คําชี้แจง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง

Loading...

 

1

คําชี้แจง    1. แบบฝกพัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษเลมนี้ ประกอบดวยเนื้อหา และแบบฝกเพื่อ ใชเปนสื่อประกอบการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง Wh -questions โดย มีเนื้อหาสาระดังนี้    Wh - questions •

Who

•

What

•

Where

•

When

•

Why

•

How

  2. ผูเรียนสามารถเรียนรูไ ดดวยตัวเอง 3. ผูเรียนสามารถประเมินตนเองดวยการตรวจคําตอบจากเฉลยในภาคผนวก 4. ควรศึกษาคําแนะนําการใชแบบฝกกอนใชทุกครั้ง

 

2

คําแนะนําการใชแบบฝกพัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษ 1. สวนประกอบของแบบฝกเลมนี้ มีดังนี้ 1.1 จุดประสงคการเรียนรู 1.2 แบบทดสอบกอนเรียน 1.3 เนื้อหา 1.4 แบบฝกที่ 1 – 10 1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 1.6 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 1.7 เฉลยแบบฝกที่ 1 – 10 1.8 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 2. การใชแบบฝกพัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษ 2.1 ผูเรียนควรปฏิบัติตามคําสั่งของแบบฝกแตละแบบฝก 2.2 ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ ลงในกระดาษคําตอบ 2.3 ศึกษาเนื้อหาสาระของแตละเรื่อง และซักถามขอสงสัยจากครูผูสอน 2.4 ทําแบบฝกอยางรอบคอบ โดยมีครูผูสอนคอยใหคําแนะนํา 2.5 ตรวจคําตอบแบบฝกที่ 1 – 10 จากเฉลยในภาคผนวกของแบบฝก 2.6 ถาตอบผิดควรศึกษาเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ อีกครัง้ หนึ่ง 2.7 เมื่อทําแบบฝกครบ และตรวจคําตอบครบทุกขอแลวใหทําแบบทดสอบ หลังเรียน จํานวน 10 ขอ 2.8 ตรวจคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน    

 

3

จุดประสงคการเรียนรู  1. บอกความหมาย

Wh – questions : Who, What, Where, When,

Why, How ได

2. สรางประโยคคําถาม How

ในประโยค

Present simple tense ได

3. ตอบประโยคคําถาม How

Wh – questions : Who, What, Where, When, Why,

Wh – questions : Who, What, Where, When, Why,

ในประโยค Present simple tense ได

 

4

แบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง

Wh - questions 

โรงเรียนสตรีอางทอง อ. เมือง จ. อางทอง  วิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เวลา 10 นาที 

   Choose the best answer. 1. ………….do you love ? I love Tom.

  

a. What

b. Where

c. When

d. Who

c. When

d. Who

c. When

d. Who

2. …………are you ? I am a firefighter. a. What

b. Where

3. ………..are you ? I am at work. a. What

b. Where

4. ……….do you have dinner ? I have dinner at 6 p.m. a. What

b. How

c. When

d. Why

5. ……… do you go to the library ? To read books. a. What

b. How

c. When

6. Where do you want to go ? a. The mall.

b. Watch TV.

c. Buy some fruit.

d. In Thailand.

d. Why

 

 

5

7. What do you want to be ? a. A model.

b. An apple.

c. A test.

d. A dog.

8. Why are you late ?

    9.

a. I miss you.

b. I miss the bus.

c. I go to school.

d. I eat in the restaurant. 

When do you leave for Bang-Saen beach ? a. At 7.

b. With my family.

c. In Chonburi.

d. 2 days.

10. How often do you go abroad ?

                    

a. Two days ago.

b. Twice a year.

c. With my family.

d. On Sunday.

 

6

   

Wh - questions

   

ใชถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เรื่องราวตาง ๆ ที่เขาตองการ บางครั้งจึง เรียกวา Information questions หรือ Question words คําตอบตองไมใช Yes

หรือ No

What

=

อะไร

Who

=

ใคร

Where

=

ที่ไหน

When

=

เมื่อไร

Why

=

ทําไม

How

=

อยางไร

Questions

         

Answers

Who is she?

She’s my mother.

Where are they?

They are at the mall.

What does she eat?

She eats papaya salad.

When do you get up?

I get up at 6.30.

Why does he get up late?

Because he’s tired.

 

7

   

Who -

 

ใคร

 

Who + V1 + ……...?

     

Questions

Answers

       

Who hits the students?

Mrs.Brown hits the students.

Who loves Somkiat?

Sunee loves Somkiat.

Who is angry?

Wichai is angry.

   

 

Who + Aux + S + V1 + ……...?

Questions

Answers

   

Who does Mrs.Brown hit?

Mrs.Brown hits the students.

 

Who does Sunee love?

Sunee loves Somkiat.

กริยาที่อยูหลัง Who มักนิยมใชกริยารูปเอกพจนเสมอแมวาคําตอบ จะเปนหลายคน เชน

Who studies English? The students study English.

           

 

8

   

What =

 

อะไร

 

What + Verb to be + ..……...?

     

Questions

Answers

     

What is on the floor?

A rug is on the floor.

What are they?

They are students.

   

What + Aux + S + V1 ..……...?

     

Questions

Answers

 

What does he like?

He likes fried chicken.

 

What does she read?

She reads books.

   

What + N + Aux + S + V1 ..……...?

                     

Questions

Answers

What color do you like?

I like green.

What color is your car?

It’s black.

 

9

   

Where =

 

ที่ไหน

     

Where + Verb to be + N ..…….…...?

     

Questions

Answers

 

Where is the hospital?

It’s on Tesaban 10 Road.

 

Where are you?

I’m in the classroom.

     

Where + Aux + S + V1 + ……..……...?

Questions

               

Answers

Where do you live?

I live in Bangkok.

Where do they play basketball?

They play basketball in the gym.

 

10

   

When =

 

เมื่อไร

   

When + Verb to be + N ?

 

When is the meeting ? It’s on Monday.    

When + Aux + S + V1 +……….?

     

Questions

Answers

                           

When do you get up?

At 6 o’clock.

When do you study English ?

At 9 a.m.

 

11

   

Why =

 

ทําไม

 

คําตอบรับมักใช because = เพราะวา เชน        

Questions

Answers

   

Why do you study hard ?

I study hard because I want good grades.

 

or  

Because I want good grades.                              

Why do you like her?

I like her because she is polite. or Because she is polite.

 

12

   

How =

 

อยางไร

     

How + Verb to be + N ?

     

Questions

Answers

   

How are you today?

I am fine.

 

How is your mother ?

She is well.

            

How + Aux + S + V1 + …….?

Questions

             

Answers

How do you go to school ?

I go to school by bus.

How does he go to the movies ?

He goes to the movies by taxi.

 

13

     

How + adj + …….…….?

 

Questions

                           

Answers

How old is he ?

He is twenty years old.

How tall are you ?

I am 165 centimeters.

How long is the ruler ?

It’s 12 inches.

How far is it to the post office ?

It’s 5 kilometers.

How often does she come here ?

She comes here on Sundays.

 

14

 

Exercise 1 Find somebody who…………………….  

Name

Who………….?

1. …………………..

is good at English.

2. …………………..

are friendly.

3. …………………..

is talkative in the classroom.

4. …………………..

can speak English very well.

5. …………………..

must help his / her mother to do housework.

6. …………………..

walks to school everyday.

7. …………………..

can play instruments.

8. …………………..

finishes all these assignments.

9. …………………..

often enters the room without making loud noise.

10. ………………….. works out everyday.                

 

15

 

Exercise 2 Find wh – questions from the crossword puzzle. Complete the questions by using Who, What, Where, When, Why or How.   

a

w

h

e

r

e

h

f

h

o

w

h

o

n

h

e

w

h

a

t

w

w

n

h

y

w

h

o

1. _____

is my calculator? It’s in my bag.

2. _____

likes cats? Manee does.

3. _____

do you work with? I work with my friends.

4. _____

color is your book? It’s red.

5. _____

time is it? It’s seven o’clock.

6. _____

does he live? He lives in Bangkok.

7. _____

is hungry now? Somsak is.

8. _____

do teachers like her? Because she is clever.

9. _____

does the film begin? At ten.

10. _____    

is she? She’s very well.

 

 

16

Exercise 3 Match questions and answers. Questions _________ 1. What is Francis ? _________ 2. How is the show ? _________ 3. Who can windsurf ? _________ 4. What can he explain ? _________ 5. Who must she interview in the studio ?

Answers a. Tony can. b. The science of skateboarding. c. The actors. d. He’s a reporter. e. It’s wonderful.              

 

17

 

Exercise 4 Write questions for the answers.

1. She gets up at 6.       _____________________________________________________________ 

2. I want to be a manager. ________________________________________________ 3. He lives on the second floor.       _____________________________________________________________ 

4. They go jogging everyday. ________________________________________________ 5. I go to bed late because I like to chat on line.       _____________________________________________________________                     

 

 

18

 

Exercise 5 Complete the questions. Use What, Where, Who, When or How. Match each question with the correct answer. ______ 1 ______ is your name? ______ 2 ______ old are you? ______ 3 ______ is that woman? ______ 4 ______ color is your bag? ______ 5 ______ is the camera? ______ 6 ______ is Anna from? ______ 7 ______ is Jennifer? ______ 8 ______ is his nationality? ______ 9 ______ is his birthday? ______ 10 _____ is his telephone number? a. I’m 21 years old.    

b. It’s black. c. She’s from London.

 

d. I’m David.

 

e. He’s English.

 

f. She’s my sister.

 

g. It’s in January.

 

h. It’s 084-0048360.

 

i. She’s very well.

 

j. It’s in the drawer.

     

 

19

   

Exercise 6 Choose the best answer. 1. A : ______ do you visit your uncle? B : Once a week. (a) How often

(b) When

c) Where

(d) How long

2. A : How long is this road? B : It’s __________________ (a) 3 months.

(b) once a month.

(c) 20 miles.

(d) 30 minutes.

3. A : _______do you go to the beach? B : By car. (a) How

(b) How far

(c) How often

(d) How long

4. A : _______ are you? B : I’m 165 c.m. (a) How

(b) How long

(c) How tall

(d) How often

5. A : ___________________? B : He’s a policeman. (a) What is your husband? (b) How is he? (c) Where is your husband? (d) When is he?    

 

20

   

Exercise 7 Answer these questions about yourself. 1. What’s your name? ______________________________________________ 2. How old are you? ______________________________________________ 3. What is the name of your school? ______________________________________________ 4. What are your favorite subjects? ______________________________________________ 5. Who is your English teacher? ______________________________________________ 6. Who are your best friends? ______________________________________________ 7. What do you like to do in your free time? ______________________________________________ 8. What do you like to eat? _______________________________________________ 9. What can you do? _______________________________________________ 10. What do you want to be? _______________________________________________         

 

21

 

Read the text about an exchange student.        

Satri Angthong School welcomes our new exchange student.

   

Satri Angthong would like to welcome our new exchange

 

student! This year, we have a new exchange student from

 

Fort Collins, U.S.A. Bailey Nelson is a beautiful American.

 

She studies Thai and history, and she loves Thailand very

 

much. She likes to play tennis. She likes to listen to rock

 

music. She can play the guitar very well. She usually eats                            

pizza. She sometimes sees the movies. Jim Carrey and Jennifer Lopez are her favorite movie stars.

 

22

 

Exercise 8 Answer true or false      

_______ 1. Bailey Nelson is a teacher at Satri Angthong School. _______ 2. She is an exchange student at Satri Angthong School. _______ 3. She is from America. _______ 4. She is Australian. _______ 5. She likes to learn Thai dancing. _______ 6. She likes Thai boxing. _______ 7. She can’t play tennis. _______ 8. She likes rock music. _______ 9. She can play the guitar. _______ 10. She likes hamburgers.

                       

 

23

 

Exercise 9 Read the text about an exchange student. Match the questions with answers by putting a,b,c………in front of the numbers. _____ 1. Where is Bailey from? _____ 2. What is she? _____ 3. What’s her nationality? _____ 4. Who does she like? _____ 5. What kind of music she like?

     

a. An exchange student  b. Rock music 

 

c. American  

d. America                        

e. Jim Carrey and Jennifer Lopez

 

24

   

Exercise 10 Read the text and answer the questions

1. Who is an exchange student at Satri Angthong School ? ………………………………………………………………… 2. Where is she from ? ………………………………………………………………… 3. Is she beautiful ? ………………………………………………………………… 4. What does she like to play ? ………………………………………………………………… 5. Can she play the guitar ? ………………………………………………………………… 6. What does she eat ? ………………………………………………………………… 7. Does she like Thailand ? ………………………………………………………………… 8. Does she like to listen to pop music ? ………………………………………………………………… 9. What does Bailey do ? ………………………………………………………………… 10. What are Jim Carrey and Jennifer Lopez ? …………………………………………………………………        

 

 

25

   

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

เรื่อง

 

Wh - questions 

โรงเรียนสตรีอางทอง อ. เมือง จ. อางทอง 

 

วิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เวลา 10 นาที 

Choose the best answer. 1. ………….do you love ? I love Tom.

  

a. What

b. Where

c. When

d. Who

c. When

d. Who

c. When

d. Who

2. …………are you ? I am a firefighter. a. What

b. Where

3. ………..are you ? I am at work. a. What

b. Where

4. ……….do you have dinner ? I have dinner at 6 p.m. a. What

b. How

c. When

d. Why

5. ……… do you go to the library ? To read books. a. What

b. How

c. When

6. Where do you want to go ? a. The mall.

b. Watch TV.

c. Buy some fruit.

d. In Thailand.

d. Why

 

 

26

7. What do you want to be ? a. A model.

b. An apple.

c. A test.

d. A dog.

8. Why are you late ?

    9.

a. I miss you.

b. I miss the bus.

c. I go to school.

d. I eat in the restaurant. 

When do you leave for Bang-Saen beach ? a. At 7.

b. With my family.

c. In Chonburi.

d. 2 days.

10. How often do you go abroad ?

                         

a. Two days ago.

b. Twice a year.

c. With my family.

d. On Sunday.

 

27

บรรณานุกรม  กาญจนา วัธนสุนทร และคนอื่น ๆ. ตําราเรียนแนวใหมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.  กรุงเทพมหานคร :  ประสานมิตรม, ม.ป.ป. 190 หนา.  นพรัตน บุญยัง. อังกฤษ ม.2. กรุงเทพมหานคร : ฟสิกสเซ็นเตอร, ม.ป.ป.   ปรีชา ตันวัฒนานันท และสงวนศักดิ์ ดานศรีบูรณ. แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.ตน.  กรุงเทพมหานคร : แม็ค, 2539.  พิรุณ ติลภัทร, เบญจลักษณ สวางเนตร และวรรณวิภา มวงมิ่งสุข. Focus on Compass 2    รายวิชา อ013-อ014 ภาษาอังกฤษหลัก 7-8. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : อักษร เจริญทัศน, ม.ป.ป.     มนตรี ตั้งพิจัยกุล. ไวยากรณภาษาอังกฤษ ม.ตน. กรุงเทพมหานคร : เดอะบุคส, ม.ป.ป. 143 หนา. Abbs, Brain และคนอื่น ๆ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Postcard 2 ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2548. 104 หนา.  Dixson, Robert J.  Regent English Workbook Beginning. America : Prentice-Hall, 1986. 151 หนา. Santos, Manuel dos.  แบบฝกหัดสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Super Goal กลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 Work book2.   กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2549. 78 หนา.  Santos, Manuel dos.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Super Goal กลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 Student book2. กรุงเทพมหานคร :          ไทยวัฒนาพานิช, 2549. 122 หนา.  อาจารยภรัณยู สายพิมพ. คูมือภาษาอังกฤษ ม.1. อ 011, อ 012. กรุงเทพมหานคร : บริษทั   สํานักพิมพเดอะบุคส จํากัด, 144 หนา

 

28

           . หนังสือคูมือประกอบการเรียน เพื่อเตรียมสอบแนวใหม Top อังกฤษ ม.1 .   กรุงเทพมหานคร : สํานักงานบัณฑิตแนะแนว.    Santos, Manuel dos.  My World Workbook 2. Singapore : McGraw-Hill, 2006. 76 หนา. Santos, Manuel dos.  My World Student Book 2. Singapore : McGraw-Hill, 2001. 80 หนา. Santos, Manuel dos.  Super Goal Workbook 3. Singapore : McGraw-Hill, 2001. 80 หนา.    

                 

 

29

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง Wh – questions

         

ขอ

เฉลย

1

d

2

a

3

b

4

c

5

d

6

a

7

a

8

b

9

a

10

b

 

30

   

Exercise 1 Find somebody who…………………….  

Name

Who………….?

1. …………………..

is good at English.

2. …………………..

are friendly.

3. …………………..

is talkative in the classroom.

4. …………………..

can speak English very well.

5. …………………..

must help his / her mother to do housework.

6. …………………..

walks to school everyday.

7. …………………..

can play instruments.

8. …………………..

finishes all these assignments.

9. …………………..

often enters the room without making loud noise.

10. ………………….. works out everyday.                  

 

31

   

Exercise 2 Find wh – questions from the crossword puzzle. Complete the questions by using Who, What, Where, When, Why or How.

a

w

h

e

r

e

h

f

h

o

w

h

o

n

h

e

w

h

a

t

w

w

n

h

y

w

h

o

1. Where is my calculator? It’s in my bag. 2. Who

likes cats? Manee does.

3. Who

do you work with? I work with my friends.

4. What

color is your book? It’s red.

5. What

time is it? It’s seven o’clock.

6. Where does he live? He lives in Bangkok. 7. Who

is hungry now? Somsak is.

8. Why

do teachers like her? Because she is clever.

9. When

does the film begin? At ten.

10. How

is she? She’s very well.

 

32

Exercise 3 Match questions and answers. Questions ___d____

1. What is Francis ?

___e_____ 2. How is the show ? ___a_____ 3. Who can windsurf ? ___b_____ 4. What can he explain ? ___c_____ 5. Who must she interview in the studio ?

Answers a. Tony can. b. The science of skateboarding. c. The actors. d. He’s a reporter. e. It’s wonderful.                

 

33

 

Exercise 4 Write questions for the answers.

1. She gets up at 6.        When

does she get up ?

3. I want to be a manager. What do you want to be ? 3. He lives on the second floor.       

Where does he live ?

4. They go jogging everyday. How often do they go jogging ? 5. I go to bed late because I like to chat on line.       

Why do you go to bed late ?  

                 

 

 

34

 

Exercise 5 Complete the questions. Use What, Where, Who, When or How. Match each question with the correct answer. ___d___ 1 What is your name? ___a___ 2

How old are you?

___f___ 3

Who is that woman?

___b___ 4 What color is your bag? ___j___ 5

Where is the camera?

___c___ 6 Where is Anna from? ___i___ 7

How is Jennifer?

___e___ 8 What is his nationality? ___g___ 9 When is his birthday? ___h___ 10 What is his telephone number? a. I’m 21 years old.    

b. It’s black. c. She’s from London.

 

d. I’m David.

 

e. He’s English.

 

f. She’s my sister.

 

g. It’s in January.

 

h. It’s 084-0048360.

 

i. She’s very well.

 

j. It’s in the drawer.

     

 

35

 

Exercise 6 Choose the best answer. 1. A : ______ do you visit your uncle? B : Once a week. (a) How often

(b) When

(c) Where

(d) How long

2. A : How long is this road? B : It’s __________________ (a) 3 months.

(b) once a month.

(c) 20 miles.

(d) 30 minutes.

3. A : _______do you go to the beach? B : By car. (a) How

(b) How far

(c) How often

(d) How long

4. A : _______ are you? B : I’m 165 c.m. (a) How

(b) How long

(c) How tall

(d) How often

5. A : ___________________? B : He’s a policeman. (a) What is your husband? (b) How is he? (c) Where is your husband? (d) When is he?    

 

36

   

Exercise 7 Answer these questions about yourself. 1. What’s your name? My name is ………………………..…………… 2. How old are you? I’m ……………. years old. 3. What is the name of your school? It’s Satri Angthong School. 4. What are your favorite subjects? My favorite subjects are ………….…………… 5. Who is your English teacher? Mrs.Darunee is my English teacher. 6. Who are your best friends? My best friends are………………………..……. 7. What do you like to do in your free time? I like……………………………….…………… 8. What do you like to eat? I like to eat………………………..…………….. 9. What can you do? I can…………………………………………… 10. What do you want to be? I want to be a…………………………………...           

 

37

 

Exercise 8 Answer true or false      

___F____ 1. Bailey Nelson is a teacher at Satri Angthong School. ___T____ 2. She is an exchange student at Satri Angthong School. ___T____ 3. She is from America. ___F____ 4. She is Australian. ___F____ 5. She likes to learn Thai dancing. ___F____ 6. She likes Thai boxing. ___F____ 7. She can’t play tennis. ___T____ 8. She likes rock music. ___T____ 9. She can play the guitar. ___F____ 10. She likes hamburgers.

                     

 

38

   

Exercise 9 Read the text about an exchange student. Match the questions with answers by putting a,b,c………in front of the numbers. __d___ 1. Where is Bailey from? __a___ 2. What is she? __c___ 3. What’s her nationality? __e___ 4. Who does she like? __b___ 5. What kind of music does she like?

   

b. An exchange student                             

b. Rock music  c. American d. America e. Jim Carrey and Jennifer Lopez

 

39

   

Exercise 10 Read the text and answer the questions

1. Who is an exchange student at Satri Angthong School ? Bailey is an exchange student at Satri Angthong School. 2. Where is she from ? She is from America. 3. Is she beautiful ? Yes, she is. 4. What does she like to play ? She likes to play the guitar. 5. Can she play the guitar ? Yes, she can. 6. What does she eat ? She eats pizza. 7. Does she like Thailand ? Yes, she does. 8. Does she like to listen to pop music ? No, she doesn’t. 9. What does Bailey do ? She’s an exchange student. 10. What are Jim Carrey and Jennifer Lopez ? They are movie stars.

 

40

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Wh – questions

ขอ

เฉลย

1

d

2

a

3

b

4

c

5

d

6

a

7

a

8

b

9

a

10

b

Loading...

คําชี้แจง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง

  1 คําชี้แจง    1. แบบฝกพัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษเลมนี้ ประกอบดวยเนื้อหา และแบบฝกเพื่อ ใชเปนสื่อประกอบการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที...

805KB Sizes 1 Downloads 0 Views

Recommend Documents

No documents
Lucy Russell | Dragon Ball Z - Guerreiros Z VS Android 13 | Plus Live Shows