 9 kg "Swordsman" ABC Portable Fire Extinguisher 12 units of 4.5 kg "Dabfire" ABC Portable Fire Extinguisher 5 units of 4.5 kg "Swordsman" ABC Portable Fire Extinguisher 6 units of 2.25 kg "Badger" CO2 Portable Fire Extinguisher 4 units of 4.5 kg "Badger" CO2 Portable Fire Extinguisher 3 units of 6 kg "Angus" CO2 Portable Fire Extinguisher 4 units of 7.7 kg "Swordsman" monnex Portable Fire Extinguisher 2 unit of 140 litres "Macron" Mobile Foam Fire Extinguisher 4 unit of 90 literes "Chubb" Mobile AFFF Fire Extinguishert 5 unit of 50 kg " Swordsman" ABC Portable Fire Extinguisher "Drager" Breathing Apparatus PA-80, PA-80 quick and Air line 10 sets of 2 1/2 " x 20 m Fire hose 10 sets of 1 1/2 "x 20 m Fire hose เมษายน 2557 2-57

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.11-1 (ตอ) รายการ จํานวน 8 19 9 22 10 4 11 2 12 13 14 15 16 17 18

1 4 11 5 2 2 35

เครื่องมือ Fire Fighting Helmet Fire Fighting Boots Proximity Suit Fire Truck

รายละเอียด

1 "NISSAN" Fire Truck 1 "TOYOTA" Fire Truck &Foam Tender Foam Tender 1/2" Hydro Shield 2 1/2" "Y" Valve 2 Axe Chemical Suit Blue Max Splash Clothing Coveralls "MSA" Part no. 696184 Fluoroprotein Foam 3 % 200 litres /drum

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

2.11.1.2

แผน/มาตรการปฏิบัติการสําหรับเหตุฉุกเฉิน เจาของโครงการไดจัดใหมีแผน/มาตรการปฏิบัติสําหรับการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ผลิตปโตรเลียมของแปลงเอส 1 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สถานีผลิต ฐานผลิต แนวทอลําเลียงปโตรเลียม ตลอดจน พื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ ของเจาของโครงการซึ่งครอบคลุมเขตจังหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และ อุตรดิตถ การตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินตลอดชวงระยะเวลาของโครงการ จะปฏิบัติตามคูมือการตอบสนองเหตุ ฉุกเฉินและเหตุการณรายแรง โครงการเอส 1 (Greater S1 Assets : Emergency & Crisis Response Plan, ภาคผนวก ค.3) ซึ่งถือวาเปนแนวทางเดียวกันที่ใชกับทุกพื้นที่ดําเนินการของเจาของโครงการ ในเขตพื้นที่แปลงเอส 1 ซึ่งจาก คูมือดังกลาว สามารถสรุปแผน/มาตรการฉุกเฉินไดดังนี้ ก) ภาพรวมของมาตรการการตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเหตุการณรายแรง 1) การรายงานเหตุการณและการตอบสนองเหตุการณฉุกเฉินเบื้องตน (Emergency Response Initiation and Initial Responses) ประกอบดวย 1.1) การตอบสนองเหตุฉุกเฉินทั่วไป (Generic Response) ใหติดตอมาที่พนักงานหองสื่อสาร ณ สํานักงานลานกระบือ (โดยโทรศัพทภายใน โทรศัพทภายนอก หรือวิทยุสื่อสาร) จากนั้น จะเป น การตอบสนองเหตุ ฉุ ก เฉิ น โดยผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ ง การให ค วาม ชวยเหลือในเรื่องรถพยาบาล อุปกรณดับเพลิง/รถดับเพลิง หรือการสนับสนุนดานอื่นๆ ขึ้นอยูกับความรุนแรงของสถานการณ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-58

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

1.2) การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ/ผูปวย (Medical Evacuation) เพื่อปองกันและลดโอกาสการบาดเจ็บ สาหัสหรือเสียชีวิต จากเหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งถือวามีความสําคัญสูงกวากิจกรรมอื่นๆ 1.3) การพลุงของไฮโดรคารบอนจากหลุมเจาะ/หลุมผลิตใหดําเนินการตอบสนองตาม Blowout Contingency Plan ของแผนกขุดเจาะ 1.4) การวางระเบิดและการขูวางระเบิด ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบสนองการวางระเบิดและ การขูวางระเบิดของโครงการ (Bomb & Terrorist Emergency Response Procedure for Greater S1 Asset) 1.5) อุบัติเหตุจากรถขนสงน้ํามัน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบสนองและแผนฉุกเฉินสําหรับ อุบัติเหตุจากการขนสงและการขนสงน้ํามัน (Emergency Response Plan for Road Transport Emergency and Road Tanker Accident Plan) แผนผังแสดงการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินแสดงดังรูปที่ 2.11-1 2) การกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบหลัก และทีมสนับสนุน ในการตอบสนองเหตุการณ ฉุกเฉินในแตละพื้นที่ เชน สถานีผลิตลานกระบือ พื้นที่ฐานผลิต คลังน้ํามันดิบบึงพระ โรงซอมบํารุงชองนนทรี เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 2.11-2 3) คูมือการตอบสนองเหตุฉุกเฉินดังกลาว ไดรวบรวมแนวทางในการตอบสนองตอเหตุการณ ฉุกเฉินประเภทตางๆ โดยจัดทําในลักษณะ Checklist ซึ่งประกอบดวยเหตุการณ 3.1) การเสียชีวิต (Loss of Life) 3.2) อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (Vehicle Accident) 3.3) การเกิดไฟไหม และ/หรือการระเบิด (Fire and Explosion Onshore) 3.4) หลุมน้ํามันเกิดปญหา ระบบควบคุมหลุมขัดของ (Well Kick / Well Control) 3.5) การพลุงของไฮโดรคารบอนจากหลุม (Well Blowout) 3.6) การรั่ว/หกลนของน้ํามันหรือกาซ (Spillage of Oil or Gas Onshore) 3.7) การหกลนของรถขนสงน้ํามัน (Spillage from Road Tanker) 3.8) การรั่วไหลของกาซหุงตม (LPG Leak) 3.9) การรั่วไหลหรือการเกิดไฟไหมจากสารเคมี (Chemical Spill / Fire) 3.10) การรั่วของทอขนสงน้ํามันหรือกาซ (Pipeline / Flowline Leak) 3.11) การวางระเบิดหรือการขูวางระเบิด (Bomb and Terrorist Threat) 4) การเตรียมความพรอมของทีมฉุกเฉินของเจาของโครงการ รวมถึงพนักงาน และผูรับเหมาที่ เกี่ยวของทุกคน ในการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน พนักงานทุกคนจะไดรับการฝกอบรมการใชเครื่องมือ/อุปกรณ ดับเพลิงประเภทตางๆ รวมถึงการซักซอมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอยางนอยปละครั้ง

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-59

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

รูปที่ 2.11-1 แผนผังแสดงการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-60

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

Emergency EmergencyResponse ResponseOrganization Organisation PTTEP’s Duty Manager

ERC Emergency Response Co-ord inator

      

JGO /P and LKU Du ty Emergency Respo nse Team Maintenance Prod uctio n W ell Services Comms Op erator Safety Technician s Security Services Nurse

S1 Sup port T eam Coordinator

PTTEP’s Corpo rate Support

 SSHE  Constructio n Eng ineer  Main ten ance  Sup port, Transport & Material  IT / Telecomms  External Relations (JGO/R)

 PTT EP’s Managemen t  Eng ineering  Well Control /En gineering  Petroleum Eng ineering  Exploratio n (d uring Exploratio n activity)  Hu man Resou rces  Pub lic Affairs  CP  IT  Co mms O perator

OSC O n Scene Comman der

Se para te Site Eme rgency Respons e Teams are - LKU Emerge ncy T eam - BPR Eme rgen cy T eam - Drilling Rig Emergen cy T eam - W/O R ig Eme rgenc y Te am

สายที่ 3

รูปที่ 2.11-2 การจัดองคกรเพื่อตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-61

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ข) สรุปรายละเอียดแผนฉุกเฉินที่สําคัญและเกี่ยวของกับโครงการ 1) มาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีการรั่วไหลของน้ํามัน มาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน ครอบคลุมการรั่วไหลทั้งในพื้นที่ฐาน ผลิต และสถานีผลิตทุกแหง และตลอดการขนสงโดยรถบรรทุกน้ํามัน และทางทอ จะดําเนินการตามแผนฉุกเฉิน เดียวกัน (Oil Spill Plan for Production Sites, ภาคผนวก ค.5) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการปนเปอนของน้ํามัน ตอสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นที่ที่เกิดการรั่วไหล รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีวิธีการปฏิบัติ โดยทั่วไปเมื่อประสบเหตุน้ํามันรั่วไหล ดังนี้ 1. ควบคุมดูแลความปลอดภัยของชีวิตจากเหตุน้ํามันรั่วไหล และเหตุอื่นๆ ที่เปนผลมาจากการ รั่วไหล เชน เพลิงไหม 2. ปด/หยุดแหลงกําเนิดที่เกิดการรั่วไหล 3. ปองกันการแพรกระจายของน้ํามันลงสูระบบระบายน้ํา และแหลงน้ําใกลเคียง หรือในกรณีที่ รั่วไหลออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกพื้นที่ผลิตตองจํากัดการแพรกระจาย โดยทํา Bund หรือ Booms เพื่อกักน้ํามัน 4. ควบคุม/จํากัดการแพรกระจายของน้ํามัน 5. ใชวัสดุดูดซับ (Sorbent) ในกรณีที่รั่วไหลนอยกวา 1 บารเรล หรือ Vacumm Pump เพื่อทํา ความสะอาดพื้นที่ และนําน้ํามันที่รั่วไหลกลับคืนสูภาชนะกักเก็บ 6. ทําความสะอาดพื้นที่ที่เกิดการปนเปอนตามวิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ การจัดการเหตุรั่วไหลของน้ํามัน จะแบงตามระดับของการรั่วไหลได 3 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1 การรั่วไหลไมเกิน 10 บารเรล การควบคุม: สามารถควบคุมได ณ จุดรั่วไหล และทําความสะอาดไดดวยอุปกรณที่มีอยูภายใน พื้นที่ปฏิบัติงานโดยไมตองขอการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก การจัดการ: ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ - รั่วไหลนอยกวา 1 บารเรล 1. ผูประสบเหตุแจงเหตุรั่วไหลตอ Emergency Response Coordinator (ERC)/S1 Support Team Coordinator (S1 STC) 2. ดําเนินการตามลําดับของวิธีปฏิบัติเบื้องตนในการระงับเหตุรั่วไหลทั้ง 6 ขอขางตน 3. ใชวัสดุ/อุปกรณทําความสะอาดเทาที่หาไดในพื้นที่ เชน วัสดุดูดซับ พลั่วตัก เพื่อตักดินที่ เกิดการปนเปอนเก็บไวในถุงพลาสติก - รั่วไหลมากกวา 1 บารเรลขึ้นไป 4. ตองแจง S1 Duty Manager เพื่อเขาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ 5. S1 DM ตัดสินใจวาตองการรับการสนับสนุนอุปกรณจากหนวยงานภายนอกหรือไม เชน เครื่องจักรกลตางๆ สําหรับขุดบอดัก อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-62

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

- รั่วไหลมากกวา 10 บารเรลแตไมแพรกระจายออกสูภายนอก (จํากัดอยูภายใน Bund ของลาน ถัง หรือชองเปดหลุมเจาะ (Cellar)) 6. ใช Vacumm Pump สูบน้ํามันกลับเขาสูถังเก็บ หรือรถบรรทุกน้ํามันโดยเรงดวน กอนมี ความหนืดมากขึ้น ระดับที่ 2 การรั่วไหลมากกวา 10 บารเรล การควบคุม: ไมสามารถควบคุมไดเอง ตองขอการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก การจัดการ: ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. S1 DM แจงหนวยงานดับเพลิงในพื้นที่ใหเตรียมความพรอมกรณีเกิดเพลิงไหม 2. แจงขอการสนับสนุนอุปกรณระงับเหตุรั่วไหลจากหนวยงานภายนอกตามความจําเปน 3. ที ม ระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ส ว นกลาง ประเมิ น ความรุ น แรงของเหตุ ก ารณ ดํ า เนิ น การให ก าร สนับสนุนตางๆ แกพื้นที่ ทั้งในดานเทคนิค และการสงบุคลากรไปยังพื้นที่เกิดเหตุ ระดับที่ 3 การรั่วไหลระหวางการขนสงโดยรถบรรทุกน้ํามัน การควบคุม: ตองขอการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก การจัดการ: แจงเหตุรั่วไหลไปยังบริษัทผูรับเหมาขนสงน้ํามัน (ศรีไทย/Chemtrans) เพื่อ ดําเนินการจัดการเหตุรั่วไหล โดยเจาของโครงการจะประเมินการปฏิบัติการ และใหความ ชวยเหลือตามความเหมาะสม อุปกรณในการกําจัดน้ํามันหกรั่วไหลที่มีประจําในพื้นที่แปลงเอส 1 และที่สามารถขอรับการ สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 2.11-2

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-63

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.11-2 รายละเอียดอุปกรณกําจัดน้ํามันหกรั่วไหลของพื้นที่แปลงเอส 1 พื้นที่จัดเก็บ

รายละเอียดอุปกรณ

คลังเก็บศรีไทย อ.ลานกระบือ

Sorbent boom 8”x 3 m Sorbent pad 17” x 19” Skimmer head 1 ชุด กระสอบทราย (Light canvas sand bag) ถังเก็บ (Holding tanks) ถุงพลาสติกใสเศษขยะที่ปนเปอนน้ํามัน (Waste plastic bag) ทราย (Sand) Sorbent boom 8”x 3 m Qty. 120 m Sorbent pad 17” x 19” Qty. 200 pcs. กระสอบทราย (Light canvas sand bag) ทราย (Sand) ชุดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก Coveralls บูท ถุงมือ หนากาก ฯลฯ Vacumm trucks Sorbent boom 3 m 5 ชุด Sorbent pad 3 m 1 ชุด กระสอบทราย (Light canvas sand bag) 10 กระสอบ ถังขนาด 200 แกลลอน 1 ถัง ถุงพลาสติกใหญ 10 ถุง Sorbent granule (SP Raid) 4 ถุง

สถานีขนถายบึงพระ

สถานีผลิตลานกระบือ SCOT Depot จ.พิษณุโลก

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด , 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-64

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ค. การประสานงานกับหนวยงานฉุกเฉินภายนอก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการตอบสนองเหตุดังกลาวตองการความชวยเหลือจากหนวยงาน ภายนอก ไม ว า จะเป น หน ว ยงานภาครั ฐ ในระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ หรื อ ท อ งถิ่ น หรื อ หน ว ยงานภายนอกอื่ น ๆ Emergency Response Co-ordinator (ERC) จะเปนผูตัดสินใจ และแจงไปยังผูจัดการใหญ ในการสั่งการติดตอขอรับ ความชวยเหลือ โดยแบงเหตุฉุกเฉินและเหตุรายแรงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) กรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย เมื่อเจาหนาที่สื่อสารลานกระบือไดรับแจงเหตุฉุกเฉิน และเปนเหตุ ฉุกเฉินที่ตองการการสนับสนุนทางการแพทย เจาหนาที่สื่อสารลานกระบือจะแจงตอไปยังหัวหนางานฝายสถานี ผลิต (DSF/PP) เพื่อประสานงานกับหนวยแพทยของลานกระบือ และผูจัดการฝายผลิต (DSF/P) ตามลําดับ ในกรณีที่ แพทยของทางโครงการพิจารณาแลวเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเกินจากขีดความสามารถในการรองรับของหนวย แพทยของโครงการ จะทําการติดตอไปยังโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญา เพื่อใหเตรียมการรับตัวผูประสบเหตุตอไป ทั้งนี้ผูจัดการฝายผลิต (DSF/P) มีหนาที่ในการประสานแจงรายละเอียดเหตุฉุกเฉินไปยังผูประสานงานสถานการณ ฉุกเฉินโครงการ เอส 1 (S1SC) และผูจัดการตัวแทนผูปฏิบัติงานโครงการ เอส 1 (S1 Asset Duty Manager) ตามลําดับ โดยโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญา ประกอบดวย - โรงพยาบาลพิษณุเวช

เบอร

- โรงพยาบาลรวมแพทย - โรงพยาบาลพุทธชินราช - โรงพยาบาลรัตนเวช

เบอร เบอร เบอร

- โรงพยาบาลอินเตอรเวชการ เบอร

(055) 244-911 (055) 219-941-49 และ (055) 252-754 (055) 242-574-8 และ (055) 241-934 (055) 219-844-9 และ (055) 258-813 (055) 210-819-27 (055) 211-943 และ (055) 245-956 (055) 218-777 (055) 217-583 (055) 245-678 และ (055) 284-226

2) กรณีเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ที่ไมตองใชหนวยแพทยรองรับ เมื่อเจาหนาที่สื่อสารลานกระบือไดรับแจง เหตุฉุกเฉิน และเปนเหตุฉุกเฉินที่ไมตองการการสนับสนุนทางการแพทย เจาหนาที่สื่อสารลานกระบือจะแจงตอไป ยังผูจัดการฝายการผลิต (DSF/P) ซึ่งจะเปนผูรายงานไปยังผูประสานงานสถานการณฉุกเฉินโครงการ เอส 1 (S1SC) โดยผูประสานงานฯ จะรายงานไปที่ผูจัดการ ตัวแทนผูปฏิบัติงานโครงการ S1 (S1 Asset Duty Manager) เพื่อทราบ โดยหัวหนางานฝายสถานีผลิต (DSF/PP) ในฐานะผูบัญชาการเหตุฉุกเฉิน จะเปนผูพิจารณาถึงระดับความรุนแรง และตัดสินใจอนุมัติทีมสนับสนุนเพิ่มขึ้น ในการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ในกรณีที่เปนเหตุการณที่เกิน ขีดความสามารถ (Major emergency) ของหนวยงานภายใน และตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่อยูใกลเคียง เชน สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ รวมทั้งหนวยงานของทองถิ่น และหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่จําเปน ในพื้นที่ ใกลเคียงกับฐาน ซึ่งปรากฏในคูมือตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเหตุการณรายแรงของเจาของโครงการ รายละเอียด แสดงดังรูปที่ 2.11-2

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-65

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก

อ.เมืองพิษณุโลก สถานีดับเพลิง - เบอรโทรฉุกเฉิน - สถานีดับเพลิงพิษณุโลก สถานีตํารวจ - เบอรโทรฉุกเฉิน - สภ.เมืองพิษณุโลก

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

เบอร เบอร

199 (055) 258-000

เบอร เบอร

191 (055) 258-777 (055) 225-012 และ (055) 258-125

บริษัทรักษาความปลอดภัย Security General Guard International (GGI) เบอร (055) 701334 อ. ลานกระบือ - สภ.ลานกระบือ เบอร (055) 769-124 (055) 769-124 - โรงพยาบาลลานกระบือ เบอร (055) 769-085-6 อ. บางระกํา - สถานีดับเพลิงบางระกํา เบอร - สภ.บางระกํา เบอร - สถานีดับเพลิงชุมแสงสงคราม เบอร - สถานีดับเพลิงหนองตูม เบอร - สถานีดับเพลิงหนองกุลา เบอร

(055) 371-745 (055) 371-177 (055) 350-759 (055) 612-679 (055) 279-232

อ. กงไกรลาศ - สถานีดับเพลิงกงไกรลาศ - สภ.กงไกรลาศ

(055) 691-199 (055) 691-114 (055) 691-432

เบอร เบอร

ง. การรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน กรณีที่มีขอรองเรียนจากประชาชน เจาของโครงการจะเขาไปในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง และ ตรวจสอบวาเกิดจากกิจกรรมของโครงการหรือไม หากผลการตรวจสอบพบวาเกิดจากกิจกรรมของโครงการ จะรีบ ดําเนินการแกไขทันทีและจายคาชดเชยตอไป ซึ่งขึ้นอยูกับผลการตกลงกับเจาของที่ดินผูไดรับความเสียหายนั้น ๆ ผูเสียหายสามารถรองเรียนกับทางเจาของโครงการไดโดย 3 ชองทาง ไดแก • รองเรียนดวยตนเอง • รองเรียนผานพนักงานของผูรบั เหมาของเจาของโครงการ • รองเรียนผานผูน ําชุมชนของตนเอง

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-66

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ติดตอกลับภายใน 24 ชม.

รูปที่ 2.11-3 แผนผังการรับ/ดําเนินการแกไขขอรองเรียน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-67

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2.11.1.3

ระบบใบอนุญาตการทํางาน (Permit to Work System, PTW) เจาของโครงการไดจัดระบบการทํางานสําหรับลักษณะงานที่เสี่ยงอันตราย ในระบบใบอนุญาตทํางาน เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานทุกขั้นตอนไดรับการควบคุม ดูแลอยางเขมงวด มาตรการปองกันตางๆ ไดถูกนํามา ปฏิบัติตั้งแตเริ่มทํางาน ขณะทํางาน จนกระทั่งเสร็จสิ้นการทํางาน ระบบใบอนุญาตทํางานเปนองคประกอบสําคัญ ในการยืนยันวาขั้นตอนที่จําเปนตางๆ นั้น ไดรับการประเมินเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีความปลอดภัยตอบุคลากร และอุปกรณ/เครื่องจักรตางๆ ระบบฯ กําหนดใหผูขออนุญาตทํางานในพื้นที่รับผิดชอบ ตองยื่นใบขออนุญาตทํางาน และตองไดรับอนุญาตกอนการทํางานนั้นๆ พื้นที่ดําเนินการทุกที่จะตองกําหนดใหอยูภายในขอบเขตโดยมีระยะหาง อยางนอย 15 เมตร จากทอน้ํามัน ทอกาซ ทอขนถาย ทอลําเลียงน้ํามันดิบ และบริเวณหัวบอน้ํามัน (Well Head) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทของงานที่ทําซึ่งอาจตองมีการขออนุญาตเปนพิเศษ ในขั้นตอนการขออนุญาตทํางาน ผูขออนุญาตทํางานตองประเมินระดับของความเสี่ยงอันตราย (Hazard Categories) ของลักษณะงานวาอยูในประเภทใด จากนั้นตองกําหนดแผนการทํางาน รายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติ สถานที่ทํางาน เครื่องมือ/อุปกรณ/แรงงานที่ตองใช อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พรอมทั้งกําหนดวิธีการในการปองกันที่ จํ า เป น เพื่ อ เตรี ย มมาตรการความปลอดภั ย แก ไ ข ฟ น ฟู และควบคุ ม อั น ตราย ให พ ร อ มก อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน รายละเอียดทั้งหมดจะตองนําเสนอตอผูรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ เชน ผูควบคุมการปฏิบัติการสถานีผลิต (Plant Supervisor) หรือผูควบคุมการปฏิบัติการภาคสนาม (Field Supervisor) เปนตน 2.11.1.4

มาตรฐานอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personnel Protective Equipment, PPE) การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตางๆ เจาของโครงการไดกําหนดใหพนักงานทุกคน ผูรับเหมา หรือผูที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตาม PPE Standard (ภาคผนวก ค.4) โดยตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ลักษณะงานที่กระทําอยู สรุปไดดังตัวอยางในตารางที่ 2.11-3 ตารางที่ 2.11-3 ลักษณะงานประเภทตางๆ ที่ตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ลักษณะกิจกรรม/พื้นที่ปฏิบัติงาน 1. เมื่ออยูในพื้นที่ปฏิบัติงาน 2. ตัดหญาดวยเครื่องตัดหญา 3. งานเชื่อม 4. งานที่มีฝุนฟุงกระจาย 5. งานที่เกี่ยวของกับสารเคมี 6. บริเวณพื้นที่ทํางานของ เครื่องจักรกลหนัก / เครื่องกําเนิด ไฟฟา

อุปกรณที่ตองสวมใส หมวกนิรภัย หมวกนิรภัย หมวกนิรภัย หมวกนิรภัย หมวกนิรภัย หมวกนิรภัย ทํางาน

รองเทานิรภัย แวนตานิรภัย รองเทานิรภัย ที่ครอบหู แวนตานิรภัย ถุงมือผา ชุดทํางาน Welding visor รองเทานิรภัย ถุงมือหนัง ชุดทํางาน รองเทานิรภัย แวนตานิรภัย หนากากปองกันฝุน ถุงมือหนัง ชุดทํางาน รองเทานิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือ PVC ผากันเปอน PVC หนากาก รองเทานิรภัย ที่ครอบหู หนากากกันฝุน แวนตานิรภัย ถุงมือหนัง ชุด

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด , 2554 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-68

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2.11.1.5

ระเบียบความปลอดภัยในการใชถนน (Land Transport Manual) ระเบียบความปลอดภัยในการใชถนน (Land Transport Manual, ภาคผนวก ค.1.1) เปนขอบังคับ/ ระเบียบปฏิบัติในการใชเสนทางเพื่อความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะทุกประเภท และผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของ เจาของโครงการ ขอบังคับ/ระเบียบปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก - พนักงานขับรถ ตองมีใบขับขี่ตามประเภทของยานพาหนะ มีสุขภาพแข็งแรง ไมดื่มสุรา ไดรับ การทดสอบ อบรมกฎจราจรกอนทํางาน - จํากัดความเร็วของพาหนะแตละประเภท ตามเสนทางคมนาคมตางๆ และตองติดตั้งอุปกรณ ไดแก ยางอะไหล เครื่องมือซอมรถ ถังดับเพลิง ปายสัญญาณฉุกเฉิน อุปกรณปฐมพยาบาล และเสื้อแจ็ค เก็ตสะทอนแสง - การเดินทางภายในพื้นที่แหลงผลิตตางๆ จํากัดใหอยูระหวาง 05.30-18.30 น. ถามีความจําเปน นอกเหนือชวงเวลาที่กําหนดตองไดรับอนุญาตจาก Production Supervisor ที่รับผิดชอบ 2.11.1.6

ระบบความปลอดภัยในกิจกรรมการกอสราง ระบบความปลอดภัยในกิจกรรมการกอสรางของเจาของโครงการ ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ (Procedure) และ Specification ตางๆ ครอบคลุมทั้งในงานกอสราง (Construction) งานบํารุงรักษา (Maintenance) และการดําเนินการตางๆ (Operations) ซึ่งผูรับเหมากอสรางจะตองปฏิบัติตาม อาทิเชน - Civil Construction Specifications - Electrical Construction Specifications - Instrument Construction Specifications - Mechanical and Piping Construction Specifications มาตรการความปลอดภัยในงานกอสรางที่เกี่ยวของกับโครงการสรุปไดดังตารางที่ 2.11-4 นอกจากนี้ เจาของโครงการไดกําหนดมาตรการฯ เหลานี้ไวเปนสวนหนึ่งในคูมือกฎระเบียบในการทํางานเพื่อใหผูรับเหมา กอสรางไดปฏิบัติตาม

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-69

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.11-4 มาตรการความปลอดภัยในงานกอสรางที่สําคัญ เรื่อง

สรุปรายละเอียดของมาตรการ

งานดินและงานขุด (Earthwork & Excavation)

-

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE)

-

จะตองไดรับใบอนุญาตปฏิบัติงานตามระบบ PTW จัดใหมีปายเตือนอันตราย จะตองไมปดกั้น หรือทําใหคู/ราง/รองน้ําหรือแหลงน้ําในบริเวณที่ ปฏิบัติงาน ระบายน้ําไดไมสะดวก จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพนักงานสวมใสตามลักษณะ งานที่ทํา ปฏิบัติตาม Personnel Protective Equipment (PPE) Standard

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

2.11.1.7

การตรวจสอบและบํารุงรักษา ระบบการตรวจสอบและบํารุงรักษาของเจาของโครงการ จะดําเนินการตรวจสอบบํารุงรักษาในเชิง ปองกัน (Preventive Maintenance) ตามระยะเวลาที่กําหนดของกิจกรรมแตละสวน เพื่อใหมั่นใจไดวากิจกรรมของ โครงการ ดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอยางเครงครัด 2.11.2

การจัดการดานสุขภาพอนามัย

ครอบคลุมระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานและผูรับเหมาที่ เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความพรอมในการปฏิบัติงาน และเพื่อลด อุบัติเหตุ ความเสียหายจากการทํางาน อันเนื่องมาจากปญหาดานสุขภาพ สรุปไดดังตารางที่ 2.11-5

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-70

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 2.11-5 สรุปนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการสุขภาพอนามัย นโยบาย/มาตรการ Drug & Alcohol Policy

Smoking Policy Occupational Health Standards

Food Storage and Hygiene

สรุปรายละเอียดของนโยบาย/มาตรการ - กําหนดใหพนักงานทุกคนตองปราศจากสารมึนเมาทุกชนิดในขณะปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงตอความเสียหาย/อุบัติเหตุ - จัดใหมีการบําบัด และฟนฟูสุขภาพของพนักงานที่ปวยดวยโรคที่เกี่ยวกับ แอลกอฮอล - กําหนดพื้นที่หามสูบบุหรี่ - กําหนดมาตรฐานของสภาพแวดลอมในการทํางาน และมาตรการ ปองกันผลกระทบ ไดแก  เสียง 80 dB(A) - ติดตั้งปายเตือนพนักงานเมื่ออยูในเขตที่มีระดับเสียง เกินกวา 80 dB(A) มากกวา 80 dB(A) - พนักงานจําเปนตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียงดัง ตลอดเวลา เครื่องมือ/อุปกรณ ที่มีระดับเสียงเกินกวา 85 dB(A) จะตองมีปายเตือนให ผูใชงานสวมใสอุปกรณปองกันเสียง  สารเคมี การใชหรือครอบครองสารเคมี ตองปฏิบัติดังนี้ - ปฏิบัติตาม Chemical Handling Procedure - สารเคมีที่จะใชงานทุกชนิดตองมี Material Safety Data Sheet (MSDS) - สารเคมีชนิดใดที่ไมไดอยูใน Registered Chemical List (RCL) จะตองไดรับ ความเห็นชอบโดยผูที่เกี่ยวของกอนนําออกใชงาน - หามใชสารเคมีที่มีสวนประกอบของ Carcinogens, Suspected Carcinogens Mutagens and Sensitisers  ความรอน - ในบริเวณพื้นที่ทํางานที่มีความรอนสูง จะตองจัดเตรียมพื้นที่กําบัง น้ําดื่ม น้ําใช และพัดลมระบายอากาศอยูเสมอ มาตรการปองกันผลกระทบในดานอื่นๆ เชน Ionising rediation, Vibration, Asbestos ฯลฯ - เปนมาตรการที่เกี่ยวของในการรักษาความสะอาดอาหาร ตั้งแตการจัดเก็บอาหาร การทําอาหาร ไปจนถึงการกําจัดขยะสดจากเศษอาหาร

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด, 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-71

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

2.11.3

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

การนํากาซธรรมชาติไปใชใหเกิดประโยชนสงู สุด

กาซที่เกิดขึ้นจากแหลงกักเก็บบนบกสวนใหญเปนกาซที่แขวนลอยมากับของเหลว (Associated Gas) ซึ่งในกระบวนการทดสอบ/ผลิตน้ํามันดิบ จะตองแยกเอากาซสวนนี้ออก ซึ่งมีทางเลือกในการจัดการ 3 รูปแบบ คือ การเผาทิ้ง (Flare) การปลอยระบาย (Vent) และการนํากลับไปใชประโยชน ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมทั่วไป ถาปริมาณกาซที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยและไมตอเนื่อง หรือไมคุมคา ในการลงทุนนํากลับไปใชประโยชน มักจะกําจัดโดยการเผาทิ้งที่ระบบเผากาซมากกวาการปลอยระบายโดยไมเผา อยางไรก็ดี จะขึ้นกับปริมาณกาซที่เกิดขึ้นดวยเชนกัน การเผาก า ซจะเปลี่ ย นรู ป สารไฮโดรคาร บ อนจากมี เ ทน โพรเพน หรื อ อื่ น ๆ ไปเป น ก า ซ คารบอนไดออกไซดเปนสวนใหญ และอาจมีไนโตรเจนไดออกไซด และคารบอนมอนอกไซดเล็กนอย สวนการ ปลอยระบายจะอยูในรูปของมีเทนหรืออื่นๆ ซึ่งจะกอใหเกิดปญหากาซเรือนกระจกและภาวะโลกรอนไดมากกวาการ ระบายกาซคารบอนไดออกไซดในปริมาณที่เทากัน สําหรับโครงการนี้ในขั้นตอนการผลิตปโตรเลียม จะมีกาซธรรมชาติปนมากับของเหลว กาซธรรมชาติ เหลานี้จะถูกกําจัดดวยวิธีการเผาทิ้งที่ปลองเผากาซแนวนอนที่ติดตั้งอยูภายในฐานผลิตแตละแหง ผลกระทบจากการ เผากาซทิ้งคือ จะเกิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ขึ้น ซึ่งจัดเปนกาซเรือนกระจก อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอน แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปนการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด และเปนการนํากาซ ธรรมชาติกลับมาใชเปนพลังงานทดแทนแทนการเผาทิ้ง เจาของโครงการไดศึกษาความเปนไปไดในการนํากาซ ธรรมชาติที่เหลือมาใชประโยชนในอนาคต โดยพบวามีแนวทางตางๆ ดังนี้ 1. ในระยะผลิตจะนํากาซธรรมชาติจากกระบวนการผลิตในแตละฐาน มาใชผลิตกระแสไฟฟาในฐาน ผลิต ผานเครื่องกําเนิดไฟฟา (Gas Generator) ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการเผากาซทิ้งไดสูงสุด ประมาณ 0.3 ลานลูกบาศกฟุต/วัน (จากคาการออกแบบ) 2. กรณีที่ปริมาณกาซธรรมชาติจากฐานผลิตเกิดขึ้นปริมาณที่มากเพียงพอ (มากกวา 2 ลานลูกบาศกฟุต/ วัน) รวมถึงมีความสม่ําเสมอและตอเนื่องยาวนาน เจาของโครงการจะนํากาซธรรมชาติที่ได สงไป ขายใหกับโรงไฟฟาราชบุรี เพื่อใชผลิตกระแสไฟฟา 3. หากปริมาณกาซธรรมชาติเกิดขึ้นมากกวาระดับที่คาดการณไว (มากกวา 3 ลานลูกบาศกฟุต/วัน) หรือ คุมคาในการลงทุน เจาของโครงการจะพิจารณากอสรางโรงผลิตกาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas; LNG) 4. โครงการกาซธรรมชาติ เพื่อเกษตรชุมชนและสิ่ งแวดลอม เชน การนํา กาซธรรมชาติไปใชเป น เชื้อเพลิงใหกลุมชาวบานที่มีอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 5. การนํามาใชในระบบ Gas Lift หรืออัดกลับลงไปในหลุมผลิตที่ความดันต่ํา เพื่อชวยเพิ่มอัตราการ ผลิตใหสูงขึ้น อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-72

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ที่ผานมา เจาของโครงการมีโครงการนํารองการนํากาซธรรมชาติ (Associated Gas) ที่เหลือใชจาก กระบวนการผลิตปโตรเลียม ไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา และไปผลิตเปนกาซธรรมชาติเหลว (LNG) รวมถึงโครงการนํากาซธรรมชาติไปใชเปนเชื้อเพลิงกับรัฐวิสาหกิจชุมชนบานหนองตูม รายละเอียดสรุปโดยสังเขปดังนี้ 1) โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซธรรมชาติแหลงประดูเฒา-เอ เปนโครงการที่เจาของโครงการทําสัญญาซื้อขายกาซกับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (ภาพที่ 2.11-2) โดยตองจัดหากาซธรรมชาติที่แยกจากกระบวนการผลิตที่ฐานผลิตประดูเฒา-เอ ปอนเขาสู โรงไฟฟา ซึ่งมีเครื่องกําเนิดไฟฟา (Gas Generator) ขนาด 1 MW จํานวน 2 ตัว เพื่อผลิตกระแสไฟฟาขายใหกับ กฟผ. โดยกาซจากประดูเฒา-เอ ที่ขายใหโรงไฟฟาเพื่อผลิตไฟฟามีปริมาณประมาณ 0.4-0.5 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ผลประโยชนจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหประหยัดน้ํามันเตาเพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่อง กํ า เนิ ด ไฟฟ า ประมาณ 5 ล า นลิ ต ร/ป คิ ด เป น เงิ น ประมาณ 1.2 ล า นดอลลาร / ป และลดการระบายก า ซ คารบอนไดออกไซดจากการเผากาซทิ้งออกสูบรรยากาศประมาณ 0.015 ลานตัน/ป

ภาพที่ 2.11-2 สถานีผลิตไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 2) โครงการผลิตกาซธรรมชาติเหลว (LNG) จากกาซธรรมชาติแหลงหนองตูม-เอ เปนโครงการที่เชิญภาคเอกชนเขามาลงทุนกอสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลว คือ บริษัท ครัยโอไทย จํากัด (ภาพที่ 2.11-3) โดยการสนับสนุนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และ ปตท.สผ. โรงงานออกแบบใหสามารถรองรับการผลิตกาซธรรมชาติเหลวไดประมาณ 20 ตัน/วัน โดยใชวัตถุดิบคือ กาซ ธรรมชาติที่แยกจากกระบวนการผลิตประมาณ 2.0 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ผลประโยชนจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหประหยัดน้ํามันดีเซลประมาณ 7.3 ลานลิตร/ป คิดเปนเงิน ประมาณ 6.0 ลานดอลลาร/ป ลดการระบายกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผากาซทิ้งออกสูบรรยากาศประมาณ 0.054 ลานตัน/ป และผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต LNG คือ Natural Gas Liquid (NGL, C5+) ซึ่งสามารถนํามา บรรจุถังสงขายเปนเชื้อเพลิงได อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-73

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ภาพที่ 2.11-3 โรงงานผลิตกาซเชื้อเพลิงเหลว (LNG) 3) โครงการกาซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนโครงการที่นํากาซธรรมชาติไปใชเปนเชื้อเพลิงกับวิสาหกิจชุมชนบานหนองตูม ซึ่งมีกิจการสินคา OTOP (หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ) (รูปที่ 2.11-4) เปนอาหารวางจําพวกกลวยทอด มันทอด เพื่อทดแทนการใชกาซ หุงตม (LPG) โดยปจจุบันผูประกอบการบานหนองตูมมีการรวมตัวกันเปนกลุมยอยๆ ประมาณ 26 กลุม (กลุมละ ประมาณ 5-6 คน) ซึ่งเดิมมีการใชกาซหุงตม (LPG) เปนเชื้อเพลิงประมาณเดือนละ 130 ตัน หรือปละ 1,600 ตัน คาเชื้อเพลิงในการผลิตประมาณเดือนละ 2.4 ลานบาท หรือปละ 29.7 ลานบาท (ราคากาซหุงตมที่ 18.54 บาท/ กิโลกรัม) เมื่อเปลี่ยนมาใชกาซธรรมชาติจะสามารถลดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดประมาณครึ่งหนึ่ง ดังนั้น ทั้งชุมชนจะ สามารถประหยัดคาเชื้อเพลิงไปไดประมาณปละ 15 ลานบาท

รูปที่ 2.11-4 พิธีเปดศูนยแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตําบลหนองตูม และพิธีลงนามซื้อขายกาซธรรมชาติ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 2-74

   

บทที่ 3 สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

บทที่ 3 สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบนั 3.1

บทนํา

การศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง เปนสวนสําคัญของ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหทราบถึงสภาพปจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ ที่มี ความเกี่ยวของและสัมพันธกับกิจกรรมโครงการ โดยเนื้อหาในบทนี้เปนการกลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม และคุณคาตางๆ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ โดยการรวบรวมขอมูลจะอยูใน ขอบเขตการศึกษาที่กําหนด เพื่อใหเปนตัวแทนที่ดีของพื้นที่ศึกษา ซึ่งไดดําเนินการศึกษาครอบคลุมทรัพยากร สิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใช ประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 3.1.1

แหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

การศึกษาสํารวจขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน จําแนกที่มาของแหลงขอมูลออกเปน 2 ระดับ คือขอมูล ปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยดําเนินการในพื้นที่ศึกษาของแนวทอลําเลียงปโตรเลียม ทั้ง 3 แนว ไดแก แนวทอที่ 1 แนวทอจากฐานหนองกลับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) แนวทอที่ 2 แนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) แนวทอที่ 3 แนวทอจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ: ประกอบดวย การสํารวจ การเก็บตัวอยาง และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ทรัพยากรดิน คุณภาพน้ําผิวดิน รวมถึงการสํารวจชนิดพันธุพืช/สัตว สภาพการใช ประโยชนที่ดิน การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ และแหลงโบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร การศึ กษาข อมู ลทุ ติ ยภู มิ : ได จากการรวบรวมเอกสาร รายงาน และสิ่ งพิ มพ จากหน วยงานราชการ ที่เกี่ยวของทั้งจากสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา กรมแผนที่ทหาร สํานักงานสถิติจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดและอําเภอ สํานักงานเกษตรในระดับจังหวัด และขอมูลพื้นฐานในระดับตําบล ทั้งจากองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล เปนตน นอกจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานในภาคสนาม และจาก เอกสารสิ่งพิมพตางๆ แลว ขอมูลบางสวนยังไดมาจากรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและรายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่ผานมาบริเวณแปลงเอส 1 (ตารางที่ 3.1-1)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-1

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.1-1 สรุปแหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน หัวขอ ประเด็นสิ่งแวดลอม ทุติยภูมิ 3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  3.2.1 สภาพภูมปิ ระเทศ และ พื้นทีอ่ อ นไหวตอผลกระทบ  3.2.2 สภาพภูมอิ ากาศ  อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ

ปฐมภูมิ

แหลงที่มาของขอมูล

พ.ศ. 2542 2554 2555 2554 2555 2552กรมแผนที่ทหาร การสํารวจภาคสนาม กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ เก็บตัวอยางในภาคสนาม รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียม แหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัด พิษณุโลก โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ เจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือ กระเทียม แปลงเอส 1 อําเภอบางระกํา จังหวัด พิษณุโลก เก็บตัวอยางในภาคสนาม รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียม แหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัด พิษณุโลก โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ เจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือ กระเทียม แปลงเอส 1 อําเภอบางระกํา จังหวัด พิษณุโลก กรมทรัพยากรธรณีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

3.2.3เสียง 

 

3.2.4

แผนดินไหว

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

2554 2554

2555 2552

2554 2554

2542/ 2547/2548 2554

เมษายน 2557 3-2

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.1-1 (ตอ) หัวขอ ประเด็นสิ่งแวดลอม 3.2.5 ทรัพยากรดิน

ทุติยภูมิ  

ปฐมภูมิแหลงที่มาของขอมูล กรมพัฒนาที่ดนิ รายงานการวิเคราะหผลกร ะทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลง ปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก เก็บตัวอยางในภาคสนาม กรมควบคุมมลพิษ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือ กระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก เก็บตัวอยางในภาคสนาม

 

สํารวจในภาคสนาม สํารวจในภาคสนาม

2554 2554

    

เก็บตัวอยางในภาคสนาม เก็บตัวอยางในภาคสนาม เก็บตัวอยางในภาคสนาม เก็บตัวอยางในภาคสนาม เก็บตัวอยางในภาคสนาม

2554 2554 2554 2554 2554

กรมพัฒนาที่ดนิ องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล กรมแผนที่ทหาร สํารวจในภาคสนาม Google Earth กรมทางหลวง สํารวจในภาคสนาม กรมแผนที่ทหาร การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาล

2547 2554 2542 2554 2550 2554 2554 2542 2554 2554 2554

  3.2.6

น้ําผิวดิน

 3.3 3.3.1

3.3.2

3.4 3.4.1

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ นิเวศบนบก - พืช - สัตว นิเวศทางน้ํา - แพลงกตอนพืช - แพลงกตอนสัตว - สัตวหนาดิน - ปลา - พืชน้ํา คุณคาการใชประโยชนของมนุษย การใชประโยชนที่ดิน

   

3.4.2

การคมนาคมขนสง

  

3.4.3

การใชน้ํา

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

   

พ.ศ. 2547 2552

2554 2554 2554 2552

2554 2554

เมษายน 2557 3-3

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.1-1 (ตอ) หัวขอ ประเด็นสิ่งแวดลอม 3.4.4 การใชไฟฟา

3.4.5

การระบายน้ํา

3.4.6

เกษตรกรรม และปศุสัตว

3.4.7

การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3.4.8 การจัดการของเสีย 3.4.9 แหลงทองเที่ยวและนันทนาการ 3.4.10 การติดตอสื่อสาร 3.5 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 3.5.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ทุติยภูมิ                  

ปฐมภูมิ

       

3.5.2

การสาธารณสุข

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

       

แหลงที่มาของขอมูล การไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดกําแพงเพชร การไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดพิษณุโลก การไฟฟาสวนภูมภิ าคอําเภอไทรงาม การไฟฟาสวนภูมภิ าคอําเภอลานกระบือ การไฟฟาสวนภูมภิ าคอําเภอบางระกํา องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาล กรมแผนที่ทหาร องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาล กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเกษตรกําแพงเพชร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานประมงจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาล การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก

พ.ศ. 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2542 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2553

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาล เวปไซตจังหวัดกําแพงเพชร เวปไซตจังหวัดพิษณุโลก เวปไซตตําบล การสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลานกระบือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางระกํา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรงาม โรงพยาบาลไทรงาม โรงพยาบาลลานกระบือ โรงพยาบาลบางระกํา

2551 2554 2551 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 เมษายน 2557 3-4

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

3.1.2

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

การสํารวจขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันในภาคสนาม

การสํ า รวจข อ มู ล สภาพสิ่ ง แวดล อ มในป จ จุ บั น ของโครงการ ประกอบด ว ย การสํ า รวจข อ มู ล ใน ภาคสนาม การเก็บตัวอยางและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพดิน คุณภาพน้ําผิวดิน นิเวศวิทยาบนบก นิเวศวิทยาทางน้ํา สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การใชประโยชนที่ดิน โบราณคดี โบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการดัง แสดงในรูปที่ 3.1-1 ขอบเขตการสํารวจขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมในภาคสนามดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 ตารางที่ 3.1-2 ขอบเขตการสํารวจขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมในภาคสนาม คุณภาพสิ่งแวดลอม/ พื้นที่ดําเนินการ พารามิเตอร/วิธีการตรวจวัด ทรัพยากร - TSP - High Volume Air Sampling, 1. คุณภาพอากาศ 1. บานเลขที่ 43 หมู 8 ตําบลหนองกุลา Gravimetric Method อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 2. บานเลขที่ 19 หมู 4 ตําบลหนองไมกอง - PM-10 - High Volume Sampling, SSI, Gravimetric Method อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร - NO2 - Chemiluminescence Method - SO2 - Ultraviolet Flurorescence Method - WS/WD - Wind Vane and Cup Anemometer - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) 2. ระดับเสียง 1. บานเลขที่ 55/1 หมู 11 ตําบลบึงกอก - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 2. บานเลขที่ 19 หมู 4 ตําบลหนองไมกอง - ระดับเสียงเปอรเซนตไทลที่ 90 (L90) อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 3. บานเลขที่ 43 หมู 8 ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 1. Trace Element และธาตุอาหาร 3. ทรัพยากรดิน 1. จุดเก็บอยูบ ริเวณแนวทอ NKP-B ไป ยัง NTU-A หางจากแนวทอ 316 เมตร ไดแก Na, K, Ca, Mg, SO2-4, NO-3 และ 2. จุดเก็บอยูบ ริเวณแนวทอ PKM-E ไป PO3-4 ยัง PKM-A หางจากแนวทอ 543 2. โลหะหนัก ไดแก As, Ba, Cr+6, Hg, เมตร Pb, Se, Cd, Cu, Zn, Ni, Mn และ Fe 3. จุดเก็บอยูใกลแนวทอ PKM-E ไปยัง 3. พารามิเตอรอื่นๆ เชน PAHs, TPH, PKM-A หางจากแนวทอ 20 เมตร BTEX และ Soil texture 4. จุดเก็บอยูบ ริเวณแนวทอ PKM-E ไป ยัง PKM-A หางจากแนวทอ 182 เมตร 5. จุดเก็บอยูบ ริเวณแนวทอ RTG-B ไป ยัง RTG-A หางจากแนวทอ 124 เมตร

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

วันที่ดําเนินการ 30 กันยายน และ 1- 6 ตุลาคม 2555

27-30 กันยายน 2555

3-4 ธันวาคม 2554

เมษายน 2557 3-5

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.1-2 (ตอ) คุณภาพสิ่งแวดลอม/ พื้นที่ดําเนินการ ทรัพยากร 4. คุณภาพน้าํ ผิวดิน 1. สระน้ําในวัดบริเวณวัดดงกวางหมูที่ 3 บานดงกวาง ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก หาง จากแนวทอ 1,055 เมตร 2. บริเวณคลองอีเงาะดานเหนือน้ํา หมูที่ 10 บานบึงกอกพัฒนา ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก หางจากแนวทอ 141 เมตร 3. บริเวณคลองอีเงาะดานทายน้าํ หมูที่ 10 บานบึงกอกพัฒนา ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก หางจากแนวทอ 536 เมตร 4. บริเวณคลองคต หมูที่ 8 บานแมยื้อ ตําบลหนองไมกอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร หางจากแนวทอ 20 เมตร 5. นิเวศวิทยาบนบก สํารวจชนิดพันธุพ ืช/สัตว ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอของโครงการทั้ง 3 แนว 6. นิเวศวิทยาทางน้ํา สํารวจระบบนิเวศทางน้าํ ไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน ปลา และพรรณไมน้ํา ใน แหลงน้ําใกลแนวทอของโครงการทั้ง 3 แนว 7. สภาพเศรษฐกิจ- ชุมชนในพืน้ ทีศ่ ึกษาโครงการทั้งหมด 2 สังคม จังหวัด 3 อําเภอ 5 ตําบล 13 หมูบาน 8. การใชประโยชน ที่ดิน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

สํารวจลักษณะการใชที่ดิน บริเวณพื้นที่ ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอ ทั้ง 3 แนว

พารามิเตอร/วิธีการตรวจวัด

วันที่ดําเนินการ

1. ดัชนีทางกายภาพ และเคมี ไดแก อุณหภูม,ิ ความเค็ม, pH, DO, BOD, TDS, TSS, EC และ ความเปนดาง 2. Trace Element และธาตุอาหาร ไดแก Na, K, Ca, Mg, Cl-, SO2-4, NO3- และ PO433. โลหะหนัก ไดแก As, Ba, Cd, Cr+6, Cu, Fe, Hg, Pb, Se, Zn, Ni และ Mn 4. ดัชนีอื่น ๆ เชน TPH และ Fecal colifrom bacteria

5, 28 กรกฎาคม และ 13 พฤศจิกายน 2554

เดินสํารวจ พรอมจดบันทึกชนิดพันธุ ที่พบ และสอบถามชาวบานใกลเคียง ศึกษา จํานวน ชนิด ความหลากหลาย และความ ชุกชุม เปนตน สํารวจระบบนิเวศในแหลงน้าํ ใกลแนวทอ ของโครงการทั้ง 3 แนว โดยเก็บตัวอยาง เพื่อศึกษาจํานวน ชนิด และความ หลากหลายของนิเวศแหลงน้ํา เปนตน

2-7 กรกฎาคม 2554

5, 8 และ 28 กรกฎาคม, 2-3 สิงหาคม และ 13 พฤศจิกายน 2554 ประชาสัมพันธโครงการ ชี้แจงรายละเอียด 28 พฤศจิกายน – โครงการ และสัมภาษณดวยแบบสอบถาม 9 ธันวาคม 2554 (Questionnaire Method) 13-17 มิถุนายน - สํารวจจากแผนทีภ่ ูมิประเทศ และ 2554 แผนทีภ่ าพถายทางอากาศ - ตรวจสอบภาคสนาม และจับพิกดั พื้นที่ ออนไหวดวยอุปกรณ GPS เพื่อบันทึกลง ในแผนที่

เมษายน 2557 3-6

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.1-2 (ตอ) คุณภาพสิ่งแวดลอม/ พื้นที่ดําเนินการ ทรัพยากร บริเวณพื้นที่ในระยะ 500 เมตร จาก 9. โบราณคดี/ กึ่งกลางแนวทอทัง้ 3 แนว โบราณสถาน และสถานที่ สําคัญทาง ประวัตศิ าสตร

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

พารามิเตอร/วิธีการตรวจวัด - รวบรวมและตรวจสอบรายชือ่ แหลง โบราณสถานในพื้นทีศ่ ึกษาจากเอกสาร ตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานของสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ทะเบียนโบราณสถาน เปนตน - ศึกษาแผนที่ของกรมแผนทีท่ หาร และ แผนทีแ่ หลงโบราณคดีภาคเหนือของ กรมศิลปากร เพื่อหาตําแหนงที่ตั้ง - สํารวจภาคสนาม รวมทั้งสอบถาม สัมภาษณ และบันทึกภาพหลักฐานที่พบ

วันที่ดําเนินการ มกราคม 2554

เมษายน 2557 3-7

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 3.1-1 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-8

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

3.2

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

3.2.1

สภาพภูมิประเทศ และพื้นที่ออ นไหวตอผลกระทบ

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3.1.1.1

ขอบเขตการศึกษา ศึกษาสภาพภูมิประเทศทั่วไป สภาพการใชประโยชนที่ดิน โดยรอบแนวทอในระยะ 500 เมตร จาก กึ่งกลางแนวทอลําเลียงปโตรเลียม ทั้ง 3 แนวของโครงการ 3.2.1.2

วิธีการศึกษา - ขอ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ : รวบรวมข อ มู ล สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น จากแผนที่ ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 และภาพถายดาวเทียมที่ไดจาก Google Earth ซึ่งเปนภาพที่ ถายในป พ.ศ. 2550 - ขอมูลปฐมภูมิ : จากการสํารวจพื้นที่โครงการในภาคสนาม 3.1.1.3

ผลการศึกษา แนวท อ ลําเลีย งปโตรเลี ยม ทั้ง 3 แนวของโครงการ ตั้ งอยูในพื้น ที่ 2 จัง หวัด ไดแ ก ตําบลบึ ง กอก ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และตําบลหนองไมกอง ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษา สรุปไดดังนี้ 1) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป พื้น ที่สว นใหญตั้ง อยูท างตอนกลางของแปลงเอส 1 ในเขตอํา เภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม ลาดเทจากทางดานทิศตะวันตกสูที่ราบริมแมน้ํายมทางทิศตะวันออก มี ความลาดชันโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 1-2 มีแหลงน้ําขนาดเล็กทั้งแหลงน้ําธรรมชาติ และบอขุดกระจายอยูทั่วไปใน พื้นที่ เชน คลองคต คลองลําปาดําหนองตากุด และคลองอีเงาะ เปน ตน พื้นที่สวนใหญใชประโยชนเพื่อการ เกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก นาขาว กลวย ขาวโพด ถั่วเขียว มีชุมชนกระจายอยูเปนหยอมๆ หนาแนนในบริเวณ เสนทางคมนาคม ซึ่งมีเสนทางคมนาคมในพื้นที่ใกลเคียงโครงการ ไดแก ทางหลวงหมายเลข 12, 115, 117, 1065, และ 1303 และมีชุมชนที่อยูตามเสนทางคมนาคมดังกลาว ไดแก บานบึงจํากา บานปรือกระเทียม บานทุงรวงทอง และบานหรายการอง บานประดา เปนตน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-9

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณแนวทอลําเลียงปโตรเลียม 2.1) แนวทอจากฐานหนองกลับ-บี (NKP-B) ไปยังฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) แนวทอมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 3.16 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบ ลุม ลาดเทจากทางดานทิศตะวันตกสูทิศทางตะวันออก มีความลาดชันโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 1-2 มีแหลงน้ําขนาด เล็กที่เปนบอขุดกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ สภาพพื้นที่โดยรอบเปนไรนา สลับกับพื้นที่การเกษตร พื้นที่ออนไหวที่ อยูใกลแนวทอมากที่สุด คือ ชุมชนบานหนองนา มีระยะหางประมาณ 80 เมตร จากแนวทอ 2.2) แนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) แนวทอมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 2.51 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบ ลุม ลาดเทจากทางดานทิศตะวันตกสูทิศทางตะวันออก มีความลาดชันโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 1-2 มีแหลงน้ําขนาด เล็กที่เปนบอขุดกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ โดยแหลงน้ําที่อยูใกลแนวทอมากที่สุดคือ คลองลําปาดําหนองตากุด มี ความกวางประมาณ 20 เมตร ทั้งนี้ไมมีบานพักอาศัยในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอทั้งสองฝง 2.3) แนวทอจากฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) แนวทอมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 7.11 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบ ลุม ลาดเทจากทางดานทิศตะวันตกสูทิศทางตะวันออก มีความลาดชันโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 1-2 มีแหลงน้ําขนาด เล็กที่เปนบอขุดกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ สภาพพื้นที่โดยรอบเปนไรนา สลับกับพื้นที่การเกษตร พื้นที่ออนไหวที่ อยูใกลแนวทอมากที่สุด คือ ชุมชนบานทุงรวงทอง มีระยะหางประมาณ 33 เมตร จากแนวทอ 3) พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลาง แนวทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการ แสดงในตารางที่ 3.2-1 จากตารางจะเห็นไดวาพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลที่สุด จากกึ่งกลางแนวทอ ลําเลียงปโตรเลียมของโครงการ คือ บานพักอาศัยของชุมชนบานทุงรวงทอง มีระยะหาง ประมาณ 33 เมตร จากแนวทอระหวางฐานรวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) ซึ่งรายละเอียด พื้นที่ออนไหว และการวางแนวทอแสดงดังตารางที่ 2.9-2 ในบทที่ 2

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-10

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-1 พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอทั้งสองฝง แนวทอ NKP-B – NTU-A

PKM-E – PKM-A RTG-B – RTG-A

พื้นที่ออนไหว ถนนเขาสูไรนา (กวาง 3 เมตร ลูกรังบดอัด 1 ชองทาง) คลองมาบหัสกุล (กวาง 5 เมตร) คลองมาบหัสกุล (กวาง 5 เมตร) ถนนเขาสูไรนา (กวาง 3 เมตร ลูกรังบดอัด 1 ชองทาง) บานพักอาศัย จํานวน >20 หลัง (ชุมชนบานหนองนา) ระยะหางจากแนวทอ 100 เมตร บานพักอาศัย จํานวน >20 หลัง (ชุมชนบานหนองนา) ระยะหางจากแนวทอ 80 เมตร คลองลําปาดําหนองตากุด (กวาง 20 เมตร) คลองสงน้ํา (กวาง 10 เมตร) ถนนเขาสูไรนา (กวาง 4 เมตร ลูกรังบดอัด 1 ชองทาง) ถนนทางหลวงหมายเลข 115 (กวาง 7 เมตร ลาดยาง 2 ชองทาง) บานพักอาศัย จํานวน 10 หลัง (ชุมชนบานทุงรวงทอง) ระยะหางจากแนวทอ 33 เมตร ถนนโครงการคอนกรีตในหมูบานแมยื้อ (กวาง 4 เมตร คอนกรีต 2 ชองทาง) ถนนโครงการคอนกรีตในหมูบานแมยื้อ (กวาง 4 เมตร คอนกรีต 2 ชองทาง) คลองคต (กวาง 24 เมตร) ถนนเลียบคลองคต (กวาง 2 เมตร ลูกรังบดอัด 1 ชองทาง) คลองสงน้ํา (กวาง 5 เมตร) ถนนเขาสูไรนา (กวาง 2 เมตร ลูกรังบดอัด 1 ชองทาง)

พิกัดอางอิง 1837946N, 606417E 1838230N, 606433E 1838776N, 606382E 1839284N, 606821E 1839789N, 606543E 1840054N, 606545E 1842460N, 608120E 1823183N, 601734E 1823246N, 601598E 1824067N, 601409E 1824009N, 600838E 1824463N, 600875E 1824893N, 600947E 1824923N, 600944E 1824934N, 600942E 1825640N, 600788E 1826823N, 600889E

ที่มา : จากการสํารวจในภาคสนาม โดยบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด, 2554

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-11

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

3.2.2

สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ

3.2.2.1

สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

1) ขอบเขตการศึกษา ศึกษาขอมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงโครงการ ไดแก สถานี อุตุนิ ย มวิท ยาจัง หวั ดพิ ษณุ โลก และสถานี อุตุ นิย มวิ ทยาจัง หวั ดกํ าแพงเพชร ของกรมอุตุ นิย มวิ ทยา เพื่ อนํ ามา วิ เ คราะห ส ภาพภู มิ อ ากาศที่ เ ป น ตั ว แทนบริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษาของโครงการ ซึ่ ง จะใช เ ป น ข อ มู ล ในการประเมิ น ผลกระทบและการพิจารณากําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป ไดแก ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ อุทกวิทยาน้ําผิวดิน และการชะลางพังทลายของดิน เปนตน 2) วิธีการศึกษา รวบรวมขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเปนสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป (2524-2553) ของสถานี อุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก และสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป (2525-2554) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด กําแพงเพชร เพื่อวิเคราะหขอมูลสภาพภูมิอากาศที่เปนตัวแทนบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 3) ผลการศึกษา สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับอิทธิพลจากลม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหมีลักษณะอากาศหนาวเย็นและ แหง สวนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากอาวเบงกอลและอาวไทยที่พัดผานในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน ตุลาคม ทําใหมีฝนตกและอากาศชุมชื้น จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกลาวทําใหมีสภาพอากาศแบงเปน 3 ฤดูกาล กลาวคือ ฤดูฝน

เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในชวงนี้เปนชวงที่ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย รองความกดอากาศต่ําที่พาดผานบริเวณ ภาคใตของประเทศไทย จะเคลื่อนขึ้นมาพาดผานบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเปน ลําดับ ทําใหมีฝนตกชุก แตในชวงที่รองความกดอากาศต่ําเลื่อนขึ้นไปพาดผานบริเวณ ประเทศพมาและภาคเหนือตอนบนจะทําใหเกิดสภาวะฝนทิ้งชวง

ฤดูหนาว

เริ ่ม ตั ้ง แตก ลางเดือ นตุล าคมถึง กลางเดือ นกุม ภาพัน ธ ซึ ่ง เปน ฤดูที ่ล มมรสุม ตะวัน ออก เฉี ยงเหนือพั ดปกคลุมประเทศไทย โดยพั ดเอาความกดอากาศสู ง จาก ประเทศจีน แผลงมาปกคลุมประเทศไทย ทําใหบริเวณพื้นที่โครงการมีอากาศหนาว เย็นถึงคอนขางหนาว และมีอากาศหนาวในบางวัน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงวางของลมมรสุม แตจะมีลมผานใตพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหบริเวณพื้นที่โครงการมีอากาศรอน และรอนจัดในบางวัน

ฤดูรอน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-12

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

จากขอมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกําแพงเพชร (ดังแสดงในตารางที่ 3.2-2 และตารางที่ 3.2-3 ตามลําดับ) เมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยทางคณิตศาสตรเพื่อใชเปนตัวแทน ของพื้นที่โครงการ ทําใหไดรายละเอียดขอมูลดานสภาพภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยา ที่เปนตัวแทนพื้นที่ศึกษาของ โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3.2-4 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ - อุณหภูมิ: อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมีคาอยูในชวง 24.20-30.55 องศาเซลเซียส โดยมีคาสูงสุด ในเดือนเมษายน และต่ําสุดในเดือนธันวาคม และมีคาเฉลี่ยรายปเทากับ 27.6 องศาเซลเซียส - ปริ ม าณน้ํ าฝน: ปริ มาณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย รายเดื อ นมีคา อยู ในช ว ง 3.4-260.9 มิ ล ลิ เ มตร โดยมี คาสูงสุดในเดือนกันยายน และต่ําสุดในเดือนมกราคม และมีคาเฉลี่ยรายปเทากับ 1,318.7 มิลลิเมตร สําหรับคาเฉลี่ยของจํานวนวันที่ฝนตกตอปเทากับ 118 วัน - ปริมาณการระเหยของน้ํา: ปริมาณการระเหยของน้ําเฉลี่ยรายเดือนมีคาอยูในชวง 100.5172.0 มิล ลิเมตร โดยมี คา สูงสุ ดในเดื อ นเมษายน และต่ําสุ ดในเดื อนพฤศจิกายน และมี คาเฉลี่ยรายปเทากับเทากับ 1,483.5 มิลลิเมตร - ความชื้ น สั ม พั ท ธ : ความชื้ น สั ม พั ท ธ เ ฉลี่ ย รายเดื อ นมี คา อยู ใ นช ว ง ร อ ยละ 64-83 โดยมี คาสูงสุดในเดือนกันยายน และต่ําสุดในเดือนมีนาคม และมีคาเฉลี่ยรายปเทากับ รอยละ 74 - ความเร็ ว ลม: ความเร็ ว ลมเฉลี่ ย รายเดื อ นมี ค า อยู ใ นช ว ง 0.9-1.6 น็ อ ต หรื อ 1.67-2.96 กิโลเมตร/ชั่วโมง สวนความเร็วลมสูงสุดที่วัดได มีคาเทากับ 42.5 น็อต หรือ ประมาณ 78.71 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเดือนเมษายน ทั้งนี้ จากกราฟความสัมพันธของปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และการระเหยน้ํา ที่เปนตัวแทนพื้นที่ ศึกษาของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3.2-2 พบวา ชวงน้ําหลาก (wet period) ของพื้นที่ศึกษา มีระยะเวลา 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน สวนชวงแลงฝน(dry period) มีระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแตชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-13

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-2 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป (2524 – 2553) ของจังหวัดพิษณุโลก Station ; Index Station Latitude Longitude

378201-Phitsanulok 48378 16.47.0 N 100.16.0 E

อุณหภูมิ (เซลเซียส) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยสูงสุด คาเฉลี่ยต่ําสุด คาสูงสุดที่วัดได คาต่ําสุดที่วัดได ความชื้นสัมพัทธ (%) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยสูงสุด คาเฉลี่ยต่ําสุด คาต่ําสุดที่วัดได การระเหยของน้ํา (มม.) คาเฉลี่ย ความเร็วลม (น็อต) ความเร็วลมเฉลี่ย ทิศทางลม ความเร็วลมสูงสุด ปริมาณน้ําฝน (มม.) คาเฉลี่ย จํานวนวันฝนตกเฉลี่ย คาสูงสุดตอวัน จํานวนวันที่มี เมฆ หมอก ลูกเห็บ พายุฟาคะนอง พายุฝน ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

Elevation of station above MSL Height of barometer above MSL Height of thermometer above ground Height of wind vane above ground Height of rain gauge

4.02 45 1.25 12.5 0.76

Meters Meters Meters Meters Meters

ม.ค

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ตลอดป

24.8 31.6 18.7 36.6 18.1

27.0 33.8 21.1 38.4 20.4

29.2 35.8 23.6 40.0 23.0

30.8 37.2 25.4 41.8 24.5

29.9 35.6 25.2 41.5 24.3

29.0 34.0 25.0 39.4 24.5

28.5 33.2 24.8 37.6 24.1

28.1 32.5 24.7 36.7 23.8

28.1 32.5 24.7 35.7 24.0

27.8 32.4 24.1 35.7 23.4

26.5 31.7 21.7 36.4 22.8

24.3 30.7 18.6 35.3 18.1

27.8 33.4 23.1 41.8 18.1

67 86 42 38

64 83 40 36

62 81 40 37

63 80 42 35

71 86 51 51

76 89 58 56

78 90 60 54

80 92 63 57

81 92 64 56

78 91 60 55

72 88 51 51

67 86 44 45

72 87 51 35

110

120

162

185

173

144

135

123

113

114

111

109

1,599

1.0

1.3

1.9

2.0

1.9

1.7

1.5

1.4

1.1

1.1

1.1

1.4

15.0

22.0

30.0

35.0

30.0

38.0

27.0

27.0

1.1 NW 28.0

20.0

15.0

15.0

38.0

4.2 1 20.4

13.5 2 62.3

27.6 3 79.0

55.7 5 85.3

170.9 14 100.8

165.7 16 121.1

179.4 18 111.1

247.6 20 130.5

246.6 19 136.8

162.5 13 184.8

34.6 4 81.8

11.4 1 82.7

1,319.7 116 184.8

30 0 0 0 0

27 0 0 1 0

29 0 0 2 0

23 0 0 5 0

5 0 0 10 0

0 0 0 8 0

0 0 0 8 0

0 0 0 9 0

2 0 0 11 0

9 0 0 8 0

18 0 0 1 0

27 0 0 0 0

170 0 0 63 0

เมษายน 2557 3-14

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-3 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป (2525 – 2554) ของจังหวัดกําแพงเพชร Station KAMPHAENG PHET Index station 48380 Latitude 16 29 N Longitude 99 32 E

Elevation of station above MSL 80 Height of barometer above MSL 81 Height of thermometer above ground 1.25 Height of wind vane above ground 12.50 Height of raingauge 0.00

Meters Meters Meters Meters Meters

ม.ค

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ตลอดป

24.7 32.1 18.6 37.0 17.4

26.8 34.3 20.4 39.8 21.1

28.6 35.8 22.7 40.8 21.1

30.3 37.2 24.9 43 24.0

29.1 35.2 25.2 41.8 24.2

28.4 33.6 25.1 39.6 25.0

28.0 33.0 24.9 38.0 24.3

27.8 32.6 24.7 37.8 24.5

27.6 32.7 24.4 36.2 23.8

27.2 32.2 23.8 36.1 23.3

25.9 31.7 21.5 36.5 22.6

24.1 30.8 18.6 35.4 18.0

27.4 33.4 22.9 43.0 17.4

71 91 44 52

66 89 41 51

66 88 42 38

67 88 44 44

77 93 56 54

82 95 62 59

82 95 63 59

84 96 65 59

85 97 66 61

84 97 64 55

79 95 55 52

74 93 48 54

76 93 54 38

0.8 24.0

0.9 28.0

1.0 30.0

1.2 50.0

1.1 41.0

0.8 40.0

0.8 30.0

0.7 30.0

0.8 28.0

0.7 26.0

0.7 28.0

0.7 20.0

0.8 50.0

102

112

143

159

146

114

110

102

102

95

90

93

1,368

2.6 1 16.5

13.1 2 45.1

40.6 4 82.2

52.5 6 117.2

201.1 15 171.8

165.3 17 78.6

158.4 18 103.8

167.7 19 85.7

275.2 19 136.6

194.4 14 112.1

39.4 4 51.8

7.4 1 60.4

1,317.7 120 171.8

1 19 0 0 0

0 19 0 1 0

0 19 0 3 0

0 13 0 5 0

0 2 0 10 0

0 1 0 8 0

0 1 0 6 0

0 0 0 6 0

0 0 0 8 0

0 2 0 5 0

0 7 0 1 0

1 13 0 0 0

2 96 0 53 0

อุณหภูมิ (เซลเซียส) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยสูงสุด คาเฉลี่ยต่ําสุด คาสูงสุดที่วัดได คาต่ําสุดที่วัดได ความชื้นสัมพัทธ (%) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยสูงสุด คาเฉลี่ยต่ําสุด ต่ําสุดที่วัดได ความเร็วลม (น็อต) ความเร็วลมเฉลี่ย ความเร็วลมสูงสุด การระเหยของน้ํา (มม.) คาเฉลี่ย ปริมาณน้ําฝน (มม.) คาเฉลี่ย จํานวนวันฝนตกเฉลี่ย สูงสุดตอวัน จํานวนวันที่มี หมอก เมฆ ลูกเห็บ พายุฟาคะนอง พายุฝน ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-15

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-4 ขอมูลดานสภาพภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยาที่เปนตัวแทนพื้นที่ศึกษาของโครงการ

อุณหภูมิ (เซลเซียส) คาเฉลี่ย คาสูงสุดเฉลี่ย คาต่ําสุดเฉลี่ย สูงสุดที่วัดได ต่ําสุดที่วัดได ความชื้นสัมพัทธ (%) คาเฉลี่ย คาสูงสุดเฉลี่ย คาต่ําสุดเฉลี่ย ต่ําสุดที่วัดได การระเหยของน้ํา (มม.) คาเฉลี่ย ความเร็วลม (น็อต) เฉลี่ยความเร็วลม ความเร็วลมสูงสุด ปริมาณน้ําฝน (มม.) คาเฉลี่ย เฉลี่ยจํานวนวันฝนตก สูงสุดตอวัน จํานวนวันที่มี เมฆ หมอก ลูกเห็บ พายุฟาคะนอง พายุฝน

ม.ค

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ตลอดป

24.75 31.85 18.65 36.8 17.75

26.9 34.05 20.75 39.1 20.75

28.9 35.8 23.15 40.4 22.05

30.55 37.2 25.15 42.4 24.25

29.5 35.4 25.2 41.65 24.25

28.7 33.8 25.05 39.5 24.75

28.25 33.1 24.85 37.8 24.2

27.95 32.55 24.7 37.25 24.15

27.85 32.6 24.55 35.95 23.9

27.5 32.3 23.95 35.9 23.35

26.2 31.7 21.6 36.45 22.7

24.2 30.75 18.6 35.35 18.05

27.6 33.4 23 42.4 17.75

69 88.5 43 45

65 86 40.5 43.5

64 84.5 41 37.5

65 84 43 39.5

74 89.5 53.5 52.5

79 92 60 57.5

80 92.5 61.5 56.5

82 94 64 58

83 94.5 65 58.5

81 94 62 55

75.5 91.5 53 51.5

70.5 89.5 46 49.5

74 90 52.5 37.5

106

116

152.5

172

159.5

129

122.5

112.5

107.5

104.5

100.5

101

1,483.5

0.9 19.5

1.1 25

1.45 30

1.6 42.5

1.5 35.5

1.25 39

1.15 28.5

1.05 28.5

0.95 28

0.9 23

0.9 21.5

0.9 17.5

1.1 42.5

3.4 1 18.45

13.3 2 53.7

34.1 3.5 80.6

54.1 5.5 101.25

186 14.5 136.3

165.5 16.5 99.85

168.9 18 107.45

207.65 19.5 108.1

260.9 19 136.7

178.45 13.5 148.45

37 4 66.8

9.4 1 71.55

1,318.7 118 178.3

24.5 0.5 0 0 0

23 0 0 1 0

24 0 0 2.5 0

18 0 0 5 0

3.5 0 0 10 0

0.5 0 0 8 0

0.5 0 0 7 0

0 0 0 7.5 0

1 0 0 9.5 0

5.5 0 0 6.5 0

12.5 0 0 1 0

20 0.5 0 0 0

133 0 0 58 0

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมอุตุนิยมวิทยา, 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-16

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 3.2-2 ชวงน้ําหลาก และชวงแลงฝนของพื้นที่ศึกษา 3.2.2.2 คุณภาพอากาศ 1) ขอบเขตการศึกษา การศึกษาคุณภาพอากาศ ประกอบดวย การตรวจสอบพื้นที่ออนไหวตอแหลงรับผลกระทบดาน คุณภาพอากาศ และการศึกษาคุณภาพอากาศภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา (ภายในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอ ทั้งสองฝง1/) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานคุณภาพอากาศในสภาพปจจุบันในบริเวณพื้นที่ศึกษา สําหรับใชในการ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากการดําเนินงานของโครงการ รวมทั้งการกําหนดมาตรการปองกันและแกไข ผลกระทบที่เหมาะสมตอไป โดยผลวิเคราะหคุณภาพอากาศ จะพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และเกณฑดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index)

1/

หมายเหตุ: เนื่องจากแนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) ไมมีพื้นที่ออนไหวตอการไดรับ ผลกระทบในดานคุณภาพอากาศภายในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอทั้งสองฝง จึงกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณบานพัก อาศัยของประชาชน ซึ่งอยูใกลที่สุด คือ 530 เมตร แทน ดังแสดงในรูปที่ 3.2-3)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-17

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

2) วิธีการศึกษา  การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ : รวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอดีตบริเวณ ใกลเคียงพื้นที่โครงการ ไดแก - รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียม แหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก (จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด, 2552) - รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก (จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดย บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด, 2554) - รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก (จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด, 2554) ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในอดีตแสดงดังตารางที่ 3.2-5 และรูปที่ 3.2-3 ตารางที่ 3.2-5 ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางคุณอากาศในอดีตบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโครงการ จุดเก็บตัวอยาง

ที่ตั้ง

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม1/ หมูที่ 2 บานปรือกระเทียม ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 2/ วัดดงอีบุก หมูที่ 3 ตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ จังหวัด กําแพงเพชร 2/ วัดทุงรวงทองสามัคคี หมู ที่ 4 ตํ า บลหนองไม ก อง อํ า เภอไทรงาม จั ง หวั ด กําแพงเพชร 3/ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม หมูที่ 2 บานปรือกระเทียม ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด

การใชประโยชน

606840E, 1844126N

สถานศึกษา

603735E, 1829117N

ศาสนสถาน

600180E, 1823841N

ศาสนสถาน

606819E, 1844156N

สถานศึกษา

หมายเหตุ : ระบบพิกัด WGS 84 UTM Zone 47 1/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัด ที่มา: พิษณุโลก, 2553 2/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด พิษณุโลก, 2554 3/ รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก, 2554

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-18

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

 ขอมูลปฐมภูมิ : ทําการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ภายในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอโดยมีเกณฑการกําหนดสถานีเก็บตัวอยางเพื่อใหเปนตัวแทนของพื้นที่ ดังนี้ 1. พิจารณาพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ไดแก โรงเรียน สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน และบานพักอาศัยของประชาชน ที่อยูในระยะ 500 เมตร จาก กึ่งกลางแนวทอทั้ง 2 ฝง (ดังที่อธิบายไวในบทที่ 1 เรื่องขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดลอม) 2. หากในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอไมมีพื้นที่ออนไหวตอการไดรับผลกระทบ บริษัทที่ปรึกษาจะพิจารณาพื้นที่ออนไหวที่อยูถัดออกไป เพื่อใชเปนตัวแทนคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ 3. การเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ จะพิจารณาใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษา เพื่อใหสามารถใชเปน ตัวแทนสําหรับแสดงภาพรวมของคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการได 4. เมื่ อ กํ า หนดจุ ด เก็ บ ตั ว อย า งแล ว หากบริ เ วณพื้ น ที่ ดั ง กล า วไม มี ค วามพร อ มด า นระบบ สาธารณู ป โภคที่ จํ า เป น ตอ อุ ป กรณ /เครื่อ งมื อ การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง เช น กระแสไฟฟา หรือเจาของพื้นที่ไมยินยอมใหใชกระแสไฟฟาไมวากรณีใดๆ หรือมีน้ําทวม ในบริเวณดังกลาว บริษัทที่ปรึกษาจะเลือกจุดเก็บตัวอยางใหมที่มีระยะหางจากแนวทอ ใกลเคียงกับจุดเดิมที่กําหนดไวมากที่สุด จากเกณฑดังกลาวขางตน บริษัทที่ปรึกษาไดพิจารณาจุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ ความเร็ว และทิศทางลม จํานวนรวม 2 สถานี เพื่อเปนตัวแทนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปจจุบันในบริเวณพื้นที่ศึกษา ของแนวทอทั้ง 3 แนว2 โดยมีเหตุผลในการกําหนดสถานีเก็บตัวอยาง ดังตารางที่ 3.2-6 และรายละเอียดของ ตําแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเร็ว และทิศทางลม จํานวน 2 สถานี ดังรูปที่ 3.2-3 และตารางที่ 3.2-7 การตรวจวั ดดํ าเนิ น การโดย บริษั ท เอ็น ไวร โ ปร จํา กัด ระหวา งวัน ที่ 30 กั น ยายน ถึง 6 ตุลาคม 2555 ดัชนีที่ทําการตรวจวัด วิธีเก็บตัวอยาง และวิธีการตรวจวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.2-8 (หนังสือรับรอง ผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก จ.1)

2

หมายเหตุ : แนวทอจากฐาน PKM-E ไปยัง ฐาน PKM-A ไมมีพื้นที่ออนไหว ในระยะ 500 เมตร จึงไมไดเก็บตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนคุณภาพอากาศ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-19

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

สถานี A1

สถานี N1

สถานี A2

สถานี N2

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 3.2-3 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ผานมาในอดีต และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียงในปจจุบัน

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-20

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-6 การเลือกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแตละแหงของโครงการ สถานี

สถานีตรวจวัด

A1

บานเลขที่ 43 หมู 8 บาน หนองนา ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

A2

บานเลขที่ 19 หมู 4 บานทุงรวงทอง ตําบลหนองไมกอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

ระยะหางจากแนวทอ การใชประโยชน เหตุผลที่เลือกเปนสถานี (เมตร) พืน้ ที่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ NKP-B ไปยัง NTU-A 120 ที่พักอาศัย เป น บ า นพั ก อาศั ย ที่ อ ยู ใ กล แนวท อ จาก NKP-B ไปยั ง NTU-A หมายเหตุ: บานพักอาศัยที่อยู ใกล กั บ แนวท อ มากที่ สุ ด มี ระยะหางประมาณ 80 เมตร จากแนวท อ แต เ นื่ อ งจาก ในช ว งของการเก็ บ ตั ว อย า ง คุณภาพอากาศ มีน้ํา ทวมสู ง ในพื้ น ที่ จึ ง กํ า หนดจุ ด เก็ บ ตั ว อย า งขึ้ น ใหม ซึ่ ง อยู ไ ม ไกลจากจุ ด เก็ บ ตั ว อย า งที่ กําหนดไวเดิม RTG-B ไปยัง RTG-A 33 ที่พักอาศัย เป น บริ เ วณที่ พั ก อาศั ย ที่ อ ยู ใกลแนวทอจาก RTG-B ไป ยัง RTG-A มากที่สุด แนวทอ

ตารางที่ 3.2-7 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในปจจุบัน สถานีเก็บ ตัวอยาง A1

A2

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ที่ตั้ง บานเลขที่ 43 หมู 8 ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก บานเลขที่ 19 หมู 4 ตําบลหนองไมกอง อําเภอไทรงาม จังหวัด กําแพงเพชร

พิกัดอางอิง สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ (WGS 84) 606995.91 E พื้นที่โดยรอบเปนบานพักอาศัย แตไมหนาแนน ปกติ 1843589.27 N และอยูหางกัน มีลมพัดเล็กนอย บริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ อยูหางจากถนนภายในชุมชนประมาณ 25 เมตร 606499.46 E เปนชุนชนที่มีบานพักอาศัย และมีวัดตั้งอยูดาน ปกติ 1839853.72 N ทายหมูบาน รอบวัดจะเปนทุงนา บริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ อยูหางจากถนนภายในชุมชนประมาณ 25 เมตร

เมษายน 2557 3-21

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-8 ดัชนีที่ตรวจวัด และวิธีการเก็บตัวอยาง คุณภาพอากาศและระดับเสียงในพื้นที่โครงการ ดัชนี ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ความเร็วลมและทิศทางลม (WS/WD) ระดับเสียง (Leq 24 hr, Ldn, Lmax , L90)

วิธีการตรวจวัด High Volume Sampling,Gravimetric Method High Volume Sampling, SSI, Gravimetric Method NOx Chemiluminescence API Model SO2 UV-Fluorescence Analyzer API Model 100E Height of wind vane and anemometer above ground 10 meters Integrated Sound Level meter

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด, วันที่ 30 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2555

3) ผลการศึกษาคุณภาพอากาศ 3.1) การทบทวนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผานมา จากการทบทวนข อ มู ล ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศบริ เ วณใกล เ คี ย งพื้ น ที่ โครงการที่ผานมา ระหวางป พ.ศ. 2550-2554 พบวามีสถานีตรวจวัดทั้งหมด 3 สถานี ซึ่งสถานีตรวจวัดบริเวณ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 ครั้ง คือ ในป พ.ศ. 2550 และ 2554 มีดัชนีที่ทําการ ตรวจวัด ประกอบดวย ฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) สถานีตรวจวัดและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังแสดงในตารางที่ 3.2-9 ซึ่งสรุปไดวา ดัชนีคุณภาพอากาศ ที่ตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-22

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการที่ผานมา TSP PM-10 เฉลี่ย 24 ชม. (มก./ลบ.ม.) 1/ 0.098 0.058 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 24-25 พ.ค. 50 25-26 พ.ค. 50 0.082 0.063 26-27 พ.ค. 50 0.037 0.026 คาเฉลี่ย 0.072 0.049 2/ วัดดงอีบุก 29-30 ก.ค. 53 0.023 0.016 30-31 ก.ค. 53 0.023 0.018 31 ก.ค.- 1 ส.ค. 53 0.042 0.025 คาเฉลี่ย 0.029 0.020 2/ วัดทุงรวงทองสามัคคีธรรม 29-30 ก.ค. 53 0.013 0.010 30-31 ก.ค. 53 0.017 0.013 31 ก.ค.- 1 ส.ค. 53 0.025 0.019 คาเฉลี่ย 0.018 0.014 3/ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 4-5 พ.ค. 54 0.055 0.035 5-6 พ.ค. 54 0.04 0.020 6-7 พ.ค. 54 0.025 0.019 คาเฉลี่ย 0.04 0.025 คามาตรฐาน 0.3304/ 0.1204/ สถานีตรวจวัด

ที่มา :

มาตรฐาน :

วันที่ตรวจวัด

ความเขมขนมลสารในบรรยากาศ NO2 SO2 CO เฉลี่ย 1 ชม. เฉลี่ย 24 ชม. เฉลี่ย 1 ชม. เฉลี่ย 8 ชม. (สวนในลานสวน) 0.0066 0.450 0.570 1.049 0.0070 0.550 0.285 0.0063 0.450 0.0066 0.475 0.638 0.0236 0.070 0.20 0.0029 0.078 0.20 0.0029 0.067 0.30 0.23 0.0098 0.716 0.0033 0.08 0.20 0.0019 0.04 0.20 0.0013 0.06 0.20 0.20 0.0022 0.6 0.1705/ 0.1204/ 34.206/ 9.006/

1/

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัด พิษณุโลก, 2553 2/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด พิษณุโลก, 2554 3/ รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก, 2554 4/ หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 5/ หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 6/ หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-23

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3.2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในปจจุบัน การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ ดําเนินการโดย บริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด ระหวางวันที่ 30 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2555 มีดัชนีที่ทําการตรวจวัด ไดแก ฝุนละออง รวม (TSP) ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซไนโตรเจนได ออกไซด (NO2) แตละสถานีดําเนินการตรวจวัดเปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ พื้นที่ศึกษาของโครงการทั้ง 2 สถานี แสดงดังตารางที่ 3.2-10 และหนังสือรับรองผลการตรวจวัด ดังแสดงใน ภาคผนวก จ.1 โดยใชเกณฑดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index) ดังตารางที่ 3.2-11 ในการ วิเคราะหคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ เมื่อนําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ตารางที่ 3.2-10) มาเปรี ย บเที ย บกั บค า มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 พบวา คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวม ในเวลา 24 ชั่วโมง คาเฉลี่ยของฝุน ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง และกาซซัลเฟอรไดออกไซด คาเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง มี คาที่ตรวจวัดไดทั้งหมดอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว สําหรับผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด คาเฉลี่ยความเขมขนในเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 พบวา มีคาที่ตรวจวัดไดทั้งหมด อยูในเกณฑมาตรฐานเชนกัน รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากคาดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index: AQI) (ตารางที่ 3.2-11) พบวา ดัชนีคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ ซึ่งมีคาอยูระหวาง 10.83-40.83 นั้น จัดอยูในเกณฑคุณภาพดี ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ ตารางที่ 3.2-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปจจุบัน ความเขมขนมลสารในบรรยากาศ TSP เฉลี่ย PM-10 เฉลี่ย SO2 เฉลี่ย NO2 เฉลี่ย สถานี แนวทอ วันที่ตรวจวัด 24 ชม. 24 ชม. 24 ชม. 1 ชม. ตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) (สวนในลานสวน) A1 NKP-B ไปยัง NTU-A 3-4 ต.ค. 55 0.085 0.027 0.004 0.021 4-5 ต.ค. 55 0.053 0.028 0.004 0.019 5-6 ต.ค. 55 0.022 0.012 0.004 0.014 คาเฉลี่ย 0.053 0.022 0.004 0.018 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 55 A2 RTG-B - RTG-A 0.06 0.038 0.003 0.016 1-2 ต.ค. 55 0.062 0.033 0.003 0.017 2-3 ต.ค. 55 0.058 0.027 0.002 0.019 คาเฉลี่ย 0.060 0.033 0.003 0.017 1/ 1/ 1/ คามาตรฐาน 0.330 0.120 0.120 0.1702/

AQI 33.75 35.00 15.00 27.92 47.50 41.25 33.75 40.83 -

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) : 2/ หมายถึง คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่มา : ตรวจวัดโดย บริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด, ระหวางวันที่ 30 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2555 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-24

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-11 เกณฑดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index)

0-50 51-100

PM10 (เฉลี่ย 24 ชม.) (มคก./ลบ.ม.) 40 120

SO2 (เฉลี่ย 24 ชม.) (ppb) 25 120

NO2 (เฉลี่ย 1 ชม.) (ppb) 85 170

O3 (เฉลี่ย 1 ชม.) (ppb) 51 100

101-200

350

305

600

203

201-300

420

610

1202

405

มีผลกระทบตอ สุขภาพมาก

สม

>300

> 420

>610

>1,202

>405

อันตราย

แดง

AQI

ความหมาย

สีที่ใช

คุณภาพดี ฟา คุณภาพ เขียว ปานกลาง มีผลกระทบตอ เหลือง สุขภาพ

แนวทางปองกันแกไข ผลกระทบ ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ควร หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายภายนอก อาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก และผู สู ง อายุ ไม ค วรทํ า กิ จ กรรม ภายนอกอาคารเปนเวลานาน ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ควร หลี ก เลี่ ย งกิ จ กรรมภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและ ผู สู ง อายุ ควรจํ า กั ด การออกกํ า ลั ง ภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออก กําลังภายนอกอาคาร สํ า หรั บ ผู ป ว ยโรคระบบทางเดิ น หายใจ ควรอยูภายในอาคาร

อางอิง : United States Environmental Protection Agency. July 1999. Guideline for Reporting of Daily Air Quality- Air Quality Index (AQI). 40 CFR Part 58, Appendix G. ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2554

สําหรับผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในพื้นที่ศึกษา จํานวน 3 สถานี ระหวางวันที่ 30 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2555 แสดงดวยผังลม ดังรูปที่ 3.2-4 และตารางในภาคผนวก จ ผลการตรวจวัดสรุปไดดังนี้ สถานี A1 บริเวณแนวทอจากฐาน NKP-B ไปยังฐาน NTU-A สวนใหญ (รอยละ 75.0) เปนลม สงบ มีคาความเร็วลมนอยกวา 0.4 เมตร/วินาที และมีบางสวน (รอยละ 25.0) เปนลม ที่พัดมาจากทิศตะวันตก (W) โดยมีชวงความเร็วลมอยูระหวาง 0.4-1.0 เมตร/วินาที สถานี A2 บริเวณแนวทอจากฐาน RTG-B ไปยังฐาน RTG-A ใหญเปนลมสงบ (รอยละ 97.2) มี คานอยกวา 0.4 เมตร/วินาที และมีลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก (W) มีคาเทากับ รอยละ 2.78 โดยมีความเร็วลมอยูระหวาง 0.4 – 1.0 เมตร/วินาที ความเร็วลมเฉลี่ยมีคา เทากับ 0.01 เมตร/วินาที

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-25

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3.3) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผานมากับผลการตรวจวัดในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปจจุบันกับผลการตรวจวัดในอดีต พบวา ปริมาณฝุนละอองรวม และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน กาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซไนโตรเจนได ออกไซด มีคาความเขมขนในบรรยากาศในระดับต่ําเชนกันเดียว และทั้งหมดยังอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ อากาศในทุกสถานีตรวจวัด

ก) A1 บริเวณแนวทอจากฐาน NKP-B ไปยังฐาน NTU-A

ข) A2 บริเวณแนวทอจากฐาน RTG-B ไปยังฐาน RTG-A

ค) A3 บริเวณแนวทอจากฐาน PKM-E ไปยังฐาน PKM-A รูปที่ 3.2-4 ผังลม (Wind Rose) บริเวณพื้นที่โครงการ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-26

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

3.2.3

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ระดับเสียง

3.2.3.1

ขอบเขตการศึกษา การศึกษาระดับเสียง ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงในอดีตที่ผานมา บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ และขอมูลการตรวจวัดระดับเสียงในปจจุบันในพื้นที่โครงการ โดยกําหนดพื้นที่ ศึกษาในระยะ 500 เมตร3/ จากกึ่งกลางแนวทอของโครงการทั้ง 3 แนว 3.2.3.2

วิธีการศึกษา

 ขอมูลทุติยภูมิ : รวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ จาก รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอ บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก รวมจํานวน 3 สถานี (รูปที่ 3.2-3) ไดแก สถานีที่ 1 : โรงเรียนวัดปรือกระเทียม สถานีที่ 2: โรงเรียนวัดดงอีบุก สถานีที่ 3: โรงเรียนวัดทุงรวงทองสามัคคีธรรม  ขอมูลปฐมภูมิ : ทําการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีเกณฑกําหนดจุดตรวจวัด ระดับเสียง ดังนี้ 1. พิจารณาพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง ไดแก โรงเรียน สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน และบานพักอาศัยของประชาชน ที่อยูในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอทั้ง 2 ฝง (ดังที่อธิบายไวในบทที่ 1 เรื่องขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม) 2. หากในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอไมมีพื้นที่ออนไหวตอการไดรับผลกระทบ บริษัทที่ปรึกษาจะพิจารณาพื้นที่ออนไหวที่อยูถัดออกไป เพื่อใชเปนตัวแทนระดับเสียง บริเวณพื้นที่โครงการ 3. การตรวจวัดระดับ จะดําเนินการใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษา เพื่อใหสามารถใชเปนตัวแทน สําหรับแสดงภาพรวมระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการได 4. เมื่อกําหนดจุดเก็บตัวอยางแลว หากเจาของพื้นที่ไมยินยอมใหใชพื้นที่ในการตรวจวัด หรือมี น้ําทวมในบริเวณดังกลาว บริษัทที่ปรึกษาจะเลือกจุดเก็บตัวอยางใหมที่มีระยะหางจากแนว ทอใกลเคียงกับจุดเดิมที่กําหนดไวมากที่สุด รายละเอียดสถานีตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 3 สถานี แสดงดังตารางที่ 3.2-12 จุดตรวจวัดระดับเสียง ดังรูปที่ 3.2-3 3/

หมายเหตุ: เนื่องจากแนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) ไมมีพื้นที่ออนไหวตอการไดรับ ผลกระทบในดานเสียงภายในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอทั้งสองฝง จึงกําหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณบานพักอาศัยของ ประชาชน ซึ่งอยูใกลที่สุด คือ 530 เมตร แทน ดังแสดงในรูปที่ 3.2-3)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-27

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-12 สถานีตรวจวัดระดับเสียง ในปจจุบัน สถานีเก็บ แนวทอ ตัวอยาง N1 NKP-B ไปยัง NTU-A

N2

N3

ที่ตั้ง

บานเลขที่ 43 หมู 8 ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก RTG-B ไปยัง RTG-A บานเลขที่ 19 หมู 4 ตําบลหนองไมกอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร PKM-E ไปยัง PKM-A บานเลขที่ 55/1 หมู 11 ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

พิกัดอางอิง ระยะหาง สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ (WGS 84) ปกติ 606499 E 120 การใชประโยชนพื้นที่ 1839853 N เปนที่พกั อาศัย

606977 E 1843650 N

33

การใชประโยชนพื้นที่ เปนที่พกั อาศัย

ปกติ

600867 E 1824009 N

530

การใชประโยชนพื้นที่ เปนที่พกั อาศัย

ปกติ

ที่มา : ดําเนินการโดย บริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด ระหวางวันที่ 27-30 กันยายน 2555

การตรวจวัดดําเนินการโดย บริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด ระหวางวันที่ 27-30 กันยายน 2555 ดัชนีที่ทํา การตรวจวัดระดับเสียง ไดแก Leq 24 hr, Lmax และ L90 โดยใชวิธีการตรวจวัด คือ Integrated Sound Level meter (หนังสือรับรองผลการตรวจวัดแสดงใน ภาคผนวก จ.2) 3.2.3.3

ผลการศึกษา

1) การทบทวนผลการตรวจวัดระดับเสียงทีผ่ านมา การทบทวนผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผานมา บริเวณพื้นที่โครงการในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2550 และ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2553 มีสถานีตรวจวัดจํานวน 3 สถานี (ตารางที่ 3.2-13) พบวาระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด (Lmax) ทั้ง 3 สถานี มีคาใกลเคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ซึ่งกําหนดใหมีคาไดไม เกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ พบวาระดับเสียงดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในทุกสถานี 2) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในปจจุบัน การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลแนวทอลําเลียงปโตรเลียมจํานวน 3 สถานี ดําเนินการโดย บริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด ในชวงวันที่ 27-30 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีดัชนีตรวจวัด ไดแก ระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 (L90)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-28

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณแนวทอลําเลียงปโตรเลียม ทั้ง 3 แนว พบผลการตรวจวัดระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ทั้ง 3 สถานี มีคาใกลเคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ซึ่งกําหนดใหมีคาได ไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามลําดับ พบวา ระดับเสียงดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทั้ง 3 สถานี และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 (L90) มีคาเฉลี่ยระหวาง 44.3-44.9 เดซิเบลเอ ผลการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังตารางที่ 3.2-14 3) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผานมากับในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผานมากับผลการตรวจวัดในปจจุบัน พบวา ระดับเสียงทั้งที่ผานมา และในปจจุบัน มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และมีคาใกลเคียงกัน เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการ เปนชุมชนในพื้นที่ชนบทที่มีการทําเกษตรกรรม เปนหลัก จึงมีกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงนอย ตารางที่ 3.2-13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในอดีตบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในป พ.ศ. 2550 และ ป พ.ศ. 2553 สถานีตรวจวัด โรงเรียนวัดปรือกระเทียม

วัน/เดือน/ป 1/

24-27 พฤษภาคม 50 24-27 พฤษภาคม 50 24-27 พฤษภาคม 50 เฉลี่ย 2/ วัดดงอีบุก 29-30 กรกฎาคม 53 30-31 กรกฎาคม 53 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 53 เฉลี่ย 2/ วัดทุงรวงทองสามัคคีธรรม 29-30 กรกฎาคม 53 30-31 กรกฎาคม 53 31 กรกฎาคม 53 - 1 สิงหาคม 53 เฉลี่ย คามาตรฐาน*

Leq 24 hr 54.3 53.9 52.9 53.7 50.5 56.9 54.2 54.6 55.7 58.8 56.7 57.3 70.0

ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) Lmax Ldn 81.8 61.9 60.1 84.1 58.2 80.2 82.3 60.3 83.5 57.2 66.6 72.6 58.6 72.1 79.3 62.9 80.2 64.1 68.1 78.0 65.2 72.5 77.9 66.1 115 -

L90 47.6 47.2 45.4 46.8 43.6 47.3 47.7 46.5 50.9 53.2 52.3 52.2 -

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และระดับเสียงสูงสุด 1/ ที่มา : รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ของ บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด (บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด, 2552) 2/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก, 2554

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-29

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลแนวทอลําเลียงปโตรเลียมของโครงการในปจจุบัน แนวทอ

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

NKP-B ไปยัง NTU-A

N1

27-28 ก.ย. 55 28-29 ก.ย. 55 29-30 ก.ย. 55 คาเฉลี่ย 27-28 ก.ย. 55 28-29 ก.ย. 55 29-30 ก.ย. 55 คาเฉลี่ย 27-28 ก.ย. 55 28-29 ก.ย. 55 29-30 ก.ย. 55 คาเฉลี่ย

RTG-B ไปยัง RTG-A

PKM-E ไปยัง PKM-A

N2

N3

คามาตรฐาน

Leq24 hr 45.2 45.3 44.8 45.1 44.7 44.9 44.6

ผลการตรวจวัด Lmax 47.8 48.0 48.2 48.0 51.2 47.0 46.4

44.7 44.8 44.7 46.4 45.4 70.0

48.8 44.5 46.8 49.9 47.6 115.0

L90 44.7 44.8 44.2 44.6 44.1 44.5 44.4 44.3 44.5 44.2 45.8 44.9 -

หมายเหตุ : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และระดับเสียงสูงสุด ที่มา : ตรวจวัดโดย บริษัท เอ็นไวรโปร จํากัด, วันที่ 27-30 กันยายน พ.ศ. 2555

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-30

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

3.2.4

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

แผนดินไหว

1) ขอบเขตการศึกษา ศึก ษาข อ มู ล แหล ง กํ าเนิ ด แผ น ดิ น ไหวและบริ เ วณพื้ น ที่เ สี่ ย งต อ การเกิ ด แผน ดิ น ไหวบริ เ วณพื้ น ที่ โครงการ ซึ่งตั้งอยูตั้งอยูในแองเจาพระยาตอนบน 2) วิธีการศึกษา  ขอมูลทุติยภูมิ : รวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ดังนี้ - ขอมูลแหลงกําเนิดแผนดินไหวในประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 ของกรมทรัพยากรธรณี - ขอมูลศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยและใกลเคียง ป พ.ศ. 2548 ของ กรมทรัพยากรธรณี - ขอมูลพื้นที่บริเวณเสี่ยงภัยตอการเกิดแผนดินไหวของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ของกรมทรัพยากรธรณี - ขอมูลสถิติแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประเทศไทย 10 ป (พ.ศ.2544-2554) จากสํานัก แผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ป พ.ศ.2554 3) ผลการศึกษา จากสถิติการตรวจวัดความรุนแรงของการเกิดแผนดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา และจากการศึกษา ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมของกรมทรัพยากรธรณี ที่เกิดปรากฏการณแผนดินไหวขึ้นในประเทศไทยในพื้นที่ตางๆ หลายครั้งจนถึงปจจุบัน จึงไดจัดทําแผนที่แสดงบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผนดินไหวขึ้น โดยประมวลผลจากขอมูล ธรณีวิทยาดานรอยเลื่อนมีพลังและแผนดินไหว ทั้งจากกรมทรัพยากรธรณีและหนวยงานอื่นๆ แผนดินไหวมักเกิด มากบริเวณรอยตอของเปลือกโลก ซึ่งรอยเลื่อนที่สําคัญของประเทศไทยแสดงดังรูปที่ 3.2-6 แบงรอยเลื่อนตามภาค ไดดังนี้ - ภาคเหนือ ไดแก รอยเลื่อนแมจัน รอยเลื่อนแมฮองสอน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อน พะเยา รอยเลื่อนปว รอยเลื่อนอุตรดิตถ รอยเลื่อนเมย - ภาคตะวันตก ไดแก รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดียสามองค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก รอยเลื่อนทาแขก - ภาคใต ไดแก รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุย

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-31

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

เมื่อพิจารณาจากรอยเลื่อนเห็นไดวา ศูนยกลางแผนดินไหวในประเทศไทยจึงอยูบริเวณดานตะวันตก ของประเทศ ซึ่งบริเวณพื้นที่โครงการอยูหางจากศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวมากกวา 200 กิโลเมตร ดังแสดงใน รูปที่ 3.2-5 และเมื่อนํามาประกอบกับพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ภายหลังเกิดเหตุการณธรณีพิบัติที่ภาคใตเมื่อปลายป พ.ศ.2547 โดยแบงเขตพื้นที่เสี่ยงภัยตอ แรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวตางๆ กัน 4 เขต ซึ่งจะมีผลตอการออกแบบสิ่งกอสรางในแตละเขตที่จะตองออกแบบ รับแรงแผนดินไหว ดังนี้ เขต 0 เปนเขตที่ไมมีความเสี่ยง ไมจําเปนตองออกแบบอาคารรับแรงแผนดินไหว มีความรุนแรง ของแผนดินไหวขนาดนอยกวา 3 เมอรคัลลี ตรวจวัดไดดวยเครื่องมือเทานั้น เขต 1 เปนเขตที่มีความเสี่ยงนอย แตอาจเกิดการเสียหายบาง โดยตองออกแบบโครงสรางที่รับ แรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวไดขนาด 3-4 เมอรคัลลี ผูอยูบนอาคารสูงรูสึกวามีแผนดินไหว เขต 2ก เปนเขตที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผนดินไหวในระดับนอยถึงปานกลาง สําหรับสิ่งกอสรางที่ ออกแบบไมดีจะเกิดความเสียหาย โดยตองออกแบบโครงสรางอาคารที่รับแรงสั่นสะเทือนของ แผนดินไหวไดขนาด 5-7 เมอรคัลลี เขต 2ข เป น เขตที่ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด แผ น ดิ น ไหวในระดั บ ปานกลาง สํ า หรั บ สิ่ ง ก อ สร า งที่ ออกแบบดี จ ะเกิ ด ความเสี ย หายเล็ ก น อ ย โดยต อ งออกแบบโครงสร า งอาคารที่ รั บ แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวไดขนาด 7-8 เมอรคัลลี สําหรับบริเวณพื้นที่ศึกษาตั้งอยูในจังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก เมื่อพิจารณาจากพื้นที่เสี่ยงภัย ตอการเกิดแผนดินไหว พบวาพื้นที่โครงการตั้งอยูในเขต 1 ซึ่งเปนเขตที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผนดินไหวที่มี ความเสี่ยงนอย แตอาจเกิดการเสียหายบาง สวนสถิติการเกิด เหตุแผนดินไหว ขนาดเกิน 6 ริกเตอร ที่มีผลกระทบตอประเทศไทยและพื้น ที่ โครงการ รวบรวมโดยสํานักแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. 2544- 2554) (ตารางที่ 3.2-15) โดยครั้งลาสุดเกิด เหตุแผนดินไหว วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีศูนยกลางแผนดินไหว ที่ประเทศเมียนมาร ขนาดแผนดินไหว 6.7 ริกเตอร รูสึกสั่นไหวไดในอําเภอแมสาย และ อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และบนอาคารสูงบางแหงใน กรุ ง เทพฯ จากสถิ ติ โ ดยสํ า นั ก เฝ า ระวั ง แผ น ดิ น ไหว โดยสถิ ติ ก ารเกิ ด แผ น ดิ น ไหวในประเทศไทย ที่ ข นาด แผนดินไหวเกิน 4 ริกเตอร ซึ่งเปนระดับที่ประชาชนสวนใหญรูสึกได แสดงดังตารางที่ 3.2-16 พบวาในประเทศ ไทยสวนใหญเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย แตในบริเวณจังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และ พิษณุโลก ยังไมพบวาเคยมีเหตุการณการเกิดแผนดินไหวแตอยางใด และไมปรากฎรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผานใน พื้นที่โครงการ (รายชื่อจังหวัดที่มีรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผาน, กรมทรัพยากรธรณี, 2553)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-32

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

ที่ตั้งโครงการ

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : กองธรณีเทคนิค, 2548

รูปที่ 3.2-5 บริเวณเสี่ยงภัยตอแผนดินไหว และรอยเลื่อนทีม่ ีพลังในประเทศไทย

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-33

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-15 แผนดินไหวขนาดเกิน 6 ริกเตอร ในชวง 10 ป (พ.ศ. 2544-2554) ที่มีผลกระทบตอประเทศไทย วัน/เดือน/ป

สถานที่เกิด

ขนาด (ริคเตอร) 6.7

24 มี.ค. 2554

สหภาพเมียนมาร

9 พ.ค. 2553

ชายฝงตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

7.3

30 ก.ย. 2552 12 พ.ค. 2551

ตอนกลางเกาะสุมาตรา มณฑลเสฉวน จีน

7.9 7.8

20 ก.พ. 2551

7.5

12 ก.ย. 2550 16 พ.ค. 2550

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ตอนใตของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ตอนใตของเกาะสุมาตรา พรมแดนลาว -พมา

8.4 6.1

27 เม.ย. 2550 1 ธ.ค. 2549

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

6.4 6.5

19 พ.ย. 2548 11 ต.ค. 2548 18 ก.ย. 2548 24 ก.ค. 2548

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา ตอนเหนือเกาะสุมาตรา พรมแดนพมา-อินเดีย หมูเกาะนิโคบาร มหาสมุทรอินเดีย

6.1 6.2 6.0 7.2

5 ก.ค. 2548

ตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศ อินโดนีเซีย ชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย

6.8

13 ก.ย. 2550

2 มิ.ย. 2548

22 พ.ค. 2548

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

7.1

6.0 (ลึก 33 กิโลเมตร) 6.1

ความเสียหาย ประชาชนทีอ่ าศัยในอาคาร ชัน้ 1 ถึง 25 บางหมูบานที่ อําเภอแมสาย และ อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย รับรูถึงแรง สั่นไหว และอาคารสูงทุกอาคารในกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ถึง 40 ในกรุงเทพมหานครรับรูถึงแรงสั่นไหว รูสึกสั่นไหวไดบนอาคารสูงบางแหงใน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา และ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รูสึกสั่นสะเทือนไดบนอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร รูสึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานคร หลายแหง ประเทศจีนมีผูเสียชีวิตประมาณ 20,000 คน รูสึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานคร และจังหวัด ภูเก็ต อาจเกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกลศนู ยกลาง รูสึกสั่นสะเทือนไดบนอาคารสูงบางแหงใน กรุงเทพมหานคร รูสึกสั่นสะเทือนไดบนอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร รูสึกสั่นสะเทือนไดหลายจังหวัดในภาคเหนือ และอาคารสูง ในกรุงเทพมหานคร รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ จังหวัดภูเก็ต รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนราธิวาส รูสึกไดที่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต รูสึกไดที่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต รูสึกไดบนอาคารสูงในจังหวัดเชียงใหม เบื้องตนสันนิษฐานวาอาจเกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกลจุด ศูนยกลาง ขอใหตดิ ตามขาวการประกาศแจงขาวจากศูนย เตือนภัยพิบัติแหงชาติอยางใกลชิด ไมมีรายงานความเสียหาย ไมมีรายงานความเสียหาย

ไมมีรายงานความเสียหาย

เมษายน 2557 3-34

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-15 (ตอ) วัน/เดือน/ป

สถานที่เกิด

ขนาด (ริคเตอร) 6.8

ความเสียหาย

19 พ.ค. 2548

เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

18 พ.ค. 2548 14 พ.ค. 2548

เหนือเกาะสุมาตราอินโดนีเซีย ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย หมูเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ชายฝงดานตะวันตกของหมูเกาะ สุมาตรา อินโดนีเซีย ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ สุมาตรา อินโดนีเซีย

6.2 6.5

มีความรูสึกสั่นสะเทือนในจังหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัด สงขลา ภูเก็ต พังงา และผูอาศัยบนอาคารสูงใน กรุงเทพมหานคร ไมมีรายงานความเสียหาย ไมมีรายงานความเสียหาย

6.3 6.1

ไมมีรายงานความเสียหาย ไมมีรายงานความเสียหาย

8.7

27 ธ.ค. 47 26 ธ.ค. 47

ทะเลอันดามัน ประเทศไทย สหภาพเมียนมาร

6.6 6.4

26 ธ.ค. 47

เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

9.3

22 ก.ย. 46

พมา

6.7

22 ม.ค. 46

เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

7.0

2 พ.ย. 45

ตอนใตของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

7.5

แผนดินไหวใกลเกาะ NIAS ซึ่งอยูทางตะวันตกของเกาะ สุมาตรา มีผูเสียชีวิตประมาณ 2000 คน รูสึกสั่นสะเทือนถึง จังหวัดภูเก็ต สงขลา และผูอ าศัยอยูบ นอาคารสูงใน กรุงเทพมหานคร รูสึกสั่นสะเทือนไดที่จังหวัดภูเก็ต รูสึกสั่นสะเทือนในหลายจังหวัดของภาคเหนือ ไดแก จังหวัดลําปาง เชียงใหม และเชียงราย รูสึกสั่นไหวไดเกือบทุกจังหวัดในภาคใต ภาคกลางและ บางสวนของภาคเหนือ รวมถึงอาคารสูงหลายแหงใน กรุงเทพมหานครแผนดินไหวครั้งนี้ทําใหเกิดคลื่นสึนามิ บริเวณฝงทะเลอันดามัน ตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล และตรัง มีผูเสียชีวิตกวา 5,000 คน และสูญหาย กวา 3,000 คน รูสึกไดที่ อําเภอเมือง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮอ งสอน จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย และ อาคารสูงในกรุงเทพมหานครบางแหงเสียหายเล็กนอย รูสึกไดบนอาคารสูงนับสิบแหงในหลายพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหลายจังหวัดในภาคใต รูสึกไดที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

10 พ.ค. 2548 28 เม.ย. 2548 28 มี.ค. 2548

หมายเหตุ : ป 2544 ไมมีรายงานแผนดินไหว ที่มา : สํานักงานแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554 (www.earthquake.tmd.go.th)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-35

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-16 แผนดินไหวขนาดเกิน 4 ริกเตอร ที่มีสถานที่เกิดในประเทศไทยในชวง 10 ป (พ.ศ. 2543-2554) วัน เดือน ป

บริเวณ

30 เม.ย. 2554 ทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) 6 ก.ค. 2553 สหภาพเมียนมาร หางจาก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 9 พ.ค. 2553 ชายฝงตอนเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย 23 ธ.ค. 2551 อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี 19 มิ.ย. 2550 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 22 เม.ย. 2550 อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 13 ธ.ค. 2549

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

17 พ.ย. 2549

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

21 ต.ค. 2549 15 ธ.ค. 2548

18 ธ.ค. 2545 2 ก.ค. 2545

พรมแดนไทย-ลาว อําเภอเมือง และอําเภอเทิง จังหวัด เชียงราย จังหวัดเชียงใหมทางทิศตะวันตกคอน ทางใตเล็กนอย 40 กิโลเมตร อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

22 ก.พ. 2544

เขื่อนเขาแหลม

4 ธ.ค. 2548

ขนาด เหตุการณ / ความเสียหาย (ริกเตอร) 4.4 ไมมีรายงานความเสียหาย 4.5 รูสกึ สั่นไหวไดทวั่ ไปบริเวณ อําเภอแมสาย อําเภอแมจัน อําเภอแมฟาหลวง อําเภอเชียงแสน และอําเภอเมือง จังหวัด เชียงราย 7.3 รูสึกสั่นไหวไดบนอาคารสูงบางแหงใน จังหวัดภูเก็ต จังหวัด พังงา จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา และ กรุงเทพมหานคร 4.1 รูสึกสั่นสะเทือนในบริเวณ อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี 4.5 รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดลําพูน 4.5 รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา 5.1 รูสึกสั่นสะเทือนไดเกือบทั่วไปใน จังหวัดเชียงใหม และ อาคารสูงใน จังหวัดเชียงราย 4.4 รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ อําเภอพาน และอําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม 4.5 รูสึกที่ อําเภอเชียงของ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 4.1 ไมมีรายงานความเสียหาย 4.1

ไมมีรายงานความเสียหาย

4.3 4.7

รูสึกไดที่ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม รูสึกไดที่ อําเภอเมือง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อําเภอ เมือง จังหวัดพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดนาน รูสึกไดที่ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

4.3

ที่มา : สํานักแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554 (http://www.seismology.tmd.go.th/earthquakestat.php)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-36

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

3.2.5

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ทรัพยากรดิน และการชะลางพังทลายของดิน

3.2.5.1 ทรัพยากรดิน 1) ขอบเขตการศึกษา ศึกษาทรัพยากรดินในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทอลําเลียงปโตรเลียม ทั้ง 3 แนวของโครงการ (ดังรูปที่ 3.2-6) โดยทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ไดแก ประเภทชุดดิน สมบัติของดิน และการ วิเคราะหคุณภาพดินในดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานเคมี และความอุดมสมบูรณของดิน 2) วิธีการศึกษา การศึก ษาทรัพ ยากรดิน บริเวณโครงการ ประกอบดว ย การรวบรวมขอมู ลทุ ติย ภูมิ ของหน ว ยงาน ราชการและเอกชน และขอมูลการตรวจวัดคุณภาพดินในปจจุบันในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ ดังรายละเอียด ตอไปนี้  ขอมูลทุติยภูมิ : รวบรวมขอมูลทรัพยากรดินจากหนวยงานตางๆ และรายงานการศึกษาบริเวณพื้นที่ โครงการที่ผานมา ดังนี้ - แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 และ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร - แผนที่กลุมชุดดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545 - แผนที่การใชที่ดิน มาตราสวน 1:50,000 กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2543 - ผลการตรวจวัดคุณภาพดินที่ผานมาในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการฯ จํานวน 4 สถานี แสดงดั ง ตารางที่ 3.2-17 และรูป ที่ 3.2-6 โดยรวบรวมจากรายงานการศึ ก ษาผลกระทบ สิ่งแวดลอมของโครงการที่อยูในบริเวณใกลเคียง ไดแก (1) รายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอม โครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบาง ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด (จัดทําโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด, 2552) ไดดําเนินการเก็บตัวอยางดินซึ่งอยูในบริเวณ พื้นที่ศึกษาของโครงการนี้ จํานวน 2 สถานี และ (2) รายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ของบริ ษั ท ปตท. สผ. สยาม จํ า กั ด (จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด, 2554) ไดดําเนินการเก็บ ตัวอยางดินซึ่งอยูในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการนี้ จํานวน 2 สถานี

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-37

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-17 ตําแหนงสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพดินในอดีต บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง สถานีที่ พิกัดอางอิง ตําแหนงจุดเก็บตัวอยาง 1/ 1 605846E, 1837984N ฐานหนองกรับ-บี (NKP-B) 21/ 607984E, 1841726N ฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) 32/ 601504E, 1827960N จุดเก็บตัวอยางอยูห างจากฐานไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 560 เมตร ตั้งอยูที่หมูที่ 7 ตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 2/ 4 601782E, 1827460N จุดเก็บตัวอยางอยูห างจากฐานไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 1,000 เมตร ตั้งอยูที่หมูที่ 7 ตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร หมายเหตุ : ที่มา :

ลักษณะการใชที่ดิน ไมมีรายละเอียดขอมูล ไมมีรายละเอียดขอมูล เปนดินบริเวณนาขาวรอการเก็บเกี่ยว มีวัชพืชปกคลุม เล็กนอย ลักษณะดินชั้นบนเปนดินรวนสีออกเทาดํา คอนขางละเอียด ชั้นลางเปนดินรวนสีเทาปนน้ําตาล คอนขางละเอียด เป น ดิน บริเ วณนาขา วหลั ง การเก็บ เกี่ย ว มี วั ชพื ช ปก คลุมเล็กนอย ลักษณะดินชั้นบนเปนดินรวนสีออกเทา จุดสมเล็กนอย จับตัวเปนกอน ชั้นลางเปนดินรวนปน เหนียว สีออกขาว จับตัวเปนกอน

ระบบพิกัด WGS 84 UTM Zone 47 1/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัด พิษณุโลก ของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด, 2552 2/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด พิษณุโลก, 2554

 ขอมูลปฐมภูมิ : ทําการสํารวจและตรวจวัดภาคสนาม โดยมีหลักเกณฑในการกําหนดจุดเก็บ ตัวอยางดินดังนี้ 1) จุดเก็บตัวอยาง การเก็บตัวอยางดินไดพิจารณากําหนดจุดเก็บตัวอยางและจํานวนตัวอยางโดยมีหลักเกณฑการ พิจารณาในประเด็นที่สําคัญ คือ เปนตัวแทนกลุมชุดดิน และสภาพการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่พบในพื้นที่ศึกษา ซึ่ง จากผลการตรวจสอบกลุมชุดดิน (รูปที่ 3.2-6) และสภาพการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาตามแนวทอตางๆ (รูปที่ 3.2-7) พบวา จํานวนจุดเก็บตัวอยางดินของโครงการฯ ทั้งที่เก็บในปจจุบัน รวมทั้งจุดเก็บตัวอยางที่อางอิงจาก โครงการฯ ตางๆ ในบริเวณใกลเคียง พบวา มีจุดเก็บตัวอยางเปนตัวแทนครอบคลุมกลุมชุดดินและสภาพการใช ที่ดินในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ รวมทั้งหมด 11 ตัวอยาง ซึ่งกระจายตามแนวทอตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ แนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM–A) กลุมชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนกลุมชุดดินที่ 7 สําหรับกลุมชุดดินอื่นๆ ไดแก กลุมชุดดินที่ 4 กลุมชุดดินที่ 33B และกลุมชุดดินที่ 5 สภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกพืชไร (ไรออย และ ขาวโพด) จํานวนตัวอยางที่เปนตัวแทนการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่ตามแนวทอจากฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปฐานปรือกระเทียม-เอ (PKM–A) ซึ่งมีความยาวแนวทอ 2.51 กิโลเมตร มีจํานวน 4 ตัวอยาง ซึ่งเปนตัวแทน ครอบคลุมกลุมชุดดินทั้งหมดที่พบในพื้นที่ศึกษาตามแนวทอของโครงการฯ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-38

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

แนวทอจากฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) ไปฐานหนองกรับ-บี (NKP–B) กลุมชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนกลุมชุดดินที่ 7 สําหรับกลุมชุดดินอื่นๆ ไดแก กลุมชุดดินที่ 4 และกลุมชุดดินที่ 33B สภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกพืชไร (ไรออย และขาวโพด) จํานวนตัวอยางที่เปนตัวแทนการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่ตามแนวทอจากฐานหนองตะกู-เอ (NTU-A) ไปฐาน หนองกรับ-บี (NKP–B) ซึ่งมีความยาวแนวทอ 3.16 กิโลเมตร มีจํานวน 3 ตัวอยาง ซึ่งเปนตัวแทนครอบคลุมกลุมชุด ดินหลักที่พบในพื้นที่ศึกษาตามแนวทอของโครงการฯ แนวทอจากฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) ไปฐานรวงทอง-บี (RTG–B) กลุมชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาประกอบดวย เปนกลุมชุดดินที่ 6 กลุมชุดดินที่ 15 และกลุม ชุดดินที่ 21 นอกจากนั้น ยังมีกลุมชุดดินอื่นๆ ไดแก กลุมชุดดินสัมพันธของกลุมชุดดินที่ 6 กับกลุมชุดดินที่ 7 (6/7) กลุมชุดดินสัมพันธของกลุมชุดดินที่ 6 กับกลุมชุดดินที่ 15 (6/15) และกลุมชุดดินสัมพันธของกลุมชุดดินที่ 15 กับ กลุมชุดดินที่ 21 (15/21) สภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกพืชไร (ไรออย และขาวโพด) จํานวนตัวอยางที่ เปนตัวแทนการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่ตามแนวทอจากฐานรวงทอง-เอ (RTG-A) ไปฐานรวงทอง-บี (RTG–B) ซึ่งมีความยาวแนวทอ 7.11 กิโลเมตร มีจํานวน 4 ตัวอยาง ซึ่งเปนตัวแทนครอบคลุมกลุมชุดดินหลักที่พบในพื้นที่ ศึกษาตามแนวทอของโครงการฯ รายละเอียดจุดเก็บตัวอยางดินบริเวณพื้นที่โครงการแสดงดังตารางที่ 3.2-18 และรูปที่ 3.2-6

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-39

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 3.2-6 ตําแหนงเก็บตัวอยางดินบริเวณฐานเจาะของพืน้ ที่โครงการ อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-40

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

รูปที่ 3.2-7 สภาพการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-41

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-18 รายละเอียดจุดเก็บตัวอยางดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ พิกัด ตําแหนงจุดเก็บตัวอยาง (WGS 84) แนวทอ PKM-E ไปยัง PKM–A S2 607506 E, 1843722 N อยูใกลแนวทอ PKM-E ไปยัง PKM–A หางจากแนวทอไปทาง ทิศตะวันออก S3 607973 E, 1842982N อยูบริเวณแนวทอ PKM-B ไปยัง PKM-A ทางทิศเหนือ สถานี

S4

608210 E, 1842037 N อยูใกลแนวทอ PKM-E ไปยัง PKM-A ทางทิศตะวันตก

R11/

607984E, 1841726N

บริเวณฐานปรือกระเทียม-อี (PKM-E)

แนวทอ NKP-B ไปยัง NTU-A S1 606154 E, 1839254 N อยูใกลแนวทอ NKP-B ไปยัง NTU-A หางจากแนวทอไปทาง ตะวันตก R22/ 0606507E, 1840642N อยูใกลแนวทอ NTU-A ไป PKM – B ทางทิศตะวันตก R31/

605846E, 1837984N ฐานหนองกรับ-บี (NKP-B)

แนวทอ RTG-B ไปยัง RTG-A S5 601035 E, 1824802 N อยูใกลแนวทอ RTG-B ไปยัง RTG-A ทางทิศตะวันออก R43/

601504E, 1827960N

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

จุดเก็บตัวอยางบริเวณฐานรวง ทอง-เอ (RTG-A) ตั้งอยูที่หมูที่ 7 ตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ จังหวัด กําแพงเพชร

กลุมชุดดิน / ลักษณะการใชที่ดิน กลุมชุดดิน 5 ลักษณะดินเปนดินรวนเหนียว (Clay Loam) มีสี เทาดํา เนือ้ ดินคอนขางละเอียด สภาพการใชที่ดินเปนนาขาวที่ เก็บเกี่ยวแลว มีตอซังขาวแหงปกคลุม กลุมชุดดิน 7 ลักษณะเปนดินรวน (Loam) มีสีน้ําตาลแดง เนือ้ ดินคอนขางหยาบ สภาพการใชที่ดนิ เปนพืน้ ทีป่ ลูกพืชไร (ไรออ ย) มีวัชพืชปกคลุม กลุมชุดดิน 4 ลักษณะดินเปนดินรวนเหนียว (Clay Loam) มีสีน้ําตาล เนือ้ ดินคอนขางหยาบ เปนดินบริเวณบานคน ติดไรออ ยและนาขาว มีวัชพืชและใบไมแหงปกคลุม กลุมชุดดิน 33B ลักษณะโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงสภาพการใชที่ดินเปนพื้นที่ ปลูกพืชไร (ไรออย) กลุมชุดดิน 7 : เปนดินบริเวณทีว่ าง มีวัชพืชปกคลุม ลักษณะ ดินเปนดินรวนปนทราย (Silt Loam) มีสีน้ําตาล เนื้อดิน คอนขางหยาบ กลุมชุดดิน 4 ลักษณะดินเปนดินเหนียว (Clay) มีสีเทาดํา เนื้อดินคอนขางละเอียด สภาพการใชประโยชนที่ดินเปน นาขาว มีตน ขาวปกคลุม กลุมชุดดิน 7 ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย (Silt Loam) มีสีน้ําตาล เนื้อดินคอนขางหยาบ สภาพการใชประโยชนที่ดิน เปนพื้นที่ปลูกพืชไร กลุมชุดดิน 6 ลักษณะเปนดินเหนียว (Clay) มีสีน้ําตาลแดง เนื้อดินคอนขางละเอียด สภาพการใชประโยชนที่ดินเปน นาขาวที่เก็บเกี่ยวแลว มีตอซังขาวปกคลุม กลุมชุดดินที่ 15 ลักษณะดินชั้นบนเปนดินรวนสีออกเทาดํ า คอนขางละเอียด ชั้นลางเปนดินรวนสีเทาปนน้ําตาล คอนขาง ละเอียด สภาพการใชประโยชนที่ดินเปนนาขาวรอการเก็บเกี่ยว มีวัชพืชปกคลุมเล็กนอย

เมษายน 2557 3-42

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-18 (ตอ) สถานี R53/

R63/

พิกัด (WGS 84) 601782E, 1827460N

ตําแหนงจุดเก็บตัวอยาง

จุดเก็บตัวอยางบริเวณดานทิศ ตะวันออกเฉียงใตของฐานรวง ทอง-เอ (RTG-A) ตั้งอยูที่หมูที่ 7 ตําบลประชาสุขสันต อําเภอ ลานกระบือ จังหวัด กําแพงเพชร 0602920E, 1822460N จุดเก็บตัวอยางบริเวณฐานรวง ทอง-บี (RTG-B) ประมาณ 500 เมตร ตั้งอยูหมู 2 ตําบลหนอง ไมกอง อําเภอไทรงาม จังหวัด กําแพงเพชร

กลุมชุดดิน / ลักษณะการใชที่ดิน กลุมชุดดินที่ 15/21 ลักษณะดินชั้นบนเปนดินรวนสีออกเทาจุด ส ม เล็ ก น อ ย จั บ ตั ว เป น ก อ น ชั้ น ล า งเป น ดิ น ร ว นปนเหนี ย ว สีออกขาว จับตัวเปนกอน สภาพการใชประโยชนที่ดินเปน นาขาวหลังการเก็บเกี่ยว มีวัชพืชปกคลุมเล็กนอย

กลุมชุดดินที่ 6/15 สภาพการใชประโยชนที่ดินเปนนาขาว มี วัชพืชปกคลุมหนา ลักษณะดินชั้นบนเปนดินรวนปนเหนียว สี ออกน้ําตาลเขม ชั้นลางเปนดินเหนียว สีออกน้ําตาลดําจุดสม จับตัวเปนกอน

หมายเหตุ : ระบบพิกัด WGS 84 UTM Zone 47 1/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด, 2552 2/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกลเคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก ของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด, 2554 3/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก ของ บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด, 2554

2) การกําหนดคาดัชนีตรวจวิเคราะห ดัชนีที่ทําการตรวจวัดสมบัติของดิน พิจารณาคา ที่เกี่ยวข องกับลั กษณะเนื้ อดิน ความอุด ม สมบูรณของดินและ ปริมาณโลหะหนัก และปโตรเลียมไฮโดรคารบอนโดยมีคาที่ทําการตรวจวัด ไดแก ลักษณะ เนื้ อ ดิ น ป โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร บ อนทั้ ง หมด (TPH) เบนซี น (Benzene) โทลู อี น (Toluene) เอทธิ ล เบนซี น (Ethylbenzene) ไซลีนทั้งหมด (Xylenes) โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน(PAHs) คาความเปนกรด-ดาง (pH)โซเดียม (Na)โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ซัลเฟต (Sulphate) ไนเตรท (N) ฟอสเฟต (P) สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) โครเมียมเฮกซาวาเลนซ (Cr+6) เหล็ก (Fe) ซีลีเนียม (Se) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) และนิกเกิล (Ni)

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-43

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3) วิธีการเก็บตัวอยาง และการเก็บรักษาตัวอยาง การเก็บตัวอยางและเก็บรักษาตัวอยางดินเพื่อนํามาวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการตาม วิธีที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน สําหรับวิธีการวิเคราะหและการเก็บรักษาตัวอยางดินแสดงในตารางที่ 3.2-19 วิธีการเก็บตัวอยาง คูมือการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการผลิตปโตรเลียมบนบก กําหนดใหเก็บตัวอยางดินตามวิธีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ เชน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน หรือที่ประกาศ ณ ปจจุบัน หรือตามแนวทางของ USEPA การเก็บตัวอยางดินทั้งหมด 5 สถานี ดําเนินการโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการเก็บตัวอยางดินสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน มีรายละเอียด ดังนี้ เครื่องมือและและอุปกรณ 1) พลั่ว หรือสวานเจาะดิน (Soil Auger) 2) ถังพลาสติก 3) ถุงพลาสติกสําหรับใสตัวอยาง 4) ปากกาเมจิสําหรับบงชี้ตัวอยาง และแบบบันทึกการเก็บตัวอยาง ขั้นตอนการเก็บตัวอยาง (ประยุกตจากวิธีการเก็บตัวอยางดินของกรมพัฒนาที่ดิน) โดยมี ขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจและสังเกตสภาพจุดเก็บตัวอยางโดยรอบและบันทึกลงตารางบันทึก 2) ดายหญาหรือเก็บกวาดเศษพืชและใบไมบริเวณจุดเก็บตัวอยาง 3) ใชพลั่ว หรือสวานเจาะดินจํานวน 3 หลุม ซึ่งแตละหลุมหางกันประมาณ 20 เมตร และลึก ประมาณ 30 เซนติเมตร (เจาะ 2 ครั้งๆ ละ 15 เซนติเมตร) นําดินที่ไดจากทั้ง 3 หลุมใสถัง ผสมดิน 4) นําดินในถังผสมดินมาผสมคลุกเคลากันแลวแบงออกเปน 4 สวน นําเอา 1 สวนใส ถุงพลาสติกประมาณ 1 กิโลกรัม 5) บันทึกรายละเอียดตางๆ ทั้งที่ถุงและแบบบันทึกการเก็บตัวอยาง 6) สงตัวอยางดินเขาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-44

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

4) การวิเคราะหขอมูล จากผลการสํารวจและวิเคราะหคุณภาพดิน นํามาวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ดังนี้  การวิเคราะหเนื้อดิน โดยใชไดอะแกรมสามเหลี่ยมมาตรฐานจําแนกประเภทของเนื้อดิน (รูปที่ 3.2-8)  คุ ณ ภาพดิ น ที่ ใ ช ป ระโยชน เ พื่ อ การอยู อ าศั ย และเกษตรกรรม และคุ ณ ภาพดิ น ที่ ใ ช ประโยชนเพื่อการอื่น นอกเหนือจากเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม โดยเปรียบเทียบ กับมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 119ง วันที่ 20 ตุลาคม 2547  การวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน  การวิเคราะหระดับความเค็มของดินและอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช (ตารางที่ 3.2-20)

รูปที่ 3.2-8 ไดอะแกรมสามเหลีย่ มแจงประเภทเนื้อดิน (Soil Textural Triangle) ที่มา: http://wakefieldsoil.blogspot.com

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-45

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-19 ดัชนีการตรวจวัด วิธีวิเคราะห และการเก็บรักษาตัวอยางของตัวอยางดิน Analysis

Specific Method

Container

Preservation

Conventional Chemistry Parameters in Soil and Solids pH Electrometric Method Glass jar Store cool < 6 0C Electrical Conductivity La DNR Method Glass jar Store cool < 6 0C Kerosene HC(C10-14),Diesel HC (C15-C28) and Heavy oil HC (C29-C36) by EPA 8015 (modified) TPH-Dext C10-C36 Gas Chromatography Glass jar w/PTFE seal Store cool < 6 0C Gasoline Hydrocarbons (2-Methylpentane to 1,2,4-Trimethylbenzene) and BTEX by GC/FID & GC/PID TPH-Gas/BTEX Gas Chromatography Glass jar w/PTFE seal; Store cool < 6 0C minimal headspace Conventional Chemistry Parameters in Soils and Solids Nitrate-Nitrogen Cadmium Reduction Method Glass jar w/PTFE seal Store cool < 6 0C OrthophosphateAscorbic Acid Method Glass jar w/PTFE seal Store cool < 6 0C phosphorus Sulfate Turbidimetric Method Glass jar w/PTFE seal Store cool < 6 0C Total Metals by EPA 6000/7000 Series Methods Na, K, Ca, Mg and Fe Inductively Coupled PlasmaGlass jar Store cool < 6 0C Atomic Emission Spectrometry As, Ba, Cd, Cu, Se, Pb, Inductively Coupled PlasmaGlass jar Store cool < 6 0C Ni, Mn, and Zn Mass Spectrometry Hg Total Cold-Vapor Atomic Absorption Glass jar Store cool < 6 0C Method 6+ Cr Colorimetric Method Glass jar Store cool < 6 0C PAHs in Soil by EPA Method 8270C PAHs Gas Chromatography/Mass Glass jar Store cool < 6 0C Spectrometry

Hold (days)

Amount Needed (g.)

-

-

14

250

14

40

2 2

250 250

28

250

180

100

180

100

28

100

30

100

14

100

หมายเหตุ : เก็บตัวอยางและตรวจวัดโดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนดเทคโนโลยี จํากัด, 2554

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-46

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-20 ระดับความเค็มของดินและอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช ความนําไฟฟา (ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร) 0 – 2,000 2,000 - < 4,000 4,000 หรือสูงกวา 4,000 – 8,000 > 8,000 – 16,000 > 16,000

ระดับความเค็ม

อิทธิพลตอพืช

ไมเค็ม ไมเค็ม เค็ม เค็มปานกลาง เค็มมาก เค็มมากที่สุด

ไมกระทบกระเทือนตอพืช พืชทีไ่ วตอความเค็มมีการเจริญเติบโตลดลงบาง จํากัดการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด พืชทนเค็มเทานั้นที่เจริญเติบโตไดดี พืชทนเค็มบางชนิดเทานั้นที่เจริญเติบโตไดดี

ที่มา : คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544, ปฐพีวิทยาเบื้องตน, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3) ผลการศึกษา 3.1) กลุมชุดดินและคุณสมบัติ การศึกษาทรัพยากรดินในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง ไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับชุด ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาจากกรมพัฒนาที่ดิน ดังแสดงในรูปที่ 3.2-6 ในบริเวณแนวทอทั้ง 3 แนว ไดแก หนองกลับ-บี (NKP-B) ไปยังหนองตะกู-เอ (NTU-A) ปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังปรือกระเทียม-เอ (PKM-A) และ รวงทอง-บี (RTG-B) ไปยังรวงทอง-เอ (RTG-A) พบวา มีชุดดินอยูทั้งหมด 9 กลุมชุดดิน ไดแกกลุมชุดดินที่ 3,4, 5, 6, 7, 15, 21, 33 และ 38 ซึ่งรายละเอียดของแตละชุดดินมีดังนี้ กลุมชุดดินที่ 3 ลักษณะโดยทั่วไปเปดินเหนียว ดินบนเปนสีเทาเขม สีน้ําตาลปนเทาเขม ดินลางเปนสีเทาหรือน้ําตาลออน มีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามที่ ราบลุมหรือที่ราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ํา เลว ฤดูฝนขังน้ําลึก 20-50 เซนติเมตร นาน 4-5 เดือน ฤดูแลงดินแหงแตกระแหงเปนรองกวางลึก ถาพบบริเวณชายฝง ทะเล มักมีเปลือกหอยอยูในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน กลางถาเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางปริมาณ 5.5-6.5 สวนดินชั้นลางหากมีเปลือกหอยปะปน จะมี ปฏิกริยาเปนดางออนหรือมีคาความเปนดางประมาณ 7.5-8.0 ไดแกชุดดินสมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ และสิงหบุรี ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา หรือยกรองปลูกพืชผักและไมผล ซึ่งไมคอยจะมี ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน คือ ถาเปนที่ลุมมากๆ จะมีปญหาเรื่องน้ําทวมในฤดูฝน พื้นที่มีศักยภาพ เหมาะสมในการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังที่ผิวดินนาน 4-5 เดือน แตสามารถปลูกพืชไรและพืชผักบางชนิดไดในชวงฤดูแลงหลังการ เก็บเกี่ยวขาวแลวไมเหมาะที่จะปลูกไมผลและไมยืนตนเพราะมีน้ําทวมขังลึกในฤดูฝน อยางไรก็ตามสามารถเปลี่ยน สภาพการใชประโยชนจากนาขาวเปนปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักได ถาไดมีการพัฒนาที่ดิน โดยการทําคันดิน รอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมและยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-47

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

กลุมชุดดินที่ 4 ลักษณะโดยทั่วไปเปนดินเหนียว ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล ดินลางมีสีน้ําตาลปนเทา หรือสี น้ําตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก อาจพบกอนปูน กอนสารเคมีสะสม พวกเหล็ก และแมงกานีสในชั้นดินลาง การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว พบตามที่ราบเรียบหรือที่ราบลุมระหวาง คันดินริมลําน้ํา กับลานตะพักลําน้ําคอนขางใหม น้ําแชขัง ในฤดูฝนลึก 30-50 เซนติเมตร นาน 4-5 เดือน ดินมีความ อุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง มีคาความเปนกรด-ดาง 5.5-6.5 ถาหากดินมีกอนปูนปะปนอยูจะมีคาความ เปนกรด-ดาง 7.0-8.0 ไดแก ชุดดินชัยนาท ราชบุรี ทาพล และสระบุรี บางมูลนาค บริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา บางแหงยกรองเพื่อปลูกพืชผักหรือไมผล ซึ่งมักจะใหผลผลิตคอนขางสูง สภาพพื้นที่ราบลุมมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีสภาพการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน คือ ในฤดูฝนมีน้ําแชขังเปนระยะเวลานาน เนื้อดินเปนดินเหนียวเก็บกักน้ําไดดี จึง เหมาะสมที่จะใชในการทํานามากกวาการปลูกพืชอยางอื่น อยางไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวขาวหรือในชวงฤดูแลง กลุมชุดดินนี้ สามารถใชในการปลูกพืชไรหรือพืชผักที่มีอายุสั้นไดเปนอยางดี เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูก ไดและดินกลุมนี้พบบริเวณที่อยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก แมน้ําสายสําคัญจึงสามารถที่จะนําน้ําจากแมน้ํา ดังกลาวมาใช เสริมในการปลูกพืชไดและไดมีการปฏิบัติกันอย างกวางขวางในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมชุดดินที่ 5 ลักษณะโดยทั่วไปเปนดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก น้ําตาลปนเทา ดินลางมีสีเทาออนหรือสีเทา มีจุดประ สีน้ําตาลแกและน้ําตาลปนเหลือง ตลอดชั้นดินมักพบกอนสารเคมี เหล็กและแมงกานีสปะปนอยูในพื้นที่ปลูกของ ไมผลแตละชนิดชั้นดินลึกดินกลุมดินนี้ เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา และเปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว พบในพื้นที่ ราบเรียบตามลานตะพักลําน้ําคอนขางใหม และลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา น้ําแชขังลึกนอยกวา 30 เซนติเมตร นาน 3-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง มีคาความเปนกรด-ดาง 5.5-6.5 แตถาดินมี กอนปูนปะปนในดินชั้นลาง ดินชั้นนี้จะมีปฏิกิริยาเปนดางออน โดยมีคาความเปนกรด-ดาง ประมาณ 7.5-8.0 ไดแก ชุดดินหางดง และพาน ดังกลาวสวนใหญใชทํานา ในบริเวณที่มีแหลงน้ําใชปลูกพืชไร พืชผัก และยาสูบในชวงฤดู แลง ขาวที่ปลูกโดยมากใหผลผลิตคอนขางสูง ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน คือ ในฤดูฝนน้ําแชขังนาน 3-5 เดือน ดินมีการระบายน้ําเลวทําใหมี ความเหมาะสมที่ จ ะใช ทํ า นามากกว า ปลู ก พื ช ไร ไม ผ ล และพื ช ผั ก ซึ่ ง เกษตรกรก็ ไ ด ใ ช ป ระโยชน ใ นการ ทํานาอยูแลวในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินที่ 5 ยังสามารถปลูกพืชไรและพืชผักตางๆ ไดเปนอยางดีในชวง ฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว และปฏิบัติกันมากในภาคเหนือของประเทศไทย

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-48

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

กลุมชุดดินที่ 6 ลักษณะโดยทั่วไป เปนดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก ดินลางมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล หรือสีแดงตลอดชั้นดินบางแหงมีศิลาแลงออน หรือกอนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยูดวย กลุมดินนี้ เกิดจาก พวกตะกอนลําน้ําเปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลวพบตามที่ราบ ตั้งแตที่ราบน้ําทวมถึงลานตะพักลําน้ํา ระดับต่ํา น้ําแชขัง 30-50 เซนติเมตร นาน 3-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําหรือคอนขางต่ํา pH 4.5-5.5 ไดแก ชุดดิน บางนรา มโนรมย เชียงราย นครพนม ปากทอและแกลง สุไหงโกลก ทาศาลา คลองขุด สตูล วังตง ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา หรือปลูกพืชลมลุกในชวงฤดูแลง ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน คือ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ปฏิกิริยาของดินเปนกรดแกฤดูฝนน้ําแช ขังนาน 3-5 เดือน เนื่องจากสภาพพื้นที่พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุม เนื้อดินเปนดินเหนียวการระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูที่ผิวดิน ระหวาง 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชทํานาในชวงฤดูฝน และในชวง ฤดูแลงสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอื่นที่มีอายุสั้นได สําหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานเขาถึงหรือมี แหลงน้ําธรรมชาติ สามารถใชปลูกไมยืนตน ไมผล หรือปลูกพืชไร และพืชผัก ตลอดทั้งปจะตองทําคันดินลอมรอบ พื้นที่เพาะปลูกและยกรองปลูก เพื่อชวยการระบายน้ําของดิน กลุมชุดดินที่ 7 ลักษณะโดยทั่วไปเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีแดงปนเหลือง สี น้ําตาลปนแดง หรือ สีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุมดินนี้เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา เปนดินลึก มีการระบายน้ํา คอนขางเลว พบตามพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ฤดูฝนขังน้ําลึก 30-50 เซนติเมตร นาน 3-4 เดือน ดินมีความ อุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง มีคาความเปนกรด-ดาง 6.0-7.0 ไดแก ชุดดินนครปฐม ผักกาด เดิมบาง อุตรดิตถ ทาตูม สุโขทัย พิจิตร ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน คือ ชวงฤดูฝนมีน้ําแชขังนาน 3-5 เดือน ทําใหเปนพื้นที่ที่มีความ เหมาะสมในการทํานามากกวาปลูกไร ไมผล และพืชผัก ซึ่งเกษตรกรไดใชทํานาอยูแลวในชวงฤดูฝน ถาหากมีการ ชลประทานและการจัดการที่ดี สามารถทํานาได 2 ครั้ง ใหผลผลิตคอนขางสูง อยางไรก็ตาม กลุมชุดดินนี้ยัง สามารถปลูกพืชไรและพืชผักตางๆ ไดในชวงฤดูแลงถามีแหลงน้ําธรรมชาติหรือแหลงน้ําชลประทานชวยเสริม กลุมชุดดินที่ 15 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทรายแปง สีดินมีสีน้ําตาลออน หรือสีน้ําตาลปนเทา และ มีจุดประสีน้ําตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดง ในดินชั้นลางอาจพบพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน กลุมดินนี้เกิดจาก วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ตามลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา มี น้ําแชขังลึกนอยกวา 30 เซนติเมตร นาน 4 - 5 เดือน เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณตาม ธรรมชาติต่ําหรือคอนขางต่ํา pH 5.0-6.0 ไดแกชุดดินหินกอง ศรีเทพ และพานทอง ลําปาง เกาะใหญ ปจจุบันบริเวณ ดังกลาวสวนใหญใชทํานา

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-49

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน โดยทั่วไปไมมี หนาดินแนนทึบทําใหขาวแตกกอไดยาก ความ อุดมสมบูรณต่ํา ฤดูฝนมีน้ําแชขังนาน 4 - 5 เดือน ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช: กลุมชุดดินที่ 16 มีศักยภาพ เหมาะสมที่จะใชทํานามากกวาการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก เนื่องจากพบในสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือ บ ราบเรียบ ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลาง มีสภาพการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลวในชวงฤดูฝนมีน้ําขังที่ผิวดิน 3-4 เดือน อยางไรก็ตามในฤดูแลงสามารถปลูกพืชไรและพืชผักได ถามีน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําธรรมชาติชวย เสริม ในบางพื้นที่เกษตรกรไดปฏิบัติอยูแลว กลุมชุดดินที่ 21 ลักษณะโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาลออน พบจุดประสีน้ําตาล หรือน้ําตาล ปนเหลืองตลอดชั้นดินสวนใหญจะมีแรไมกาปะปนอยูดวย เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสวนต่ําของสันดินริมน้ํา มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ แชขังน้ําลึก 30-50 ซม. นาน 2 - 3 เดือน เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง ถึง คอนขางเลว มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.5 ไดแกชุดดินสรรพยา และเพชรบุรี ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชปลูกขาว บริเวณที่มีแหลงน้ําสามารถปลูกพืช ถั่วตาง ๆและยาสูบไดในฤดูแลง ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน คือ นื้อดินคอนขางเปนทราย ฤดูฝนขังน้ํานาน 2 - 3 เดือน สวนใหญใน ฤดูฝนใชทํานาแตมักจะขาดแคลนน้ําได บริเวณที่มีแหลงน้ําสามารถปลูกพืชผักได เหมาะสมในการทํานาในชวงฤดู ฝนและเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผักอายุสั้นในชวงฤดูแลง และเกษตรกรไดปฏิบัติอยูแลวเปนสวนใหญ ปญหาการใชประโยชนที่ดินสําหรับการปลูกพืชตาง ๆ ที่กลาวไมคอยมี ขาวที่ปลูกอาจถูกน้ําทวมในบางที่ และบาง พื้นที่ที่ไมมีการชลประทานจะขาดแคลนน้ําเพาะปลูกขาวในชวงฤดูแลง กลุมชุดดินที่ 33 ลักษณะโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง บางแหงในดินลางลึกๆ มีจุดประสีเทาและน้ําตาล อาจมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปน เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสัน ดินริมน้ําเกาและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-12 % เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตาม ธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมีคาความเปนกรด-ดางประมาณ 6.5-7.5 ไดแก ชุดดินดงยางเอน ชุดดินกําแพงแสน ชุดดินกําแพงเพชร และชุดดินลําสนธิธาตุพนม ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน คือ มีความเสี่ยงตอการขาดน้ําไดในบางป โดยกลุมชุดดินที่ 33 มีศักยภาพ เหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชไร พืชผัก ไมผล และทํานาขาว ซึ่งไดใชประโยชนดังกลาวนี้อยูในภาค ตางๆ ที่พบดินกลุมนี้ อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพ

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-50

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

กลุมชุดดินที่ 38 ลักษณะโดยทั่วไปเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับถมเปนชั้นของตะกอนลํา น้ําในแตละชวงเวลา ดินมีสีน้ําตาล อาจพบจุดประสีน้ําตาลเขมในดินชั้นลางเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน ลําน้ํา พบบริเวณสันดินริมน้ําที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ มีความลาดชันประมาณรอยละ 0 - 2 เปนดินลึก มี การระบายน้ําดีปานกลาง ระดับน้ําใตดินลึก ประมาณ 1 เมตร ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน กลาง ความเปนกรด-ดาง 5.0-7.0 ไดแก ชุดดินเชียงใหม ทามวง ปาสัก และดอนเจดีย ชุมพลบุรี ปจจุบันบริเวณ ดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัย ปลูกพืชผักและสวนผลไม บางแหงปลูกยาสูบโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือ ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน คือ เนื้อดินบนคอนขางเปนทราย ในบางปจะมีน้ําทวมฉับพลันจาก แมน้ํา และอาจเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําขณะฝนทิ้งชวง มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก และไมผลหลาย ชนิด แตไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมที่จะใชในการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมอํานวย 3.2) คุณภาพดิน 3.2.1) การทบทวนผลตรวจวิเคราะหคุณภาพดินในอดีต จากการทบทวนขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินในอดีต ในบริเวณพื้นที่โครงการ ในป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 จํานวน 6 สถานี (แสดงดังตารางที่ 3.2-21) ในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ศึกษาของโครงการ ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินทั้ง 6 สถานี พบวา สารประกอบกลุมปโตรเลียมไฮโดรคารบอน (TPH) ชนิดตางๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอนในชวงน้ํามันกาด (Kerosene Range Hydrocarbons) และสารประกอบ ไฮโดรคารบอนในชวงน้ํามันดีเซล (Diesel Range Hydrocarbons) สารประกอบไฮโดรคารบอนในชวงน้ํามันเตา (Heavy Oil Range Hydrocarbons) และสารประกอบไฮโดรคารบอนในชวงน้ํามันเบนซิน (Gasoline Range Hydrocarbons) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) และเอทธิลเบนซีน (Ethyl benzene) ตรวจพบในปริมาณต่ํา กวาคาต่ําสุดที่ตรวจวัดได (Detection Limit) สําหรับปริมาณธาตุอาหารหลัก ไดแก โพแทสเซียมมีคาอยูในระดับสูงมาก (430 – 3,090 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไนโตรเจนมีคาอยูในระดับต่ํา (<1.14 – <20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และฟอสฟอรัสมีคาอยูใน ระดับต่ํา (2.90 – <5.0 มก./กก.) ขณะที่ธาตุอาหารรอง ไดแก แคลเซียมมีคาอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง (430-1,700 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และแมกนีเซียมมีคาอยูในระดับปานกลางถึงสูงมาก (320 – 2,860 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) เมื่อเทียบผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนักกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน เพื่อการอยูอาศัยและการ เกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) พบวา โลหะและโลหะหนักใน ดิ นส วนใหญ มี อยู ในกว าเกณฑ มาตรฐานคุ ณภาพดิ นดั งกล าว ยกเว น สารหนู (As) ที่ มี คา 6.6 – 9.53 มิ ลลิ กรั ม/ กิโลกรัม ซึ่งสูงเกินเกณฑมาตรฐานที่อยูอาศัยและเกษตรกรรม (มาตรฐานกําหนดไว 3.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) อยางไร ก็ตาม คาที่ตรวจวิเคราะหไดยังอยูในมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอื่น นอกเหนือจากเพื่อการอยูอาศัย และเกษตรกรรม (มาตรฐานกําหนดไว 27 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-51

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-21 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพของดินในอดีตบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย R1

TPH - Kerosene Range HC - Diesel Range HC - Heavy Oil Range HC - Gasoline Range HC BTEX - Benzene - Toluene - Ethylbenzene - Xylenes(total) PAHs - 1-Methylnaphthalene - 2-Methylnaphthalene - Acenaphthene - Acenaphthylene - Anthracene - Benzo[a]anthracene - Benzo[a]pyrene - Benzo[b]fluoranthene - Benzo[g,h,i]perylene - Benzo[k]fluoranthene อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

/1

R2

/2

ผลการตรวจวัด R3 R4/3

R5

/1

คามาตรฐาน* /3

R6

/3

1

2

มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/.

ND ND ND ND

ND ND ND ND

ND ND ND ND

<28.6 <28.6 <114 <17.1

<28.4 <28.4 <114 <17.0

<28.4 <28.4 <114 <17.0

-

-

ND ND ND ND

ND ND ND ND

ND ND ND ND

<0.229 0.471 <0.229 <0.686

<0.227 <0.227 <0.227 <0.682

<0.227 <0.227 <0.227 <0.681

15 520 230 210

15 520 230 210

มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/.

-

-

-

<34 <22 <22 <22 <22 <28 <34 <22 <28 <28

<34 <23 <23 <23 <23 <29 <34 <23 <29 <29

<36 <24 <24 <24 <24 <30 <34 <22 <30 <30

-

เมษายน 2557 3-52

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-21 (ตอ) ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย /1

- Chrysene - Dibenz(a,h)anthracene - Fluoranthene - Fluorene - Indeno[1,2,3-cd]pyrene - Naphthalene - Phenanthrene - Pyrene Calcium Magnesium Potassium Sodium Chloride Sulphate Bicarbonate Carbonate Nitrate Phosphate Arsenic Silver Barium

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มคก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. mg/l as CaCO3 mg/l as CaCO3 มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/.

R1 900 1,500 2,000 90 21 130 8 <1 <20 <5.0 7.20 <3.00 67.2

/2

R2 1,848.62 1,599.85 1,295.53 564.34 62.86 2.2 42.71 0.804 64.251

ผลการตรวจวัด R3 R4/3 <28 <45 <22 <22 <45 <22 <22 <22 1,700 430 2,860 360 3,090 430 360 150 58 160 70.7 27 <1 <20 <1.14 <5.0 4.97 9.53 7.5 <3.00 105 44 /1

คามาตรฐาน* /3

R5 <29 <46 <23 <23 <46 <23 <23 <23 480 320 520 150 109 2.78 2.90 6.6 55

/3

R6 <30 <48 <24 <24 <48 <24 <24 <24 720 610 1,100 140 50.4 6.96 1.74 13 110

1 3.9 -

2 27 -

เมษายน 2557 3-53

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-21 (ตอ) ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย /1

Hexavalent Chromium Mercury Lead Selenium Cadmium Copper Zinc Iron pH EC

มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. มก.กก/. mS/cm

R1 <3.00 <0.20 11.5 <0.30 <0.50 7.63 34.5 12,100 4.9 0.21

/2

R2 <2.00 <1.00 32.365 <0.5 <0.5 23.892 66.995 20,567 6.10 0.38

ผลการตรวจวัด R3 R4/3 <3.00 <1.00 <0.20 <0.019 24.8 8.9 <0.30 <0.50 <0.50 <0.20 23.4 3.3 56.3 11 27,300 8,100 6.0 5.4 0.16 0.125 /1

คามาตรฐาน* /3

R5 <1.00 <0.020 13 <0.41 <0.17 5.9 9.3 12,000 4.5 0.102

/3

R6 <1.00 <0.021 30 <0.43 <0.17 14 22.0 29,000 4.3 0.322

1 300 23 400 390 37 390 -

2 640 610 750 15,000 810 10,000 -

หมายเหตุ : คามาตรฐานคุณภาพดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดคุณภาพดิน ลงวันที่ 7 กันยายน 2547 1 คุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม 2 คุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอื่น นอกเหนือจากเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม - หมายถึง ไมไดกําหนดมาตรฐานไมไดทําการตรวจวิเคราะห / ND = มีคาต่ํามากจนตรวจไมพบตามวิธีการที่กําหนด คาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน คาเกินมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม คาเกินมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอื่น นอกเหนือจากเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม ที่มา : /1 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ของบริษัท ปตท เก็บตัวอยางวันที่) 2552 ,สยาม จํากัด .สผ .24-27 พฤษภาคม 2550 /2 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกลเคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก ของบริษัท ปตท255 ,สยาม จํากัด .สผ .4 3/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต แปลงเอส 1 จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก ของบริษัท ปตท2554 ,สยาม จํากัด .สผ . เก็บตัวอยาง)วันที่ 24 และ 26 กรกฎาคม 2553 และ วันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2553 อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-54

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3.2.2) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการในปจจุบัน การตรวจวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่ศึกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ดําเนินการเก็บตัวอยางดิน เพื่อเปนตัวแทนพื้นที่ศึกษา 5 สถานี จากบริเวณแนวทอ 3 แนว ซึ่งรายละเอียดของผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน รวมถึงความอุดมสมบูรณของดิน แสดงดัง ตารางที่ 3.2-22 และหนัง สือ รับ รองผลการวิเ คราะหแ สดงใน ภาคผนวก จ.3 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินทุกสถานี พบวา สารกลุมปโตรเลียมไฮโดรคารบอน (TPH) และสารกลุมสารอินทรียระเหยงาย (BTEX) มีคาต่ํากวาระดับความเขมขนต่ําสุดของวิธีวิเคราะห (Method Detection Limit) สภาพความเปนกรด-ดาง มีคา 5.82-7.14 เมื่อนําคาการนําไฟฟาของดินมาเทียบกับระดับความเค็ม ของดินและอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช ดังตารางที่ 3.2-18 พบวาคาการนําไฟฟาของดินที่ตรวจวัดทั้ง 20 สถานี มีคาอยูระหวาง 6.2-16.2 ไมโครซีเมนซ/เซนติเมตร ซึ่งไมจัดเปนดินเค็มและไมกระทบกระเทือนตอพืช สําหรับผลการตรวจวัดโลหะหนัก เมื่อเทียบผลเฉพาะที่มีมาตรฐานคุณภาพดินกําหนด พบวา ปริมาณความเขมขนของแคดเมียม (Cd) โครเมียมเฮกซาวาเลนซ (Cr+6) ปรอท (Hg) และซีลีเนียม (Se) ในดินของ ทุกสถานี มีคาต่ํากวาระดับความเขมขนต่ําสุดของวิธีวิเคราะห (Method Detection Limit) และผลการตรวจวัดของ ทุกสถานีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด มาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรมทั้งหมด

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-55

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-22 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพของดินบริเวณแนวทอลําเลียงของโครงการ ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย

S1 5.95 7.5

ความเปนกรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา ไมโครซีเมนซ/เซนติเมตร (Conductivity) คาความเค็ม สวนในพันสวน <0.1 กลุมสารปโตรเลียม ไฮโดรคารบอน (TPH) - Diesel มก./กก. <5 - Gasoline มก./กก. <5 - Lube Oil Range มก./กก. <10 กลุมสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organics) - เบนซีน (Benzene) มก./กก. <0.1 - โทลูอนี (Toluene) มก./กก. <0.1 - เอทธิลเบนซีน มก./กก. <0.1 (Ethylbenzene) - ไซลีนทั้งหมด มก./กก. <0.2 (Total Xylenes) คลอไรด (Chloride) มก./กก. 82.96 โซเดียม (Sodium) มก./กก. 157.36 โพแทสเซียม (Potassium) มก./กก. 974.44 แคลเซียม (Calcium) มก./กก. 662.70 แมกนีเซียม (Magnesium) มก./กก. 1,378.31 ซัลเฟต (Sulphate) มก./กก. <1 ไนเตรท (Nitrate) มก./กก. <1 ฟอสเฟต (Phosphate) มก./กก. 70.64 โลหะหนัก สารหนู (Arsenic) มก./กก. 0.647 แบเรียม (Barium) มก./กก. 61.050 แคดเมียม (Cadmium) มก./กก. <0.5 โครเมียมเฮกซาวาเลนซ มก./กก. <2 (Chromium Hexavalent) ทองแดง (Copper) มก./กก. 5.203

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

ผลการตรวจวัด S2 S3 S4 7.14 5.83 7.05 12.5 9.7 16.2

คามาตรฐาน* 1 2 -

S5 5.82 6.2

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

-

-

<5 <5 <10

<5 <5 <10

<5 <5 <10

<5 <5 <10

-

-

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

6.5 520 230

15 520 230

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

210

210

83.54 371.03 1,472.17 1,247.14 2,064.62 <1 <1 79.74

62.64 219.01 1,665.74 952.64 3,463.69 <1 1.53 145.42

83.33 20.87 161.77 374.90 1,605.77 1,527.43 2,028.45 392.67 2,046.12 1,524.45 <1 <1 <1 1.22 128.35 7.76

-

-

0.698 90.067 <0.5 <2

0.728 62.120 <0.5 <2

0.790 76.572 <0.5 <2

0.843 89.459 <0.5 <2

3.9 37 300

27 810 640

13.843

9.067

10.620

17.284

-

-

เมษายน 2557 3-56

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ตารางที่ 3.2-22 (ตอ) ดัชนีคุณภาพดิน

หนวย

เหล็ก (Iron) ปรอท (Mercury) แมงกานีส (Manganese) นิกเกิล (Nickel) ตะกั่ว (Lead) ซีลีเนียม (Selenium) สังกะสี (Zinc) อินทรียวัตถุ (Organic Matter) เนื้อดิน (Soil Texture) ดินทราย (Sand) ดินทรายแปง (Silt) ดินเหนียว (Clay) ลักษณะเนื้อดิน

มก./กก. มก./กก. มก./กก. มก./กก. มก./กก. มก./กก. มก./กก.

S1 11,686 <1 443.25 5.203 11.243 <0.5 39.462

รอยละ

0.28

รอยละ รอยละ รอยละ -

ผลการตรวจวัด S2 S3 S4 22,524 27,870 23,325 <1 <1 <1 1,472.80 1,214.92 1,301.94 12.101 9.859 9.668 20.039 19.982 21.224 <0.5 <0.5 <0.5 75.024 139.525 163.129 0.12

0.46

0.69

S5 21,717 <1 374.55 10.161 28.015 <0.5 35.375 0.21

77 37 37 43 23 10 30 38 30 20 13 33 25 27 57 ดินรวน ดินรวน ดินรวน ดินรวน ดิน ปนทราย ปนเหนียว ปนเหนียว เหนียว

คามาตรฐาน* 1 2 23 610 1,800 32,000 1,600 41,000 400 750 390 10,000 -

-

-

-

หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 1 = คุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม, 2 = คุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการใชประโยชนอื่นๆ นอกเหนือจากเพื่อการ อยูอาศัยและเกษตรกรรม ที่มา : ตรวจวัดโดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีเสิรช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 7 ธันวาคม 2554 คาอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม คาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม คาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการใชประโยชนอื่นๆ นอกเหนือจากเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม

อีอารเอ็ม-สยาม 53065.PTTEP

เมษายน 2557 3-57

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหลงปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปโตรเลียมแหลงสิริกิติ์ตอนใต

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3.2.3) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินในอดีตกับปจจุบัน ดินในพื้นที่ศึกษาตามแนวทอของโครงการฯ สวนใหญมีลักษณะเนื้อดิน (Soil Texture) เปนดิน รวนปนดินเหนียว (Clay Loam) มีความเปนกรดคอนขางสูง โดยมีคาความเปนกรด-ดาง อยู