แบบฝ กทักษะที่ 1 CHRISTMAS IS COMING

Loading...

แบบฝกทักษะที่ 1 แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ โดยใชกจิ กรรม KWL-Plus สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 5

์ต ซ ไ m o บ ็ c CHRISTMASเวIS COMING . k น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w เรือ่ ง

มวลมาศ แกวขวัญขา Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

2

กิจกรรมการอานนี้มีชื่อวา KWL-Plus K มาจากคําวา Know หมายถึง ความรูที่มีอยูแลว W มาจากคําวา Want to learn หมายถึง สิ่งที่ตองการรูจ ากการอาน L มาจากคําวา Learned หมายถึง สิ่งที่รูหลังจากการอาน Plus หมายถึง การเขียนแผนภาพความคิด และการเขียนสรุปความ ขั้นตอนการอานโดยใชกิจกรรม KWL Plus Step K – What I know ขั้นที่ 1 กิจกรรมนักเรียนรูอะไร นักเรียนและครูรวมกันคาดเดาเรื่องราวที่อาน หรือ แสดงความรูจากสิ่งทีอ่ าน แลวเขียนบันทึกลงในตารางชอง K Step W – What I want to learn ขั้นที่ 2 กิจกรรมนักเรียนตองการรูอะไร นักเรียนตั้งคําถามที่ตองการรูจากเรื่องที่อาน หรือกําหนดคําถามรวมกับครู โดยเขียนบันทึกลงในตารางชอง W Step L1 - What I have learned ขั้นที่ 3 กิจกรรมนักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูท ง้ั ระหวางการอานและหลังการอานลงในชอง L พรอมทัง้ ตรวจสอบคําถามทีย่ งั ไมไดตอบ Step L2 - Mapping ขั้นที่ 4 กิจกรรมสรางแผนภาพความคิด นักเรียนนําความรูท ี่ไดจากขั้นที่ 1-3 เขียน เปนแผนภาพความคิดใหสัมพันธกัน Step L3 - Summarizing ขั้นที่ 5 กิจกรรมการสรุปเรื่อง นักเรียนเขียนสรุปเปนความเรียงตามประเด็นสําคัญ จากแผนภาพความคิด

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w การใชเทคนิคการอาน KWL-Plus จะชวยใหนกั เรียนมีความเขาใจมากขึน้ คะ

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

3

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w กอนที่นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกทักษะ ใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 1. ใหนักเรียนศึกษาคําสั่งในแตละกิจกรรมใหเขาใจ ถาไมเขาใจ ใหซักถามครูผูสอนได 2. ใหนักเรียนทํากิจกรรมไปทีละกิจกรรม 2.1 Activity 1 Vocabulary Practice 2.2 Activity 2 Grammar Practice 2.3 Activity 3 Step K, Step W, Step L1 2.4 Activity 4 Step L2 2.5 Activity 5 Step L3 2.6 Post-test 3. ขอใหนกั เรียนตัง้ ใจทําแบบฝกทักษะอยางเต็มความสามารถ 4. เมือ่ นักเรียนทําแบบฝกทักษะครบถวนแลว ใหนําสงครูผูสอน เพือ่ ตรวจใหคะแนนและแกไขขอบกพรอง

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

4

Christmas Is Coming

Christmas is the most important celebration in many countries. Christians celebrate the birth of Jesus Christ on December 25 even though they do not know exactly when Jesus was born. On Christmas Eve, many of them go to church to attend a religious ceremony called the Christmas Mass. It is also the time for family reunions when members of the family get together to celebrate. They enjoy a big dinner and exchange gifts on Christmas Day. Christmas celebrations are more or less the same in Western countries. However, there are some slight differences. In Austrian, Christmas is the big event of the year. The Austrian people always use real trees, not plastic trees, to decorate their houses. They usually eat fish , chicken and goose for Christmas dinner. In England, children hang their stockings by the fireplace, hoping that Santa Claus will fill them with gifts and sweets. The English have turkey for their Christmas dinner like Americans and decorate their houses with Christmas trees the way Germans do. The German people celebrate Christmas by having a big meal. Roast pork or ham is the main dish of their Christmas dinner. They place presents and sweets on a special Christmas table. They were the first people to put up Christmas trees in their houses. Some houses are also decorated with the scene of the birth of Christ. In the Netherlands, children leave a clog or a wooden shoe in front of the fireplace. If they have been throughout the year, Santa Claus fill it with sweets. The Dutch go to church and have Christmas dinner on Christmas Day. After the dinner, the whole family usually goes ice-skating on frozen canals. In Norway, on Christmas Eve, many families go out into the forests to cut their Christmas trees and take a horse or a sleigh-ride home through the snow. On that same evening, the tree is decorated the whole family sits down to a big meal together.

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

Adapted from : อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ. THAT’S CORRECT ! BOOK 2. ม.ป.ป. : 104-105.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

5

Activity 1 Vocabulary Practice

Exercise 1

Direction : Match the word with the meaning.

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5. __________ 6. __________ 7. __________ 8. __________ 9. __________ 10. __________

cerebration Christmas tree Santa Clause stocking church cookies turkey fireplace gift exchange

a. a bird that looks like a large chicken, or the meat of this bird b. a thin, flat cake that is dry and usually sweet c. a building where Christians go to worship God d. a space in the wall of a room where you can have a fire , or the structure e. to make something look more attractive by putting things on it or around it f. a very thin piece of clothing that covers a woman’ s foot and leg g. a real or artificial tree that people decorate in side their home for Christmas h. a time when you enjoy yourself because you have a special reason to be happy i. something that you give to someone j. an old man with a red coat and a long white bread k. give one thing and get another thing for it

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

6

Exercise 2

Direction : Write name of symbols of Christmas under the picture.

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

3. __________________

1. __________________

2. __________________

4. __________________

6. __________________

5._____________________

7. __________________

8. __________________

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

7

Activity 2 Grammar Practice

Direction : Read about Countries and language-people-nationality then fill the word in the blank. Country language-people-nationality America American Example. Australia Australian I was born in Thailand. I am Thai. Austria Austrian I can speak Thai. Belgium Belgian He is from Japan. He is Japanese. Brazil Brazilian He can speaks Japanese. Canada Canadian He’s from the USA. He’s American. China Chinese He can speaks American. Denmark Danish England English Exercise Britain British Fill the best word in the blank. France French 1. In England, the ___________ have turkey Germany German for their Christmas dinner. Greece Greek 2. In Netherlands, the ______________ go to India Indian church and have Christmas dinner Italy Italian on Christmas Day. Indonesia Indonesian 3. In ______________, the German people Japan Japanese celebrate Christmas by having a Korea Korean big meal. Malaysia Malaysian 4. In Austria, the ________________ people Netherlands Dutch use real trees decorate their houses on Norway Norwegian Christmas Day. Switzerland Swiss 5. In America, the ______________ decorate Thailand Thai their house use real tree on Christmas Day.

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

8

Activity 3 Step K, Step W, Step L1

Direction : 1. Write what you know about “Christmas Is Coming” in Column K 2. Write what you want to learn about “Christmas Is Coming” in Column W 3. Write what you have learned about “Christmas Is Coming” in Column L

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

Step K (What I know)

Step W (What I want to learn)

When is the Christmas day ?

Step L1 (What I have learned)

Christmas day is _______________.

What is the reason why Christmas They believe that Jesus Christ ___ day important to Christians ? ______________________________. What do Christians do on Christmas Eve ?

_____________ to attend a religion ceremony called the ____________ _____________________________

What do Christians do on Christmas day ?

They enjoy ________________ and ______________________.

What does the people do on Christmas day in Austria ?

They decorate their house with ______________________________

What does the people do on Christmas Children hang stockings by the fire day in _________and__________ ? place , have turkey, decorate their house with Christmas tree.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

9

Activity 3 Step K, Step W, Step L1

CONTINUE

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

Step K (What I know)

Step W (What I want to learn)

Step L1 (What I have learned)

______________________________ They have roast pork or ham, ____________________________? decorate their house with Christmas tree and some houses decorated house with the scene of the birth of Christ . What does the people do on Christmas day in Netherlands ?

Children _____________________ _____________________________ , Christians go to church , have _______________, and after dinner _____________________________.

_____________________________ They have big meal together and ____________________________ ? on Christmas Eve they go out into the forest to cut Christmas tree and take a horse or a sleigh-ride home through the snow.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

10

Activity 4 Step L2

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

Direction : Read the story carefully. Then fill in the blocks with the information supplied in the reading.

Christmas day is 25 December. Christians believe that 1._________ ______________________ ______________________

People do on Christmas day in Austria : 2. ____ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Christmas Day

People do on Christmas in Norway : 6. _________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

People do on Christmas day in England and America : 3. _________ ______________________ ______________________ ______________________

People do on Christmas in Germany : 4. __________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

People do on Christmas in Netherlands : 5. _____________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

11

Activity 5 Step L3 Direction : Summarizing the main points of the passage by rearrange the sentences then take rearrange the sentences to write in the next box.

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

1. In Austria, Christmas decorate their house with real tree, eat fish, chicken 6 and gooses. 2. In England and America, Children hang stockings by the fire place , have turkey, decorate house with Christmas tree.

3. On Christmas Eve, Christians go to church to attend a religion ceremony called the Christmas Mass. 4. Christmas day is 25 December.

5. On Christmas day, Christians enjoy a big meal and exchange gifts.

6. In Germany, Christmas decorate house with Christmas tree and the scene of the birth of Christ , have roast pork or ham. 7. Christians celebrate the birth of Jesus Christ.

8. In Norway, Christmas go to church , have Christmas dinner, go to ice-skating. They go out into the forest to cut Christmas tree and take a horse o r a sleigh-ride, have big meal together. 9. Different countries cerebrate Christmas in different ways. Example; 10. In Netherlands, Children leave a clog or a wooden shoe in front of the fire place , go to ice-skating. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

12

Activity 5 Step L3 CONTINUE

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

Direction : Summarizing the main points of the passage by take rearrange the sentences to write in the box.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

13

Post-test Choose the best answer. 1. The Christmas day is _____________________________ . a. the day which the New year b. the day which the death of Jesus Christ c. the day which the birth of Jesus Christ d. the day which the birth of Lord Buddha 2. What is the word “religious ceremony” called ? a. the Christmas Eve. b. the Christmas Day. c. the Christmas Mass. d. the Christmas ceremony. 3. What do Austrian have for Christian dinner ? a. They have turkey. b. They have pork or ham. c. They have beef and sweet. d. They have fish, chicken and gooses. 4. What is the country have turkey for Christian dinner like England ? a. Austria b. America c. Norway d. Germany 5. What are the main food that German have for their Christian dinner ? a. Roast pork or ham. b. Fish, chicken and gooses. c. Turkey, roast beef and sweets. d. Ham, Fish, chicken, gooses and turkey.

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

14

6. “People believe he will gave the gift for children on Christmas day.” The word “he” refer to ________________. a. Snow man b. Lord Buddha c. Jesus Christ d. Santa clause 7. What did the Dutch do after the dinner on the Christmas day ? a. They sit together. b. They go to the church. c. They go ice-skating on frozen canals. d. They take a sleigh-ride home through the snow. 8. What does the people do on Christmas Eve in Norway ? a. They hoping for the gifts. b. They leave a clog in front of the fireplace. c. They go to the church and have Christmas dinner. d. They go out into the forests to cut their Christmas trees. 9. According from the passage, what will Christians do on Christmas day ? a. They will go to church, have a big dinner, exchange gifts and decorate the house. b. They will go to church, have a big lunch, exchange money and decorate the house. c. They will go to church, have a big breakfast, exchange gifts and decorate the house. d. They will go to temple, have a big dinner, exchange gifts and decorate the Christmas tree. 10. What is the main idea of the passage ? a. Christmas is the time to exchange gifts. b. Christians dinners differ from country to country. c. Christians is a time to celebrate in many countries. d. Different countries cerebrate Christmas in different ways.

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

15

์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Loading...

แบบฝ กทักษะที่ 1 CHRISTMAS IS COMING

แบบฝกทักษะที่ 1 แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ โดยใชกจิ กรรม KWL-Plus สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 5 ์ต ซ ไ m o บ ็ c CHRISTMA...

3MB Sizes 0 Downloads 0 Views

Recommend Documents

Jesus is coming! - Adventist.org
PORTUGUÊS — pp 37–46 ESPAÑOL — pp 49–59. • Message from the General Conference ...... Ao avançarmos, reafirmemos as verd

12
Jan 8, 2012 - “There has been and is ongoing, a weaponization of demonic ideology and power for the alteration of the

Sirin Labs - ICO is coming - TokenMarket
Email us changes on Sirin Labs info ... FINNEY™ is free from centralized backbones and mining centers, capable of prov

war is coming - American University of Beirut
Mar 6, 2017 - Sami Hermez, Northwestern University in Qatar. Discussant: Nikolas Kosmatopoulos, AUB. Issam Fares Instit

Is Chrome coming to iOS? - Overblog
29 Juin 2017. Download Makalah Gratis: Download Skripsi. SKRIPSI MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH adalah sebuah skripsi dengan

Song Christmas Time Is Here Christmas time is here - Clover Sites
LUCY. Well, as they say on TV, the mere fact that you realize you need help indicates that you are not too far-gone. I t

P1532 CHRISTMAS TIME IS HERE.indd - Pavane Publishing
The original arrangement is scored for choir, brass, percussion, harp, piano and double bass. The full ... Publishing an

Happy Christmas (War is Over) - Loosely Woven
white. 8. War is o ver,. - if you....... V1: Solo + guitar --> Chorus (Tutti). V2: All + flute (melody) + Cl.1 + trump +

Tavern on the mend: Lakeview is coming back, and neighborhood
Aug 16, 2015 - "We lost everything, had no insurance, were turned down for an SBA loan, but we borrowed a bunch of money

The tube coming from my left testicle is larger - NetDoctor
Nov 3, 2011 - Hello. I don't know if this is a problem, but recently I have been checking my testicles and have noticed

The Border (3) | 2018/05/31 | velvet buzzsaw 2019