วิชาภาษาอังกฤษ conversation & vocabulary อ.แพรพรรณ แน นอน - etvthai

Loading...

วิชาภาษาอังกฤษ CONVERSATION & VOCABULARY โดย

อ.แพรพรรณ แนนอน

ติวเขมเติมเต็มความรู

วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

คุยกันกอนเรียน พี่เชื่อวา การสอบไมไดวัดวาเราเกงหรือไมเกง แตวัดวาเราพรอมหรือไม วันนี้พี่และนองๆจะมาเตรียมความพรอมไปดวยกัน Grammar นองตองแมน Vocab ตองแนน เทคนิคตองเปะ และที่สําคัญที่พี่เนนเสมอ คือ การทําโจทย ทําโจทย และ ทําโจทย พี่เตรียมมาใหนองพรอมหมดแลว เหลือแตนองเทานั้นที่จะเปนคนลงมือทําเอง นองตองสอบเอง พี่ทําแทนใหไมไดคะ

ครูพี่กิ๊ฟท (แพรพรรณ แนนอน)

ADMISSION HIGHLIGHT

1 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

สัดสวนขอสอบ

2 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

CONVERSATION GAT Choose the best answer. At work Amanda: Glad that the weekend’s finally here. Barbara: Me too. It’s a long weekend. Three days off in a row. Amanda: So, what’s your plan? Barbara: Nothing planned yet. _____1_____. How about you? Amanda: We’re going camping at the Grand Canyon. Barbara: Sounds interesting! Amanda: _____2_____ Barbara: Hmm, let me think about it. I’ll let you know later. 1. 1. Nobody knows 3. I’ll see how it goes

2. 1. Of course, it does. 3. Hold on a minute.

2. Whatever you say 4. The time has come

2. Wanna join us? 4. What are you waiting for?

3 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

O-NET Read the dialogs and choose the expression that best completes each missing part. Situation: Kathy is talking to her next-door neighbor, Daisy. Kathy: Hello Daisy. Nice day, isn’t it? Daisy: Yes, _____3_____ Hopefully, it’s going to be as nice on the weekend. Kathy: _____4_____ It’s a long weekend. I plan to go to the beach. _____5_____ Any special plans for this weekend? Daisy: _____6_____ But my kids have suggested going to my brother’s farm for a couple of nights. Kathy: _____7_____ I know your kids will enjoy it. Daisy: They’re very excited about it. They’ve planned a lot of activities.

3. 1. but what makes you think so 3. but it’s too warm today.

2. I like it, too. 4. I strongly agree about that.

5. it is.

4. 1. I doubt it. 3. Yes, it will.

2. I hope it will, too. 4. It must be so.

5. Probably not.

5. 1. How about you? 3. How do you like it?

2. What will we do? 4. Where’s that?

5. Where else? 4 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

6. 1. I haven’t decided yet. 3. What should I do?

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

2. I certainly will. 4. Anything for me?

5. Whatever.

7. 1. That will do. 3. That sounds wonderful.

2. I wonder what to do. 4. Of course, they are.

5. Oh, are they? 8. Situation: Someone has called Mrs. Benson, but she is at an important meeting and cannot answer the phone. Her secretary says: 1. Sorry, phone her later. She’s busy now. 2. I beg your pardon. She doesn’t want to talk to you now. 3. I want you to phone her again later. She’s at a meeting. 4. I’m sorry, but she’s not available now. Can I take a message? 5. Excuse me. She can’t answer the phone. Leave a message. 9 วิชาสามัญ

In a house Mom: Honey, can you come in here? Krittika: Wait a second mom, I am online. _____9_____. Mom: Please hurry up, you’ve been online all day. 5 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

Krittika: _____10_____ mom? Mom: I want you to change your Facebook profile picture. Krittika: Why? It’s my friends and I at the beach. Mom: It is just a little too sexy. I just read this article in the paper about a study that shows too much Facebook use can cause narcissism. Krittika: What is narcissism? Mom: It is when people spend too much time being concerned about themselves and their images. Krittika: What? How can Facebook do that? _____11_____. Facebook is a great site for keeping up-to-date with your friends and you can play games. Mom: What do you mean? You mean you are up-to date about world issues and things like that? Kritika: No, _____12_____. We stay up-to-date about my friends’ life events, new pictures and profile changes. That way we can know how our lives change each day. Mom: That is what narcissism is. Krittika: _____13_____. It is just about being with my friends even when we are not together.

6 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

Mom: It becomes narcissism when you add a photo, or a comment and you wait and worry to see if other people will respond to your photo and comment. _____14_____ if you are putting up photos to make you look sexy or cute.

Krittika: _____15_____? Dad: There is nothing wrong with looking attractive. But I don’t want that to be your focus. I want you to be a confident young woman who believes in herself because she is a good person. Confidence based upon _____16_____ is not real because that changes all the time. Krittika: I like it that I look good though. Mom: Your father is right. If your confidence is based upon your attractiveness when you are young, then what happens when you are in your 30s and older when _____17_____? It is important to feel good about who you are as a person, not by what you look like or what other people think. 9.

1. I’ll be finished in a minute

2. I’ll let you off this time

3. I’ll have to run along

4. I’m sick and tired of this

5. I’m sitting on top of the world 10.

1. Do we have everything

2. Is this any good

3. What is it

4. Shall we try anyway

5. Would you help me 7 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

11.

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

1. That all depends

2. That’s that

3. That doesn’t sound fair

4. That won’t do

5. That sounds ridiculous 12.

1. think no more of it

2. you cannot count on it

3. I have no response

4. it leaves a lot to be desired

5. that is not what I meant 13.

1. I can’t complain

2. I’ve seen worse

3. I couldn’t be better

4. I don’t think so

5. I don’t mean maybe 14.

1. This is especially true

2. That is enough for now

3. There’s the way to go

4. That’s neither here nor there

5. It doesn’t quite suit you 15.

1. What is this world going to

2. Why don’t you get it right the first time

3. What’s wrong with that

4. Who could have thought

5. How dumb do you think I am 16.

1. your thought or your concept

2. your skills or your experience

3. your feelings or your emotions

4. your aim or your goal

5. your looks or your image

8 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

17.

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

1. all is said and done

2. you lose the best of your looks

3. the going gets tough

4. actions speak louder than words

5. the chips are down

VOCABULARY GAT Synonym 18. Taking more than the recommended dose of sleeping pills could prove fatal. 1. suggested – deadly

2. revised – hostile

3. advised – handy

4. requested – speedy

Sentence Completion 19. In the 1960s, doctors routinely advised against __________ exercise, particularly for older adults who could injure themselves. Today, however, doctors __________ their elderly patients to exercise, which is sound advice for many reasons. 1. physical – devise

2. extreme – forbid

3. fair – urge

4. rigorous – encourage

Polysemy Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. 20. I’m going to be late for Laura’s party. 1. The party Jim belongs to doesn’t want him to vote. 2. Everybody is welcome to this coming Friday’s party. 3. I just walked past a party of people wearing funny costumes. 4. We allowed a third party to withdraw money from the account. 9 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

O-NET Choose the best alternative to complete the passage below. Mosquitoes breed in stagnant water in areas with a summer temperature of over 21C. The female anopheles mosquito, one of 60 species of mosquito, can _____21_____ a small parasite. If the mosquito _____22_____ a person who has malaria, it picks up the parasite as it _____23_____ the human blood. The parasite _____24_____ inside the mosquito and is _____25_____ to another human when the mosquito bites again. Malaria _____26_____ fever and shivering fits. It is not _____27_____ a killer in itself, but it weakens the _____28_____ people so that they cannot work hard. They gradually become _____29_____ and more likely to _____30_____to other diseases. 21.

1. fetch

2. defeat

3. carry

4. produce

22.

1. bites

2. hurts

3. pulls

4. touches

23.

1. sucks

2. drags

3. pulls

4. swallows

24.

1. ripens

2. swells

3. extends

4. matures

25.

1. sent in

2. hurried off

3. passed on

4. thrown down

26.

1. mixes

2. causes

3. creates

4. holds

27.

1. closely

2. readily

3. necessarily

4. importantly

28.

1. painful

2. depressed

3. confused

4. Infected

29.

1. drier

2. weaker

3. slower

4. hungrier

30.

1. fall victim

2. admit defeat

3. lack power

4. lose spirit

10 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

TALE นิทาน “แมถั่ว” (mature) แมถั่ว สุก โตเต็มวัย เปนผูใหญ ครบกําหนด บม/หมักจนไดรสชาติ ที่พัฒนา มีคุณภาพดี

POEM กลอน แนะนํา advise แนะ guide นํา บอกใหทํา counsel, suggestion recommend ฉัน ไมงั้นจะ tip เธอ [x2]

MEMOLODY เพลง รายแรง ไมเคยลืมจําที่เธอนั้นทําขึ้นใจ จะนานเพียงใด ไมเคยเลือน กี่วันพันป ลานนาที แสนเดือน จะมาบิดเบือนไมมีทาง * scathing, rigorous, austere, serious, severe, solemn, stern, grave, grim รายแรง harsh, rigid รายแรง ทําอะไรเอาไวทุกอยาง (ซ้ํา *,*) สิ่งที่เธอนั้นทํา รายแรง ทําใหฉันนั้นจํา รายแรง (ซ้ํา *) 11 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY

โดยครูพี่กิ๊ฟท แพรพรรณ แนนอน

NOTE

12 www.facebook.com/krupnan, www.facebook.com/pgift.enconcept www.facebook.com/enconcept, www.enconcept.com www.enconcept.tv

Loading...

วิชาภาษาอังกฤษ conversation & vocabulary อ.แพรพรรณ แน นอน - etvthai

วิชาภาษาอังกฤษ CONVERSATION & VOCABULARY โดย อ.แพรพรรณ แนนอน ติวเขมเติมเต็มความรู วิชาภาษาอังกฤษ PART 1: CONVERSATION & VOCABULARY ติวเขมเติ...

576KB Sizes 0 Downloads 0 Views

Recommend Documents

700 classroom activities conversation functions grammar vocabulary
Anathema/Grammar Online Test I await force teaching these grammar topics with my online makebeliefscomix. At approaching

Hotel vocabulary with pictures and conversation English lesson in
Hotel vocabulary with pictures and conversation English lesson in PDF for free.

GRE Vocabulary : Vocabulary - GREPrepClub
GRE Vocabulary How many vocab words should I learn in my GRE prep? This is an excellent question, but one without a defi

Improving English conversation skills through online conversation
The participants in the study were 50. Grade 8 students from Rajaprachanukroh Songkhla Province School in academic year

Simple past conversation questions - ESL Conversation Questions
Communication. ESL Role Plays book ESL Role Plays: Check out role play book specifically designed for ESL / EFL classes.

Formal conversation: Informal conversation, between friends - Xtec
You're welcome. I'm terribly sorry …….. is not available at the moment. Would you like to leave a message? Yes pleas

conversation analysis
Anssi Peräkylä. Conversation analysis (CA) is a method for investigating the structure and process of social interacti

conversation pdf
THE LOGIC OF THE. IMAGE. Emanuele coccia. Ehess - Paris. Page 2. I. Mirror and Medium. Page 3. The mirror as the paradig

conversation - Enconcept
Sak goes to see a doctor. The first thing the doctor says to him is: “______” a. Can you tell me everything that's wrong

Vocabulary A-Z - Vocabulary Lists, Vocabulary Lesson Plans
An online vocabulary list builder that allows you to customize vocabulary lesson plans and vocabulary worksheets using t

Fora do Rumo (Skiptrace) 2016 | great white shark | Painkillers 2018 WEBRip x264-ION10